wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Akty prawne


DzU. 03.141.1368 (z dnia 28.07.2003 r.)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa.

pobierz plik
Uchwała SN z 17.07.2003 r. (III CZP 46/03)Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106, poz. 1118 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 03.07.2003 r. (III CZP 39/03)Termin rozpoczęcia i zakończenia robót, określony w umowie o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń, nie podlega ujawnieniu w dziale I-O księgi wieczystej.

pobierz plik
Postanowienie SN z 05.06.2003 r. (II CKN 193/01)Organ jednostki pomocniczej, działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

pobierz plik
Postanowienie SN z 05.06.2003 r. (II CKN 158/01)Starosta może na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) udzielić zastępcy kierownika podległej jednostki organizacyjnej upoważnienia do przekształcenia w jego imieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

pobierz plik
DzU. 03.101.939 (z dnia 22.05.2003 r.)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych.

pobierz plik
DzU. 03.104.972 (z dnia 19.05.2003 r.)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych.

pobierz plik
Wyrok SN z 16.04.2003 r. (II CKN 1409/00)W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361) na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej na rzecz jednego z małżonków, nabytej w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi majątek odrębny tego małżonka.

pobierz plik
Postanowienie SN z 03.04.2003 r. (V CK 60/03)W postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie sąd orzeka, kto w określonej chwili nabył jej własność, bez względu na to, czy jest właścicielem w chwili orzekania.

pobierz plik
DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.Ustawa z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst ujednolicony)

pobierz plik
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 27.03.2003 r. (III CZP 87/02)Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 20.03.2003 r. (III CZP 1/03)Po zniesieniu współwłasności nieruchomości przez umowny podział fizyczny hipoteka na udziale współwłaściciela obciąża nowo powstałe nieruchomości w części odpowiadającej pierwotnie obciążonemu udziałowi.

pobierz plik
Wyrok SN z 14.03.2003 r. (V CKN 1800/00)Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste.

pobierz plik
DzU. 02.230.1924 (z dnia 27.11.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego.

pobierz plik
DzU. 02.155.1298 (z dnia 09.09.2002 r.)Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie opracowań ekofizjograficznych

pobierz plik
DzU. 02.92.819 (z dnia 19.06.2002 r.)Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

pobierz plik
DzU. 02.37.333 (z dnia 26.03.2002 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2002 r. (III CZP 75/01) - rozgraniczenia, koszty postępowaniaPrzewidziany w art. 154

pobierz plik
Wyrok z 16.12.2005INS Sp. z o.o. z Zabierzowa oprotestowała czynność wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Instrumenty Geodezyjne – Tadeusz Nadowski w Tychach oraz zaniechanie czynności odrzucenia oferty tej firmy przez Zamawiającego – Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trzech stacji referencyjnych GPS z wyposażeniem i oprogramowaniem. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 10.12.2001 r. (OSA 6/01)Wojewoda nie może uznać się za organ niewłaściwy do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali przez państwową osobę prawną na podstawie art. 200 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.), jeżeli nie toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia tych gruntów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 30 poz. 191 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 01.135.1514 (z dnia 19.10.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

pobierz plik
DzU. 01.102.1122 (z dnia 17.09.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

pobierz plik
Wyrok NSA z 12.09.2001 r. (II SA/Gd 941/99)Osoby zainteresowane nabyciem mienia komunalnego nie są stronami w rozumieniu art. 28 Kpa w postępowaniu administracyjnym o podział nieruchomości, stanowiącej wyłączną własność gminy, dokonywanego z urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
DzU. 01.101.1090 (z dnia 28.08.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii

pobierz plik
Wyrok NSA z 26.07.2001 r. (II SA/Gd 910/00)Część nieruchomości nabyta na żądanie właściciela umową zawartą w trybie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm.) podlega zwrotowi na rzecz poprzedniego właściciela na podstawie art. 136 ust. 4 w związku z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543) tylko wówczas, gdy spełnione zostaną warunki do zwrotu wywłaszczonej części nieruchomości.

pobierz plik
DzU. 01.84.911 (z dnia 17.07.2001 r.)Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

pobierz plik
DzU. 01.78.837 (z dnia 16.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz

pobierz plik
DzU. 01.80.866 (z dnia 12.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

pobierz plik
DzU. 01.74.796 (z dnia 02.07.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik
Wyrok NSA z 29.05.2001 r. (II SA/Po 336/00)Właściciel nieruchomości, który nabył jej własność na podstawie umowy sprzedaży zawartej po wybudowaniu urządzenia infrastruktury technicznej, nie jest obowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem tego urządzenia (art. 144 i art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543).

pobierz plik
DzU. 01.56.589 (z dnia 18.05.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne"

pobierz plik
DzU. 01.56.588 (z dnia 15.05.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń

pobierz plik
DzU. 01.38.455 (z dnia 02.04.2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

pobierz plik
DzU. 01.14.133 (z dnia 08.02. 2001 r.)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac,
a także wzajemnego przekazywania materiałów

pobierz plik
Postanowienie SN z 12.12.2000 r. (V CKN 162/00) - rozgraniczenia, protokół granicznyProtokół graniczny, opisujący uzgodniony przez właścicieli sąsiadujących gruntów przebieg linii granicznej, nie kończy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

pobierz plik
275 rekordów, strona 7 z 8
«« « ... 3 4 5 6 7 8 » »»

prawo

szukane słowo
typ aktu prawnego
Geospatial Revolution, odc. 3
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS