wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Akty prawne


Wyrok z 6.12.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oprotestowała ponownie czynność zamawiającego polegającą na wyborze oferty konsorcjum Computerland S.A. oraz Geomar S.A. w postępowaniu na dostawę „Zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu Phare PL 2003/005-710.04.05 (zdaniem Odwołującego się oferta wybranego konsorcjum nie spełnia wymogów SIWZ); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2005 r. (IV SA/Wa 1558/05) - rozgraniczenia, ugoda1.Wzruszenie ugody granicznej zawartej w postępowaniu administracyjnym może nastąpić wyłącznie według zasad określonych przez prawo cywilne, w postępowaniu przed sądem powszechnym.
2. Postępowanie, w którym dochodzi do zawarcia ugody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, jest „zwyczajnym” postępowaniem administracyjnym, toczącym się na zasadach kpa.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła odwołanie od oddalenia protestu (dotyczącego odrzucenia jego oferty jako nie spełniającej treści SIWZ i wyborze oferty innego wykonawcy) przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu PHARE; zmawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A. z Portugalii i EUROSYSTEM Sp. z o.o. z Chorzowa złożyło kolejny protest, zarzucając wybranej ofercie niezgodność z treścią SIWZ; zamawiającym była Gmina Wrocław
(niestety, w treści wyroku brak inormacji, czego dotyczyło zamówienie; prawdopodobnie opracowania numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu powierzchni terenu i barwnej cyfrowej ortofotomapy Miasta Wrocławia oraz przeprowadzenia na ich podstawie wektoryzacji, analiz spektralnych i klasyfikacji obiektów). Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 9.11.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na organizację szkoleń dla przyszłych użytkowników Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 „Zintegrowany System Katastralny – III faza”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 8.11.2005COMBIDATA POLAND Sp. z o.o. z Sopotu oprotestowała czynności zamawiającego (zarzucając mu naruszenie art. 38 ust. 5 i 6 Prawa zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz wnosząc o unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych) w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na szkolenie oraz nadzór nad wdrożeniem systemu ksiąg wieczystych w ramach projektu Phare PL2003/004-379/01.11 Zintegrowany System Katastralny – faza III; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 26.10.2005 r. (IV SA/Wa 1479/05) - rozgraniczenia, decyzja administracyjnaPrawne czynności, których skutkiem jest wyłączenie dopuszczalności dalszej drogi administracyjnej, co do zasady wyłączają również możliwość wznowienia postępowania administracyjnego. Do takich czynności należy m.in. ugoda zawarta przed geodetą w sprawie ustalenia przebiegu linii granicznych zawierana na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Pgik.

pobierz plik
Wyrok z 24.10.2005Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., KPG Sp. z o.o., Biuro Prawno-Usługowe PROLEX oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości wraz z opracowaniem dokumentacji formalnoprawnej pod budowę obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 od km 297+802 do km 308+545”; zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 6.10.2005Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno-Informatyczne COMPASS S.A., oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01/01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. z Warszawy, „LEVEL” PGP Sp. z o.o. z Siedlec, OPGK Sp. z o.o. z Opola, OPGK „GEOMAP” Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów
zakwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/2005 – 710.04.05.01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie Sp. z o.o., OPGK „OPEGIEKA” Sp. z o.o. w Elblągu, OPGK Sp. z o.o. w Białymstoku oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS) w ramach projektu PHARE 2003/005 – 710.04.05.01/01”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie, OPGK w Lublinie, PPWK GEOINVENT Sp. z o.o. z Warszawy, ZUGiK „PRYZMAT” Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskaniu danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 28.09.2005Konsorcjum: Land Studio Sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z o.o., Swissphoto AG oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na niezaproszeniu go do złożenia oferty, stwierdzając, że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu podanych w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003; zamawiającym był Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 14.09.2005Konsorcjum: TECHMEX S.A., FIN SKOG GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, EUROSYSTEM Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ... (brak danych); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 13.09.2005Konsorcjum: ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, w procedurze przyspieszonej, o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 9.09.2005ARAM Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowała czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego w ramach projektu Phare PL2003/004-379.01.11 "Zintegrowany System Katastralny - faza III"; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 22.08.2005ELTE Sp. z o.o. z Krakowa oprotestowała czynności zamawiającego polegające na wadliwym określeniu przedmiotu zamówienia i niestosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym o udzielenie zmaówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na monitoringu położenia i stanu pracy pojazdów Zamawiającego za pomocą systemu satelitarnego GPS oraz sieci transmisji danych GSM/GORS (lub równoważnej);zmawiającym było Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Odwołanie odrzucono

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 08.07.2005 r. (IV SA/Wa 275/05) - rozgraniczenia, przedmiot rozgraniczeniaUpoważnienie geodety do dokonania czynności rozgraniczeniowych może być zawarte w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego

pobierz plik
Wyrok z 30.06.2005Konsorcjum: OPGK Kraków Sp. z o.o., WPG S.A., OPGK Gdańsk Sp. z o.o. wniosło protest, który dotyczył warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego "modernizacji baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową, część północna". Zamawiającym była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 28.06.2005ASKAR Biuro Inżynierskie Helena Kolany z siedzibą we Wrocławiu złożyło protest wobec czynności Zamawiającego - Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wycenę nieruchomości. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 28.06.2005Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK-Rzeszów" S.A. z siedzibą w Rzeszowie wniosło protest, zarzucając Zamawiającemu - Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii - m.in. naruszenie niektórych zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację osnowy wysokościowej I i II klasy w obiektach 4714 (woj. kujawsko-pomorskie), 4715 (woj. wielkopolskie) i 4716 (woj. opolskie) wraz z opracowaniem danych pomiarowych. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.06.2005GEOMAR S.A. Szczecin wniosła odwołanie od oddalenia przez Zamawiającego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Pomiary geodezyjne dla celów projektowych rz. Odra od Jazu Rędzin do 0,5 km poniżej ujścia Widawy, górne stanowisko stopnia Brzeg Dolny". Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 21.06.2005Taxus SI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniosła protest wobec niektórych postanowień SIWZ, sprawa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sporządzenie mapy numerycznej dla Nadleśnictw: Ostrołęka, Przasnysz, Parciaki, Myszyniec, Spychowo, Olsztynek, Dobrocin, Wielbark, Wichrowo, Zaporowo, Srokowo" prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.06.2005Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o. z Krakowa wniosło protest wobec zapisów SIWZ określonych przez Zamawiającego – Regionalną Dyrekcję Lasów Panstwowych w Krośnie – w przetargu na opracowanie projektów planu urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 16.06.2005Aplikom 2001 Sp. z o.o. z Łodzi złożyła protest na czynności Zamawiającego, tj. Miasta Gliwice, związane z niektórymi zapisami w SIWZ. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 13.06.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A. w Warszawie, Geomar S.A. w Szczecinie, Hansa Luftbild Konsulting International, GmbH, KPG Sp. z o.o. w Krakowie, OPGK Geomap Sp. z o.o. w Zielonej Górze, PMG Sp. z o.o. w Katowicach złożyło protest wobec czynności Zamawiającego - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 30.05.2005Pełnomocnik Konsorcjum: ComputerLand S.A., GEOMAR S.A., KPG Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. wniósł protest na czynności Zamawiającego – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie Małopolski Oddział Regionalny w Krakowie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Oprotestował czynność Zamawiającego dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zaniechania dokonania czynności wykluczenia wykonawcy, którego oferta zastała uznana za najkorzystniejszą. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 30.05.2005Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. w Tarnowie wniosła protest przeciwko odrzuceniu jej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – Etap III”, zamawiającym był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 25.05.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie (lider Konsorcjum) oprotestowało czynność zamawiającego, wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na usługę przeprowadzenia kontroli w ramach systemu IACS na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego ogłoszonego przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.05.2005Farmtec ABCH Sp. z o.o. i Z.U.G. Jan Zasowski, Olsztyn wniosła protest przeciwko czynnościom Zamiawiającego – Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szczecin – polegającym na wykluczeniu tej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 23.05.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., GEOMAR S.A., KPG Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. wniosło protest przeciw czynnościom Zamawiającego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny – dotyczącym wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli na miejscu w ramach systemu IACS. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 18.05.2005Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.; PIW INTERMAP Sp. z o.o., OPGK GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa wniosło protest wobec kilku czynności Zamawiającego - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny - w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województwa: łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Odwołanie zostało oddalone.

pobierz plik
DzU z 17 maja 2005 r. , nr 86, poz. 736rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r.
w sprawie scalania i podziału nieruchomości

pobierz plik
Wyrok z 6.05.2005Panowie Dariusz Dadak i Michał Staszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych INTERGEO s.c. z siedzibą w Jawiszowicach wnieśli protest na czynności Zamawiającego - tj. Powiatu Bielskiego w Bielsku-Białej - dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych w 2005 r. Protestujący zarzucili naruszenie przez Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.) poprzez niewykluczenie Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które ich zdaniem złożyło nieprawdziwe oświadczenie co do zwolnienia z podatku VAT. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 6.05.2005Elżbieta Majewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LOCUS-NIERUCHOMOŚCI Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości w Bydgoszczy wniosła protest na czynności Zamawiającego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy – polegające na przygotowaniu i opisie przedmiotu zamówienia przygotowanego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność miasta Bydgoszczy”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
275 rekordów, strona 5 z 8
«« « ... 2 3 4 5 6 7 8 » »»

prawo

szukane słowo
typ aktu prawnego
Skanery laserowe pomagają kręcić "Grę o tron"
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS