wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geoida od GOCE
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2019-04-15| Geodezja, Prawo

Poznaliśmy konkrety zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Zgłaszanie i weryfikacja prac, prowadzenie EGiB, cennik za materiały PZGiK, bezpłatne udostępnienie kolejnych rejestrów – to tylko wybrane zagadnienia objęte zmianami przewidzianymi w projekcie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który ujrzał dziś światło dzienne.


Poznaliśmy konkrety zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Generalnie kluczowe zmiany proponowane w nowelizacji są zgodne z zapowiedziami głównego geodety kraju przedstawionymi podczas tegorocznego oraz zeszłorocznego spotkania z geodetami powiatowymi. Jest też kilka niespodzianek. Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje.

Zgłaszanie i weryfikacja prac geodezyjnych

Zmianą budzącą bodaj największe dyskusje jest wprowadzenie konkretnych terminów weryfikacji prac geodezyjnych. Dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha ma to nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, dla powierzchni 1-10 ha – 10 dni roboczych, a powyżej 10 ha – 20 dni roboczych. Do terminów tych nie wlicza się opóźnień „spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu”. Jeśli ODGiK nie zmieści się w tym czasie, WINGiK będzie mógł nałożyć na starostę karę w wysokości 100 zł na każdy dzień zwłoki.

Nowelizacja zakłada ponadto dopisanie do Pgik obowiązku sprawdzania podczas weryfikacji spójności zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ SGiK bazami danych.

Zapisano w niej również możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej 5 dni po jej rozpoczęciu. Obowiązkowi zgłaszania nie będzie podlegało natomiast tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. Proponowane przepisy precyzują też, jaki cel lub zakładany wynik pracy może być przedmiotem jednego zgłoszenia, a także określają zasady składania tzw. zgłoszeń uzupełniających. Zakłada się, że można będzie zadeklarować tylko jeden główny cel pracy. Oznacza to, że nie będzie można wykonać łącznie prac niezwiązanych ze sobą, np. podziału nieruchomości i wytyczenia budynku z przyłączami.

Projektowane przepisy znoszą obowiązek wystawiania i dołączania dokumentu licencji do materiałów PZGiK udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych. W jego miejsce wprowadzana jest natomiast „licencja ustawowa”, za naruszenie której przewidziano stosowne kary (dziesięciokrotność opłaty zryczałtowanej uiszczonej w związku ze zgłoszeniem danej pracy).

Mapa szybciej u klienta

Nowelizacja dopuszcza ustalenie pomiędzy wykonawcą i organem harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów stanowiących wyniki tych prac – tzw. etapowania. Ma ono znaleźć zastosowanie w szczególności przy rozległych obszarowo inwestycjach.

W projektowanych przepisach dopuszczono, aby na dokumentacji stanowiącej wyniki prac geodezyjnych, która przeszła pozytywnie proces weryfikacji przez organ SGiK, wykonawca prac mógł - nie czekając na opatrzenie przez organ klauzulą dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - złożyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenie o uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym. W takim przypadku oświadczenie wykonawcy będzie równoważne z klauzulą urzędową. Rozwiązanie to da możliwość szybszego przekazywania materiałów przez wykonawcę zamawiającemu, zapewniając jednocześnie aktualizację baz danych PZGiK.

Nowelizacja uchyla także instytucję tzw. uwierzytelniania, a w jej miejsce wprowadza zasadę obligatoryjnego i nieodpłatnego opatrywania z urzędu dokumentów geodezyjnych stosowną klauzulą, która potwierdzać będzie przyjęcie danych i materiałów do PZGiK.

Zmiany w EGiB

Nowelizacja ograniczy zakres danych przechowywanych w EGiB. W ewidencji nie będą rejestrowane: informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków, informacje, czy obszar jest objęty formą ochrony przyrody, wartość katastralna nieruchomości oraz informacje dotyczące umów dzierżawy.

Ponadto w celu usprawnienia aktualizacji EGiB, a tym samym przyspieszenia realizacji prac geodezyjnych, projekt zakłada, że aktualizacja na podstawie materiałów znajdujących się w PZGiK odbywać się będzie z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej.

Narady koordynacyjne

W projekcie przewidziano sporo zmian w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych. Nowelizacja zakłada uchylenie zwolnienia przyłączy z obowiązku przeprowadzania narady koordynacyjnej. Pozwoli to na ujednolicenie zasad sytuowania projektowanych obiektów uzbrojenia terenu.

Projektowane przepisy przewidują jednocześnie zmiany redakcyjne mające doprecyzować sposób przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dostosować treść protokołu z narady koordynacyjnej do tego typu uzgodnień.

Więcej otwartych danych

Do listy danych PZGiK dostępnych bez opłat dopisane mają zostać:

  • bazy osnów podstawowych i szczegółowych,
  • baza ortofotomapy,
  • baza numerycznego modelu terenu (w części dotąd nieuwolnionej),
  • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
  • zbiory danych dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.

W ocenie autorów nowelizacji szczególnie istotny jest ten ostatni punkt, gdyż dane te – obok punktów adresowych, które już teraz są dostępne bezpłatnie – mają charakter referencyjny.

Dodajmy, że projekcie przewidziano również darmowe korzystanie z ASG-EUPOS w celach edukacyjnych.

Ryczałty za materiały PZGiK i inne zmiany w cenniku

Nowelizacja ma wprowadzić opłatę zryczałtowaną za materiały PZGiK udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych. Będzie ona uzależniona od powierzchni obszaru objętego zgłoszeniem. Do 1 ha będzie to 100 zł, przy powierzchni 1-10 ha – 100 zł plus 10 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha, a powyżej 10 ha – 190 zł plus 5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha.

Jak uzasadniają tę zmianę autorzy przepisów, dotychczasowa regulacja była krytykowana jako zbyt skomplikowana oraz skutkująca pobieraniem przez wykonawców minimalnej ilości materiałów ze względów ekonomicznych. Oszczędne korzystanie z materiałów PZGiK przy wykonywaniu prac geodezyjnych ma negatywne przełożenie na jakość tych prac.

W cenniku zrównano także wysokość opłat za materiały w formie papierowej i elektronicznej. Wprowadzono uproszczenia we wzorach na opłaty. Projekt zakłada też zmianę stawek za udostępnianie bazy danych GESUT i BDOT500 oraz mapy zasadniczej. Jak wyjaśniają autorzy, wynika to z obecnej sporej dysproporcji pomiędzy stawką za mapę zasadniczą w postaci wektorowej a bazami danych tworzącymi tę mapę.

Pieniądze z geodezji mogą iść tylko na geodezję

Spore emocje może wzbudzić propozycja wpisania ustawowego obowiązku przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów PZGiK na finansowanie realizacji zadań organów SGiK szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

Ten przepis miałby wejść w życie dopiero od początku 2020 roku. Ma to pozwolić na prawidłowe zaplanowanie budżetów samorządów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projektowane przepisy nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych dotyczących zasięgu tych aktów, a także ich rysunków w postaci rastra z georeferencją. Jak wyjaśniają autorzy, pozwoli to inwestorowi na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o obowiązujące na danym terenie akty planowania przestrzennego, a tym samym określenie ścieżki procesu inwestycyjnego. Zamieszczenie rysunku dodatkowo informuje o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co w powiązaniu z odwołaniem do treści dokumentu (poprzez łącze internetowe) również ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji.

Szczegółowy zakres i format danych dla informacji gromadzonych w tych zbiorach danych przestrzennych zostanie określony w drodze rozporządzenia.

Zmiany w Prawie budowlanym

Nowelizacja uchyli rozporządzenie z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz ujednolici nomenklaturę geodezyjną, a także doprecyzuje rodzaje dokumentów geodezyjnych wykorzystywanych na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jednocześnie wprowadzono regulacje, które zagwarantują wykorzystywanie w procesie inwestycyjnym materiałów geodezyjnych zweryfikowanych przez organy SGiK. Powyższy mechanizm pozwoli zapewnić wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, jak również zapewni bieżącą aktualizację rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację geodezyjną i kartograficzną.

Konsultacje czas zacząć

Konsultacje społeczne tego projektu mają potrwać 2 tygodnie – powinny się zatem zakończyć przed długim weekendem majowym. Nowelizacja miałaby wejść w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Z okazji śmingusa chciałem życzyć wszystkim lejącym wodę na geoforum wszystkiego najlepszego.

@Madzia Dziękuję za wsparcie ale nie jestem zainteresowany.

qwerty na ggk jest jedyną szansą naszego środowiska, ma postulaty i saoją wizję, chce głosować demokratycznie, a co najważniejsze reprezentuje głos rozsądku. Gdzie byłeś jak był konkurs?

* Czy jest kandydat na GGK, który złamał by status quo i wprowadził normalność?

Odnowa polskiej geodezji (o kartografii nie mówię, bo ją chcą zaorać) skończy się jej pogrzebem. Nie wierzę konsultacjom. Władza ta, czy poprzednia nie brała i nie bierze pod uwagę propozycji (a jeżeli już to w minimalnym stopniu). Władza zrobi co będzie chciała. Ciekawe czy znajdzie jakiś Wskrzesiciel co przywróci jasne proste zasady, tak żeby Prawo było proste jasne i nieskomplikowane?

Konsultacje Zasób: to w zasadzie wielki misz masz, po prostu gniot. Weryfikacja: kto jest dogadany z kierownikiem ośrodka, a najlepiej pracuje w ośrodku, ma mapę szybko, a kto nie, czeka, więc projektanci omijają go szerokim łukiem, bo oni chcą mapę szybko. Uprawnienia: są trzymane tylko po to bo niestety bez nich wielu geodetów uprawnionych musiało by odejść z zawodu. Ryczałt jest zdecydowanie niekorzystny dla wykonawców, ale nie oszukujmy się zasób jest państwowy więc Wykonawcy stoją na straconej pozycji, po prostu kto ma zasób z ustawą ten ma władze. Gdzie na zachodzie jest MZ ??? Za 20 lat nie będzie kto miał ten zasób tworzyć bo z młodych ludzi po szkołach nikt już nie zostaje w geodezji. Kara na Starostę za przekroczenie terminu. Kolejny martwy przepis, ciekawe kto się podłoży i naskarży na Starostę, żart.. No i walka o prestiż zawodu. Prestiż zawodu jest mierzony zarobkami. Jaki prestiż ma Geodeta na Obsłudze budowy gdzie pan Zbrojarz czy Cieśla zarabia więcej od niego. Z poważaniem

ryczałt dlaczego projektanci ze wszystkich branż mają kwotę ryczałtową 150 za uzgodnienie sieci, 105 za przyłącza,niezależnie od długości sieci lub ilości przyłączy w danym wniosku. Geodeci muszą płacić od hektara itp

@JEREMIASZ Panie Jeremiaszu, są to koncepcję podane do szerokiej dyskusji. Dla Pana to brzmi jak żart ale pragnę nadmienić, ze spora cześć środowiska postuluje takie zmiany. Być może ma Pan inne poglądy, dlatego słusznym wydaję się przeprowadzenie głosowania. Jest mi niezmiennie miło, że poprawiłem Panu humor i za wysoką ocenę ogólną. Dbając o Pana dobre samopoczucie przedstawiona zostanie również trzecia historia. Będzie ona najzabawniejsza(mam nadzieję), będzie przedstawiała stan obecny. Proszę cierpliwie czekać na wpis. Ufam, że wkrótce się spotkamy i porozmawiamy.

Qwerty i wcześniej kropka gdyby temat był lżejszy to doceniłbym dowcip i dał ocenę 10 za trolowanie. A tak przyznam, że w sytuacji, w której wielu ludzi napędzanych emocjami nie czyta wszystkiego do końca, takie wpisy, owszem śmieszne, niektórzy mogą zrozumieć zbyt dosłownie. W obliczu faktu, że ta zmiana wejdzie w życie to proponowałbym poświęcić energię z rana na coś konstruktywnego.

a co z uprawnieniami???? jeżeli tak już dążymy do ucywilizowania prawa geodezyjnego to zostawmy tylko "dwójkę", reszta to kpina.

:( Ci którzy chełpią się tym "dorobkiem" dzisiaj rozdają sobie medale i powołują się na stuletnie tradycje, a "dorobek" to nic innego jak myśl stalinowska.

Potrzebna nie nowelizacja, a gruntowne zmiany! Zgadzam się z Piotrem Sokołowskim w zupełności: "Prawo geodezyjne trzeba dostosować do światowych standardów, a nie pielęgnować zacofane rozwiązania rodem z epoki stalinizmu (patrz m.in. obowiązek zgłaszania prac). Skończmy wreszcie z tym skansenem! 1.Zniesienie obowiązku zgłaszania prac. 2.Zniesienie weryfikacji prac. 3.Zniesienie uwierzytelniania. 4.W zasobie tylko egib (ew. główne sieci przesyłowe) 5.Uprawnienia tylko "dwójka". To są światowe standardy! To by były realne zmiany! A tak, dalej pozostaniemy zacofanym pośmiewiskiem Europy... W którym cywilizowanym kraju obowiązują podobne przepisy prawa geodezyjnego jak obecnie w Polsce?? Zerwijmy z tym "dorobkiem" prawnym słusznie minionej epoki. Niech się ustawodawca wreszcie opamięta!"

@ Z uwagi na hejt, proponuje się demokratyczne głosowanie wśród geodetów powiatowych nad proponywanymi zmianami.1. Czy jesteś za wprowadzeniem standardów europejskich w pzgik oraz zrównaniem warunków pracy i płacy z Europa zachodnią?, Czy pracownicy pzgik mają prawo do godziwej pensji i warunków pracy? .2.Jestem przeciwny zmianom uważam, że nie musimy wprowadzać europejskich standardów.

Poranne bzdury Zastanawiam się komu o 6 rano chce się takie bzdury wypisywać? Czemu ti słuzy?

@ Jest to tylko część opcji na jakie mogą być przeznaczone fundusze z europejskiej opłaty ryczałtowej oraz dodatkowej opłaty weryfikacyjnej. Zapraszamy do dyskusji, temat jest otwarty. Jeszcze raz uspokajam cząstek środowiska geodezyjnego czyli firmy prywatne to nie będzie podatek tylko opłata.Bedzie to dobrowolna danina solidarnościowa pobierana od prac które podlegają zgłoszeniu do pzgik

@ 11.Powolanie funduszu socjalnego dla służy.Finansiwane by były wycieczki, konferencję, wczasy dla służby geodezyjnej. 12. Program geo Moto , zakup aut elektrycznych dla służby geodezyjnej(urzędowej). 13.Oczywiscie nie możemy zapominać o byłych pracownikach urzędów, proponuje się program "serce geodety", gwarantował by on że każdy przedstawiciel pzgik odchodzący na zasłużoną emerytury otrzymywał by comiesięczne dofinansowanie.

@ 1. Dofinansowanie polskich firm obsługujących pzgik.Wsparcie badań nad bdot500. 2.Powolanie funduszu antydyskryminacyjnego(zrównanie zarobków kobiet i mężczyzn) w geodezji. 3.Wsparcie stowarzyszenia geodezyjnego. 4. Stworzenie specjalnego funduszu gwarantowanych świadczeń dla pracowników służby geodezyjnej. 5.Stworzenie funduszu solidarnościowego (ma na celu zrównanie płac w sektorze prywatnym i państwowym). 6. Budowa narodowego geodezyjnego domu wczasowego dla służby geodezyjnej.Byblo by to centrum dialogu i wymiany poglądów.7.Dofinansiwanie zakupu sprzętu geodezyjnego (docelowo weryfikatorzy wykonywali by pracę terenowe)ruletki, przymiary wstęgowe, taśmy inwarowe, szpilki. 8.Powolanie zespołu ds. kontroli meteorologicznej dla urządzeń firm prywatnych(obowiązkowe kontrolę kwartalne). 9.przeciwdzialnie wykluczeniu społecznemu(spora część środowiska nie potrafi obsługiwać komputera).10.Gwarantowana renta geodezyjna dla byłych pracowników urzędu centralnego.

@ Z uwagi na duże zainteresowanie dyskusja na temat wprowadzenia dodatkowe j opłaty "weryfikacyjnej" (100-500zl)obok opłaty ryczałtowej(od 100zl) spieszę z propozycjami. Chciałbym uspokoić przedsiębiorstwa, to nie będzie nowy podatek tylko dobrowolna oplata.Bedzie obowiązkowa tylko jeśli prace geodezyjne będą polegały zgłoszeniu do pzgik. Oczywiście firmy nie odczują jej wprowadzenia, gdyż niejako przerzuca ja na zleceniodawców. Wprowadzenie tej oplaty było by dostosowaniem prawa do warunków zachodnich i europejskich standardów. Opłata ta pozwoli wyrównać zarobki służby geodezyjnej do zarobków firm prywatnych.W chwili obecnej są duże dysproporcje. Proponuje się następujący podział zebranych środków:

urzędnik z prowincji My chcemy temu ulegać ,żeby w obrocie prawnym były tylko mapy podpisane i opieczętowane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe. A nie tak jak jest teraz , że wyrysik zrobiony przez byle kogo i byle jak, bez uprawnień, a tylko z pieczatką Starosty z upoważnienia stanowi dokument do wpisu do KW, a mapa z projektem podziału i inne wytworzone przez Geodetę Uprawnionego już tylko materiał pomocniczy. Podsumowując Patologia. Zabrać wyrysy Staroście i wogóle całą geodezje.

Nie martw się przetworze wiazania w bubda do lokalnegoid, nawet kolegom pomogę. Tak to się w pracy ochrzaniam, że mimo pracy na cześć etatu dam radę. Patrząc jednak na Twój opis znowu wyjdzie że przezywam GGK mimo, że tego nie robię. Za to wiem gdzie dziś wysłałem informacje o potencjalnym problemie. Wy to dopiero musicie go nie lubic. Tylko czemu mnie w to mieszacie ?

GGK Panie Waldemarze, mógłby Pan wyjaśnić (ciągnąc temat czasu na wykonanie pracy geodezyjnej) co to administracji, urzędników państwowych, aparatu państwowego obchodzi ile czasu Wykonawca będzie wykonywał pracę zlecone przez inwestora? O sens zgłoszeń nie pytam bo i tak odpowiedzi nie dostanę

Ale ich nie połączą bo Waldemar Odnowiciel kasuje identyfikatory w egib-ie do których odnoszą się budynki z BDOT10k. Tak więc jedno się polepszy a drugie po....y :(

Można smialo udostępnić geometrię budynków z Egib, i tak ludzie to dostaną w darmowym bdot10k, a zawsze lepiej dowiązać się do identyfikatora powiatowego. Budynek stanowi również element iip do którego można dowiązać dane zewnętrzne. Geometria i identyfikator to nieco mało. Powinny być dostępna również wersja i przestrzeń nazw żeby można było zarządzać zmianą czyli sobie te dane aktualizować.

geo Mapa z projektem podziału nie stanowi podstawy do wpisu do KW i takiej klauzuli nie zawiera. Jest to materiał pomocniczy np. do wydania decyzji. Do ujawnienia w KW służy wypis i ewentualnie także wyrys z EGiB. Jeżeli Sądy wymagają takie klauzule na tej mapie to jest ich wymysł i nie należy temu ulegać. A jeżeli chodzi o weryfikację to należy ją oczywiście ograniczyć do kontroli zgodności z bazą i wymaganymi dokumentami. Zgodność z przepisami powinna stanowić odpowiedzialność geodety. I takie zdanie wiele powiatów popiera. Jeszcze weryfikacja 1 czy 2 miesiące to patologia i też tak uważam.

Przecież Jak otrzymam mapę w dxf to współrzędne punktów same mi wyjdą. A atrybuty punktów nawet za darmo ich nie chcę.

Skoro Można przedłużać termin zakończenia to po co ten przepis o rocznym terminie? Wyjdzie na to samo co teraz tylko w 99 częściach. Chyba komuś program się wiesza jak są dłuższe terminy to sobie to chce ułatwić ustawowo.

Kilka odpowiedzi na konkretne pytania 1. Tak. Transmisja w internecie będzie. 2. Co do geometrii działek ewidencyjnych, to widzę, że coś jest niezrozumiałe. Geometria działek wraz z identyfikatorem działki będzie dostępna bez opłat, natomiast nie będzie to obejmować graniczników i ich atrybutów. 3. Wbrew pojawiajacym się na geoforum sugestiom, że w procesie konsultacji nie uczestniczą powiaty, informuję, że projekt poszedł do konsultacji do 36 instytucji, w tym do Związku Powiatów Polskich. 4. Rok na pracę jest dlatego, aby nie było zbytniego wydłużania np. 99 lat (co obecnie się zdarza), ale ten rok mooże być bez żadnych problemów przedłużony o kolejny rok. Proszę uważnie przeczytać projekt. Zresztą zdecydowana większość prac w 1 roku się mieści.

Miloszu a jakbyś tak użył magicznego słowa i napisał np proszę ograniczyć władze powiatowych geodetów, nie wygląda lepiej ?

> Ograniczyć władzę powiatowych geodetów. Zlikwidować weryfikację wykonywaną często przez niekompetentne osoby. Geodeci chcąc wykonać zlecenie szybko spełniają bzdurne "zachcianki" "weryfikatorów"

Czy niezgodnym z prawem było by wprowadzenie zapisu, że ustanowiony kierownik prac musi być zatrudniony u danego wykonawcy ?? Ograniczyło by to w dużym stopniu lewe klepanie operatów.

115 115

Czy ktoś mi podpowie jak wyliczane będą zgłoszenia uzupełniające np. na pełny zbiór EGIB 16.2 niezbędny do analizy działek położonych dużo dalej a koniecznych do poprawnego obliczenia przedmiotowej działki ?? Albo nie wyczytałem albo nie jest to doprecyzowane.

mapa z podziału Panie Waldemarze, czy mapy z podziału, wykazy synchronizacyjne oraz inne mapy do celów prawnych wg. nowego prawa dostaną pieczątki w cenie "nadaje sie do wpisu do kw oraz orła w koronie"?

Art 11 ust.2-3, art 12 ust.2 pkt 1 lit. b Co w praktyce oznaczać będzie zmiana ze wskazania kierownika prac na ustanowienie kierownika prac? Dla mnie to to samo.

Głęboką i dobrą zmianą było by tak jak ktoś już pisał, pełna odpowiedzialność geodety obowiązkowe ubezpieczenie. Jednak w obecnym systemie nie do przejścia.

110 110

na żywo Panie Waldemarze, proszę o transmisję online w internecie tego spotkania z 26.04.2019. Nie wszyscy moga przyjechać do Warszawy, ale chcemy to zobaczyć. Jak przebiega dyskusja. Pozdrawiam

108 108

I po co zakłamujecie rzeczywistość jak jest inaczej niż piszecie. Hamulcowym inwestycji jest prawo geodezyjene i kartograficzne które uczyniło z inwestycji i geodetów zakładników państwowego zasobu geodezyjnego, reliktu komuny której ten zasób był szczytowym osiągnięciem. Cała reszta to juz tylko skutki rozwiązań które utrzymanie tego bzdurnego molocha wrzuciło na barki powiatów nie dając im środków i mozliwości dla realizacji tego celu. Ja rozumiem że wielu jest tutaj zapatrzonych w czubek własnego nosa, a niektórzy celowo mącą, ale trzeba umieć patrzeć na sprawę z dystansu.

Ponad 100 wpisów. Pytanie czy idziemy na rekord? Czy dobijemy do 200 wpisów? Mam nadzieję że tak :) W końcu Duch w Narodzie Wielki. A GGK walnie przyczynia się do podtrzymywania Ducha w Narodzie :)

~GP GGK ma rację. Geodeci Powiatowi są hamulcowymi inwestycji. Przecież starosta z reguły nie zna się na geodezji. Przyjmuje to co mu powie jego pracownik - GP. A pracownik trzyma operaty z opracowań geodezyjnych związanych z obsługą inwestycji (złożone do weryfikacji) tygodniami. To chyba jest hamulcowym ? Moja propozycja jest taka. Zrezygnujmy z weryfikacji przenosząc całkowicie odpowiedzialność na geodetę uprawnionego i wprowadźmy obowiązkowe OC. A jak powiaty koniecznie chcą zostawić weryfikację, to niech płacą kary za przekroczenie terminów.

Geodeci powiatowi hamulcowymi Przykre jest to, że podejście GGK do powiatów jest takie, że to Geodeci Powiatowi są hamulcowymi inwestycji (dał temu wyraz nieraz).A czytając projekt, nie wyobrażam sobie aby pracownicy powiatowej SGiK dalej służyli za marne pieniądze mając świadomość ponoszenia konsekwencji dyscyplinarnych za kary po 100zł od operatu. Swoją drogą o ile zwiększy się zakres służby przez WINGIKÓW, tyle kar naliczyć.

SiS Aby zmiana została dokonana w ramach czynności materialno-technicznej muszą być spełnione wszystkie wymogi związane np. z zawiadomieniem stron o przeprowadzeniu takich czynności. Czy strona bierze udział to jej własny wybór który może rodzić ewentualne konsekwencje. Wykonując ustalenie granic, udział stron jest naprawdę niewielki. Nie można nikogo zmuszać do udziału. Właśnie lenistwo stron przedłuża te procedury. Dobre rozwiązanie przyjęto w ustawie Prawo Wodne- decyzja na tablicy ogłoszeń oraz BIP.

geometria działek? czy dobrze rozumiem, że udostępnione by były za free współrzędne punktów granicznych? Mam nadzieję, że źle rozumiem.

Czy aby napewno drożej ? Zgłoszenie pracy 5 dni po jej rozpoczęciu-nie precyzuje że dotyczy uzbrojenia więc w ciągu tygodnia pozbieram prace(szkoda tylko że jeden cel), pomierzę, w końcu osnowa ma być darmowa do kontroli GPS hi hi, mapę wydrukuję z portalu powiatowego żebym wiedział z czym pojechać w teren i w piąteczek zrobię zgłoszenie na np 5 map do projektu po 1 ha oczywiście zaznaczę zakres najmniejszy jaki mi potrzeba w końcu każda stówka się liczy, a 5 ha mapy to 150 zł łącznie z klauzulą a to nie to samo co 5 x 1 ha x 100 zł gdybym zgłosił każdą mapę osobnym zgłoszeniem. Teraz to będzie się działo chyba że się mylę to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu.

Co to jest baza ortofotomapy ?

Wydawało mi się że widzę opinię niejakiego nessa ale znikła. Unikalne podejście do obiektywnosci przez geopudelka zawsze wzbudzało moje rozbawienie.

Jak dla mnie zwiększenie kosztu pracy który nie stanowi zysku przedsiebiorcy robi dla gospodarki gorzej. Przerzuci na konsumenta koszt w usłudze, spowoduje presję obniżenia marzy bo suma faktury będzie większa i spowoduje niezadowolenie klienta który będzie miał pretensje do geodety oraz napędza inflację. Jeśli ktoś widzi w tym zysk to czytał chyba ekonomię Marksa na studiach.

hmmm geodezja z każdą zmianą zaciąga hamulec procesowi inwestycyjnemu jeszcze bardziej. Ktoś kto projektował przepisy chyba nie wykonał w ostatnich latach żadnej pracy geodezyjnej

Aktualizacja w formie czynności materialno -technicznej kosztem decyzji to furtka dla nieprawidłowości. wingik mazowiecki wykrył nieprawidłowości w warszawskiej geodezji oparte właśnie na ujawnianiu danych wadliwych w oparciu o pracę, która bądź nie została zweryfikowana prawidłowo lub też błędne dane wprost leżały w odgiku, a właśnie nikt się nad nimi nie pochylił. Ogromne pole do nadużyć, gdy zostanie taka zmiana przyjęta. Starosta ma stać na straży jakości danych w pzgik. Zmiana doprowadzi do pozbawienia sąsiadów udziału w postępowaniu związanym z przebiegiem granic lub w najgorszym wypadku doprowadzi do ujawnienia innego władającego. Odpowiedzialność zarówno weryfikatora, a gdy to jest już odległe w czasie (np. opracowanie przyjęte 20 lata temu) to odpowiedzialność tego, kto musi zweryfikować dane, jako podstawę zmiany. Zdecydowanie jestem na nie!

. skąd pomysł, że reprezentuje urząd centralny ?

do kropka "." tak czytam od kilku dni i zastanawiam się, ile osób weźmie to co piszesz na poważnie? Rozchwiany stan emocjonalny i umysłowy czytelników może sprawić, że nawet 1/3 ludzi będzie myślało, że rzeczywiście reprezentujesz urząd centralny. Niezły troll przyznaję, niezły.

To konsultacje już się zaczęły czy nie. Na stronie GUGiK jest informacja że GGK zaprosi do konsultacji ale zaproszenia brak. Czyli zaprosi na dzien przed terminem po południu ?

Żaden przepis nie określa w jakim terminie starosta przekazuje informacje o zmianach w egib np. do ksiąg wieczystych. Skoro ustawa określa termin na przekazywanie staroście dokumentów przez sądy, notariuszy i organy administracji to ustawa powinna określać również termin w jakim starosta przekazuje swoje zmiany. Skutek często jest taki, że np. wypisy i wyrysy do KW nie są wogóle przekazywane bo nie ma terminu a właściciele po podziale muszą kupować je za 150 zł.

. W kuluarach już mówi się o dodatkowej opłacie weryfikacyjnej. Miała by ona na celu polepszenie zbiorów danych oraz jakości przyjmowanych prac do pzgik. Koszt jej byłby nieznaczny, w ramach konsensusu zaakceptowanego przez wszystkich (zarówno weryfikatorów jak i geodetów powiatowych) wyniósł by około 90 zł za operat do 5 stron, 150 z operat do 20 stron, 200 zł za operat powyżej 20 stron i 500zł za operat powyżej 50 stron. Takie rozwiązanie znacząco poprawi stan geodezji oraz jakość danych dat ważnych dla gospodarki narodowej. Opłata wnoszona by była przed weryfikacją. Każda następna weryfikacje tego samego dokumentu to 10 % wstępnej opłaty weryfikacyjnej. Chyba, że operat miały więcej niż 2 usterki to wtedy 30 % wstępnej opłaty weryfikacyjnej. Myślę ,ze forum dobre miejsce do dyskusji, oczywiście proszenie hejtować. Odpowiem na wszystkie wygodne pytania.

Ranga zawodu Widzę , że dobijemy się sami tzn. GGK powinien dbać o dobe imię geodety i rangę zawodu a tak kłócimy sie o opłaty, których w ogóle nie powinno być.

Widać ogłoszone zmiany to element programu łata plus. Łata budżet plus przysparza pracy. Myślę że słuszną opcję ma nasza władza. Nie może być za dobrze, bo się rozbestwia.

jeden cel? dziwny pomysł. Sztuczne wymuszanie zwiększenia wpływów podgik. Tylko, że za tym pójdzie też więcej pracy, bo będzie duużo więcej zgłoszeń. Jeśli geodeci przeniosą to dodatkowe obciążenie na klientów, to będziemy mieli kolejny pseudo podatek...

. Boli urząd, do tej pory płaciliśmy 30 zł, a teraz będzie 100 100=200, chyba wzrost cen podyktowany jest koniecznością wyższych opłat pobieranych przez różne firmy obsługujące podgiki, nazw nie będę wymieniał , żeby nie robić reklamy. Pora chyba skończyć z uwłaszczaniem się tych firm na majątku narodowym.

. Skąd ten rok na wykonanie pracy geodezyjnej Panie GGK? Druga sprawa aby zmniejszyć obciążenie praca pracowników ośrodków to raz wydane materiały Wykonawca mógłby wykorzystywać wyłącznie ale przy każdej pracy jeśli uzna taka konieczność. Komu przeszkadza łączenie "asortymentów" przy zgłoszeniu, kogo to boli że Wykonawca zgłosi podział i inwentaryzację?

. Nowelizacja czy będzie to nie wiadomo, podwyżki opłat będą na pewno. Najprawdopodobniej wzrosną również ceny dla pogików za korzystnie z e-systemów obsługujących ośrodki.

Jakie są szanse, że nowelizacja będzie przyjęta, a nie skończy się jedynie dyskusją? Biorąc pod uwagę kalendarz, to czasu na przyjęcie jest mało, a jesteśmy dopiero na początku drogi. Konsultacje, potem odnoszenie się do konsultacji w Ministerstwie i przygotowanie projektu po konsultacjach, dyskusje na Radzie Ministrów, gdzie różni ministrowie będą forsowali swoje pomysły. Optymistycznie, to może do połowy wakacji Rada Ministrów projekt ustawy przyjmie. A potem mamy Sejm w gorącym okresie przedwyborczym, gdzie dla merytorycznych projektów raczej nikt głowy nie będzie miał (bo będzie się liczyło tylko to co może przynieść punkty wyborcze). A koniec kadencji Sejmu oznacza, że wszystkie nieprzyjęte projekty lądują w koszu...

@fakap Polecam odwiedzić place budowy w cywilizowanych krajach. Pojedź, popytaj o uprawnienia pracujących tam inżynierów, wróć do Polski i powiedz nam o swoich przemyśleniach jeszcze raz.

~jgeo Przygotuj się porządnie, idź, zdaj i przestań pindolić jak płaczek. Inżyniera bez nauki dostałeś ? Relikt to siedzi w Twojej głowie. Budową też kieruje inżynier po studiach czy inżynier z doświadczeniem potwierdzonym egzaminem państwowym i uprawnieniami ? Leczysz się u lekarza bez specjalizacji ?

do GGK Kiedy zostaną zlikwidowane uprawnienia, relikt komunizmu????? Inwestycje powinny się opierać, nie na UPR ale na OC geodety.

Nie rozumiem z czego wynika propozycja że dane i materiały pobrane przez wykonawcę mogą być wykorzystane tylko do jednej konkretnej zgłoszonej pracy? Jaki ma to sens przy ryczałcie? W jaki sposób będzie to sprawdzane? Podpiszę się że jestem geodeta że starostwa to może ggk mi odpowie.

Prawo a życie Polecam: ".. wadą jego [prawa] nadmiaru jest, że prawo pozytywne mając w założeniu prowadzić do określenia pewnej niezbędnej sfery wolności, prowadzi w swoim rozwoju do jej zagrożenia". Janusz Kochanowski https://www.rpo.gov.pl/pliki/12087762480.pdf

Długa weryfikacja ?????? Weryfikacja jest długa bo wykonawcy nie umieją lub nie chcą pracy wykonać porządnie i zgodnie z przepisami. Wykonawcom brak jest elementarnej znajomości przepisów, a pomyłek w obliczeniach, współrzędnych czy na wynikowej mapie nie ma końca... Z moich doświadczeń wynika, że nawet gdy wykonawca dostanie protokół z uwagami do operatu to nie poprawia połowy uwag, chociaż deklaruje że wniósł poprawki. Weryfikator często dzwoni do wykonawcy już po rzekomych poprawkach i prosi o uzupełnienie danych, żeby operat nadawał się jako tako do przyjęcia. Robi to w interesie wykonawcy aby ten sprzedał produkt pełnowartościowy i zgodny z prawem. Więc nie uważam żeby zmiana przepisów o terminie weryfikacji polepszyła sytuację w geodezji. Jeśli termin 7 dni roboczych będzie restrykcyjnie pilnowany to wykonawcy będą musieli nauczyć się dobrze wykonywać swój fach, bo Pan weryfikator już ich nie poprowadzi za rączkę do szczęśliwego finału jakim jest uwierzytelnienie. Nie będzie miał na to czasu!!!!!!!

Zmiana materialno-techniczna -pobożne życzenia O to aby nie wprowadzać zmian do przebiegu granic, powierzchni działek itd. w trybie m-t walczył śp. RPO Janusz Kochanowski. To raczej nie przejdzie, zwłaszcza przy paragrafie 39 Rozp. EGiB. Może dla budynków tak. Z tego samego powodu wyleciał 31.12.2013 r. z Rozp. EGiB paragraf 53 pozwalający na tzw. "cichą zmianę nośnika" bez wykonywania modernizacji EGiB, a więc m.in. bez wyłożenia do publicznego wglądu. Może takie budynki oczekujące na oficjalne wykazanie w EGiB (zwłaszcza budynki na działkach sąsiednich) wykazywać z BDOT500, jak dziś silosy (są zdublowane w BDOT500 i EGiB).

GGK konkretniej proszę Ponawiam pytanie - co to znaczy, że uwolniona będzie geometria działek? Dlaczego aktualizacja w formie czynności materialno - technicznej?

urzędniczy kompromis Przecież jest: chcieli nuektórzy powrotu do ryczałtu i zniesienia uwierzytelnienia, i mamy to. Tylko opłata za zgłoszenie jest placona z góry, nie z dołu, jak kiedyś i zawiera dodatkowo również płatną z góry zryczałtowaną opłatę za oklauzulowanie. Teraz, jak klient zrezygnuje z usługi, i tak zapłacimy oba te składniki. Trzeba brać zadatki, nawet nie zaliczki. I to się nazywa kompromisem!

GUGiK da radę. Jak zawsze.

Współczujący jestem dla tych biednych ludków z GUGiK-u co będą weryfikować powiatowe zestawienia ewidencji gruntów i budynków. No ale Waldemar Wspaniały wie co robi :) A to że nigdy nie robił tych zestawień to nie wie jaka to niestety orka na ugorze :( No ale ON to zrobi SAM, pod warunkiem że damy mu ludzi. I wtedy na pewno to zrobi :) w terminie :)

prawo głosu Nie wyobrażam sobie żeby jakakolwiek zmiana w prawie nie była konsultowana z jednostkami samorządu terytorialnego. Ostatecznie trafi na Komisję Wspólną i tam zacznie się dyskusja! Dlaczego RCL tego nie dopilnowął aby wszystkie strony, których dotyczy ustawa brały udział w konsultacja? czy to nie jest złamanie jakichś zasad? Gdzie jest związek powiatów? Każdy może się wypowiedzieć!!! Kolego bierz długopis i pisz. Kolego Piotrze Sokołowski - to dobrze że zasób jest wzbogacany bo to dobro narodowe - a więc narodu czyli twoje też. Za każdym razem jak przekażesz swoją robotę do zasobu to się bogacisz. Czyż nie piękne?

do powiatowy A powiaty muszą dostać poleconym informację, żeby się zainteresować? A taki twój jak związek powiatów polskich to jest sam dla siebie? A różne stowaryszenia, gdzie geodeci powiatowi są prezesami i dyrektorami? Rozumiem, że do wykonawców, którzy tu tak licznie komentują to pewnie wysłali pismo epuapem? Czy propozycje zmian też należy podesłać państwu?

Szanowny Panie Izdebski bardzo panu dziękuję za tak wspaniały prezent świąteczny. Teraz już wiem że święta spędzę bardzo aktywnie. Dziękuję jeszcze raz. Panu również życzę wesołych świąt.

Do GGK Dlaczego projekt nie będzie przesłany do konsultacji i opiniowania do powiatów? Nic o nas bez nas. Czyli stanowisko powiatów w tej sprawie jest bez znaczenia? Prawda jest taka, że zmiany dotkną przede wszystkim wykonawców i podgik-i. Wykonawcy - stowarzyszenia mogą się wypowiedzieć, starostwa - nie. Czy to aby nadal jest demokracja? Podejście GGK do powiatów ...

Szanowny Urzędniku Doprawdy zdumiewającym jest, iż nie zauważasz, że wykonawcy prac geodezyjnych wywłaszczani są za każdym razem z wyników swoich prac i wzbogacają tym samym nieodpłatnie zasób. Nie do wiary, że nie dostrzegasz niesprawiedliwości w płaceniu za dane z zasobu przez podmiot, który często sam te dane wytworzył. Urzędniku, więc to nie Twoja łaska pozwala nam wykonawcom kupować dane z zasobu i ukłon z Twojej strony, lecz drakońskie prawo.

Szanowni Wykonawcy Zrozumiałym jest, że chcielibyście aby opłata ryczałtowa pobierana w związku ze zgłoszeniem pracy odnosiła się do poziomu cen z 2004 r. Ale trochę szacunku dla nas wszystkich i złapania kontaktu z aktualnymi czasami i rzeczywistością Wam życzę... Nie do wiary, że nie dostrzegacie ukłonu w Waszą stronę po przeanalizowaniu projektu ustawy!

baza robocza co z bazami roboczymi do zasilenia baz np. zasobu powiatowego, czy wykonawca prac geodezyjnych będzie musiał przekazywać bazy robocze w formacie gml

Ocena 1. Karanie starosty - fikcja. Obecnie WINGiK nie ma żadnych narzedzi by coś nakazać zrobić staroście lub jego pracownikom. A poza tym na rzecz kogo ma to być kara? Bo jeśli nie na wykonawcę który jako jedyny cierpi z tego powodu to sprawa nie ma w ogóle sensu, bo czemu geodeta ma być donosicielem zaby Rząd zabierał kasę staroście. Kara powinna być automatyczna. Ocena czy były niezależne przyczyny tylko przez wingika a nie przez organ. 2. Ryczałty, zmiany EGiB, wywalenie tyczenia to zmiany na plus. 3. Na minus to to, czego nie ma czyli ciągła ignorancja geodetów uprawnionych w pgik zarówno zamiast wykonwacy jak i po stronie weryfikatora; brak zmian art 39 i ustalenia granic ewid; sprawa samej weryfikacji, ujednolicenie licznie powierzchni dla wszystkich podziałów w jeden sposób itd

Z przyczyn niezależnych od organu, np. z powodu braku wystarczających środków finansowych na zatrudnienie kadry zapewniającej weryfikację na odpowiednim poziomie - podejrzewam, że takie będą padały zdania w zażaleniach do WINGiK-ów na postanowienia o karach.

Potrzebna nie nowelizacja, a gruntowne zmiany! Prawo geodezyjne trzeba dostosować do światowych standardów, a nie pielęgnować zacofane rozwiązania rodem z epoki stalinizmu (patrz m.in. obowiązek zgłaszania prac). Skończmy wreszcie z tym skansenem! 1.Zniesienie obowiązku zgłaszania prac. 2.Zniesienie weryfikacji prac. 3.Zniesienie uwierzytelniania. 4.W zasobie tylko egib (ew. główne sieci przesyłowe) 5.Uprawnienia tylko "dwójka". To są światowe standardy! To by były realne zmiany! A tak, dalej pozostaniemy zacofanym pośmiewiskiem Europy... W którym cywilizowanym kraju obowiązują podobne przepisy prawa geodezyjnego jak obecnie w Polsce?? Zerwijmy z tym "dorobkiem" prawnym słusznie minionej epoki. Niech się ustawodawca wreszcie opamięta!

@wykon... np. weryfikator ma zły dzień, rozbolał go brzuch, zakochał się....

Opóźnienia w weryfikacji Co konkretnie oznacza zwrot ?spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu?? Czy ktoś ma pomysł na przykłady takich "przyczyn"?

jakoś nie widac tej chęci GGK do wsłuchiwania się w głos srodowiska. Wydaje się, że i owszem ale tylko wtedy jak srodowisko popiera...

analizując cennik to w te ceny ryczałtowe doliczone jest uwierzytelnianie , na działce większej niż hektar zapłacimy więcej

do~mucha Dziękuję kolego za odpowiedź ale z niej wynika że mapa musi być aktualna wiec czemu miałoby służyć wyrzucenie z ustawy słowa aktualna? Czy nie jest to próba zrzucenia na branżystów stwierdzenia zgodności / niezgodności mapy? A co w przypadku gdy branżysta przeoczy jakąś sieć i dojdzie do awarii do kogo będą kierowane roszczenia branżysty starosty geodety ? Dla mnie wyrzucenie aktualności z tego zapisu jest bezzasadne ponieważ w OSR do tych proponowanych zmian jest: "9. Jednoznaczne określenie, że narady koordynacyjne przeprowadzane są na planach sytuacyjnych sporządzonych wyłącznie na mapach do celów projektowych ma na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz zapewnienie przeprowadzenia czynności sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na aktualnych i pewnych danych...

~Pajak Poza tym wypadło "kopii aktualnej mapy zasadniczej" więc nie będzie można już kupić mapy w ośrodku i na niej robić przyłącza. Więc raczej roboty będzie więcej.

~Pajak No po prostu jak mapa jest nieaktualna to w protokole chociażby Tauron pisze, że brakuje ich kabla i nie mają jak się odnieść więc nie zatwierdzają projektu. Wtedy projektant jest co najmniej miesiąc w plecy kolejny raz płaci za naradę.

Jeżeli nowelizacja PB uchyla rozporządzenie z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, to czy tym samym znika "obowiązek" nanoszenia na MDCP Lini rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu oraz innych ujętych z MPZP ? Jeżeli, któraś z nowel tego tematu nie ruszy to znów będą zmiany zapewne.

ort O...widzę, że termin "niezwłocznie" zastąpiono wyrażeniem "opóźnienia z przyczyn niezależnych od organu" - w praktyce będzie to oznaczało jedno - prace nadal będą czekały miesiącami na weryfikację.

Do hans Kolego Hans co masz na myśli " Od razu mu odrzucą w mieście wniosek, " kto to odrzuci ? ( życiu jest tak że do wszystkich uzgodnień łącznie z naradą projekt składany jest jednocześnie) jaki sens ma koordynacja na nieaktualnych mapach na których brakuje części uzbrojenia ?

Dlaczego podmioty działające na zlecenie SGiK nie zgłaszają swoich prac i nie ponoszą opłat za zgłoszenie? Tego nie mogę zrozumieć.Byłoby to do przyjęcia gdyby firmy te miały cennik urzędowy za swoją pracę, a nie tak jak teraz. Poza tym brak informacji o tym, że na danym terenie rozpoczęto prace np. modernizacja EGiB i kiedy te prace zostaną ukończone jest szkodliwa dla "zwykłych wykonawców" działających na tym terenie. Z tego jeden wniosek - zgłoszenie pracy jest tylko dla celów poboru opłat od nas wykonawców.

Terminy 7 dni na weryfikację mapy ? Ja bym to zrobił w 3 dni. Dlaczego nie ma obligatoryjnej kary za niedotrzymanie terminów ?

-------------- Zapraszamy na konsultacje wszystkich chętnych geodetów na spotkanie 26 kwietnia. Wasz głos zawsze się liczy dla GGK. Pozdrawiam

Korekcja tabeli opłat za materiały zasobu Szanowni Państwo, Zwracamy uwagę na znaczący wzrost opłat za udostępnienie materiałów zasobu dla działek o dużych powierzchniach. Po nowelizacji ww. Ustawy, a tym samym zmianie obowiązującego cennika chcą wykonać prace dla "dużej działki" o powierzchni np. 486 ha opłata wzrośnie z około 300zł do 2570zł. W przypadku wznowienia/wyznaczenia tylko jednego punktu granicznego lub podziału takiej działki wartość opłaty za materiały zasobu przekracza kilkukrotnie wartość usług. Taka zmiana będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firm pracujących na rzecz Lasów Państwowych, Wód Polskich, PKP, GDDKiA i dużych gospodarstw rolnych. Proponujemy: 1. Ustalenie w tabeli opłat za udostępnienie materiałów zasobu maksymalnej wartości opłaty (niezależnie od powierzchni działki - np. 600zł) lub 2. Wprowadzenie współczynników zmniejszających wartość opłat dla dużych działek. Liczymy na uwzględnienie naszej propozycji.

do Waldemara Izdebskiego 26 kwietna to na spotkanie może przyjść każdy geodeta czy będą specjalne zaproszenia

PROTESTUJĘ Dlaczego geodeta aktualizujący bazy powiatowe ma ponosić jakiekolwiek opłaty. PODGiK sprzedaje nam nieaktualne dane z baz prowadzonych często niezgodnie z przepisami. Zbieramy dane dotyczące np. budynków, gruntów (niepotrzebne nam, niepotrzebne zleceniodawcy), poprawiamy błędy i jeszcze za to płacimy. A wysokość opłat - jak zawsze każda zmiana przynosi podwyżki. Przykład: MDCP 4 ha: dotychczasowa cena 30 50=80 zł po zmianie będzie 130 zł. Inwentaryzacja obszar do 4 ha: dotychczasowa cena 30 zł po zmianie będzie 130 zł. Na terenach wiejskich rzadko zdarza się praca na mniejszych obszarach i tam podwyżki będą największe. Dobra zmiana - NIE to jest DOJNA ZMIANA. OPAMIĘTAJCIE SIĘ.

Proponowane rozwiązania utrwalają dotychczasowy system nie przystający do konstytucyjnego zapisu o społecznej gospodarce rynkowej. Jeżeli GGK chce się podlizać obecnie rządzącej formacji politycznej, niech zakończy prace nad nowym prawem geodezyjnym które zostały niedokończone przez klub parlamentarny PiS w 2007 roku, z uwagi na skrócenie kadencji sejmu. Prace były prawie ukończone. Kolego GGK po co na nowo wymyślać proch. Sugeruję aby GEODETA opublikował ten projekt. Wówczas wielu zobaczy jak wygląda europejska geodezja, ponieważ projekt ten szedł właśnie w tym kierunku. Pozdrawiam.

145 komentarzy, strona 1 z 2
1 2 » »»

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt