Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Artykuły SDI - archiwum


Marzec 2008, 3 (154)

Metadane kluczem do SDI
Marek Baranowski, Adam Iwaniak, Bartosz Kopańczyk

Metadane kluczem do SDISDI inaczej, cz. XIII

W artykule poruszony został temat – podjęty z inicjatywy GUGiK – prac nad polskim krajowym profilem metadanych w zakresie geoinformacji. Przy tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych trzeba spełnić wiele warunków, aby osiągnąć interoperacyjność między jej elementami. Postulat interoperacyjności jest realizowany m.in. poprzez opracowanie serwisów katalogowych, które oprócz zarządzania i przechowywania zbiorów metadanych opisujących dane przestrzenne, udostępniają również usługi wyszukiwania i podglądu.
Interoperacyjność można podzielić na trzy warstwy: organizacyjną, techniczną i semantyczną, które omówiono w kolejnych akapitach artykułu.
Idea architektury systemu danych przestrzennych w Polsce zakłada utworzenie centralnego serwera metadanych, który zgodnie z wytycznymi normy ISO 19139 współpracować ma z rozproszonymi serwerami wojewódzkimi, powiatowymi czy gminnymi. Jak zapewniają autorzy artykułu, GUGiK dokłada starań, aby metadane miały jak najprostszy charakter bez utraty ich reprezentatywności, ułatwiały wyszukiwanie i edycję poprzez wdrożenie profili krajowych oraz aby nie stanowiły zbytniego obciążenia dla ODGiK-ów.

Styczeń 2008, 1 (152)

Dogonić Europę
Adam Iwaniak, Tomasz Kubik

Dogonić EuropęSDI inaczej, cz. XII

e-Government oraz szanse na jego budowę w Polsce dzięki implementacji dyrektywy INSPIRE są przewodnim tematem tego artykułu. Pod pojęciem e-Government często rozumie się zastosowanie przez instytucje publiczne technologii informacyjnych w celu podniesienia efektywności ich funkcjonowania. Spojrzenia na stan zaawansowania prac nad e-Governmentem w Polsce dostarcza ranking europejskich krajów, w którym Polska lokuje się na jednym z ostatnich miejsc. Przyczyn takiego stanu rzeczy autorzy upatrują m.in. w: niedoskonałości polskiego prawodawstwa oraz słabości administracji.
W dalszej części artykułu możemy przeczytać o korzyściach płynących z wdrożenia infrastruktury danych przestrzennych. Zwrócono również uwagę, że w porównaniu z innymi resortami GUGiK jest od wielu lat bardzo aktywny w zakresie budowy infrastruktury danych przestrzennych, w tym prac legislacyjnych i standaryzacyjnych.
Autorzy zapewniają, że implementacja dyrektywy INSPIRE to dla nas duża szansa. Stanowi ona niewątpliwie silny impuls do pracy, chociażby przez to, że jej zlekceważenie przez Polskę i niezaimplementowanie w terminie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia kar pieniężnych.

Grudzień 2007, 12 (151)

Wypełnianie luki informacyjnej
Adam Iwaniak

Wypełnianie luki informacyjnejSDI inaczej, cz. XI

W prezentowanym artykule autor zauważa, że rozwój w zakresie m.in. zobrazowań satelitarnych oraz internetu sprawił, iż pozyskiwanie danych nabrało charakteru globalnego. Zastanawia się również, czy w dobie tych przemian polska geodezja chce być w głównym nurcie rozwoju, czy będzie stać obok.
W kolejnych akapitach Adam Iwaniak przybliża działania GUGiK w zakresie budowy infrastruktury danych przestrzennych (zgodnie z dyrektywą INSPIRE). Jego zdaniem SDI można traktować jako końcowy etap informatyzacji zasobów danych przestrzennych, której początkiem jest na ogół wektoryzacja map analogowych i budowa baz danych. Dalszym etapem procesu informatyzacji, a jednocześnie pierwszym budowy krajowej SDI, jest udostępnianie danych w internecie.
Zdaniem autora budowa infrastruktury danych przestrzennych może być traktowana jako aktualny, zaawansowany pod względem technologicznym, etap procesu informatyzacji państwowego zasobu danych przestrzennych, której głównym zadaniem jest ułatwienie dostępu do danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Listopad 2006, 11 (138)

Otwarte drzwi
Alina Kmiecik, Adam Iwaniak

Otwarte drzwiSDI inaczej, cz. X. Standaryzacja w geoinformatyce i normy serii 19100

W połowie lat 80. wraz z pojawieniem się komputerów klasy PC powstała się potrzeba standaryzacji danych geoprzestrzennych. Pierwsze standardy geoprzestrzenne: instrukcję K-1 i standard wymiany danych geodezyjnych SWING opracowano w 1995 r., natomiast wraz z rozporządzeniem z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków pojawił się standard wymiany danych ewidencyjnych SWDE.
Rozwój internetu i wzrost zapotrzebowania na rozproszone systemy GIS spowodowały opracowanie międzynarodowych norm i standardów dotyczących informacji przestrzennej – wytycznych ISO serii 19100. Podstawowym zadaniem większości tych norm jest ustalenie reguł jednoznacznej interpretacji danych geograficznych, pozostałe dotyczą m.in. metadanych oraz usług sieciowych.
Autorzy omówili ponadto strukturę SDI i wskazali zastosowanie poszczególnych norm wobec konkretnych komponentów SDI. Stwierdzili również, że w Polsce wiedza o normach nadal jest niewielka. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że poszczególne środowiska celowo ignorują obecność norm, by móc na gruncie lokalnym wyważać dawno otwarte drzwi.

Wrzesień 2006, 9 (136)

Rejestry publiczne i odniesienia przestrzenne
Adam Iwaniak, Robert Olszewski

Rejestry publiczne i odniesienia przestrzenneSDI inaczej, cz. IX

W prezentowanym artykule autorzy opisują trudności związane z budową krajowej infrastruktury danych przestrzennych (NSDI) oraz zastanawiają się nad rolą, jaką branża geodezyjna miałaby w niej odegrać. Zadają m.in. pytanie: czy można łączyć dane o różnym pochodzeniu, różnej dokładności i różnej reprezentacji geometrycznej? Ich zdaniem tak, poprzez opracowanie wspólnych wykazów identyfikatorów.
Aby zbudować krajową infrastrukturę danych przestrzennych obejmującą wiele baz danych, trzeba jednoznacznie identyfikować obiekty w przestrzeni geograficznej. Zdolność ta umożliwi harmonizację danych z różnych systemów oraz wykonywanie złożonych analiz dzięki możliwości ich integracji.
Opisane też zostały: Gazeter (istotny komponent architektury SDI będący bazą danych zawierająca rekordy z informacjami o obiektach przestrzennych), baza TERYT oraz polskie bazy hydrograficzne.
Autorzy sformułowali również kilka warunków rozwoju NSDI w Polsce. Zwrócili także uwagę na konieczność interoperacyjności, niezmienności i stabilności usług udostępniających dane z poszczególnych rejestrów.

Lipiec 2006, 7 (134)

Wolny software
Adam Śliwiński, Adam Iwaniak, Michał Nowak, Paweł Merta

Wolny softwareSDI inaczej, cz. VIII

Możliwości oferowane przez wolne oprogramowanie do budowy operacyjnych systemów GIS i SDI to główny temat artykułu. Autorzy zastrzegają jednak, że wolne oprogramowanie nie stanowi generalnej alternatywy dla produktów zastrzeżonych, choć przyznają, że wiele zasadniczych potrzeb można zrealizować tylko i wyłącznie z jego pomocą. Ich zdaniem autorów integracja i współdziałanie wolnego oprogramowania z oprogramowaniem prawnie zastrzeżonym jest naturalnym procesem, który w przyszłości będzie się nasilał.
Przedstawione zostały też: architektura techniczna przykładowej infrastruktury danych przestrzennych oraz możliwości wybranych programów, takich jak UMN MapServer, GeoNetwork oraz PostGIS.
Wybierając rozwiązanie wykorzystujące wolne oprogramowanie, mamy wgląd w kod źródłowy, możliwość jego modyfikacji oraz oszczędności związane z zakupem oprogramowania. Autorzy zwracają jednak uwagę, że składanie systemu z „klocków” rozwijanych przez różne niezależne organizacje zawsze wymagać będzie więcej pracy niż w przypadku systemów komercyjnych.
Maj 2006, 5 (132)

Na poziomie powiatowym
Adam Iwaniak, Adam Śliwiński

Na poziomie powiatowymSDI inaczej, cz. VII

Autorzy przekonują do budowy SDI na poziomie powiatowym, zwracają jednak uwagę, że projekty centralne nie będą w stanie zrealizować zadań na poziomie lokalnym. W internecie można znaleźć wiele przykładów serwisów udostępniających dane przestrzenne na poziomie powiatu i właściwie każdy portal ma inny zakres treści. Kolejną, zdaniem autorów, wspólną cechą powiatowych portali jest oferowanie usług bez zachowania zgodności ze standardami OGC oraz bez umieszczenia na serwerach katalogowych metadanych zgodnych z normami. Wydaje się, że krokiem milowym w procesie budowy krajowej SDI byłoby jednoznaczne stwierdzenie przez GUGiK, które dane PODGiK-i mogą udostępniać na własnych stronach.
W artykule poruszone zostały również zagadnienia dotyczące GIS-u korporacyjnego oraz potwierdzenia tożsamości użytkownika SDI i autoryzacji dostępu do usług typu WMS, czym zajmują się specjaliści z projektu 52°North.
Autorzy są zgodni, że dzisiejsze powiatowe portale udostępniające dane przestrzenne można porównać do puzzli, gdzie każdy serwis www pochodzi z innej układanki. Dopiero opracowanie programu ramowego budowy SDI pozwoli na ułożenie puzzli dla całego województwa lub kraju.

Kwiecień 2006, 4 (131)

Co z trzecim wymiarem?
Dariusz Gotlib, Robert Olszewski

Co z trzecim wymiarem?SDI inaczej, cz. VI. Modelowanie rzeźby terenu w referencyjnych bazach danych

Spostrzeżenia autorów na temat zgromadzonych w PZGiK danych wysokościowych, stopnia ich obecnego wykorzystania oraz możliwych zastosowań są głównym tematem artykułu.
Znajdziemy tu informacje na temat formatów zapisu numerycznego modelu terenu, sposobów pozyskiwania danych wysokościowych oraz baz danych zawierających NMT. Zdaniem autorów zbiory danych wysokościowych w PZGiK posiadają ogromny – i w znacznej mierze niewykorzystany – potencjał. Mogłyby one nie tylko znacząco ułatwić proces budowy SDI w Polsce, lecz także umożliwić aktualizację istniejących baz danych.
Uwzględniając światowe tendencje w zakresie budowy baz danych topograficznych, a także znaczne koszty poniesione w trakcie realizacji projektów TBD, LPIS, SMOK i VMapy, autorzy przedstawili wiele propozycji dotyczących opracowania NMT. Stwierdzili również, że zgromadzone dane wysokościowe mają znaczną wartość rynkową i po odpowiednim przetworzeniu mogłyby być wykorzystywane i udostępniane komercyjnie.

Marzec 2006, 3 (130)

Harmonizacja VMapy L2 i TBD
Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski

Harmonizacja VMapy L2 i TBDSDI inaczej, cz. V

Znajdziemy tu autorskie propozycje rozwiązań, które miałyby przyczynić się do opracowania jednej bazy danych referencyjnych z wykorzystaniem TBD i VMapy. Pokazują, jakie trudności stoją na drodze do harmonizacji danych oraz wymieniają liczne korzyści, które wynikłyby z powstania takiej bazy.
TBD jest bazą odpowiadającą pod względem szczegółowości mapom w skali 1:10 000 i opracowywaną na podstawie aktualnej ortofotomapy, podczas gdy VMapa L2 jest bazą powstałą jako wersja cyfrowa wojskowej mapy topograficznej w skali 1:50 000. Wśród opisanych propozycji na harmonizację baz danych są m.in. ujednolicenie sposobu przedstawiania sieci dróg oraz opracowanie wspólnych dla TBD i VMapy L2 słowników.
Zaproponowane zmiany nie wyczerpują jednak zagadnienia harmonizacji baz referencyjnych w Polsce. Pełne uspójnienie tworzenia obu baz danych wymusiłoby zatrzymanie na co najmniej rok aktualizacji VMapy L2 i tworzenia TBD, dlatego cel ten należy osiągać stopniowo.

Luty 2006, 2 (129)

Przyszłość SDI
Adam Iwaniak

Przyszłość SDISDI inaczej, cz. IV

Swoje rozważania na temat przyszłości SDI (Spatial Data Infrastructure) autor artykułu rozpoczyna od przypomnienia nieodległej historii – początków wdrażania GIS. Opisuje 3-warstwową architekturę GIS, w której oprogramowanie podzielone jest na trzy niezależne moduły. Stwierdza również, że najpopularniejszym rozwiązaniem w SDI o architekturze n-warstwowej jest system umożliwiający dystrybucję danych przestrzennych w internecie.
W dalszej części artykułu przybliżone zostało zagadnienie usług Web Services, które umożliwiają aplikacjom wymienianie się danymi oraz wykorzystywanie możliwości innych aplikacji. Przedstawiono też zadania, przed którymi stoi konsorcjum OGC (Open Geospatial Consortium).
Według autora rozwój SDI jest i będzie oparty na usługach Web Services, a programem najczęściej używanym przez użytkowników SDI i GIS będzie przeglądarka WWW. Zwraca jednak również uwagę na problem, że firmy informatyczne w Polsce starają się realizować własne komercyjne cele, wykorzystując do tego służbę geodezyjną i kartograficzną.

Styczeń 2006, 1 (128)

System metadanych dla PZGiK
Adam Iwaniak

System metadanych dla PZGiKSDI inaczej, cz. III

W artykule wskazane zostały zauważalne opóźnienia Polski w zakresie budowy geoportalu oraz serwerów katalogowych. Autor stwierdza, że do dzisiaj nie mamy ani jednego serwera katalogowego, a stronę CODGiK z trudem można nazwa krajowym geoportalem. Zastanawia się również, czy problemem polskiej geodezji jest za długa kolejka do kiosku z danymi, czy raczej brak odpowiedniej jakości danych na półkach.
Część miejsca dr Iwaniak poświęca zrealizowanemu przez GUGiK projektowi IPE/PTN i trudnościom, które wynikły w trakcie jego tworzenia. W praktyce po dwóch latach od zakończenia wdrożenia system IPE/PTN stosowany jest przez powiaty do podglądu danych z nowej księgi wieczystej i rejestru PESEL. Jest to bardzo dużo, ale autor zastanawia się, czy cena za osiągniętą funkcjonalność nie była zbyt wysoka.
W dalszej części przedstawione zostały trzy możliwe warianty schematu funkcjonowania systemu ogólnopolskiego serwera katalogowego dla PZGiK. Autor zastrzegł przy tym również, że system metadanych nie jest alternatywą Geoportalu, ale stanowi jego istotny element.

Grudzień 2005, 12 (127)

Mamy 10 lat opóźnienia
Adam Iwaniak

Mamy 10 lat opóźnieniaSDI inaczej, cz. II

Autor wskazuje główne źródła trudności rozwoju NSDI (National Spatial Data Infrastructure) w Polsce. Wymienia brak jasnych i czytelnych regulacji prawnych dostosowanych do współczesnych wymogów rynku GIS oraz brak rozsądnej polityki sprzedaży i dystrybucji danych geodezyjno-kartograficznych. Przywołuje przykład USA, gdzie w 1994 roku prezydent Clinton podpisał rozporządzenie w sprawie budowy NSDI, i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w takim wypadku Polska ma 10-letnie opóźnienie w budowie SDI.
W artykule przedstawiona została również idea budowy globalnej, regionalnej (np. zainicjowany przez Komisję Europejską projekt INSPIRE) oraz krajowej infrastruktury danych przestrzennych. W przypadku tej ostatniej autor zwraca uwagę, że podstawowym celem jej budowy jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych obywatelom danego kraju, jednostkom administracji publicznej, firmom komercyjnym, a także chęć ograniczenia wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych przestrzennych.

Listopad 2005, 11 (126)

Od GIS do SDI
Adam Iwaniak

Od GIS do SDISDI inaczej, cz. I

W artykule opisano infrastrukturę danych przestrzennych (SDI – Spatial Data Infrastructure), której powstanie wiąże się z gwałtownym w ostatnich latach wzrostem liczby użytkowników GIS-u na świecie. Zdaniem autora opracowanie jednolitych standardów tworzenia usług w internecie, których celem jest wyszukiwanie, udostępnianie, aktualizowanie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych stało się koniecznością.
Poruszone zostały również kwestie związane m.in. z tzw. architekturą systemu informatycznego oraz metadanymi – danymi o danych udostępnionych na serwerach katalogowych. Ich rola porównana została do tej, jaką wyszukiwarka Google pełni w internecie – pozwalają znaleźć pożądane dane przestrzenne.
Autor zwraca również uwagę na problemy, jakie mogą wyniknąć w trakcie wdrażania SDI – brak kompetencji decydentów, przestarzałe przepisy prawne w zakresie geoinformacji oraz brak jednolitych standardów wymiany danych. Podkreśla także, że budowa SDI nie jest możliwa odgórnie, jego zdaniem powinna to być inicjatywa lokalna.

13 rekordów


Jak skanowano największy atlas świata
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS