wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-06-23| Geodezja, GIS, Mapy, Prawo

Tarcza 4.0: ułatwienia w geodezji już od środy!

Już od jutra (24 czerwca) zaczynają obowiązywać zmiany w prawie geodezyjnym przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Dotyczą one m.in. zgłaszania prac geodezyjnych, uwolnienia danych przestrzennych czy stosowania operatów elektronicznych.


Tarcza 4.0: ułatwienia w geodezji już od środy!

Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 podpisał dziś prezydent i jeszcze tego samego dnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw (poz. 1086).

Łatwiejsze stosowanie operatu elektronicznego

Nowością, która na stałe wejdzie do Pgik, jest art. 42 ust. 4. Zgodnie z nim „osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do PZGiK wraz z wynikami prac geodezyjnych”.

Jak wyjaśniają autorzy projektu, obecnie brak takiej regulacji to najważniejsza przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych. Dotychczas obowiązujące przepisy praktycznie uniemożliwiały bowiem objęcie operatem elektronicznym wszystkich rodzajów prac. Istniejący podział operatów na elektroniczne i nieelektronicznie zwiększa też koszty organizacyjne prowadzenia zasobu, gdyż operat papierowy musi być zeskanowany przez pracowników PODGiK, aby był następnie włączony do bazy zasobu. Nowy przepis sprawi zatem, że wykonawca może przygotować całkowicie elektroniczny, spójny dokument, uwierzytelniony w całości przez siebie. Wprawdzie już dziś praktykuje się przyjmowanie operatów elektronicznych, ale związane z tym przepisy wymagają interpretacji, co stanowi barierę organizacyjną i mentalną w ich stosowaniu. Nowy zapis ujednolici tę procedurę i pozwoli podnieść realizację e-usług dotyczących geodezji na nowy poziom automatyzacji – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

– Chodzi o to, aby materiały, które są przygotowywane w trakcie prac geodezyjnych, mogły funkcjonować już tylko w postaci elektronicznej. Żeby nie było takiej absurdalnej sytuacji, że geodeta przygotowuje dokumentację w postaci elektronicznej, potem musi ją wydrukować, aby przekazać do urzędu, a urząd, żeby też być cyfrowy, zaczyna później ten papier skanować – wyjaśniał GGK Waldemar Izdebski podczas czerwcowej konferencji poświęconej zmianom w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Część majowej nowelizacji Pgik wchodzi wcześniej

Tarcza 4.0 zawiera ponadto przepisy, które w praktyce przyspieszą wejście w życie niektórych zmian przewidzianych w nowelizacji Pgik uchwalonej w maju br., która to ma zacząć obowiązywać 31 lipca. Zgodnie z propozycją rządu na czas epidemii:

 1. Zawieszony zostaje obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych polegających na tyczeniu budynków lub sieci uzbrojenia terenu i przekazywania ich wyników do PZGiK (od sierpnia będzie całkowicie zniesiony). Do zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie Tarczy stosuje się przepisy dotychczasowe.
 2. Zawieszone zostaje pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za zbiory: ortofotomapy, rejestru osnów (zarówno podstawowych, jak i szczegółowych), działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych. Dodajmy, że majowa nowelizacja Pgik przewiduje pełne uwolnienie zarówno tych rejestrów, jak i danych wysokościowych oraz BDOT10k.
 3. Prace geodezyjne można zgłaszać 10 dni roboczych po ich rozpoczęciu. Majowa nowelizacja Pgik przewiduje z kolei 5 dni – taki też termin będzie zatem obowiązywać po zniesieniu stanu epidemii.
 4. Stosując środki komunikacji elektronicznej, ODGiK ma obowiązkowo informować wykonawcę prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji nie później niż dzień roboczy po sporządzeniu protokołu.
 5. Zamiast urzędowego uwierzytelnienia wykonawca może umieścić na mapie do celów projektowych lub mapie z inwentaryzacji powykonawczej oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie takie ma zawierać treść „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, a także dane identyfikujące zgłoszenie pracy, w tym: nazwę organu SGiK, który otrzymał zgłoszenie, wykonawcę prac, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac, a także numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji. W Tarczy 4.0 zawarto ponadto zapis, który wprost zezwala na wykorzystanie tak opatrzonych dokumentów w procesie budowlanym. W ocenie autorów projektu wpłynie to pozytywnie na przyspieszenie procesu budowlanego oraz zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii dzięki ograniczeniu konieczności kolejnej wizyty wykonawcy w ODGiK. Przypomnijmy, że majowa nowelizacja na dobre znosi uwierzytelnianie, a w jego miejsce wprowadza obowiązkowe i bezpłatne klauzulowanie. Jednocześnie zamiast urzędowej pieczęci wykonawca może opatrzyć dokument wspomnianym oświadczeniem.

Jakie jeszcze zmiany mogą mieć znaczenie dla geodezji? Np. prawo przetargowe

Cała Tarcza 4.0 liczy aż około 150 stron i zawiera wiele różnorodnych zmian w 47 aktach. Z punktu widzenia geodezji warto zwrócić uwagę chociażby na propozycje dotyczące zamówień publicznych. Wykonawcy prac geodezyjnych sygnalizują, że obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią utrudniają im realizację niektórych przetargów, np. na modernizację EGiB. Niestety, w takim przypadku zamawiający nie zawsze są gotowi renegocjować umowę, by np. przedłużyć termin jej wykonania. Według dotychczasowych przepisów taka zmiana warunków kontraktu jest fakultatywna, ale po wejściu w życie Tarczy 4.0 stanie się obowiązkowa.

Projekt przewiduje ponadto wyłączenie na czas epidemii możliwości dokonywania przez zamawiającego potrąceń z wynagrodzenia wykonawcy (lub z innych jego należności) kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. By jednocześnie zabezpieczyć interesy zamawiającego, w ustawie wprowadzono czasowe wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminów przedawnienia powyższych roszczeń.

Tarcza 4.0 zwalnia ponadto zamawiającego z obowiązku żądania wadium dla przetargów powyżej progów unijnych. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż rok projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia zaliczki. Tarcza 4.0 obniża też dopuszczalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% wartości oferty (dziś to 10%). Przepisy pozwolą również zamawiającemu na dokonywanie częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, o ile taka możliwość została przewidziana w SIWZ.

Inne zmiany wprowadzane przez Tarczę 4.0, jakie mogą zainteresować branżę geodezyjną, dotyczą m.in.:

 • doprecyzowania przepisów regulujących pracę zdalną,
 • nowych możliwości wysłania pracowników na zaległy urlop,
 • możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcia go przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń u pracodawcy (tj. gdy stosunek kosztów wynagrodzeń pracowników do przychodów osiąganych przez firmę wzrośnie o przynajmniej 5 proc. miesiąc do miesiąca),
 • wprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego,
 • wprowadzenia różnych rozwiązań mających poprawić sytuację finansową samorządów, m.in. w zakresie złagodzenia reguł zadłużania się i opłacania „janosikowego” czy zwiększenie udziału finansowego starostw w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Zupełnie i całkowicie poważnie.... Pytam. Ale o co chodzi? Art. 29 osoby ? mogą poświadczyć za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie!?. Czyli jak ktoś inny te kopie wykona...to już nie można ich poświadczyć za zgodność przez ową mityczną osobę wykonujące owe mityczne czynności? Czy przed poświadczeniem należy wykonać kopie bo tylko kopie można poświadczyć z godnie z przyjętym prawem? I NIE MOŻNA POŚWIADCZYĆ że oryginał jest zgodny z kopią. Kto te durne pisze prawo???? Ja sie pytam! Może koledzy i koleżanki z PRL z SGP?
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Zupełnie i całkowicie poważnie.... Pytam. Wiadomo kto to pisze. Więc nie pytaj. Ja za to spytam co z oryginalem protokołu. Czy mogę to sobie w buty wsadzić? Dla sądu wystarczy kopia? To jaja jakieś są
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Zupełnie i całkowicie poważnie.... Pytam. Ten przełomowy przepis, jeśli ma mieć praktyczne znaczenie, powinien brzmieć mniej więcej tak: ?4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem kopie sporządzonych przez siebie protokołów, map i innych dokumentów, nadając im moc dowodową oryginałów, w celu ich przekazania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci operatu technicznego wraz z pozostałymi wynikami prac geodezyjnych.? Rzeczywiście w obecnej postaci to jakaś wielka legislacyjna lipa.
 2 
odpowiedz zgłoś
Oświadczenie Oświadczenie wykonawcy zastępujące urzędowe uwierzytelnienie powinno zawierać m.in. numer protokołu weryfikacji, tylko jest problem, obecnie obowiązujący wzór protokołu weryfikacji takiego numeru nie posiada !!!
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Heh ha "też geodeta" - są powiaty gdzie możesz mieć dane od ręki, a są takie, które nie dość, że przygotowują długo do 2 tygodni to jeszcze kontrola trwa... jest taki powiat w którym się czeka na pierwszą kontrolę 5-6mc i na nic pisma o przyspieszenie, telefony inwestora... Już nie wspomnę, że każdy kontrolują chcę coś innego i każdy mądry ... w 90% bez uprawnień i bez najmniejszej wiedzy w terenie :(.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Ciekawe Do ~Tako rzecze i ~Najstarsza Starowinka - za sztuki, na godziny, czy z uwielbienia ?
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
kkk Czyli rozumiem tak, od pewnego czasu zluzowali z czerwonym stępelkiem na mapach inwentaryzacji - mapka przekazana wraz z oświadczeniem dla zleceniodawcy a ja sobie pchałem ośrodek na spokojnie - czasem nawet miesiąc zanim był protokół. A od jutra, za jakieś 54 minuty, mapki już nie oddam dopóki nie otrzymam pozytywnego protokołu, czyli co? wydłużenie procedur? bo tak to widzę....czy w tarczy wprowadza się zwiększenie tępa weryfikacji? co do mdcp nie widzę problemu z oświadczeniami ale już w kwestii inwentaryzacji to tak....a jeszcze jedno, bo co "powiat" to co innego - w skład operatu inwentarki wrzucać mapę czy tylko dane potrzebne do aktualizacji baz danych?
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: kkk Coś dopiszę jeszcze. Taka sytuacja. Przychodzi klient i mówi: domek mam do pomiaru, wszystko wykonane, brakuje mi tylko mapy. To w związku z tym, że mogę zgłosić do 10 dni od rozpoczęcia, rozpoczynam, bo akurat coś dłubie 100 metrów dalej, wykonuje szybki pomiar, dane niezbędne do wprowadzenia pozyskuje. I co się dzieje? Schody, czas realizacji zgłoszenia 2 tygodnie ;) ale już poczekałem te 2 tygodnie, ogarnąłem mapę dla klienta. I co dalej? Miesiąc na weryfikację i modły, co by operat bez usterek przeszedł. Moim zdaniem zamiast wpisywania głupot, że zweryfikowano pozytywnie operat powinno się dołączyć do mapki inwntarki kopie potwierdzenia zakończenia pracy geodezyjnej. Często usterki jakie są wykrywane są albo bzdurne albo nie dotyczą tego kawałka świstka mapy - dotyczą, że trzeba coś dopisać na szkicu (np. numer porządkowy) albo gdzieś na szkicu zabrakło miary kontrolnej. Sama mapka inwtaryzacji to tylko kawałek papieru, nic po za tym kawałkiem papieru nie trafia do PINB-u.
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: kkk u nas weryfikacja trwa ok tydzień a przygotowanie materiałów długość wypicia kawy więc mi nie piernicz, że nie można bo można i jest super wszyscy chodzą uśmiechnięci i zadowoleni a urzędnicy są do rany przyłóż jak coś jest nie tak to najpierw dzwonią i uzgadniają co z tym zrobić. Ja na mój powiat od kilku lat złego słowa nie powiem i zawsze można się dogadać
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: kkk To zgłoś coś i oddaj w Pruszczu Gdańskim to Ci się światopogląd zmieni jak 4 miesiace operat przeleżeć po czym dostaniesz enigmatyczną uwagę że np że projektowany punkt graniczny na mapie z proj podziału ma nie taki symbol.jest w bdot symbol projektowanego pkt granicznego?nie ma!i nawet jak to zmienisz to kolejne 3 miesiące przeleży w kontroli.można?
 2 
zgłoś
odp: odp: kkk Zgłaszałeś to WINGiKowi ?
zgłoś
odp: odp: kkk Nawet się geodeci zebrali i pod wspólną petycja podpisali do wingika.starosta dostał zalecenia i tyle.nic się nie zmieniło. Inspektor ci powie że możesz zrobić po swojemu ale dostaniesz negatywny protokół weryfikacji i możesz się odwołać do wingika ale to i tak masz już pół roku minimum. No ale oczywiście nie wszędzie tak jest.
 1 
zgłoś
odp: odp: kkk Napiszcie wniosek do komisji rewizyjnej rady powiatu o przeprowadzenie kontroli działań starosty w tej sprawie. Najlepiej wspólnie jako grupa, na pewno w urzędzie będzie pobudka.
zgłoś
odp: odp: kkk i do CBA jak urzędniki fuszą w pracy to zaraz będzie porządek
zgłoś
Ciekawe Pytanie kto z Rządzących złapał obsuwę na budowie domu, że trzeba było przepisy zmienić ??
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
Brawo Izdebski wysoko postawił poprzeczkę jak GGK, widać, że w tym gugiku naprawde napier **ją jeśli chodzi o przepisy. Goni tych swoich urzędasów, w przecziwieństwie do dawnego marazmu i zdewastowanej roli geodezji
 5 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: Brawo Szkoda tylko, że część zmian jest nieprzemyślana. Mam tylko nadzieję, że jak zaczną sie problemy z nowym pzgik to GUGiK szybko zrobi nowelizacje.
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
A co to za dobry wysyp letnich dobrych wiadomości? Najpierw standardy teraz to? Po 14 latach chudych nastąpiło zrozumienie dla ważności geodezji? No nie mogę się doczekać 14 lat tłustych...
 6 
 14 
odpowiedz zgłoś
8 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Model 3D Piaseczna na bazie danych z UAV
czy wiesz, że...
© 2005-2022 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS