Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Publikacje do pobrania


Technologie geoinformacyjne w edukacji geograficznej

Niniejsza publikacja zawiera kontekst merytoryczny, dotyczący technologii geoinformacyjnych w odniesieniu do zagadnień geograficznych, oraz metodyczny, reprezentowany przez zaproponowane scenariusze lekcji geografii. W rozdziale „Geoinformacja w nauczaniu geografii – od teorii do praktyki” zwrócono uwagę na kształtowanie kompetencji kluczowych, umiejętności geograficznych, w tym myślenia przestrzennego/geoprzestrzennego, oraz geoinformacyjnych. Dokonano analizy zapisów w podstawach programowych geografii, akcentując te związane
z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych, oraz wyjaśniono, jaką rolę pełni najnowsza technologia we współczesnej edukacji i kształceniu obywatela przyszłości.

Scenariusze skierowane są zarówno do nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych, jak i studentów, przygotowujących się do tego zawodu. Stanowią inspirację do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem geoinformacji w sali lekcyjnej podczas pracy z komputerem stacjonarnym lub urządzeniem mobilnym, a także w terenie. Pod względem tematycznym nawiązują do zapisów podstawy programowej, jednak nie zachowują kolejności z dokumentu. Omówiono w ujęciu historycznym rozwój geoinformacji, porządkując bazę pojęciową.

„Technologie geoinformacyjne w edukacji geograficznej” jest to praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Iwony Piotrowskiej, dr inż. Patrycji Przewoźnej i mgr Anny Bobińskiej. Publikacja ukazała się nakładem Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

pobierz plik (39,4 MB)

Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce

W książce opisane najważniejsze elementy Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce. Scharakteryzowano podstawowe zbiory danych przestrzennych, prowadzone w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z nimi usługi przeznaczone do wykorzystania we wszelkich systemach informatycznych – zarówno w administracji publicznej, jak i zastosowaniach komercyjnych. Celem publikacji jest także popularyzacja danych przestrzennych i usług oraz wsparcie ich praktycznego wykorzystania zarówno przez administrację jaki również wszelkiego rodzaju instytucje obywateli. Książka zbiera całe doświadczenie autora w tworzeniu i udostępnianiu zbiorów danych przestrzennych zgromadzone w tysiącach jednostek samorządowych, a także na poziomie centralnym w związku z pełnieniem funkcji Głównego Geodety Kraju.

Książka została wydana w 2020 r., a jej autorem jest dr hab. inż. Waldemar Izdebski.

pobierz plik (16,8 MB)

Dane satelitarne dla administracji publicznej

Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce stanowiąca kompendium wiedzy teledetekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Książka prezentuje dobre praktyki w działaniach administracji publicznej w zakresie 8 obszarów tematycznych: gospodarki przestrzennej, rolnictwa, infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej, leśnictwa, środowiska, zarządzania kryzysowego oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.
Bogato ilustrowany podręcznik, na 457 stronach prezentuje i przybliża czytelnikowi najnowsze technologie teledetekcyjne w zakresie rejestracji optycznej, mikrofalowej i LiDAR, stosowaną współcześnie terminologię. Wskazuje najpopularniejsze źródła danych, nieodpłatnych i komercyjnych (platformy dostępowe) oraz rekomenduje metody i oprogramowanie służące do ich dalszego przetwarzania.

Podręcznik skierowany jest do szerokiego grona urzędników administracji publicznej, ale świetnie wpisuje się również w potrzeby edukacji w zakresie technologii satelitarnych i teledetekcji, prowadzonej przez wiele szkół i uczelni oraz instytucji naukowych. Może być cennym materiałem dydaktycznym zarówno dla studentów, jak i kadry naukowo-badawczej.

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej” został przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi”. Publikacja powstała pod redakcją prof. Beaty Hejmanowskiej (AGH w Krakowie) oraz dr hab. Piotra Wężyka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ProGea 4D) i wydana w roku 2020.

pobierz plik (61,4 MB)

Praktyczne aspekty infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, cz. I

W książce przedstawiony został opis podstawowych danych i usług sieciowych oferowanych przez GUGiK przeznaczonych do wykorzystania we wszelkich systemach informatycznych – zarówno w administracji publicznej, jak i zastosowaniach komercyjnych. Publikacja ma wspierać pracowników administracji publicznej w realizacji ich codziennych zadań, a tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej infrastruktury danych przestrzennych, szerszego wykorzystania danych przestrzennych i nowych technologii.

Autorami publikacji jest główny geodeta kraju Waldemar Izdebski oraz Aneta Seremet (GUGiK).

Książka powstała w ramach realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobierz plik (7,5 MB)

Praktyczne aspekty infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, cz. II

Książka liczy 140 stron. Między innymi wyjaśniono w niej, czym są usługi sieciowe WMS, WMTS, WFS i WCS oraz jak z nich korzystać. Zaprezentowano również poszczególne bazy składające się na PZGiK, w tym dostępne sposoby ich użytkowania. Oddzielny rozdział poświęcono danym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego – rodzajom dokumentów planistycznych oraz ich udostępnianiu. Zaprezentowano też otwarte oprogramowanie QGIS. Na przykładach praktycznych ćwiczeń pokazano ponadto, jak wykorzystywać je w pracy z usługami i danymi GUGiK.

Autorami książki jest główny geodeta kraju Waldemar Izdebski oraz Anna Seremet – zastępca dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach w GUGiK.

pobierz plik (5,8 MB)

Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach publicznych

Celem opracowania podręcznik jest z jednej strony promocja zastosowania technologii BSP, a z drugiej – wsparcie w procesie zakupowym w oparciu o nowelizację Prawa zamówień publicznych. W podręczniku znajdują się m.in. następujące informacje:

• zasady użytkowania dronów w przestrzeni publicznej, zarówno w zakresie aktualnych przepisów, jak i tych, które mają wejść w życie;
• kluczowe problemy związane z procesem zamówień usług lub dostaw technologii BSP (m.in. istotny aspekt zakazu formułowania opisu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać konkurencję, poprzez wskazanie konkretnych rozwiązań, znaków towarowych itp.);
• tryby wyboru zgodnie z nowym Pzp;
• szeroki zakres obszarów wykorzystujących usługi BSP w JST.

Wśród autorów publikacji jest aż czterech geodetów: Michał Barankiewicz (instruktor UAV, przedsiębiorca, ekspert Fundacji Instytut Mikromakro), dr hab inż. Paweł Ćwiąkała (adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGH), Karol Juszczyk (analityk przemysłu 4.0, wiceprezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro) oraz Łukasz Olender (specjalista w zakresie fotogrametrii niskiego pułapu).

pobierz plik (3,0 MB)

Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli

Tematem przewodnim poradnika jest wykorzystanie geoinformacji na lekcji geografii. Pierwszą część publikacji stanowi ogólna charakterystyka znaczenia i miejsca technologii oraz kompetencji geoinformacyjnych w realizacji ogólnych założeń kształcenia geograficznego, drugą zaś – wprowadzenie do geoinformacji, w której przedstawiono źródła danych przestrzennych i podstawowe oprogramowanie geoinformacyjne. W trzeciej, zasadniczej części opracowania, zamieszczono 18 scenariuszy lekcji nawiązujących tematycznie do zapisów wymagań zawartych w nowej podstawie programowej.

W opracowaniu uwzględnione zostały m.in. źródła danych przestrzennych, aplikacje webGIS i QGIS. Znajdujący się na końcu przewodnika samouczek „QGIS krok po kroku” wraz z kilkoma scenariuszami lekcji umożliwia czytelnikom – nie tylko nauczycielom i uczniom – edukację w zakresie korzystania z QGIS, jednego z najbardziej popularnych programów GIS dostępnego bezpłatnie.

Redakcja: Elżbieta Wiśniewska-Wołoszyńska, Elżbieta Szkurłat. Autorzy: Michał Ciepły, Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Piechota, Wojciech Pokojski, Elżbieta Szkurłat, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Edyta Wyka, Roksana Zarychta

pobierz plik (60,9 MB)

Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (III wydanie)

Książka Waldemara Izdebskiego zawiera podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia rejestrów publicznych, które zawierają dane przestrzenne, m.in.: powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bazy pozwoleń na budowę, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, numeracji adresowej, rejestru mienia komunalnego i wielu innych przydatnych rejestrów. W publikacji przedstawiono w przystępny sposób przydatne treści natury ogólnej dotyczące funkcjonowania prowadzonego przez GUS rejestru TERYT, modeli danych przestrzennych, metadanych czy zasad działania płatności internetowych, które są podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych. III wydanie wzbogacono m.in. o dodatki:
• Numeracja adresowa – prowadzenie i wykorzystanie.
• Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.
• Księgi wieczyste.

pobierz plik (30,1 MB)

Teledetekcja w planowaniu przestrzennym

Publikacja przedstawia stosowane obecnie technologie oraz ich możliwe pola zastosowań zarówno w pracy nad dokumentami planistycznymi jak i zarządzaniu przestrzenią w ogóle. W kolejnych rozdziałach czytelnik dowie się co to jest teledetekcja i jakie możliwości oferuje. Może zapoznać się z krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi dotyczącymi teledetekcji oraz przykładami wdrożeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Publikacja prezentuje rolę teledetekcji w obserwacji terenu i znaczenie pozyskiwanych danych w monitorowaniu zagospodarowania przestrzennego, podejmowaniu decyzji dotyczących przestrzeni i udziału w nich społeczeństwa oraz szeroko rozumianego zarządzania przestrzenią.

Zespół autorski: dr hab. arch. Maciej Borsa, dr hab. Bogdan Zagajewski, mgr Bartosz Kulawik. Redakcja: mgr Antoni Łabaj, mgr inż. Sandra Jedlińska, mgr inż. Anna Pulak

pobierz plik (5,6 MB)

Systemy informacji przestrzennej z QGISSystemy informacji przestrzennej z QGIS, część I i II, podręcznik akademicki, część I i II, podręcznik akademicki

Podręcznik autorstwa Roberta Szczepanka z Politechniki Krakowskiej przybliżający obsługę popularnego otwartego oprogramowania GIS-owego QGIS (dawniej Quantum GIS). Jest to gotowy zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dla osób prowadzących zajęcia z podstaw geoinformatyki na wyższych uczelniach, a także przez osoby chcące samodzielnie nauczyć się pracy z systemami mapowymi. Dane wykorzystane w ćwiczeniach dostępne są na dedykowanej stronie QGIS Polska. Podręcznik obejmuje takie zagadnienia, jak: praca z danymi wektorowymi i rastrowymi, analizy przestrzenne, redakcja map, bazy danych przestrzennych i tworzenie portali internetowych.

Geoinformacja zmienia nasz światGeoinformacja zmienia nasz świat

Koncepcja książki „Geoinformacja zmienia nasz świat” została opracowana przez Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz GUGiK. W skład rady eksperckiej przygotowującą tę publikację weszli: prof. Alina Maciejewska (przewodnicząca), Maria Andrzejewska, Adam Augustynowicz, prof. Elżbieta Bielecka, Piotr Brzeski, prof. Jacek Kozak, Krzysztof Mączewski, Ewa Sikora, dr hab. Przemysław Śleszyński, Robert Widz oraz dr Ewa Wysocka.

W książce poruszono takie zagadnienia, jak: powiatowy zasób geodezyjny, otwieranie danych przestrzennych, wdrażanie dyrektywy INSPIRE, wykorzystanie technologii geoinformacyjnych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystanie IIP w planowaniu przestrzennym czy dobre praktyki w zakresie IIP.

pobierz plik (16,3 MB)

Podręcznik LiDARPodręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR

Obszerny (332 strony) podręcznik wydany przez GUGiK w ramach wykonywania lotniczego skanowania laserowego kraju. Przedstawia podstawowe informacje dotyczące technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz pola jej potencjalnych zastosowań w gospodarce czy nauce. Jest kompendium wiedzy o: projekcie ISOK, roli GUGiK w tym przedsięwzięciu, a także produktach LiDAR, jakie powstały w jego ramach. Poprzedzony wstępem głównego geodety kraju i słowniczkiem pojęć, zawiera 8 kluczowych rozdziałów dotyczących projektu ISOK i technologii ALS oraz przegląd typów i formatów numerycznych modeli wysokościowych, zastosowań w różnych działach gospodarki i nauki, a także przegląd oprogramowania, standardów wymiany oraz trendów rozwoju ALS w niedalekiej przyszłości.

Redakcja: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR; kierownik projektu: Mateusz Maślanka

pobierz plik (28,7 MB)

Monografia GBDOTRola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce

Monografia opracowana pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, oraz dr hab. inż. Dariusza Gotliba, prof. PW., poświęcona rezultatom projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania. Składa się z części poświęconych: historii opracowań topograficznych w kraju i na świecie, ogólnej koncepcji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), sposobach wykorzystania BDOT10k w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, możliwościom zastosowania BDOT10k oraz kierunkom rozwoju baz danych topograficznych w Polsce.

pobierz plik (92,6 MB)

Geomatyka w Lasach Państwowych

Pierwsza część zawiera omówienie teoretycznych podstaw wszystkich dziedzin geomatyki, które znajdują się w kręgu zainteresowania leśnictwa w Polsce, a więc: • informacje podstawowe z zakresu geomatyki, • wiedza na temat powstawania i budowy leśnej mapy numerycznej, • analizy przestrzenne i metody prezentacji kartograficznej, • wiedza z zakresu teledetekcji i fotogrametrii, • systemy nawigacji satelitarnej, • wykorzystywanie danych przestrzennych w różnych dziedzinach działalności leśnej.
Druga część ukierunkowana jest przede wszystkim na wykorzystanie praktyczne geomatyki w nadleśnictwie. Publikacja nosi często charakter instrukcyjny i podpowiada, jak praktycznie rozwiązać niektóre problemy geomatyczne w tematach: • powiązania LMN z PZGiK, • pracy z LMN, • wykorzystania w praktyce NMT, • korzystania z danych teledetekcyjnych, • prawidłowego wykonywania pomiarów GPS w lesie, • stosowania geomatyki w zarządzaniu kryzysowym w LP.

Redaktor prowadzący: mgr inż. Krzysztof Okła – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, redakcja: Wawrzyniec Milewski

pobierz część I (13,7 MB) i część II (14,6 MB)

GIS w badaniach przyrodniczychGIS w badaniach przyrodniczych

Autorem publikacji jest Jacek Urbański z Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ona elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Znajdziemy w niej nie tylko podstawowe informacje o systemach informacji geograficznej oraz ich wykorzystaniu w badaniach przyrodniczych, ale także konkretną wiedzę o analizach rastrowych i wektorowych, analizowaniu numerycznych modeli terenu, modelowaniu hydrologicznym, analizach krajobrazowych czy o modelowaniu geostatystycznym.

pobierz plik (11,0 MB)

Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowiskoSystemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

W monografii autorstwa Krzysztofa Pysznego i Czesława Przybyły poddano analizie 606 prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa wielkopolskiego opiniowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w latach 2009-2014. Celem badań było stworzenie narzędzia, które będzie można wykorzystać do zobiektywizowania procesu oceny przydatności terenu pod wyznaczone funkcje zagospodarowania. Jego zastosowanie ma ułatwić i jednocześnie skrócić proces oceny stanu środowiska.

W pracy podjęto próbę stworzenia autorskiego modelu GIS, który może służyć jako narzędzie wspierające proces planowania przestrzennego, a także zweryfikowano ten model w oparciu o analizę studium przypadku gminy Komorniki. W monografii zbadano również obecny stopień wykorzystania narzędzi GIS i baz danych przestrzennych w tego typu zastosowaniach.

pobierz plik (15,1 MB)

Planowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy NoteckiejPlanowanie małej retencji w lasach na przykładzie Puszczy Noteckiej

Autorami publikacji są Czesław Przybyła, Mariusz Sojka, Rafał Wróżyński oraz Krzysztof Pyszny. W pracy przedstawiono, jak można wykorzystać modelowanie GIS w planowaniu małej retencji na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka – obszaru wyjątkowego i cennego, ale równocześnie bardzo ubogiego w wody.

Systemowe podejście zaprezentowane w tej monografii pozwoliło wskazać obszary o największych deficytach wody i zaproponować działania, których wdrożenie wpłynie na efektywne zwiększenie zdolności retencyjnych puszczy. Na potrzeby pracy przygotowano autorski model GIS GeoRELE v.1.0., który wykorzystuje potencjał informacyjny najnowszych danych przestrzennych, głównie pozyskanych z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) oraz bardzo szczegółowych baz danych znajdujących się w zasobach Lasów Państwowych.

pobierz plik (31,5 MB)

Budowa krajowej infrastruktury danych przestrzennych w Polsce – harmonizacja baz danych referencyjnych

Praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Gotliba, Adama Iwaniaka i Roberta Olszewskiego. Przedstawiono w niej budowę infrastruktury danych przestrzennych i jej standardów. Szczegółowo ukazano bazy danych referencyjnych – TBD, VMap L2 oraz możliwości ich uspójnienia w zakresie modelu pojęciowego, numerycznego modelu terenu i metadanych.

pobierz plik (4,24 MB)

W obie strony – możliwości wykorzystania bazy VMap L2+ do przyspieszenia budowy TBD

Artykuł opublikowany na łamach miesięcznika GEODETA nr 5/2007. Autorzy – Paweł Pręcikowski, Dariusz Gotlib i Robert Olszewski – opisują cząstkowe wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu celowego KBN nr 6 T12 2005C/06552.


W wielu krajach referencyjne bazy danych topograficznych są kluczowym komponentem infrastruktury informacji przestrzennej. Budowę takiej bazy rozpoczęto w Polsce w 2003 roku, jednak ze względów ekonomiczno-organizacyjnych pozyskane dotąd dane pokrywają zaledwie 10% powierzchni kraju. Przy połączeniu wysiłków służby cywilnej i wojskowej prace te mogłyby być znacznie przyspieszone.

pobierz plik (0,82 MB)


Opracowanie Jerzy Królikowski, 2018-2021


Otwieranie modeli 3D GUGiK w QGIS
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS