wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
blog


reklama
reklama

Akty prawne



MP z 31 października 2017 r., poz. 984



Obwieszczenie ministra infrastruktury i budownictwa z 12 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik




DzU z 25 października 2017 r., poz. 1990



Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 27 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

pobierz plik




DzU z 25 października 2017 r., poz. 1989



Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 13 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

pobierz plik




DzU z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579



Ustawa z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 20 lipca 2017 r.)

pobierz plik




DzU z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566



Ustawa z 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

pobierz plik




DzU z 8 sierpnia 2017 r., poz. 1509



Ustawa z 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

pobierz plik




DzU z 17 lipca 2017 r., poz. 1382



Ustawa z 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej
(tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 22 czerwca 2017 r.)

pobierz plik




DzU z 24 marca 2017 r., poz. 635



Ustawa z 24 lutego 2017 r.
o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

pobierz plik




DzU z 10 października 2016 r., poz. 1649



Rozporządzenie RM z 23 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

pobierz plik




DzU z 6 października 2016 r., poz. 1629



Ustawa z 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (TEKST JEDNOLITY Z 12 WRZEŚNIA 2016 R.)
Akt ten bazuje na tekście jednolitym z 2015 roku (DzU poz. 520) oraz na ustawach:
1) z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU poz. 831),
2) z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1137),
3) z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2281),
4) z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2016 r. poz. 65),
5) z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DzU poz. 352),
6) z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU poz. 585),
7) z 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 903),
8) ustawą z dnia 7 lipca o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1250).

pobierz plik

więcej



DzU z 15 lipca 2016 r., poz. 1034



Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu ministra infrastruktury i budownictwa z 10 czerwca 2016 r.)

pobierz plik




DzU z 3 listopada 2015 r., poz. 1774



Ustawa z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (TEKST UJEDNOLICONY)
Opracowano na podstawie:
• tekstu jednolitego (DzU z 2015 r. poz. 1774)
• ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (poz. 1777)
• ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 2016 r., poz. 65).

pobierz plik




DzU z 3 grudnia 2015 r., poz. 2028



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

pobierz plik




DzU z 23 listopada 2015 r, poz. 1938



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 21 października 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

pobierz plik




DzU z 11 lipca 2014 r., poz. 924



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 8 lipca 2014 r.
w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik




DzU z 11 lipca 2014 r., poz. 917



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 9 lipca 2014 r.
w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

pobierz plik




DzU z 10 lipca 2014 r., poz. 914



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 8 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

pobierz plik




DzU z 28 maja 2014 r., poz. 700



Ustawa z 26 marca 1982 r.
o scalaniu i wymianie gruntów
(tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 12 marca 2014 r.)

pobierz plik




DzU z 7 lutego 2014 r., poz. 176



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 31 stycznia 2014 r.
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

pobierz plik




DzU z 29 listopada 2013 r., poz. 1409



Ustawa z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
(tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 2 października 2013 r.)

pobierz plik




DzU z 20 listopada 2013 r., poz. 1346



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

pobierz plik




DzU z 11 października 2013 r., poz. 1205



Ustawa z 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jednolity zawarty w obwieszczeniu marszałka Sejmu RP z 18 lipca 2013 r.)

pobierz plik




DzU z 7 października 2013 r., poz. 1183



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pobierz plik




DzU z 6 września 2013 r., poz. 1031



Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów
w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (DzU nr 279, poz. 1642)

pobierz plik




DzU z 21 marca 2013 r., poz. 383



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 12 lutego 2013 r.
ws. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

pobierz plik




DzU z 22 lutego 2013 r., poz. 249



Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN)

pobierz plik




DzU z 14 listopada 2012 r., poz. 1247



Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r.
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

pobierz plik




DzU z 14 listopada 2012 r., poz. 1246



Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

pobierz plik




DzU z 23 lipca 2012 r., poz. 840



ustawa z 28 czerwca 2012 r.
o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

pobierz plik




DzU z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.



Ustawa z 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece (tekst ujednolicony)

pobierz plik




DzU z 16 maja 2012 r., poz. 526



Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

pobierz plik




DzU z 30 marca 2012 r., poz. 352



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

pobierz plik




DzU z 26 marca 2012 r., poz. 309



Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 14 lutego 2012 r.
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

pobierz plik




DzU z 21 lutego 2012, poz. 199



Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r.
w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

pobierz plik




DzU z 17 lutego 2012 r., poz. 184



Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (w tym technika geodety)

pobierz plik




267 rekordów, strona 1 z 8
1 2 3 4 5 ... 7 ... » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama





2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt