wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum geokonferencji


POLSKA | ŚWIAT

czerwiec 2014

2014-06-26 Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych ? aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI
Kursy poprowadzą specjaliści z GUGiK (ASG-EUPOS) oraz TPI (właściciel sieci TPI NETpro). Podczas szkoleń uczestnikom przybliżone zostaną zasady funkcjonowania sieci referencyjnych oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat oddawania prac geodezyjnych do ODGiK-ów. Po części teoretycznej kursu odbędą się zajęcia terenowe z wykorzystaniem ...

więcej

2014-06-25 Publiczne i prywatne sieci stacji referencyjnych ? aktualny stan techniczny i prawny


organizator: TPI
Kursy poprowadzą specjaliści z GUGiK (ASG-EUPOS) oraz TPI (właściciel sieci TPI NETpro). Podczas szkoleń uczestnikom przybliżone zostaną zasady funkcjonowania sieci referencyjnych oraz zapoznają się z aktualnymi przepisami na temat oddawania prac geodezyjnych do ODGiK-ów. Po części teoretycznej kursu odbędą się zajęcia terenowe z wykorzystaniem ...

więcej

2014-06-24 do 2014-06-25 Konferencja na temat współczesnych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią


organizator: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Wydziału Geodezji i Kartografii PW
II Konferencja Naukowa pod hasłem „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju”. Celem Konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań dotyczących współczesnych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, analizowanych przez pryzmat szans i zagrożeń dla ...

więcej

2014-06-23 do 2014-06-25 III ogólnopolska konferencja ?GIS w nauce?


organizator: Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Wymiana doświadczeń w stosowaniu GIS w różnych dziedzinach nauki jest jednym z celów przyświecającym organizatorom III ogólnopolskiej konferencji „GIS w nauce”. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowych związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej w różnym zakresie. Organizatorzy mają również ...

więcej

2014-06-23 do 2014-06-25 Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji


organizator: Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie
Spotkanie poświęcona będzie przede wszystkim zastosowaniom nowoczesnych technik satelitarnych w dzisiejszej geodezji, nawigacji i geodynamice. Podczas konferencji przypomniane zostaną również osiągnięcia i dorobek naukowy prof. Lubomira Barana, którego pamięci dedykowana jest konferencja. Rejestracja uczestników oraz przesyłanie streszczeń ...

więcej

2014-06-17 Zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym, turystyce i rozwoju gospodarczym JST


organizator: WGiGP UMW
W trakcie spotkania przewidziano wystąpienia poświęcone: Atlasowi Warmii i Mazur, zarządzaniu informacją przestrzenną na terenie Olsztyna, a także zastosowaniu GIS w zadaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz w rozwoju turystyki i rekreacji.

więcej

2014-06-16 do 2014-06-21 Kongres FIG


organizator: Międzynarodowa Federacja Geodetów, Stowarzyszenie Geodetów Uprawnionych Malezji (PEJUTA)
XXV Międzynarodowy Kongres FIG. Impreza organizowana jest pod hasłem „Engaging the Challenges – Enhancing the Relevance”. W jej trakcie w 10 sesjach równoległych ma zostać wygłoszonych nawet 700 referatów. Oprócz tego zaplanowano warsztaty. Prezentacje mają być wygłaszane zarówno przez zaproszonych przez organizatorów gości, jak ...

więcej

2014-06-16 do 2014-06-20 8. konferencja INSPIRE


organizator: JRC
Od uchwalenia INSPIRE minęło już siedem lat. W tym czasie udało się opracować specyfikacje techniczne niezbędne do zbudowania jednolitej europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a wiele krajów członkowskich podjęło już daleko idące działania na rzecz wdrożenia ich u siebie. Jak podkreślają organizatorzy 8. konferencji INSPIRE, teraz ...

więcej

2014-06-16 do 2014-06-20 34. sympozjum EARSeL & ISPRS Young Scientist Days


Sympozjum EARSeL jest cykliczną imprezą organizowaną co roku w innym mieście Europy, natomiast EARSeL & ISPRS Young Scientist Days (skierowana do młodszego grona naukowców) odbywa się po raz pierwszy i nawiązuje do Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji z 2012 r. Obie konferencje połączone będą dniem otwarcia, a ...

więcej

2014-06-13 Problemy wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z ODGik-ami


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Geodezyjna Izba Gospodarcza zaprasza 13 czerwca do Poznania, gdzie odbędzie się sympozjum poświęcone problemom wykonawców prac geodezyjnych przy współpracy z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, także kolejowymi. Spotkanie będzie towarzyszyło XXII Walnemu Zgromadzeniu Członków GIG. Izba podkreśla, że w sympozjum mogą uczestniczyć ...

więcej

2014-06-12 do 2014-06-14 XI Podlaskie Forum GIS


organizator: WODGiK w Białymstoku, SGP Oddział w Białymstoku
Marszałek województwa podlaskiego oraz SGP Oddział w Białymstoku zapraszają do udziału w XI Podlaskim Forum GIS pod hasłem „Jak promować GIS, czyli marketing i edukacja w geoinformacji” Tematyka spotkania będzie obejmować: 1. Dobre praktyki Jednostek Samorządu Terytorialnego w utrzymaniu istniejących systemów GIS. 2. Marketing systemów ...

więcej

2014-06-12 do 2014-06-13 Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii ? szansa czy pułapka?


organizator: Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology ? Polish Chapter (CAA PL) oraz Komisja ds. Innowacyjnych metod prospekcji i dokumentacji Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Nieinwazyjna prospekcja terenowa, tworzenie baz danych GIS, LiDAR oraz fotografia lotnicza z użyciem bezzałogowych statków latających – m.in. te zagadnienia zostaną poruszone podczas spotkania, którego celem jest sprowokowanie dyskusji dotyczącej korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania najnowszych metod prospekcji terenowej, ...

więcej

2014-06-11 Systemy GIS w leśnictwie


organizator: Centrum Promocji Informatyki
W trakcie obrad prowadzonych przez dr. Mieczysława Kunza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: • geotechnologie w zastosowaniach leśnych, • ewolucja narzędzi i technologii geomatycznych w Lasach Państwowych, • teledetekcyjne metody monitorowania lasów, • ocena zmian w środowisku ...

więcej

2014-06-10 do 2014-06-11 Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami


organizator: Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Tematyka konferencji obejmuje m.in. • znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, obciążenia finansowe użytkowników wieczystych, wysokość opłat rocznych, • obrót nieruchomościami rolnymi – problematyka związana ze zmianą cen nieruchomości rolnych, • zarządzanie ...

więcej

2014-06-06 do 2014-06-08 XXXIX Rajd Geodetów


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie
Zgodnie z regulaminem w Rajdzie startują drużyny w składach od 2- do 10-osobowych. Każde przedsiębiorstwo (instytucja) może zgłosić dowolną liczbę zespołów. W rajdzie zwycięży ta drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, i to przedsiębiorstwo, którego dwa najlepsze zespoły w sumie zdobędą najwięcej punktów. W ramach imprezy przewidziano ...

więcej

2014-06-04 do 2014-06-06 Geomorfologia stosowana


organizator: Katedra Geoinżynierii SGGW w Warszawie
Zamiarem organizatorów konferencji jest konfrontacja osiągnięć badawczych środowiska geomorfologów (rzeźba denudacyjna, glacjalna, fluwialna, eoliczna i litoralna, geomorfometria, geochemia i hydrochemia, monitoring środowiska) z doświadczeniami szeroko rozumianej geoinżynierii (geotechnika, hydrotechnika, inżynieria rzeczna, ochrona środowiska, ...

więcej

2014-06-04 Informacja przestrzenna jako czynnik rozwoju lokalnego


organizator: UMWW
Celem spotkania jest m.in.: • podniesienie świadomości znaczenia informacji przestrzennej w rozwoju samorządów lokalnych, • poszerzenie wiedzy na temat źródeł informacji geograficznej oraz możliwości wykorzystania GIS-u w codziennej pracy urzędników, • promocja zasobów danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie ...

więcej

maj 2014

2014-05-30 do 2014-05-31 Akademia Technologii Trimble


organizator: Geotronics Polska
kademia Technologii Trimble to 2-dniowe spotkanie podzielone na bloki tematyczne. W tym roku organizatorzy stawiają na: • fotogrametrię naziemną z wykorzystaniem Trimble V10 i technologii Vision w TBC, • nowe funkcje odbiornika Trimble R10 GNSS, • praktyczne zastosowanie technologii Trimble VISION™ w połączeniu z Trimble ...

więcej

2014-05-29 GIS w administracji samorządowej


organizator: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Spotkanie, udział w którym jest bezpłatny, kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób zaangażowanych w działania związane z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym, a także z promocją i rozwojem ww. jednostek. W pierwszej części konferencji planowane są ...

więcej

2014-05-28 do 2014-05-30 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa


organizator: Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
W związku z organizacją V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki”, zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym komunikacie.

więcej

2014-05-23 Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
„Kartografia a systemy informacji geograficznej” to temat seminarium, podczas którego zaplanowano 4 wystąpienia: 1. „Rozszerzona definicja mapy w kontekście rozwoju geoinformatyki” (dr hab. Dariusz Gotlib, dr hab. Robert Olszewski) 2. „Związki agendy badawczej kartografii z geomatyką” (dr hab. Marek Baranowski) ...

więcej

2014-05-23 do 2014-05-25 XXXIV Rajd Geodety


organizator: Studenckie Koło Naukowe Geodetów oraz Stowarzyszenie Studentów i Doktorantów Geodezji i Kartografii ?Zenit-Nadir? działające przy Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Jak co roku w programie spotkania przewidziano m.in. Geoolimpiadę, ognisko, koncert oraz wycieczki terenowe. Do udziału w imprezie organizatorzy zapraszają pracowników przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych, uczniów technikum geodezyjnego we Wrocławiu, studentów i absolwentów, a także dotychczasowych kierowników i organizatorów rajdów. ...

więcej

2014-05-23 do 2014-05-25 XII Rajd Geo-Majowy


organizator: Koło Naukowo-Badawcze GIS Politechniki Wrocławskiej
W programie imprezy tradycyjnie znalazły się m.in. Geoolimpiada, geocaching, ognisko, piesze wycieczki w Góry Stołowe oraz wiele innych atrakcji. Do udziału organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, w szczególności Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, a także innych wrocławskich uczelni.

więcej

2014-05-22 do 2014-05-23 Warsztaty TPN


organizator: Tatrzański Park Narodowy
„Analizy przestrzenne w ochronie środowiska” to hasło tegorocznej edycji warsztatów. Ich uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat analiz przestrzennych oraz ich praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska. Organizatorzy tym razem położyli nacisk na możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zarówno z ...

więcej

2014-05-22 Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego


organizator: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz oraz geodeta województwa dolnośląskiego Robert Pajkert
Konferencja ma na celu podsumowanie prac Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zmian w przestrzeni rolniczej woj. dolnośląskiego oraz prezentację rolę informacji przestrzennej w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. W trakcie spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: • systemy informacji przestrzennej ...

więcej

2014-05-21 do 2014-05-23 GEOBIA 2014


5. edycja konferencji poświęconej teledetekcji i naukom o środowisku

więcej

2014-05-20 Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje m.in.: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu). • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych ...

więcej

2014-05-20 Szkolenie na temat rozgraniczania nieruchomości


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
W trakcie kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia: • relacja pomiędzy unormowaniami kodeksu cywilnego a Prawem geodezyjnym i kartograficznym, • prawne pojęcie granicy nieruchomości, • zasady przeprowadzania rozgraniczenia nieruchomości według art. 151 kodeksu cywilnego, • postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości ...

więcej

2014-05-16 Szkolenie na temat GML


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji zaprasza na szkolenia o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tematyka szkoleń, adresowanych przede wszystkim do pracowników administracji ...

więcej

2014-05-16 do 2014-05-18 XXXI Mistrzostwa Polski Geodetów w Brydżu Sportowym


organizator: SGP Oddział w Koszalinie
Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki ich inicjatywie uda się przywrócić i kontynuować w przyszłości kolejne edycje tej popularnej niegdyś ogólnopolskiej imprezy geodetów, pracowników firm i ich rodzin. Zapewniają tradycyjny przebieg rozgrywek, dobrą atmosferę i malownicze miejsce pobytu tuż nad Bałtykiem (impreza ma się odbyć w Ośrodku ...

więcej

2014-05-16 do 2014-05-17 Akademia Technologii Trimble


organizator: Geotronics Polska
kademia Technologii Trimble to 2-dniowe spotkanie podzielone na bloki tematyczne. W tym roku organizatorzy stawiają na: • fotogrametrię naziemną z wykorzystaniem Trimble V10 i technologii Vision w TBC, • nowe funkcje odbiornika Trimble R10 GNSS, • praktyczne zastosowanie technologii Trimble VISION™ w połączeniu z Trimble ...

więcej

2014-05-16 Wykład z cyklu ?Spotkania Karpackie?


organizator: Towarzystwo Karpackie
Podczas wykładu prof. Andrzej Janeczek z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawi mapę topograficzną Królestwa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783 zwaną mapą Miega. Prezentowane opracowanie w skali 1:28 800 składa się z 413 arkuszy (ok. 63×42 cm). Na mapie odwzorowano m.in. rzeźbę terenu, elementy hydrografii, pola uprawne i łąki, ...

więcej

2014-05-15 do 2014-05-16 Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej ? 10 lat Spotkań z INSPIRE


„Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej – 10 lat Spotkań z INSPIRE” – pod takim hasłem odbędzie się X Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE. Podczas sympozjum przewidziano pięć sesji: • INSPIRE – legislacja i wdrożenia, • infrastruktura informacji przestrzennej z ...

więcej

2014-05-15 Seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA


organizator: Geo-System
Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak i do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia EMUiA w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. ...

więcej

2014-05-12 do 2014-05-14 Europejskie Seminarium Teledetekcji Hiperspektralnej


organizator: Exelis VIS
Seminarium adresowane jest do inżynierów, naukowców oraz wszystkich, którzy zajmują się teledetekcją na co dzień i chcieliby zacząć wykorzystywać w swojej pracy technologie przetwarzania danych hiperspektralnych. Uczestnicy poznają podstawy fizyki spektroskopii, dowiedzą się o typach sensorów i danych spektralnych wykorzystywanych obecnie przez ...

więcej

2014-05-10 GeoPiknik


organizator: Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii wraz ze Stowarzyszeniem Studentów WGiK Politechniki Warszawskiej ?Geoida?
W programie imprezy m.in.: • pokaz profesjonalnego sprzętu geodezyjnego • GeoOlimpiada • mecz piłki nożnej między wykładowcami a studentami PW • gra terenowa • karaoke • eurobungee • konkursy tematyczne

więcej

2014-05-09 Ustalanie rodzajów użytków gruntowych w świetle nowych przepisów prawnych


organizator: Komisja Szkolenia Ustawicznego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Kurs poprowadzi Jan Bielański. Koszt uczestnictwa w przypadku członków SGP, którzy mają opłacone składki, wynosi 140 zł, pozostałe osoby – 180 zł. Zgłoszenia na kurs przyjmowane są do 7 maja.

więcej

2014-05-09 Seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA


organizator: Geo-System
Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu, jak i do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. W trakcie spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia EMUiA w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. ...

więcej

2014-05-08 do 2014-05-09 Targi geologiczne Geo Expo


organizator: Zarząd Targów Warszawskich
W ramach XII Międzynarodowych Targów Geo Expo Geologia „Geo-Eko-Tech” odbędą się konferencje, panele dyskusyjne, spotkania oraz prezentacja oferty usług, rozwiązań i sprzętu m.in. w zakresie: • Wsparcia geologiczno-inżynierskiego dla projektów infrastrukturalnych: badania geologiczne i geofizyczne, geologia inżynierska, ...

więcej

2014-05-08 do 2014-05-09 IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji


organizator: Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej "Geoida"
Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń naukowych, zaprezentowanie ciekawych prac i projektów z dziedziny geodezji. Będzie również okazją do kontaktu z branżowymi firmami wspierającymi studencką aktywność naukową. Referaty wygłaszane podczas jej trwania zostaną poddane ocenie komisji, która wyłoni najbardziej wartościowe naukowo, a równocześnie ...

więcej

2014-05-06 do 2014-05-09 XXII Szkoła Kartograficzna


organizator: Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego
Celem Szkoły będzie wymiana poglądów i prezentacja wyników badań dotyczących wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w szeroko rozumianych naukach o atmosferze. Ostatnie postępy w klimatologii i meteorologii są związane z rozwojem geoinformatyki. Naukowcy wykorzystują narzędzia związane z przetwarzaniem, analizą i modelowaniem danych ...

więcej

2014-05-05 do 2014-05-09 6. Światowe Forum Geoprzestrzenne


W ramach konferencji zaplanowano: sympozja, warsztaty, dyskusje panelowe. Będzie to forum wymiany wiedzy na temat szerokiej gamy wykorzystywanych technologii, aplikacji czy przykładów zastosowań z całego świata.

więcej

kwiecień 2014

2014-04-29 Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Tematyka kursu obejmuje m.in.: • Sytuację w Polsce dotyczącą granic nieruchomości (działek). Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (postępowanie, akt ugody, decyzja o rozgraniczeniu). • Rozgraniczanie przed sądem. Rozgraniczanie gruntów pokrytych ...

więcej

2014-04-28 do 2014-04-29 Intergeo Eurasia


organizator: Hinte
Eurazjatycka edycja międzynarodowych targów geodezyjnych Intergeo

więcej

2014-04-28 Szkolenie na temat zarządzania PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Szkolenia poprowadzi Marian Dzikowski, specjalista ds. katastru w przedsiębiorstwie geodezyjno-informatycznym. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Celem szkolenia jest ...

więcej

2014-04-24 do 2014-04-26 Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej


organizator: Zarząd Główny SGP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
Okręgowy oraz centralny etap XXXVI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej; gospodarzem tegorocznej edycji olimpiady będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, z którego pochodzili drużynowi zwycięzcy poprzedniej edycji

więcej

2014-04-23 do 2014-04-25 Seminarium nt. ?Problematyki stosowania aktualnych przepisów w geodezji i kartografii?


organizator: Główna Komisja ds. Zawodu i Szkolenia Ustawicznego SGP oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Na seminarium mają zostać poruszone m.in. następujące tematy: • zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, • aktualne problemy i orzecznictwo w zakresie katastru nieruchomości, • zmiany do rozporządzenia w sprawie EGiB i ich wpływ na przebieg prac modernizacyjnych, • problematyka obsługi geodezyjnej sądów cywilnych, ...

więcej

2014-04-15 Szkolenie ?GML w praktyce?


organizator: Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów SGP oraz SGP Oddział we Wrocławiu
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in.: • podstawy obsługi, bazy danych w C-Geo i zależności między nimi, • zakładanie i wprowadzanie danych do elektronicznego operatu, • kalibracja rastrów, edycja i wykorzystanie danych rastrowych w trakcie pracy na mapie, • tworzenie i aktualizacja obiektów mapy zasadniczej, • proste ...

więcej

2014-04-15 GIS Academic Day


organizator: Apator Rector
Seminarium ma na celu przybliżenie wiedzy na temat systemów informacji przestrzennej wraz z aspektami technologicznymi oraz praktycznymi wynikającymi z efektywnego zastosowania rozwiązań GIS-owych w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją energii. Autorami prezentacji są praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS, którzy na co dzień ...

więcej

2014-04-14 Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będzie geografia wojskowa, zaplanowano wystąpienie płk. Krzysztofa Danilewicza, zastępcy szefa Geografii Wojskowej

więcej

2014-04-11 Szkolenie na temat GML


organizator: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji zaprasza na szkolenia o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tematyka szkoleń, adresowanych przede wszystkim do pracowników administracji ...

więcej

2014-04-09 do 2014-04-11 XI Szkoła Pomiarów TPI


organizator: TPI Sp. z o.o.
W tegorocznej edycji Szkoły przewidziano bloki tematyczne obejmujące zarówno klasyczną geodezję, technologię skanowania 3D, przemysł, GIS, jak i bloki poświęcone tematyce budowlanej (w tym systemy sterowania maszynami). Oprócz zajęć teoretycznych prowadzonych przez specjalistów i praktyków odbędą się również warsztaty z wykorzystaniem sprzętu ...

więcej

2014-04-09 Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-04-03 do 2014-04-04 Konferencja "3D Documentation User Meeting"


organizator: Faro Europe
Prezentacja nowych możliwości zastosowań i trendów technologicznych związanych z dokumentacją 3D jest tematem konferencji „3D Documentation User Meeting”, która odbędzie się 3 i 4 kwietnia br. w Klasztorze Andechs (Bawaria, Niemcy). „Faro 3D Documentation User Meeting” jest miejscem spotkań użytkowników i entuzjastów ...

więcej

2014-04-03 Konferencję szkoleniowa poświęcona bieżącym zagadnieniom geodezyjnym w wykonawstwie i administracji


organizator: Polskie Towarzystwo Geodezyjne
W konferencji weźmie udział śląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Tematem spotkania będzie omówienie m.in.: • rozporządzeń w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • bieżących spraw związanych z ujednoliceniem zasad ...

więcej

2014-04-03 Szkolenie z zakresu geodezji kolejowej


organizator: Katowicki Odział Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Kurs poprowadzi Bogdan Dobrowolski wieloletni naczelnik Oddziału Geodezyjnego Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, współautor instrukcji kolejowych, twórca i propagator nowych technologii pomiarowych stosowanych w kolejnictwie. Program szkolenia obejmuje m.in.: • sposób pomiaru osi torów i rozjazdów, • opracowanie mapy do celów ...

więcej

marzec 2014

2014-03-28 do 2014-03-30 IV edycja Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych


organizator: SKNG UMK
Studenckie Koło Naukowe Geografów działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (jeden z organizatorów) zajmuje się w ramach sympozjum przygotowaniem następujących sesji referatowych: geoinformacja, geografia społeczna i demografia, geografia fizyczna i ochrona środowiska, leśnictwo. Oprócz sesji referatowych i posterowych członkowie ...

więcej

2014-03-28 Seminarium zastosowań sygnałów GNSS w numerycznych modelach prognozy pogody


W programie spotkania znalazło się 10 referatów przybliżających tematykę opracowania sygnałów GNSS, ich asymilacji w modelach prognostycznych wraz z prezentacją nowoczesnych systemów prognozy pogody, ich zastosowań i rozwoju. Swoje osiągnięcia naukowe zaprezentują doktoranci i pracownicy IGiG UPWr, ZKOA UWr oraz przedstawiciele Instytutu Geofizyki ...

więcej

2014-03-26 do 2014-03-27 Problematyka stosowania znormalizowanej metodyki w krajowych projektach geoinformacyjnych


organizator: Komitet Techniczny 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Celem warsztatów jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami realizującymi projekty geoinformacyjne wykorzystujące znormalizowaną metodykę w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, a także podjęcie inicjatywy popularyzacji dobrych praktyk w tym zakresie. Termin rejestracji uczestników upływa 19. marca br. ...

więcej

2014-03-23 do 2014-03-27 GEOProcessing 2014


organizator: IARIA
Szósta Międzynarodowa Konferencja nt. Zaawansowanych Systemów Informacji Geograficznej – aplikacje i usługi

więcej

2014-03-21 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące nowych programów operacyjnych UE


organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Spotkanie pod hasłem „Wsparcie dla przedsiębiorstw oraz sektora nauki w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020” odbędzie się w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych oraz samorządów ...

więcej

2014-03-19 Szkolenie na temat ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie kursu omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • rozgraniczania przed sądem, • pojęcia granicy ustalonej wg. stanu prawnego, • rozgraniczania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, • wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów. Koszt udziału w ...

więcej

2014-03-19 GIS w praktyce: wykorzystanie urządzeń mobilnych GIS ? aspekty technologiczne i praktyczne


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia takie jak: projektowanie aplikacji mobilnych GIS, dostęp do baz danych GIS z urządzeń mobilnych oraz bezpieczeństwo tych urządzeń. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Koszt ...

więcej

2014-03-11 Szkolenie na temat zarządzania PZGiK po wejściu w życie nowych aktów wykonawczych do ustawy Pgik


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Szkolenia poprowadzi Marian Dzikowski, specjalista ds. katastru w przedsiębiorstwie geodezyjno-informatycznym. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Celem szkolenia jest ...

więcej

2014-03-08 do 2014-03-11 XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów


organizator: SGP Oddział w Krakowie
XXV Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie Geodetów, będące sztandarową imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Krakowie, odbędą się w dniach 8-11 marca 2014 r. w Bukowinie Tatrzańskiej w CWiR „Rysy”. Główną konkurencją zawodów jest slalom gigant, którego zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Polski Geodetów. ...

więcej

2014-03-07 Wpływ znowelizowanego rozporządzenia EGiB na wykonywanie prac geodezyjnych


organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi
Program szkolenia obejmuje m.in.: • EGiB w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, • aktualizację, modernizację i okresową weryfikację operatu EGiB jako bazy danych, • standardy sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej elementów EGiB, • szczególne wymagania związane ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej na ...

więcej

2014-03-05 Oracle Spatial Day


Konferencja ma na celu prezentację szerokiego wachlarza rozwiązań Oracle z zakresu technologii przestrzennych (spatial) oraz dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu systemów zarządzania informacją przestrzenną. Spotkanie jest skierowane do klientów firmy Oracle oraz użytkowników technologii Oracle Spatial z instytucji i firm reprezentujących ...

więcej

2014-03-05 Dzień Geodety 2014 na Politechnice Wrocławskiej


organizator: Koło Naukowo-Badawcze GIS, Koło Naukowe Grupa Młodych Geodetów
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kierunku geodezja i kartografia (i nie tylko) na Dzień Geodety na Politechnice Wrocławskiej organizowany z okazji Dnia Geodety Europejskiego i Geoinformacji. Program: 17:00-18:40 Seminaria kadry naukowej cz. I: • dr inż. Józef Woźniak „Geoinformatyka na fuzji stoi” • inż. ...

więcej

2014-03-04 Szkolenie na temat ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie kursu omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • rozgraniczania przed sądem, • pojęcia granicy ustalonej wg. stanu prawnego, • rozgraniczania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, • wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów. Koszt udziału w ...

więcej

2014-03-04 do 2014-03-05 Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych


organizator: Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 900 zł (bez noclegu) lub 1200 zł (z noclegiem) i kwotę tę należy uiścić do 25 lutego. Organizatorami spotkania są: Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Geomatyki – Geodezji i Kartografii Politechniki Świętokrzyskiej w ...

więcej

luty 2014

2014-02-26 2nd Call for Outline Proposals under the European Space Agency?s Polish Industry Incentive Scheme


organizator: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
W trakcie spotkania prowadzonego przez ekspertów z ESA przewidziano część ogólną (od 9:00 do 11:30) oraz spotkania bilateralne (od 11:30 do 17:00), podczas których będzie można wyjaśnić wątpliwości związane z dokumentacją konkursową, finansowaniem projektów lub ich zakresem merytorycznym. „Polish Industry Incentive Scheme” jest ...

więcej

2014-02-25 do 2014-02-28 Cartocon 2014


organizator: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu
Celem, jaki stawiają sobie organizatorzy międzynarodowej konferencji Cartocon 2014 jest zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin kartografii oraz umożliwienie im prezentacji swoich dokonań naukowych. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące: • opracowań map i atlasów, • kartografii i statystyki, • ...

więcej

2014-02-24 do 2014-02-28 XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej


organizator: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Na SEP – największą konferencję górniczą w Europie – oprócz sesji plenarnej, turnieju wiedzy górniczej oraz wielu występów artystyczny składa się również kilkanaście sesji poświęconych różnym zagadnieniom związanym z eksploatacją złóż. Jedna z nich poświęcona będzie „Geomatyce górniczej” (trzeci dzień konferencji). Swoją ...

więcej

2014-02-13 do 2014-02-14 Szkolenie dotyczące metody Eddy Covariance


organizator: firma DMP, Instytut Geodezji i Kartografii
W trakcie szkolenia uczestnikom przybliżona zostanie metoda Eddy Covariance, która jest techniką służącą do pomiaru przepływów m.in. ciepła, pary wodnej czy dwutlenku węgla w warstwie granicznej atmosfery. Liczba uczestników mogących wziąć udział w kursie jest ograniczona i wynosi 40 osób. Rejestracja trwa do 7 lutego br.

więcej

2014-02-12 Szkolenie pod hasłem ?Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie szkolenia, skierowanego do wykonawców prac geodezyjnych oraz pracowników administracji publicznej, omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • procedury związanej z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się kolejowych decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), • porządkowania stanu ...

więcej

2014-02-07 Szkolenie pod hasłem ?Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
Podczas spotkania prelegenci przedstawią zagadnienia dotyczące m.in.: • rozgraniczania przed sądem, • pojęcia granicy ustalonej wg. stanu prawnego, • rozgraniczania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi, • wznawiania znaków granicznych oraz wyznaczania punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.

więcej

Bezzałogowe systemy latające (UAV) w służbie teledetekcji. Wybrane doświadczenia praktyczne


organizator: WGiK PW
Temat ten zaprezentuje Anna Zmarz reprezentująca Zakład Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej

styczeń 2014

2014-01-31 Szkolenie na temat gospodarki nieruchomościami


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Nabywanie i zbywanie gruntów przez samorządy, zasiedzenie, wywłaszczenie i dziedziczenie – m.in. takie tematy poruszone zostaną w trakcie szkoleń organizowanych przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Program zajęć obejmuje m.in.: • zasady gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego, • ...

więcej

2014-01-30 Szkolenie na temat gospodarki nieruchomościami


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Nabywanie i zbywanie gruntów przez samorządy, zasiedzenie, wywłaszczenie i dziedziczenie – m.in. takie tematy poruszone zostaną w trakcie szkoleń organizowanych przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Program zajęć obejmuje m.in.: • zasady gospodarowania mieniem jednostek samorządu terytorialnego, • ...

więcej

2014-01-30 do 2014-01-31 European Roads GIS Summit


organizator: Esri
Spotkanie adresowana jest do obecnych i potencjalnych użytkowników oprogramowania GIS związanych z administrowaniem siecią drogową, opłatami za korzystanie z płatnych odcinków dróg oraz zarządzaniem ruchem. Udział w konferencji potwierdzili prelegenci z krajowych administracji drogowych w Austrii, Irlandii, Holandii i Szwajcarii. Udział w ...

więcej

2014-01-29 Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-01-28 XX seminarium z cyklu ?Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo?


organizator: Centrum Promocji Informatyki
Wykorzystanie portali mapowych, geolokalizacji, aplikacji mobilnych i systemów GIS jest tematem XX seminarium w cyklu „Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo”, które odbędzie się 28 stycznia 2014 r. w Warszawie. W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. następujące tematy: • zastosowanie techniki GIS i modeli hydrodynamicznych do ...

więcej

2014-01-28 Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-01-27 Szkolenie na temat prowadzenie PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznego wpływu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 5 września 2013 r. na sposób prowadzenia zasobu. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek ...

więcej

2014-01-24 Szkolenie pod hasłem ?Opracowania geodezyjne i formalno-prawne dla dróg i kolei?


organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza
W trakcie kursu omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in.: • procedury związanej z porządkowaniem stanu prawnego po wydaniu i uprawomocnieniu się kolejowych decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), • porządkowania stanu prawnego gruntów pod istniejącymi drogami, • wyceny nieruchomości pod inwestycje liniowe wg. ...

więcej

2014-01-18 Szkolenie na temat EGiB


organizator: Zarząd Oddziału SGP w Warszawie
Komisja Szkolenia Ustawicznego Zarządu Oddziału SGP w Warszawie zaprasza na szkolenie na temat „Wybranych zagadnień dotyczących ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego i w świetle prowadzenia PZGiK”. Kurs odbędzie się 18 stycznia 2014 r. w siedzibie Starostwa ...

więcej

2014-01-17 Szkolenie na temat prowadzenie PZGiK


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznego wpływu rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 5 września 2013 r. na sposób prowadzenia zasobu. Adresatami kursu są pracownicy: administracji geodezyjnej stopnia powiatowego, nadzoru geodezyjnego oraz innych jednostek ...

więcej

2014-01-16 Szkolenie na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie EGiB


organizator: Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej zaprasza na szkolenia, w trakcie których omówione zostaną zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które weszły w życie 31 grudnia 2013 r. Adresatami kursu są: administracja geodezyjna i kartograficzna (właściwe wydziały w urzędach marszałkowskich oraz w starostwach ...

więcej

2014-01-14 Seminarium pt. ?Drony ? zastosowanie w nowoczesnym GIS, geodezji i ??


organizator: Pracownia Modelowania Środowiska i Systemów Geoinformacyjnych przy Centrum Wodnym SGGW, firma Leica Geosystems
Praktyczne zastosowania dronów na przykładzie wielowirnikowców oraz prawne aspekty ich wykorzystania są tematem seminarium pt. „Drony – zastosowanie w nowoczesnym GIS, geodezji i …”, które odbędzie się w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie 14 stycznia 2014 r. Program seminarium obejmuje: • prezentację drona md4-1000 ...

więcej

2014-01-13 Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będzie getto warszawskie – od źródeł kartograficznych do map historycznych. Rozważanie wokół map do książki „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (mgr Paweł E. Weszpiński)

więcej

grudzień 2013

2013-12-16 Dzień Teledetekcji na PW


organizator: Stowarzyszenie Studentów WGiK PW ?Geoida?, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP WGiK PW
Już po raz jedenasty na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej świętowana będzie rocznica pierwszego lotu Braci Wright, którzy 17 grudnia 1903 roku wzbili się w powietrze na zaledwie 12 sekund, otwierając tym samym epokę lotnictwa. Z tej okazji 16 grudnia 2013 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w sali 315 odbędzie ...

więcej

2013-12-14 Szkolenie pt. ?Wykonywanie prac geodezyjnych w świetle zmieniających się przepisów prawnych?


organizator: Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP
Program szkolenia obejmuje m.in.: omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz zasad tworzenia dokumentacji w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

więcej

2013-12-10 Bentley Advantage Forum,


organizator: Bentley Systems Polska
W trakcie spotkania organizator zaprezentuje najnowsze aplikacje przeznaczone do projektowania, konstruowania, zarządzania i utrzymywania infrastruktury w całym okresie eksploatacji. Przedstawione zostaną również rozwiązania umożliwiające pracę grupową, a także rozwiązania mobilne. Konferencja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej i ...

więcej

2013-12-09 Seminarium kartograficzne na UW


organizator: Zakład Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego
Tematem spotkania będą wojskowe geoprzestrzenne bazy danych topograficznych o zasięgu globalnym (płk Jerzy Pietruszka)

więcej

2013-12-05 do 2013-12-06 GEOBIA. Zaawansowane metody analizy obiektowej geodanych obrazowych w projektach środowiskowych


organizator: ProGea Consulting
Kolejną edycja kursu pod hasłem „GEOBIA. Zaawansowane metody analizy obiektowej geodanych obrazowych w projektach środowiskowych” przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem oprogramowania eCognition 8.9. Podczas warsztatów – skierowanych głównie do uczelni wyższych, instytutów badawczych, agencji państwowych oraz administracji ...

więcej

2013-12-05 Seminarium GIS dla gmin w praktyce


organizator: SHH Sp. z o.o. z Wrocławia
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli urzędów gmin oraz zakładów zarządzających infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Jego program jest tworzony z myślą o potrzebach jednostek administracji samorządowej zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką odpadami, gospodarowaniem mieniem komunalnym i infrastrukturą wod-kan, a także ...

więcej

2013-12-05 Seminarium o BDOT10k dla Śląska


organizator: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie Kartografów Polskich wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
Jak opracowano pierwszą mapę topograficzną według nowego rozporządzenia, czyli BDOT10k, w województwie śląskim – to hasło seminarium, którego inicjatorem jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Po konsultacjach z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach BULiGL postanowił przekazać ...

więcej

listopad 2013

2013-11-28 do 2013-11-29 Konferencja GIS


organizator: Tucholski Park Krajobrazowy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki” to hasło konferencji naukowej, której celem jest prezentacja i dyskusja nad możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w zastosowaniach związanych z obszarami chronionymi służących właściwemu zarządzaniu tymi obszarami i ...

więcej

2013-11-21 GIS Day 2013 ? GIS w stolicy


organizator: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe GISowcy z SGGW, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji UW, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW GEOIDA i Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PW
„Człowiek-Środowisko-Technika” pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna warszawska edycja obchodów Dnia GIS – święta użytkowników systemów informacji geograficznej. Wydarzenie organizowane przez największe stołeczne uczelnie będzie częścią obchodzonego na całym świecie Tygodnia Świadomości Geograficznej. Ogólnowarszawska formuła ...

więcej

2013-11-20 GIS Day w Białymstoku


Po raz pierwszy w stolicy Podlasia 20 listopada br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbędzie się międzynarodowy dzień promocji technologii związanych z przetwarzaniem informacji geograficznej. W ramach tego wydarzenia przewidziano wiele atrakcji. Na sesji wykładowej zaprezentowane zostaną geoportale i ...

więcej

1836 rekordów, strona 6 z 19
«« « ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 ... 16 ... » »»imprezy

nazwa / miasto
kraj / zagranica
archiwum
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS