wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Zwycięski projekt studentów AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- «« « część 8 z 8



• Macioch A., Pomiary na mapach. „Wojskowy Przegląd Techniczny” 1884, nr 4, s. 141-144.
• Marcinkiewicz A., 25 lat Wojskowych Zakładów Kartograficznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr l, s. 40-41.
• Marcinkiewicz A., 55 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1981, T. XIII, nr 2, s. 49-56.
• Marcinkiewicz A., Kartografia wojskowa w 30-leciu Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 93-95.
• Marcinkiewicz A., Sala tradycji Służby Topograficznej Wojska Polskiego. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 10-16.
• Miahczyłowicz R., Wolski R., Pierwsze arkusze; Mapa Polski i Krajów Ościennych 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1937, z. 1.
• Mozolewski S., Ziuzia J., Jawne mapy topograficzne. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3, s. 47-48.
• Naumienko T., Mapy Polski 1:100 000 i 1:500 000 w wykonaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 2.
• Naumienko T., Udział wojska w pomiarach granicy wschodniej RP - prace polowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1948, z. 1.
• Ney B., Trafas K., Geodezja i Kartografia jako nauki oraz dziedziny działalności praktycznej. „Geodezja” 1984, z. 76
• Oczkowicz A., Dwusetka i co dalej? Wojskowe mapy dla turystów. „Gościniec” 1991, r. 23, nr 2, s. 4.
• Okonek M., O wydaniu turystycznym Mapy topograficznej Polski 1:100 000 na podstawie opublikowanych arkuszy. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 2, s. 75-80.
• Pachuta S., Działalność Katedry Geodezji i Fotogrametrii WAT w okresie 30 lat Wojskowej Służby Topograficznej. „Przegląd Geodezyjny” 1975, nr 3, s. 99.
• Paluch Z., Rozwój i prace referatu fotogrametrycznego WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 1.
• Pelczar M., Piotrowski M., Kartografia morska w Polsce. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1975, T. VII, nr 1, s. 22-30.
• Piątkowski F., Geodezyjny i kartograficzny zapis wydarzeń na Ziemiach Odzyskanych (1945-1950). „Przegląd Geodezyjny” 1990, nr 9, s. 23-25.
• Piekuth M., Wielkość światowej produkcji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1971, T. III, nr 2, s. 62-68.
• Pietkiewicz St., 50 lat kartografii niepodległej Polski. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1969, T. I, nr 1, s. 5-12, nr 4, s. 1-12.
• Pietkiewicz St., Czarnecki St., Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:1 000 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1945, z. 3-4.
• Pietkiewicz St., Głos francuski o pracach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 3.
• Pietkiewicz St., O wojskowo-geograficznym opisie gruntów. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1929, z. 1-2.
• Pietkiewicz St., Wystawa dawnych map topograficznych przy VII Międzynarodowym Kongresie Historycznym w Warszawie. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Przepisy, instrukcje, podręczniki i wydawnictwa Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 3.
• Reperowicz St., Szczegółowa mapa Polski. „Trybuna Ludu” 1974, r. 26, nr 312.
• Romanow W., Parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody na mapie taktycznej WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 1.
• Romanow W., W sprawie nazw na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 4.
• Romer E., Carte Internationale du Monde N-34 Warszawa 1:1 000 000. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1926, T. II, nr 15-16.
• Rozwałka J., 45 lat Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji. „Polska Zbrojna” 1996, nr 233 (1549), s. 5.
• Rühle E., Polskie konspiracyjne wydawnictwa kartograficzne w okresie okupacji hitlerowskiej. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1980, T. XII, nr 4, s. 168-175.
• Siemek W., Drogi szkolenia i rozwoju Wojskowej Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1930, z. 2.
• Siewierski S., Podział administracyjny na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 1-2.
• Sikorski T., Zarys prac Wydziału I Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Skala mapy. Rozmowa z płk. Henrykiem Bednarkiem szefem Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. „Polska Zbrojna” 1993, nr 79 (637), s. 5.
• Skórewicz K., Ukraina w kartografii. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1939, z. 1.
• Skrzyp J., Wybrane problemy topograficznego zabezpieczenia działań bojowych wojsk. „Myśl Wojskowa” 1986, nr 10, s. 55-58.
• Słomczyński J., Polskie mapy wojskowe. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Słomczyński J., Uzgadnianie systemów triangulacji na obszarze Polski. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1932, z. 3.
• Sobczyński E., Kartografia wojskowa wczoraj i dzisiaj. „Polska Zbrojna” 1992, nr 242, s. 1.
• Sobczyński E., Pułkownik Józef Kreutzinger, twórca międzywojennej polskiej kartografii wojskowej, szef Wojskowego Instytutu Geograficznego od 27 lipca 1926 do 1 czerwca 1932 r. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 11-13.
• Sobczyński E., Służba Topograficzna WP. „Głos Weterana” 1996, nr 10, s. 10-12.
• Sobczyński E., Wiadomości Służby Geograficznej 1927-1948. „Wiadomości Służby Topograficznej” 1991, nr 3.
• Sobczyński E., Wojskowa Służba Geograficzna 1918-1939. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 1, s. 15-23.
• Starzewski M., Mapa topograficzna Polski. Skala 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP. Warszawa 1990-1992. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1993, T. XXV, nr 2, s. 80-81.
• Stebnowski J., Rozwój kartografii wobec zagadnień wojskowych w starożytności. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 3.
• Surmacki Wł., Jednolita siatka kilometrowa na mapach WIG. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.
• Szajewski J., Organizacja Służby Geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1928, z. 3-4.
• Szaniawska L., Mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Mapa szczegółowa 1:25 000 i taktyczna 1:100 000. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1997, T. XXX-XXXI, s. 271-296.
• Szaniawska L., Pole działania polskiej służby geograficznej w czasie walk prowadzonych przez 2. Korpus we Włoszech w latach II wojny światowej. „Geodezja i Kartografia” 1991, T. XXXIX, z. 1, s. 111-125.
• Sznayder E., Polska kartografia wojskowa w czasie II wojny światowej (Przypomnienie w 50-lecie zakończenia wojny). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1995, T. XXVII, nr 4, s. 191-200.
• Szymański J., Oficerska Szkoła Topografów w obozie jenieckim w Murnau. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1984, T. XVI, nr 3, s. 122-125.
• Tomaszewski Z., Dorobek kartografii wojskowej w Polsce Ludowej. „Przegląd Geodezyjny” 1989, nr 3, s. 7-9.
• Tomaszewski Z., Udział Cyklu Topografii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Gen. J. Bema w kształceniu i doskonaleniu kadr Służby Topograficznej WP. Biuletyn Informacyjny 6 Samodzielnego Oddziału Topograficznego „Geosygnał” 1994, nr 1(2), s. 14.
• Tomaszewski Z., Znaczenie terenu i map w działaniach bojowych. „Myśl Wojskowa” 1997, nr 6, s. 41-45.
• Tomczak D., Człowiek, który wytyczał granicę. Rozmowa z prof. St. Pietkiewiczem, „Przyjaźń” 1982, nr 28 (1742), s. 16-17.
• Tyrnowski St. J., Kartografia w powstaniu styczniowym. „Przegląd Geodezyjny” 1983, nr 6.
• Wąsowicz J., Mapa 1:100 000 (reprodukowana) Wojskowego Instytutu Geograficznego 1924. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1923, T. I, nr 3.
• Wąsowicz J., Stan prac Wojskowego Instytutu Geograficznego (1923-1924). „Polski Przegląd Kartograficzny” 1924, T. I, nr 5.
• Wereszczyński J., Studia nad mapami morskimi Fryderyka Getkanta. „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 1965, nr 86.
• Zagrajski S., Zawadzki A., Prace geodezyjne polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen w 1934 r. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1936, z. 1.
• Zalewska H., Dwie dawne mapy chińskie. „Polski Przegląd Kartograficzny” 1982, T. XIV, nr 3, s. 141.
• Zarychta A., O dostosowaniu programu prac Sekcji Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej do wojennych potrzeb służby geograficznej. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 2.
• Zawadzki A., Dobrzański T., Prace nad zdjęciem mapy Tatr. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1938, z. 4.
• Zawadzki A., Polska wyprawa na Spitsbergen. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1934, z. 1.
• Zawadzki A., Prace nad wykonaniem mapy Parku Narodowego w Tatrach. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1933, z. 3.
• Zieleniewski T., 33. Dywizja Piechoty Rez. w bitwie nad Bugiem we wrześniu 1939 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, nr 3-4, s. 365.
• Zieleniewski T., Działalność WIG. Referat w Sekcji I Kartograficznej Międzynarodowego Kongresu Geograficznego. „Wiadomości Służby Geograficznej” 1935, z. 1-2.
• Zongołłowicz S., List do redakcji w sprawie artykułu „Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły Topografów". „Wiadomości Służby Geograficznej” 1927, z. 4.

© E. Sobczyński

część 8 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8



dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama





© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt