wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Bibliografia

- «« « część 8 z 8• Macioch A., Pomiary na mapach. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1884, nr 4, s. 141-144.
• Marcinkiewicz A., 25 lat Wojskowych Zakładów Kartograficznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr l, s. 40-41.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1981, T. XIII, nr 2, s. 49-56.
• Marcinkiewicz A., Kartografia wojskowa w 30-leciu Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 93-95.
• Marcinkiewicz A., Sala tradycji Służby Topograficznej Wojska Polskiego. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 10-16.
• Miahczyłowicz R., Wolski R., Pierwsze arkusze; Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Mozolewski S., Ziuzia J., Jawne mapy topograficzne. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 47-48.
• Naumienko T., Mapy Polski 1:100 000 i 1:500 000 w wykonaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Naumienko T., Udział wojska w pomiarach granicy wschodniej RP - prace polowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 1.
• Ney B., Trafas K., Geodezja i Kartografia jako nauki oraz dziedziny działalności praktycznej. „Geodezja” 1984, z. 76
• Oczkowicz A., Dwusetka i co dalej? Wojskowe mapy dla turystów. „Gościniec” 1991, r. 23, nr 2, s. 4.
• Okonek M., O wydaniu turystycznym Mapy topograficznej Polski 1:100 000 na podstawie opublikowanych arkuszy. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 2, s. 75-80.
• Pachuta S., Działalność Katedry Geodezji i Fotogrametrii WAT w okresie 30 lat Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 99.
• Paluch Z., Rozwój i prace referatu fotogrametrycznego WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Pelczar M., Piotrowski M., Kartografia morska w Polsce. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr 1, s. 22-30.
• Piątkowski F., Geodezyjny i kartograficzny zapis wydarzeń na Ziemiach Odzyskanych (1945-1950). „Przegląd Geodezyjny” 1990, nr 9, s. 23-25.
• Piekuth M., Wielkość światowej produkcji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1971, T. III, nr 2, s. 62-68.
• Pietkiewicz St., 50 lat kartografii niepodległej Polski. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1969, T. I, nr 1, s. 5-12, nr 4, s. 1-12.
• Pietkiewicz St., Czarnecki St., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1945, z. 3-4.
• Pietkiewicz St., Głos francuski o pracach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Pietkiewicz St., O wojskowo-geograficznym opisie gruntów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Pietkiewicz St., Wystawa dawnych map topograficznych przy VII Międzynarodowym Kongresie Historycznym w Warszawie. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Przepisy, instrukcje, podręczniki i wydawnictwa Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 3.
• Reperowicz St., Szczegółowa mapa Polski. „Trybuna Ludu” 1974, r. 26, nr 312.
• Romanow W., Parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody na mapie taktycznej WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 1.
• Romanow W., W sprawie nazw na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 4.
• Romer E., Carte Internationale du Monde N-34 Warszawa 1:1 000 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1926, T. II, nr 15-16.
• Rozwałka J., 45 lat Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji. „Polska Zbrojna” 1996, nr 233 (1549), s. 5.
• Rühle E., Polskie konspiracyjne wydawnictwa kartograficzne w okresie okupacji hitlerowskiej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1980, T. XII, nr 4, s. 168-175.
• Siemek W., Drogi szkolenia i rozwoju Wojskowej Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 2.
• Siewierski S., Podział administracyjny na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 1-2.
• Sikorski T., Zarys prac Wydziału I Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Skala mapy. Rozmowa z płk. Henrykiem Bednarkiem szefem Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. „Polska Zbrojna” 1993, nr 79 (637), s. 5.
• Skórewicz K., Ukraina w kartografii. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Skrzyp J., Wybrane problemy topograficznego zabezpieczenia działań bojowych wojsk. „Myśl Wojskowa” 1986, nr 10, s. 55-58.
• Słomczyński J., Polskie mapy wojskowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Słomczyński J., Uzgadnianie systemów triangulacji na obszarze Polski. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 3.
• Sobczyński E., Kartografia wojskowa wczoraj i dzisiaj. „Polska Zbrojna” 1992, nr 242, s. 1.
• Sobczyński E., Pułkownik Józef Kreutzinger, twórca międzywojennej polskiej kartografii wojskowej, szef Wojskowego Instytutu Geograficznego od 27 lipca 1926 do 1 czerwca 1932 r. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 11-13.
• Sobczyński E., Służba Topograficzna WP. „Głos Weterana” 1996, nr 10, s. 10-12.
• Sobczyński E., Wiadomości Służby Geograficznej 1927-1948. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3.
• Sobczyński E., Wojskowa Służba Geograficzna 1918-1939. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 1, s. 15-23.
• Starzewski M., Mapa topograficzna Polski. Skala 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1990-1992. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1993, T. XXV, nr 2, s. 80-81.
• Stebnowski J., Rozwój kartografii wobec zagadnień wojskowych w starożytności. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Surmacki Wł., Jednolita siatka kilometrowa na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Szajewski J., Organizacja Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Szaniawska L., Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Mapa szczegółowa 1:25 000 i taktyczna 1:100 000. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1997, T. XXX-XXXI, s. 271-296.
• Szaniawska L., Pole działania polskiej służby geograficznej w czasie walk prowadzonych przez 2. Korpus we Włoszech w latach II wojny światowej. „Geodezja i Kartografia” 1991, T. XXXIX, z. 1, s. 111-125.
• Sznayder E., Polska kartografia wojskowa w czasie II wojny światowej (Przypomnienie w 50-lecie zakończenia wojny). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 4, s. 191-200.
• Szymański J., Oficerska Szkoła Topografów w obozie jenieckim w Murnau. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 3, s. 122-125.
• Tomaszewski Z., Dorobek kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Przegląd Geodezyjny” 1989, nr 3, s. 7-9.
• Tomaszewski Z., Udział Cyklu Topografii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. J. Bema w kształceniu i doskonaleniu kadr Służby Topograficznej WP. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 14.
• Tomaszewski Z., Znaczenie terenu i map w działaniach bojowych. „Myśl Wojskowa” 1997, nr 6, s. 41-45.
• Tomczak D., Człowiek, który wytyczał granicę. Rozmowa z prof. St. Pietkiewiczem, „Przyjaźń” 1982, nr 28 (1742), s. 16-17.
• Tyrnowski St. J., Kartografia w powstaniu styczniowym. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 6.
• Wąsowicz J., Mapa 1:100 000 (reprodukowana) Wojskowego Instytutu Geograficznego 1924. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1923, T. I, nr 3.
• Wąsowicz J., Stan prac Wojskowego Instytutu Geograficznego (1923-1924). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1924, T. I, nr 5.
• Wereszczyński J., Studia nad mapami morskimi Fryderyka Getkanta. „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 1965, nr 86.
• Zagrajski S., Zawadzki A., Prace geodezyjne polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen w 1934 r. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 1.
• Zalewska H., Dwie dawne mapy chińskie. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1982, T. XIV, nr 3, s. 141.
• Zarychta A., O dostosowaniu programu prac Sekcji Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej do wojennych potrzeb służby geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Zawadzki A., Dobrzański T., Prace nad zdjęciem mapy Tatr. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 4.
• Zawadzki A., Polska wyprawa na Spitsbergen. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 1.
• Zawadzki A., Prace nad wykonaniem mapy Parku Narodowego w Tatrach. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Zieleniewski T., 33. Dywizja Piechoty Rez. w bitwie nad Bugiem we wrześniu 1939 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, nr 3-4, s. 365.
• Zieleniewski T., Działalność WIG. Referat w Sekcji I Kartograficznej Międzynarodowego Kongresu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Zongołłowicz S., List do redakcji w sprawie artykułu „Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów". „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.

© E. Sobczyński

część 8 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

Skaning lotniczy Nysy
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS