wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2007-06-20| Geodezja, GIS, Firma, Prawo, Instytucje

Wstępne założenia dla nowelizacji Pgik w zakresie GESUT


W fazie konkretyzowania założeń znajduje się projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej inwentaryzacji ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego. Jest on przygotowywany przez zespół powołany przez wiceministra Piotra Piętaka.

Idee przyświecające proponowanym zmianom to m.in.:
1. Geodeci uprawnieni, tak jak do tej pory, mają zagwarantowane prawo do wykonywania wszystkich inwentaryzacji.
2. Zadania te wykonują wyłącznie na zlecenie gestorów sieci. Prace finansuje gestor. Operaty z pomiarów, według obowiązujących w geodezji standardów, mają być przekazywane do właściwych gestorów bez zbędnych kontroli i potwierdzeń w ODGiK. Całą odpowiedzialność za jakość przekazywanych danych i poprawność wykonanych pomiarów ponoszą wyłącznie geodeci (firmy geodezyjne).
3. Gestorzy sieci (pod odpowiedzialnością cywilną i karną) mają przekazywać bazy danych swoich sieci do starosty.
4. Wymiana informacji o sieciach pomiędzy gestorami oraz geodetami (dla innych prac geodezyjnych) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem starostów i jest bezpłatna.
5. Starosta udostępnia informacje o przebiegu sieci jako informację publiczną w internecie.
6. Starosta ewidencjonuje przebiegi wszystkich nowo projektowanych i modernizowanych sieci. Zaewidencjonowanie ich przebiegu jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowelizacja ma także na celu:

1. Zapewnienie, dzięki koordynacji na szczeblu starosty, dostępu do wszystkich sieci służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne oraz zarządzanie kryzysowe.
2. Zapewnie racjonalizacji wykorzystania terenów Skarbu Państwa i samorządów.
3. Finansowanie budowy GESUT przez gestorów sieci (czyli tych, którzy za ich eksploatację pobierają pożytki).
4. Zapewnienie obywatelowi dostępu do informacji publicznej o sieciach (każdy ma prawo wiedzieć, jakie sieci przebiegają w pobliżu jego nieruchomości).

Projekt noweli wchodzi obecnie w etap konsultacji i uzgodnień. Poniżej projekt przepisów i uzasadnienie.


PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Ustawa z dnia ….... 2007 r.
O zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 1. W ustawie z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, zm. Dz.U. z 2006 Nr 170, poz. 1217 oraz Dz.U. z 2007..) wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 27. otrzymuje brzmienie:

„Art. 27.1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji
2. Inwestorzy są obowiązani uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze starostami i zarządcami właściwych sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnić wyznaczenie przebiegu sieci i pomiar powykonawczy przez podmioty uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
3. Podmiotem uprawnionym do wykonywania prac geodezyjnych jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), zatrudniający pracowników posiadających uprawnienia zawodowe o których mowa rozdziale 8 niniejszej ustawy.”

2) Art. 28. otrzymuje brzmienie:
„art. 28. 1. Zarządca sieci uzbrojenia terenu jest obowiązany przekazać staroście w postaci elektronicznej umożliwiającej jednoznaczną identyfikację nadawcy, niezbędne dla realizacji zadań publicznych dane o:
a) właścicielu i zarządcy sieci uzbrojenia terenu
b) usytuowaniu i gabarycie przewodów,
c) początkowym włączeniu do eksploatacji oraz trwałym wyłączeniu z eksploatacji i zlikwidowaniu,
d) planowanych inwestycjach i remontach,
e) awariach sieci, których usuwanie wymaga prac ziemnych trwających ponad 3 dni.
f) odbiorach powykonawczych.
2. Zarządca sieci uzbrojenia terenu jest obowiązany aktualizować dane o których mowa w ust.1 i przekazywać je staroście niezwłoczne po każdej zmianie.
3. Zakres, tryb i terminy przekazywania danych oraz standardy i formaty przekazywanych danych, niezbędnych dla realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, określa w trybie rozporządzenia minister właściwy w sprawach administracji, uwzględniając w szczególności potrzeby koordynacji lokalizacji sieci, zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz stan informatyzacji.”

3) Dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„art. 28a.1. Nowy odcinek sieci przed dopuszczeniem do eksploatacji wymaga odbioru przez właściwego zarządcę sieci technicznego uzbrojenia terenu, w którym uczestniczy podmiot uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych, w celu dokonania pomiaru powykonawczego.
2. Zarządca sieci uzbrojenia terenu jest obowiązany dokonać odbioru nowego odcinka sieci spełniającego wymagania przewidziane prawem i odpowiednimi normami technicznymi od inwestora w terminie 7 dni od zgłoszenia do odbioru.
3. Jeżeli zgłoszony do odbioru odcinek sieci uzbrojenia terenu nie spełnia wymagań przewidzianych prawem i normami technicznymi zarządca sieci uzbrojenia terenu odmawia dokonania odbioru, ustalając z inwestorem nowy termin dokonania odbioru.”

4) Dodaje się art. 28b w brzmieniu:
„art. 28b.1. Wykonanie obowiązków przez zarządzającego siecią podlega kontroli służby geodezyjno-kartograficznej.
2. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez zarządcę sieci uzbrojenia terenu obowiązków, o których mowa w art. 28, starosta może na niego nałożyć grzywnę w celu przymuszenia, o której mowa w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

5) Dodaje się art. 28c w brzmieniu:
„art. 28c.1. Starosta odbiera dane od zarządcy sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej w formacie zapewniającym swobodną wymianę danych i potwierdza odbiór.
2.Starosta integruje uzyskane dane i udostępnia je za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej przy wykorzystaniu technologii systemów informacji przestrzennej, z wyłączeniem informacji niejawnych.
3. Dostęp do informacji o sieci uzbrojenia terenu jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dokumenty elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu znakowanym czasem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), a w uzasadnionych przypadkach dokumenty w postaci papierowej, wydawane są dla celów projektowych za opłatą, której wysokość określa minister właściwy do spraw administracji.

6) Dodaje się art. 28d w brzmieniu:
„art. 28d.1. Minister właściwy w sprawach informatyzacji określa, niezbędne dla prowadzenia w systemie teleinformatycznym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, jednolite, ogólnopolskie, otwarte standardy informatyczne, zapewniające ochronę konkurencji.
2. Minister właściwy w sprawach informatyzacji dofinansowuje na wniosek starosty projekty informatyczne niezbędne dla prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w systemie teleinformatycznym ze środków, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.)”

7) W art. 40 pkt 3b po słowach „jest odpłatne” dodaje się :
„... za wyjątkiem przekazywania jednostkom administracji publicznej danych i informacji niezbędnych do realizacji zadań publicznych. W szczególności dotyczy to zadań związanych z potrzebami koordynacji lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego, zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i badań naukowych”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

1. Obowiązki administracji publicznej odnoszące się do prowadzenia inwentaryzacji i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) określone w art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydanym na podstawie delegacji z art. 28 ust. 4, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, są przez administrację realizowane w niewielkim zakresie. Według informacji GUGiK tylko w ok. 5% jednostek GESUT spełnia wymogi ustawowe. Barierą są wysokie koszty realizacji tego obowiązku wynikające z ilości i szczegółowości danych, wymaganych przepisami i Instrukcją Techniczną G-7 „Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”. Według szacunków GUGiK założenie GESUT w całości może kosztować nawet 2 mld zł. Równocześnie nawet w tych nielicznych jednostkach samorządu, w których GESUT spełnia wymogi, nie znajduje odbiorców ze względu na wysokie opłaty za udostępnianie (np. dla powiatowego systemu zarządzania kryzysowego oplata jest uważana za niemożliwą do uiszczenia, mimo 70 % zniżki).

2. Projekt przewiduje ograniczenie zakresu GESUT do danych o zarządcach sieci branżowych, rodzaju i geometrii przewodów oraz planowanych inwestycjach i o remontach – dostarczanych przez zarządców sieci w oparciu o dokumentację sporządzaną przez podmioty uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych w ramach stosunków cywilnoprawnych z inwestorem i zarządcą sieci. Jest to odciążenie podatników z pośredniego finansowania podmiotów gospodarczych, którymi są zarządzający sieciami uzbrojenia terenu – zgodne z programowym postulatem „taniego państwa” a równocześnie zawężenie zakresu informacji przekazywanych przez podmioty gospodarcze administracji publicznej do poziomu, który dyktuje potrzeba realizacji przez administrację zadań publicznych. Zakres obowiązków informacyjnych administracji w zakresie sieci uzbrojenia terenu obejmować ma udostępnianie przez powiat w formie elektronicznej on-line aktualnych zintegrowanych danych.

3. Nowa regulacja ewidencji sieci uzbrojenia terenu może radykalnie ułatwić i przyspieszyć procesy inwestycyjne dzięki rezygnacji z udziału administracji w odbiorach powykonawczych (co dotąd oznacza często – jak wskazuje m.in. Prezes GUGiK - wielodniową przerwę między zakończeniem inwestycji a jej dopuszczeniem do eksploatacji). Zmiana polegająca na tym, że to nie inwestor a zarządca sieci (energetyka, gazownictwo, wodociągi, telefonia) dostarcza do administracji (staroście) informacje o położeniu swoich przewodów zwiększa ponadto szanse na aktualność danych w ewidencji powiatowej i egzekwowanie od zarządców sieci zapewnienia zgodności danych w ewidencji powiatowej z danymi branżowych ewidencji sieci.

4. Projekt przewiduje powadzenie przez starostę GESUT jako zinformatyzowanego systemu informacyjnego integrującego poza rodzajem i geometrią przewodów także dostarczane obligatoryjnie przez gestorów sieci informacje o planowanych inwestycjach i remontach oraz o remontach awaryjnych sieci podziemnej. Udostępnienie tych informacji on – line inwestorom i wszystkim zarządcom sieci, pozwoli na uniknięcie wielokrotnych rozbiórek nawierzchni dróg i ponoszenia zbędnych kosztów prac ziemnych przez inwestorów. Ten system informacyjny będzie także wskazywał informacje o awariach sieci w celu minimalizacji utrudnień związanych z ich usuwaniem.

5. Dla zarządców sieci zmniejszenie zakresu obowiązków informacyjnych i zwiększony dostęp do aktualnych informacji o innych sieciach wiązać się ma ze zwiększeniem odpowiedzialności. W przypadku nienależytego wywiązywania się z obowiązków, organ służby geodezyjno-kartograficznej może na niego nałożyć grzywnę w celu przymuszenia, o której mowa w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Aktualną, pozyskiwaną nieodpłatnie od zarządców sieci informację o sieciach uzbrojenia, cała administracja publiczna, w tym powiat, wykorzystać może w szczególności dla koordynacji lokalizacji sieci w procesie uzgadniania projektów inwestycji, zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

7. Zmiany te potraktować też można jako działanie zmierzające do wykonania obowiązków Państwa związanych z implementacją Dyrektywy INSPIRE.

Jerzy Przywara


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Gestor będzie płacił geodecie? Gestor każdej sieci zapłaci innemu geodecie, za to co jest w w wykopie (przy nowej inwestycji)?
odpowiedz zgłoś
Jest nieciekawie. W pełni zgadzam się z Geodewką. Szykuje się nam cichy pogrzeb geodezji. Szacuję, że 70% geodetów na przestrzeni najbliższych lat będzie musiało zmienić zawód. Analizowane tu przepisy dot. ZUDP to tylko mała część szykujących się zmian. Ale nie może być inaczej, gdy pracuje nad tym zespół złożony tylko z odbiorców naszych usług. To tak, jakby o funkcjonowaniu służby zdrowia lub korporacji prawniczej decydowali np. geodeci. Też bym wpisał w ich ustawy, że mają tyrać 12 godz/ dobę za symboliczną z
odpowiedz zgłoś
przy krótkim 60 dniowym terminie wejścia w życie ustawy niemalże gwarantuje to scenariusz braku rozporządzeń wykonawczych w zakresie koordynacji lokalizacji sieci uzbrojenia terenu... i bułeczki mogą wyjść niedopieczone bądź spalone
odpowiedz zgłoś
No, w koncu jakis glos normalnosci...
odpowiedz zgłoś
Pisarze do pióra !!! Za lasy odpowiada Nadleśniczy, za kasę księgowa, a za chleb piekarz. Za sieci powinien odpowiadać gestor, za kataster Urząd Katastralny, a za robotę geodezyjną GEODETA. I czas już skończyć z rozmydlaniem odpowiedzialności.
odpowiedz zgłoś
Stare zostan z nami Geodewko, nie rozumiem Twojego oburzenia?A dlaczego gestor ma ponosic odpowiedzialnosc za Twoja robote, za ktora zaplacil?Pewnie podoba Ci sie dzisiejszy stan rzeczy, w ktorym zle wykonany podzial nie obciaza w zaden sposob geodety. On przeciez tez nie musial miec pelnych informacji o stanie nieruchomosci? Dlaczego boisz sie informatykow, geoinformatykow?Rynek wykruszy ludzi bez umiejetnosci, wiedzy i smykalki biznesowej. Teraz wystarczy miec legitymacje z uprawnieniami.
odpowiedz zgłoś
koledzy i koleżenki geodeci! no jak wy możecie? przecież projekt przygotował najlepszy minister przy pomocy najlepszych prawników, ochoczo przyklasnęła jedyna słuszna organizacja zawodowa - Federacja Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych. Taka siła narodowa! A wam sie nie podoba? Cóż, teraz rozumiem GGK, że nie chce się z takim bublem identyfikować. Apropos BIP-u. To nie kwestia, czy dane przestrzenne uciągnie czy nie. To kwestia ustawy o dostępie do informacji publicznej i tego, co ma być w nim udostępniane.
odpowiedz zgłoś
Operaty z pomiarów, według obowiązujących w geodezji standardów, mają być przekazywane do właściwych gestorów bez zbędnych kontroli i potwierdzeń w ODGiK. Całą odpowiedzialność za jakość przekazywanych danych i poprawność wykonanych pomiarów ponoszą wyłącznie geodeci (firmy geodezyjne). chyba ktoś nad tym długo myślał. czyli każdy gestor sobie, bez konsekwencji!!!!! i jak geodeto udowodnisz, że nie miałeś pełnych danych branżowych sieci?
odpowiedz zgłoś
gadu, gadu ... czytam nowelę art.28 a,b,c. nie ma określonego terminu, w jakim czasie gestor ma pzekazać staroście dane o nowych przebiegach uzbrojenia lub o jego zmianach. nie wiadomo też w jakim czasie ukażą się odpowiednie rozporządzenia do tej noweli pzgik. może nastąpić brak spójności przepisów.
odpowiedz zgłoś
gadu, gadu cd. czytam sobie dalej: art. 27 ust. 3 noweli pzgik. czyli co? firma budowlana lub gestor zatrudnia geodetę z odpowiednimi uprawnieniami. i w ten sposób znikamy jako geodeci. za to gestorzy, budowlańcy - konmpetencje idą w górę. wszak zlecenia geodeoci mają od tych gestorów. a tak pozostanie im etacik geodezyjny w korporacji budowlano-gestorkiej.
odpowiedz zgłoś
gadu,gadu czytam sobie te nicki i zastawiam się w jakiej rzeczywistości żyją ci geodeci. czy czyją bluesa? przecież ucieknie im większość robót typu: mapy do projektu, tzw. uzgodnienia projektów w ZUD, mapy numeryczne do celów inwestycyjnych etc. A może o to chodzi? może te wszytskie opracowania geodezyjne zrobi byle jaki informatyk? albo geoinformatyk? a propos korelacji danych: gestor - starosta, to może zakończyć się tak jak z korelacją dane ewidencji z danymi ksiąg wieczystych. czyli brak korelacji.
odpowiedz zgłoś
zerknij Kolego geodeto. Utility plat map. Chwila poszukiwan, a pewnie mozna znalezc jeszcze wiecej. http://www.olivia.mn.us/vertical/ Sites/ %7B700 08783-0363-471B-9A4A-10E6638E24F0%7D/ uploads/ %7B09337723 -62BA-4F2D-97B1-9205489978E8%7D.PDF
odpowiedz zgłoś
cd do geodety??? Ponadto kolego geodeto??? w ameryce nie ujawnia się społeczeństwu wszystkiego, a napewno nie informacje o przebiegu sieci poszczególnych branż!!!! toby dopiero było!!!!!Pożyjemy, zobaczymy. Być może, za jakiś czas, może już niedługo (do EURO2012) spotkamy się na tym forum (o ile jeszcze będzie)i podsumujemy wcześniejsze komentarze. Albo GEODEZJA albo EURO2012! Coś jak ze słynnym pierwiastkiem!!!!!
odpowiedz zgłoś
Do geodety??? Jeśli piszesz o wprowadzaniu modelu amerykańskiego to nie mam nic przeciwko, ale wprowadźmy go w całości a nie takie h..ju-muju. Jak ma nie być mapy zasadniczej to nich jej nie będzie. Czy w ameryce jest coś takiego jak GESUT? Ale na dzień dzisiejszy nawewt Pan minister nie podejmie takiej decyzji, bo się boi odpowiedzialności. Kontrole operatów nie, ale kontrole gestorów sieci tak? ciekawe po co? niech sobie robią co chcą. Życzę powodzenia panu ministrowi o ile jeszcze będzie ministrem.
odpowiedz zgłoś
A, i jeszcze Kwestia bezpieczenstwa i chowania informacji w sejfach to juz przeszlosc. Na te spiewke juz nikt sie nie nabiera, a coraz wiecej decydentu pojmuje, ze informacje o przestrzeni pomagaja w rozwoju gospodatki, przyciagaja inwestorow, ulatwiaja zycie przecietnemu obywatelowi. I w koncu: dlaczego geodeci - kilka procent z calego ogolu zainteresowanych informacja geoprzestrzenna - ma najwiecej do powiedzenia w tej kwestii? Dlaczego geoinformacja sankcjonowana jest prawem geodezyjnym? Czas na zmiany
odpowiedz zgłoś
bardzo dobrze! W koncu jakies konkretne dzialania i propozycje zmierzajace w odpowiednim kierunku.Zauwazacie tutaj amerykanski model gromadzenia i udostepniania geoinformacji?Zaraz malkontenci beda pisac, ze Polacy nie gesi... swoja geodezje maja.A ktora gospodarka rozwija sie najprezniej?Przeciez mapa zasadnicza to ewenement na skale swiatowa!!!Towarzysz Gierek zapytal:pomierzycie?pomierzymy!!!I tak mierzymy kilkadziesiat wydajac bez sensu publiczne pieniadza.Ale kres tego marnotrastwa widac na horyzoncie...
odpowiedz zgłoś
cd.myślmy, a nie tylko krytykujmy... Ponadto zarzut dostępności on-line, jako niebezpiczny określam, jako dziecinny...Obecnie każdy z ulicy moze kupić mapę do celów informacyjnych z układem sieci. Inny zarzut, że BIP nie da rady udostępnić, jest również malo konstruktywny: Otóż powiaty powinny wdrożyć system publikujący inne dane oprócz info tekstowych... często nieaktualnych...Co to za argument: Który BIP uciągnie dane przestrzenne ? Ano właśnie. Może dośc dziadostwa i ignorancji? Jest kilka stron, na które aż miło wejść...
odpowiedz zgłoś
myślmy, a nie tylko krytykujmy... Może przyzwyczailiśmy się do tego, co było...Warto też spojrzeć na problem totalnie na nowo. Wszystkie wynalazki powstały poprzez nowe spojrzenie, kreatywność. Nie jestem zwolennikiem obecnego układu, jednak podoba mi się, że są konkretne działania, a nie przebieranie nóżkami w miejscu i akademickie dyskusje. Podobają mi się 2 sprawy: 1. kasę będzie wykładał gestor; 2. będzie się to działo bez ODGiK. Skoro ja biorę odpowiedzialność za mapę, to powinno wystarczyć...A jak wymienią dane ? cdn.
odpowiedz zgłoś
ten facet nie ma pojecia jakie sa realia???? Starosta odbiera dane od zarządcy sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej w formacie zapewniającym swobodną wymianę danych tia np. txt. Niech sobie kazdy polaczy. Ciekawe czy Pan wie ile czasu trwa wprowadzanie SWDE? A co z bezpieczenstwem? Informacja o sieciach dostepna publicznie?! Moze pokazac jeszcze w jaki sposob rozp... magistrale z gazem albo ropociag, albo gdzie sobie odwierty porobic. Brak slow na takich wizjonerow bez pojecia. szkoda pisac o reszcie pomyslow
odpowiedz zgłoś
to minister nie wie że jest coś takiego jak geoportal? W BIPie będą uchwały zarządu, oferty pracy i dane przestrzenne? Który BIP uciągnie dane przestrzenne? Ciekawe też jak starosta skontroluje, czy zarządca sieci przekazał mu dane, czy nie? Co uzgadniać, jak dalej nie będzie wiadomo, czy starosta ma wszystkie dane - a sam zapis o egzekucji administracyjnej zakłada braki w danych u starosty. A co z mapą zasadniczą i jej aktualizacją o przebieg urządzeń podziemnych? Zostaje? To się kłóci.
odpowiedz zgłoś
20 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS