wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

UZP i KIO


Wyrok z 9.05.2006W przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Głuchowie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne PRIBEX ze Skierniewic oprotestowało czynność wyboru wykonawcy oraz zarzuciło zaniechanie czynności nieodrzucenia ofert czterech oferentów jako sprzecznych z SIWZ (w tym wybranego przez Zamawiającego); odwołujący wniósł o jego uwzględnienie i nakazanie zamawiającemu powtórzenie czynności od momentu otwarcia ofert; zamawiającym była Gmina Głuchów. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 24.04.2006W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – na usługę „Założenia ewidencji dróg, inwentaryzacja dróg i dokumentacja wizualna sieci drogowej w nawiązaniu do posiadanego systemu referencyjnego współpracującego z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SIB View 5” DRO-KONSULT Sp. z o.o. z Warszawy wniosła odwołanie, w którym wniosła o nakazanie Zamawiającemu zmiany postanowień SIWZ w taki sposób, aby nie naruszały one zasad uczciwej konkurencji lub ewentualnie o unieważnienie postępowania oraz obciążanie Zamawiającego kosztami postępowania. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 20.04.2006W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie 300 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg” Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego CUMULUS mgr inż. Roman Szwarc z Elbląga wniosła protest, a następnie – wobec jego oddalenia – odwołanie, zarzucając Zamawiającemu, że postanowienia SIWZ naruszają przepisy; Zamawiającym był Urząd Miejski w Elblągu. Odwołanie uwzględniono i nakazano zamawiąjącemu unieważnienie postępowania w niniejszej sprawie.

pobierz plik
Wyrok z 20.04.2006Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LeMar” Sp. z o.o. z Jarosławia wniósł protest na czynność Zamawiającego - Starosty Jarosławskiego – dotyczącą wyboru oferty Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (dalej PBGiTR) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali obrębu Munina”; w proteście tym wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty oraz nakazanie Zamawiającemu ponownej oceny i badania ofert. Ofercie wybranego wykonawcy Odwołujący zarzuca niezgodność z postanowieniami SIWZ, a także m.in., że zakłady budżetowe nie powinny uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez jednostki sektora finansów publicznych. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 20.04.2006Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LeMar” Sp. z o.o. z Jarosławia wniósł protest na czynność Zamawiającego - Starosty Jarosławskiego – dotyczącą wyboru oferty Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie (dalej PBGiTR) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali obrębu Munina”; w proteście tym wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty oraz nakazanie Zamawiającemu ponownej oceny i badania ofert. Ofercie wybranego wykonawcy Odwołujący zarzuca niezgodność z postanowieniami SIWZ, a także m.in., że zakłady budżetowe nie powinny uczestniczyć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez jednostki sektora finansów publicznych. Odwołanie oddalono.Wyrok z 30.03.2006Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu oprotestowało decyzję wyboru przez Zamawiającego oferty innej firmy i zarzucił Zamawiającemu, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zostać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Prudnik” wykluczony, gdyż nie posiada niezbędnego doświadczenia umożliwiającego wykonanie zlecenia, co wynika z przedstawionego przez niego wykazu robót; jednocześnie Odwołujący wniósł o powtórzenie czynności oceny ofert po wykluczeniu wykonawcy niespełniającego warunków; zamaiającym było Starostwo Powiatowe w Prudniku. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 30.03.2006Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Opolu oprotestowało decyzję wyboru przez Zamawiającego oferty innej firmy i zarzucił Zamawiającemu, że wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą powinien zostać z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Prudnik” wykluczony, gdyż nie posiada niezbędnego doświadczenia umożliwiającego wykonanie zlecenia, co wynika z przedstawionego przez niego wykazu robót; jednocześnie Odwołujący wniósł o powtórzenie czynności oceny ofert po wykluczeniu wykonawcy niespełniającego warunków; zamaiającym było Starostwo Powiatowe w Prudniku. Odwołanie oddalono.Wyrok z 23.03.2006ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy Spółka Cywilna złożyła protest na czynność odrzucenia jej oferty przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych o wartości przekraczającej 60 tys. euro; zamawiającym był Urząd Miasta Łódź Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji. Odwołanie uwzględniono, postępowanie unieważniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., B.R.S.P.M. S.A. MIKRONIKA z Poznania oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Konwersję i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i MCX System Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o., B.R.S.P.M. S.A. MIKRONIKA z Poznania oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Konwersję i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie oddalono.Wyrok z 2.03.2006Konsorcjum: Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. i MCX System Sp. z o.o. z Warszawy oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Systemu Geoportal.gov.pl oraz włączenie tych baz do systemu IPE”; zamawiającym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Odwołanie uwzględniono.Wyrok z 28.02.2006Konsorcjum: Complex Projekt Sp. z o.o. - Lider, Krakowskie Biuro Projektów i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o., Małopolska Grupa Geod.-Proj. S.A. złożyło protest w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, dokumentacji przetargowej, kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla budowy autostrady płatnej A-1 na odcinku od węzła „Bełk” w Czerwionce–Leszczynach (bez węzła) do węzła „Świerklany” (z węzłem) km 534+785 DO 548+897 długości 14,12 km”; zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 23.02.2006Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Intergeo” D. Dadak, M. Staszkiewicz Wspólnicy S.C. z Jawiszowic oprotestowało niektóre zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie obsługi geodezyjnej gminy Wilamowice w latach 2006-2008”; zamawiającym była Gmina Wilamowice. Odwołanie oddalono

pobierz plik
Wyrok z 22.02.2006Ryszard Bartkowiak Usługi Geodezyjne z Choszczna wniósł protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę geodezyjną Gminy Choszczno; zamawiającym była Gmina Choszczno. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 15.02.2006Geodezyjna Izba Gospodarcza zaskarżyła niektóre zapisy SIWZ opracowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Uzupełnienie i weryfikację bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w systemie EWID 2000 i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bierna, Pietrzykowice, Łodygowice, Zarzecze w systemie EWID 2000”; zamawiającym był Powiat Żywiecki. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 14.02.2006Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry złożyła protest, kwestionując w nim niektóre zapisy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wdrożenie rozwiązań informatycznych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie inwentaryzacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim”; zamawiającym było Województwo Śląskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Protest oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 14.02.2006Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOPROJEKT Szczecin Sp. z o.o. wniosło protest w przetargu nieograniczonym na wykonanie bazy danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Wrocławskiej; zamawiającym było Ministerstwo Środowiska. Odwołanie odrzucono.

pobierz plik
Wyrok z 10.02.2006Przemysław Łobocek z Wrocławia wniósł protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Gminy Wrocław” ogłoszonego przez Gminę Wrocław. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.01.2006Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz BSF Luftbild GmbH z siedzibą w Schonefeld zaskarżyły przez wniesienie protestu czynność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie numerycznego modelu powierzchni terenu metodą skanowania laserowego (LIDAR) dla miasta Krakowa” ogłoszonego przez Gminę Miejską Kraków, Urzad Miasta Krakowa. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 2.01.2006ESRI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wniosła protest na czynność zamawiającego polegającą na użyciu nieprawidłowych zapisów SIWZ w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu; zamawiającym było Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.01.2006ESRI POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy wniosła protest na czynność zamawiającego polegającą na użyciu nieprawidłowych zapisów SIWZ w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego katastratu wodnego wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Biurze Gospodarki Wodnej w Warszawie jako wdrożenie pilotowe i wdrożenie systemu w RZGW w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Gliwicach i Wrocławiu; zamawiającym było Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 7.12.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. - lider Konsorcjum - oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu konsorcjum z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na: „Modernizację i budowę baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową - dla obszaru OB 2”; zamawiającym była Agencja Restrukturyzcji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 6.12.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oprotestowała ponownie czynność zamawiającego polegającą na wyborze oferty konsorcjum Computerland S.A. oraz Geomar S.A. w postępowaniu na dostawę „Zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu Phare PL 2003/005-710.04.05 (zdaniem Odwołującego się oferta wybranego konsorcjum nie spełnia wymogów SIWZ); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła odwołanie od oddalenia protestu (dotyczącego odrzucenia jego oferty jako nie spełniającej treści SIWZ i wyborze oferty innego wykonawcy) przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie zintegrowanego systemu do weryfikacji danych i zarządzania zasobami w ramach projektu PHARE; zmawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 17.11.2005Konsorcjum: ESTEREOFOTO GeoEngenharia S.A. z Portugalii i EUROSYSTEM Sp. z o.o. z Chorzowa złożyło kolejny protest, zarzucając wybranej ofercie niezgodność z treścią SIWZ; zamawiającym była Gmina Wrocław
(niestety, w treści wyroku brak inormacji, czego dotyczyło zamówienie; prawdopodobnie opracowania numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu powierzchni terenu i barwnej cyfrowej ortofotomapy Miasta Wrocławia oraz przeprowadzenia na ich podstawie wektoryzacji, analiz spektralnych i klasyfikacji obiektów). Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 9.11.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., KPG Sp. z o.o., Geomar S.A., Akademia Zarządzania Sp. z o.o., DC Edukacja Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na organizację szkoleń dla przyszłych użytkowników Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w ramach projektu PHARE PL2003/004-379.01.11 „Zintegrowany System Katastralny – III faza”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 8.11.2005COMBIDATA POLAND Sp. z o.o. z Sopotu oprotestowała czynności zamawiającego (zarzucając mu naruszenie art. 38 ust. 5 i 6 Prawa zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz wnosząc o unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych) w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na szkolenie oraz nadzór nad wdrożeniem systemu ksiąg wieczystych w ramach projektu Phare PL2003/004-379/01.11 Zintegrowany System Katastralny – faza III; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 24.10.2005Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., KPG Sp. z o.o., Biuro Prawno-Usługowe PROLEX oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości wraz z opracowaniem dokumentacji formalnoprawnej pod budowę obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8 od km 297+802 do km 308+545”; zamawiającym była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 6.10.2005Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. i Przeds. Geodezyjno-Informatyczne COMPASS S.A., oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01/01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. z Warszawy, „LEVEL” PGP Sp. z o.o. z Siedlec, OPGK Sp. z o.o. z Opola, OPGK „GEOMAP” Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów
zakwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/2005 – 710.04.05.01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie Sp. z o.o., OPGK „OPEGIEKA” Sp. z o.o. w Elblągu, OPGK Sp. z o.o. w Białymstoku oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w odbywającym się w trybie przetargu ograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS) w ramach projektu PHARE 2003/005 – 710.04.05.01/01”; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 4.10.2005Konsorcjum: Geokart-International Sp. z o.o. w Rzeszowie, OPGK w Lublinie, PPWK GEOINVENT Sp. z o.o. z Warszawy, ZUGiK „PRYZMAT” Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pozyskaniu danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003/005 – 710.04.05.01; zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 28.09.2005Konsorcjum: Land Studio Sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., OPGK w Bydgoszczy Sp. z o.o., GISmatic Sp. z o.o., Swissphoto AG oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na niezaproszeniu go do złożenia oferty, stwierdzając, że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu podanych w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym na pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu Identyfikacji Działek Rolnych w ramach projektu Phare 2003; zamawiającym był Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 14.09.2005Konsorcjum: TECHMEX S.A., FIN SKOG GEOMATICS INT Sp. z o.o., OPG Koszalin Sp. z o.o., Interim L. Pietrzak, EUROSYSTEM Sp. z o.o. oprotestowało czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ... (brak danych); zamawiającym była Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco-Kontraktująca z Warszawy. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
104 rekordy, strona 2 z 3
«« « 1 2 3 » »»

prawo

szukane słowo
typ aktu prawnego
Ewolucja OSM od 2006 do 2018 roku
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS