wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Apeks skanuje zabytkowe młyny
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Akty prawneWyrok z 11.05.2006Konsorcjum TECHMEX S.A. z Bielska-Białej oraz Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego z Katowic złożyło odwołanie i protest na czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich i ONW na terenie województw łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i opolskiego; zamawiającym była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 11.05.2006TECHMEX S.A. z Bielska-Białej oprotestowała czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu jej z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich i ONW na terenie województw łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i opolskiego; zamawiającym była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 10.05.2006Konsorcjum: FIN SKOG GEOMATICS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Geosystems Polska Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu jej z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy z przetwarzania zdjęć satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej dla obszarów o łącznej powierzchni 8500 km” prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 10.05.2006TECHMEX S.A. z Bielska–Białej oprotestowała czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu jej z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy z przetwarzania zdjęć satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej dla obszarów o łącznej powierzchni 8500 km” prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 10.05.2006Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Obsługi Nieruchomości i Budownictwa POBIB KRAKÓW oraz CENZUS Biuro Nieruchomości mgr inż. Piotr Tyrkiel wniosło protest na czynność zamawiającego polegającą na nieodrzuceniu oferty w postępowaniu na „Wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją techniczną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej”; zamawiającym była Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 9.05.2006W przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Głuchowie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne PRIBEX ze Skierniewic oprotestowało czynność wyboru wykonawcy oraz zarzuciło zaniechanie czynności nieodrzucenia ofert czterech oferentów jako sprzecznych z SIWZ (w tym wybranego przez Zamawiającego); odwołujący wniósł o jego uwzględnienie i nakazanie zamawiającemu powtórzenie czynności od momentu otwarcia ofert; zamawiającym była Gmina Głuchów. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.04.2006W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – na usługę „Założenia ewidencji dróg, inwentaryzacja dróg i dokumentacja wizualna sieci drogowej w nawiązaniu do posiadanego systemu referencyjnego współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SIB View 5” DRO-KONSULT Sp. z o.o. z Warszawy wniosła odwołanie, w którym wniosła o nakazanie Zamawiającemu zmiany postanowień SIWZ w taki sposób, aby nie naruszały one zasad uczciwej konkurencji lub ewentualnie o unieważnienie postępowania oraz obciążanie Zamawiającego kosztami postępowania. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 20.04.2006W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie 300 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego CUMULUS mgr inż. Roman Szwarc z Elbląga wniosła protest, a następnie – wobec jego oddalenia – odwołanie, zarzucając Zamawiającemu, że postanowienia SIWZ naruszają przepisy; Zamawiającym był Urząd Miejski w Elblągu. Odwołanie uwzględniono i nakazano zamawiąjącemu unieważnienie postępowania w niniejszej sprawie.

pobierz plik
Wyrok z 20.04.2006Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LeMar” Sp. z o.o. z Jarosławia wniósł protest na czynność Zamawiającego - Starosty Jarosławskiego – dotyczącą wyboru oferty Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (dalej PBGiTR) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali obrębu Munina”; w proteście tym wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty oraz nakazanie Zamawiającemu ponownej oceny i badania ofert. Ofercie wybranego wykonawcy Odwołujący zarzuca niezgodność z postanowieniami SIWZ, a także m.in., że zakłady budżetowe nie powinny uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez jednostki sektora finansów publicznych. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 20.04.2006Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LeMar” Sp. z o.o. z Jarosławia wniósł protest na czynność Zamawiającego - Starosty Jarosławskiego – dotyczącą wyboru oferty Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (dalej PBGiTR) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali obrębu Munina”; w proteście tym wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty oraz nakazanie Zamawiającemu ponownej oceny i badania ofert. Ofercie wybranego wykonawcy Odwołujący zarzuca niezgodność z postanowieniami SIWZ, a także m.in., że zakłady budżetowe nie powinny uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez jednostki sektora finansów publicznych. Odwołanie oddalono.Wyrok z 30.03.2006Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu oprotestowało decyzję wyboru przez Zamawiającego oferty innej firmy i zarzucił Zamawiającemu, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zostać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Prudnik” wykluczony, gdyż nie posiada niezbędnego doświadczenia umożliwiającego wykonanie zlecenia, co wynika z przedstawionego przez niego wykazu robót; jednocześnie Odwołujący wniósł o powtórzenie czynności oceny ofert po wykluczeniu wykonawcy niespełniającego warunków; zamaiającym było Starostwo Powiatowe w Prudniku. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 30.03.2006Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu oprotestowało decyzję wyboru przez Zamawiającego oferty innej firmy i zarzucił Zamawiającemu, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zostać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Prudnik” wykluczony, gdyż nie posiada niezbędnego doświadczenia umożliwiającego wykonanie zlecenia, co wynika z przedstawionego przez niego wykazu robót; jednocześnie Odwołujący wniósł o powtórzenie czynności oceny ofert po wykluczeniu wykonawcy niespełniającego warunków; zamaiającym było Starostwo Powiatowe w Prudniku. Odwołanie oddalono.Wyrok z 23.03.2006ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna złożyła protest na czynność odrzucenia jej oferty przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych o wartości przekraczającej 60 tys. euro; zamawiającym był Urząd Miasta Łódź Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji. Odwołanie uwzględniono, postępowanie unieważniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., B.R.S.P.M. S.A. MIKRONIKA z Poznania oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Konwersję i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i MCX System Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., B.R.S.P.M. S.A. MIKRONIKA z Poznania oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Konwersję i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie oddalono.Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i MCX System Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie uwzględniono.Wyrok z 28.02.2006Konsorcjum: Complex Projekt Sp. z o.o. - Lider, Krakowskie Biuro Projektów i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o., Małopolska Grupa Geod.-Proj. S.A. złożyło protest w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przetargowej, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku od węzła „Bełk” w Czerwionce–Leszczynach (bez węzła) do węzła „Świerklany” (z węzłem) km 534+785 DO 548+897 długości 14,12 km”; zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 23.02.2006Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Intergeo” D. Dadak, M. Staszkiewicz Wspólnicy S.C. z Jawiszowic oprotestowało niektóre zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie obsługi geodezyjnej gminy Wilamowice w latach 2006-2008”; zamawiającym była Gmina Wilamowice. Odwołanie oddalono

pobierz plik
Wyrok z 22.02.2006Ryszard Bartkowiak Usługi Geodezyjne z Choszczna wniósł protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę geodezyjną Gminy Choszczno; zamawiającym była Gmina Choszczno. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 15.02.2006Geodezyjna Izba Gospodarcza zaskarżyła niektóre zapisy SIWZ opracowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Uzupełnienie i weryfikację bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w systemie EWID 2000 i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bierna, Pietrzykowice, Łodygowice, Zarzecze w systemie EWID 2000”; zamawiającym był Powiat Żywiecki. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 14.02.2006Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry złożyła protest, kwestionując w nim niektóre zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim”; zamawiającym było Województwo Śląskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Protest oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 14.02.2006Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin Sp. z o.o. wniosło protest w przetargu nieograniczonym na wykonanie bazy danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Wrocławskiej; zamawiającym było Ministerstwo Środowiska. Odwołanie odrzucono.

pobierz plik
Wyrok z 10.02.2006Przemysław Łobocek z Wrocławia wniósł protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław” ogłoszonego przez Gminę Wrocław. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.01.2006Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BSF Luftbild GmbH z siedzibą w Schonefeld zaskarżyły przez wniesienie protestu czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie numerycznego modelu powierzchni terenu metodą skanowania laserowego (LIDAR) dla miasta Krakowa” ogłoszonego przez Gminę Miejską Kraków, Urzad Miasta Krakowa. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 2.01.2006ESRI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wniosła protest na czynność zamawiającego polegającą na użyciu nieprawidłowych zapisów SIWZ w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu; zamawiającym było Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.01.2006ESRI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wniosła protest na czynność zamawiającego polegającą na użyciu nieprawidłowych zapisów SIWZ w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu; zamawiającym było Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 7.12.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. - lider Konsorcjum - oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu konsorcjum z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na: „Modernizację i budowę baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową - dla obszaru OB 2”; zamawiającym była Agencja Restrukturyzcji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 6.12.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oprotestowała ponownie czynność zamawiającego polegającą na wyborze oferty konsorcjum Computerland S.A. oraz Geomar S.A. w postępowaniu na dostawę „Zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu Phare PL 2003/005-710.04.05 (zdaniem Odwołującego się oferta wybranego konsorcjum nie spełnia wymogów SIWZ); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2005 r. (IV SA/Wa 1558/05) - rozgraniczenia, ugoda1.Wzruszenie ugody granicznej zawartej w postępowaniu administracyjnym może nastąpić wyłącznie według zasad określonych przez prawo cywilne, w postępowaniu przed sądem powszechnym.
2. Postępowanie, w którym dochodzi do zawarcia ugody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, jest „zwyczajnym” postępowaniem administracyjnym, toczącym się na zasadach kpa.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła odwołanie od oddalenia protestu (dotyczącego odrzucenia jego oferty jako nie spełniającej treści SIWZ i wyborze oferty innego wykonawcy) przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu PHARE; zmawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A. z Portugalii i EUROSYSTEM Sp. z o.o. z Chorzowa złożyło kolejny protest, zarzucając wybranej ofercie niezgodność z treścią SIWZ; zamawiającym była Gmina Wrocław
(niestety, w treści wyroku brak inormacji, czego dotyczyło zamówienie; prawdopodobnie opracowania numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu powierzchni terenu i barwnej cyfrowej ortofotomapy Miasta Wrocławia oraz przeprowadzenia na ich podstawie wektoryzacji, analiz spektralnych i klasyfikacji obiektów). Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 9.11.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na organizację szkoleń dla przyszłych użytkowników Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 „Zintegrowany System Katastralny – III faza”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 8.11.2005COMBIDATA POLAND Sp. z o.o. z Sopotu oprotestowała czynności zamawiającego (zarzucając mu naruszenie art. 38 ust. 5 i 6 Prawa zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz wnosząc o unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych) w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na szkolenie oraz nadzór nad wdrożeniem systemu ksiąg wieczystych w ramach projektu Phare PL2003/004-379/01.11 Zintegrowany System Katastralny – faza III; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 26.10.2005 r. (IV SA/Wa 1479/05) - rozgraniczenia, decyzja administracyjnaPrawne czynności, których skutkiem jest wyłączenie dopuszczalności dalszej drogi administracyjnej, co do zasady wyłączają również możliwość wznowienia postępowania administracyjnego. Do takich czynności należy m.in. ugoda zawarta przed geodetą w sprawie ustalenia przebiegu linii granicznych zawierana na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Pgik.

pobierz plik
268 rekordów, strona 4 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt