wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1501-1600] - 1600<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1600</b>
Wiliam Gilbert (1544-1603) publikuje dzieło "De magnete", w którym opisuje poznane dotąd zjawiska magnetyczne. Twierdzi, że Ziemia sama jest magnesem; wcześniej uważano, że igłę magnetyczną poruszają gwiazdy. Udowadnia, ża "siły przyciągania" bursztynu nie są natury magnetycznej lecz elektrycznej.[1501-1600] - 1596<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1596 	</b>
Walter Clemens, holenderski inżynier i kartograf, opracował mapę nawigacyjną (portolan) zachodniej części Zatoki Gdańskiej.[1501-1600] - 1595


Krzysztof Clavius (1538-1612), niemiecki matematyk, pisze książkę "Novi caledarii romani apologia", w której wyjaśnia zasady opracowanej przez siebie reformy kalendarza.[1501-1600] - 1590


Król Zygmunt III ustanawia stanowisko geometry dla kopalni soli w Wieliczce.[1501-1600] - 1590<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1590 	</b>
Niemiecki matematyk Johannes Richter, Praetorius (1537-1616) zbudował stolik topograficzny. Przyrząd składał się z kwadratowej płyty umieszczonej na statywie i alidady. Stolik służył do wykonywania map bezpośrednio w terenie. W XVII i XVIII w. był to podstawowy przyrząd wykorzystywany w pomiarach topograficznych. W niewielkim stopniu udoskonalany miał zastosowanie aż do drugiej połowy XX wieku.[1501-1600] - 1588


Za panowania Zygmunta III Wazy pojawia się pierwszy zapis konstytucyjny, mówiący o księgach hipotecznych: "każda majętność ziemska będzie miała oddzielną księgę, choćby się składała z różnych części do różnych właścicieli należących, byleby te części w jednym obwodzie położone były i majętność pod jednym imieniem składały, które to jednak części w wykazie hipotecznym oznaczone będą podług alfabetu".[1501-1600] - 1585


Holenderski uczony Simon Stevin (1548-1620) w pracy "De Theinde" przedstawił systematyczne i kompletne podstawy rachunku dziesiętnego. Stevin opisał m.in. zasady tworzenia rysunku perspektywicznego i podstawy miernictwa; w 1608 r. w "Pamiętnikach matematycznych" bronił teorii heliocentrycznej Kopernika.[1501-1600] - 1585


Holenderski kartograf Gerhard Kremer znany jako Mercator (1512-94) użył po raz pierwszy nazwy atlas dla zbioru map. Faktycznie atlasem było już w 1570 r. dzieło Orteliusa "Theatrum Orbis Terrerum".[1501-1600] - 1584


Niderlandzki geometra P. Bruinss przedstawił za pomocą izobat głębokość rzeki Spaarne.[1501-1600] - 1583


Włoski astronom i filozof Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642) odkrył prawa ruchu wahadła (izochronizm).[1501-1600] - 1582<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1582</b>
Papież Grzegorz XIII (1502-85), wprowadza nowy kalendarz (Gregoriański), którego założenian opracowali włoski fizyk Aloysius Lilius (1510-76) i niemiecki astronom Krzysztof Klawiusz (1538-1612). Po środzie, 4 października 1582 r. nastąpił czwartek, 15 października. Reforma była konieczna ponieważ daty równonocy i przesileń coraz bardziej odbiegały od prawdziwych ze względu na niedokładności stosowanego wtedy kalendarza Juliańskiego. Było to niekorzystne m.in. ze względów liturgicznych.[1501-1600] - 1579<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1579</b>
Francois Viete (1540-1603) francuski matematyk i astronom, opracowuje tablice funkcji trygonometryczych (Canon Mathematicus, Universalium Inspectionum Liber Singularis), w których podał wartość sinusa z dokładnością do 10-8. W dziele pt. "Effecitionum geometricarum canonica recensio" zawarł podstawy geometrii analitycznej. Viete był twórcą zapisu algebraicznego, podał m.in. ogólne zasady rozwiązywania równań drugiego, trzeciego i czwartego stopnia, wprowadził wzory na sumę i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego. Jako pierwszy zastosował oznaczenia literowe dla wielkości niewiadomych.[1501-1600] - 1578


Król Stefan Batory dał jezuitom z kolegium wileńskiego przywilej na założenie Akademii Wileńskiej. Rok później dokument zatwierdził papież Grzegorz XIII. Szkoła została utworzona na bazie działającego od 1570 r. w Wilnie kolegium jezuickiego, którym kierował Piotra Skarga.[1501-1600] - 1576


Król Stefan Batory ustanawia stanowisko kartografa królewskiego. Pierwszym został Maciej Strubicz (1530-1604), współtwórca Wielkiej Mapy Księstwa Litewskiego.[1501-1600] - 1576<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1576</b>
Tycho Brahe (1546-1601), duński astronom, otwiera obserwatorium astronomiczne Uraniborg na wyspie Hven w Danii, w którym prowadzi liczne obserwacje i pomiary astronomiczne zanim wynaleziono teleskop i zegar wahadłowy. Według jego teorii Słońce i Księżyc krążą dookoła Ziemi. Tycho Brahe podał podstawy teoretyczne metody triangulacyjnej, był autorem podziałki transwersalnej. Niektórzy przypisują mu skonstruowanie sekstansu.[1501-1600] - 1575


Profesor matematyki Jean de Merliers publikuje podręcznik do nauki geodezji w języku francuskim.[1501-1600] - 1574


Anglik Humphrey Cole zbudował teodolit umożliwiający pomiar kąta poziomego i pionowego pomiędzy dwoma punktami i równoczesny odczyt wyników.[1501-1600] - 1573<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1573</b>
W Krakowie wydano książkę mistrza stawiarskiego z Mysłowic Olbrychta Strumieńskiego "O sprawie, sypaniu, wymieszaniu i rybieniu stawów, a także o przekopach, o wożeniu i prowadzeniu wody", w której podał m.in. zasady wykonania niwelacji i opisał narzędzia niwelacyjne.[1501-1600] - 1572<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1572</b>
Ukazał się pierwszy tom atlasu miast "Civitates Orbis Terrarum" Georga Brauna (1541-1622) i Franza Hogenberga (1535-90), w którym przedstawiono plany 530 miast. Braun był wydawcą i autorem tekstu, Hogenberg wydawcą i rytownikiem. W atlasie znajdują się m.in. widoki Poznania i Gdańska. Ostatni 6 tom dzieła ukazał się w 1617 r. Hogenberg wydał także (1579) pierwszy atlas drogowy Europy, w którym znalazły się 84 mapy.[1501-1600] - 1572


Rafael Bombelli (1526-72), włoski matematyk, wydaje trzy pierwsze księgi dzieła pt. "Algebra", w którym podaje zasady działań (dodawania, odejmowania i mnożenia) na liczbach złożonych oraz zasadę mnożenia liczb o przeciwnych znakach.[1501-1600] - 1571<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1571 		</b>
Anglik Leonard Digges (ok. 1520-71), architekt, geodeta i wynalazca, konstruuje "przenośny kątomierz", nazwany teodolitus - protoplastę dzisiejszego teodolitu. W 1556 r. ukazała się praca Diggesa pt. "Tectonicum", w której opisał metody pomiarów geodezyjnych. W 1591 r. syn Diggesa wydał rozszerzoną wersję "Pantometrii", do której weszły księgi: "Longimetra", "Planimetra" i Stereometria" poświęcone geodezji i kartografii. W jednej z nich zaprezentowany jest opis i rysunek teodolitu i "szkieł perspektywicznych" poprzedzających wynalezienie teleskopu zwierciadlanego. Niektórzy historycy uważają, że Digges był także wynalazcą teleskopu (lunety), który ze względów militarnych utajniono.[1501-1600] - 1570<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1570</b>
Abraham Ortel, Abraham Ortelius (1527-98), flamandzki kartograf, wydaje "Theatrum Orbis Terrarum" pierwszy atlas w nowoczesnym ujęciu - zestaw zunifikowanych map pogrupowanych regionami. Wydanie z 1570 r. zawierało 70 map rozmieszczonych na 53 arkuszach. Terrarum "uwolniło" kartografię z wpływów "Geografii" Ptolemeusza.[1501-1600] - 1569<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1569</b>
Holenderski kartograf Gerhard Kremer, Mercator (1512-94), wydaje mapę świata - swoje największe dzieło kartograficzne. Mapa opracowana jest w skali ok. 1:21 mln (na równiku), składa się z 18 arkuszy wykonanych w odwzorowaniu nazwanym później jego imieniem (odwzorowanie walcowe, wiernokątne, południki i równoleżniki przedstawione są jako linie proste, prostopadłe do siebie). Mercator uważany jest za twórcę nowoczesnej kartografii.53 rekordy, strona 1 z 3
1 2 3 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt