wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skaning lotniczy Nysy
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wydanie map szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000


Na podstawie nowych zdjęć topograficznych w skali 1:10 000 od 1966 r. Służba Topograficzna WP rozpoczęła wydawanie map topograficznych szeregu skalowego od 1:10 000 do 1:500 000. Mapy w skali 1:10 000 zostały wydane tylko jako plany miast oraz na tereny poligonów, mapy w skali 1:25 000 jako plany wielkich miast oraz na wybrane rejony, głównie przygraniczne, wybrzeża morskiego oraz ważniejsze rubieże wodne; mapy w skali 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000 na cały kraj. Edycja ta nosi nazwę Wydanie pierwsze PRL.

Bezpośrednio po opracowaniu na obszar Polski zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 oddziały topograficzne przystąpiły do aktualizacji map. Pod koniec lat 70. początkowo aktualizowano mapy w skali 1:25 000, następnie w latach 1981-
-85 zdjęcia topograficzne w skali 1:10 000 i 1:25 000. Łącznie wojsko przeprowadziło aktualizację 980 arkuszy, a przedsiębiorstwa cywilne ponad 7500. Cywilna służba podczas aktualizacji mapy w skali 1:10 000 musiała jednocześnie przechodzić na układ 1965, dopiero kolejną aktualizację, prowadzoną na początku lat 90., wykonano w układzie 1942.

Na podstawie zaktualizowanych materiałów służba topograficzna rozpoczęła opracowanie i druk kolejnego wydania map wg nowych wzorów w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000. W związku z tym wydaniem zostało podpisane we wrześniu 1973 r. dwustronne porozumienie między Sztabem Generalnym WP i Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych ZSRR, na mocy którego Służba Topograficzna WP była zobowiązana do aktualizacji map topograficznych Polski w skalach 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000 z terminem całkowitego zakończenia tych prac do końca 1976 r., a Służba Topograficzna ZSRR aktualizowała mapy z obszaru Polski w skalach 1:500 000 i 1:1 000 000. W porozumieniu zapisano też, że Służba Topograficzna WP ma obowiązek przekazywania Armii Radzieckiej bez wzajemności wszystkich zaktualizowanych arkuszy mapy, a wtórników źródłowych materiałów topograficznych z aktualizacji – na 3 arkusze mapy w skali 1:50 000 od granicy ZSRR w głąb Polski.

Na początku 1990 r. rozpoczęto wydawanie map w skali 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 według Wzoru 1990. Jego istotą, oprócz zmiany znaków umownych i kolorystyki, była możliwość edycji map w wersji jawnej oraz w wersji przeznaczonej dla wojska – do użytku służbowego. Mapy tej edycji przestały być wydawane w 1994 r. i zaczęto opracowywać mapy w tych skalach według standardów obowiązujących w NATO – wszystkie jawne.

W 1989 r. dzięki staraniom Służby Topograficznej WP nastąpiły w Wojsku Polskim zmiany w podejściu do nadawania klauzuli tajności wojskowym mapom topograficznym. Na mocy zarządzenia szefa Sztabu Gen. WP nr 37/Sztab z 13 sierpnia 1989 r. obniżono o jeden stopień klauzule wojskowych map topograficznych. Wówczas mapy w skali 1:1 000 000 i 1:500 000 przekwalifikowano na jawne109, a mapy w skali 1:100 000 i 1:200 000 na poufne. Dopiero w lutym 1990 r., po ponad 40 latach, dzięki wprowadzeniu Wzoru 1990 zostały „odtajnione” i udostępnione do powszechnego użytku mapy topograficzne w skali 1:200 000110.
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt