Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2023-10-30| Geodezja, GIS, Instytucje

Spóźniony, ale przerósł oczekiwania. NIK o Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej

System budowano dłużej, niż planowano, i przy nieco wyższych kosztach, ale było to częściowo skutkiem zewnętrznych okoliczności. Korzystne efekty uruchomienia PSIP pojawiły się wcześniej, niż przewidywały założenia. Problemy stwierdzone podczas realizacji Projektu mogą być dobrą nauczką w przyszłych podobnych inwestycjach – zaznacza w swoim najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli.


Spóźniony, ale przerósł oczekiwania. NIK o Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej <br />
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (fot. UMWP)
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (fot. UMWP)
Spóźniony, ale przerósł oczekiwania. NIK o Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej
Spóźniony, ale przerósł oczekiwania. NIK o Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej

Według wniosku o dofinansowanie Projektu PSIP system ten miał umożliwić zarządzanie danymi, ich przetwarzanie oraz udostępnianie ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu, jak i instytucjom publicznym. Założono utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, wypełniających obowiązujące przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej.
Znaczenie Projektu PSIP, skala realizowanych działań, udział wielu Partnerów, jak również znaczny budżet przekraczający 180 mln zł oraz informacje o jego przedłużającej się realizacji skłoniły NIK do przeprowadzenia kontroli poświęconej jego tworzeniu. Na potrzebę przeprowadzania tej kontroli wskazywały również ustalenia wcześniejszych kontroli NIK dotyczących Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków, które wykazały szereg nieprawidłowości w działalności służb geodezyjno-kartograficznych na szczeblu powiatowym

Kontrola NIK objęła Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, czyli zarazem Instytucję Zarządzającą i Beneficjenta Projektu PSIP, oraz sześć jednostek uczestniczących w tym projekcie – starostwa powiatowe w Brzozowie, Dębicy, Mielcu, Nisku i Przemyślu oraz Urząd Miasta w Krośnie.
Jak podkreśla NIK, tworzenie PSIP dobiegło pomyślnego końca, zakładane efekty zostały osiągnięte. Wniosek o dofinansowanie Projektu poprzedzono należytym rozpoznaniem potrzeb i wymagań. Działania związane z przygotowaniem Projektu PSIP, w tym opracowanie i ocena wniosku o dofinansowanie, opierały się na współpracy pomiędzy Liderem Projektu, czyli Województwem Podkarpackim, a jego Partnerami – starostwami powiatowymi.

• Przekroczone terminy i budżet

W istocie termin wykonania zadania opóźnił się o trzy lata i osiem miesięcy (ostatni wniosek o płatność zatwierdzono w lutym 2023 r.). Wynikało to nie tylko z pojawiających się problemów, w głównej mierze niezależnych od kontrolowanych podmiotów, ale także ze zbyt optymistycznego pierwotnego harmonogramu wdrażania Projektu.
Problemy niezależne od uczestników Projektu związane były m.in. z:
• kłopotami w wyłonieniu wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych, co wydłużyło procedury przetargowe;
• zmieniającymi się przepisami prawa w okresie realizacji PSIP;
• skomplikowanymi i żmudnymi procedurami związanymi z działaniami w zakresie baz danych;
• pandemią COVID-19.
Przekroczono także zaplanowany budżet – Projekt kosztował o 3 mln zł więcej, czyli 180,8 mln zł, z czego 150,3 mln zł pochodziło ze środków UE. Zaangażowane środki wydatkowano prawidłowo oraz rzetelnie udokumentowano i rozliczono.

• Wykryte uchybienia

Jak zauważa NIK, zastosowane rozwiązania organizacyjne nie zapewniły jednak rzetelnego wykonania wszystkich przewidzianych działań:
• w żadnym ze skontrolowanych starostw powiatowych nie wyznaczono przedstawiciela do czynności związanych z wdrażaniem Projektu;
• pomimo zapisanych w Umowie Partnerskiej ustaleń – u połowy skontrolowanych Partnerów nie działał Zespół Roboczy w celu usprawnienia komunikacji i przepływu informacji;
• Komitet Sterujący jako organ strategiczny mający podejmować kluczowe rozstrzygnięcia zebrał się raptem raz (w 2016 r., podejmując jedynie działania organizacyjne);
• w latach 2019–2022 Grupa Robocza nie funkcjonowała;
• Lider Projektu odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości działań Partnerów nie korzystał w pełni z posiadanych uprawnień i nie przeprowadzał u nich kontroli, choć był informowany o istotnych problemach w związku z wdrażaniem PSIP;
• w ograniczonym zakresie prowadził też monitoring prac nad wdrożeniem PSIP.
W związku z tym nie udawało się na bieżąco eliminować problemów, które z kolei przyczyniały się do opóźnień w realizacji Projektu.

Do zarządzania realizacją Projektu zaangażowano podmiot zewnętrzny (Inżyniera Kontraktu) zapewniający specjalistów w danych dziedzinach. Niestety jego obowiązki w zakresie odbioru zadań określono w sposób nieprecyzyjny, przez co przy odbiorze prac geodezyjno-kartograficznych mieli czasem trudności Partnerzy Projektu, pozostawieni bez należytej pomocy. Ci z kolei nie informowali o tym Lidera.
W połowie skontrolowanych Starostw nie egzekwowano od wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych wszystkich wymaganych dokumentów, co jednak nie wpłynęło na realizację założeń Projektu.
W toku realizacji PSIP osiągnięto zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu, w szczególności uruchomienie e-usług o różnym stopniu dojrzałości czy digitalizację dokumentów.

• Zakładane efekty zostały osiągnięte

Zaplanowane do osiągnięcia na rok 2023 wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte, a nawet znacznie przekroczone jeszcze przed tym okresem, głównie w związku ze wzrostem popytu na e-usługi, koniecznością zdalnego załatwiania spraw urzędowych podczas pandemii COVID-19, a także nowym (od 2022 r.) prawnym wymogiem składania operatów geodezyjnych w formie elektronicznej. Wskaźniki rezultatu będą wymagały ostatecznej weryfikacji, niemniej już teraz wiadomo, że wykorzystanie PSIP osiągnęło przed czasem większą skalę od zakładanej dzięki dużemu usprawnieniu pracy służb geodezyjnych poprzez pracę on-line. Dzięki PSIP uzyskano możliwość zarządzania i udostępniania danych geodezyjnych w formie zintegrowanej.

Projekt umożliwił także uzupełnienie luk w bazach EGiB, BDOT i GESUT kontrolowanych starostw.
Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny tych baz wykazały jednak błędy lub nieprawidłowości w ich prowadzeniu. Nie były one jednak istotne dla jakości i wiarygodności danych. Ich wystąpienie sygnalizuje natomiast na konieczność stałej weryfikacji danych, z wykorzystaniem zarówno oprogramowania własnego starostw, jak i stosownych walidatorów zewnętrznych.
Tylko w jednej skontrolowanej jednostce (Miasto Krosno) udało się terminowo skonwertować dane geodezyjne do formatu cyfrowego.

• Wnioski pokontrolne

W związku z ustaleniami przedstawionymi powyżej Najwyższa Izba Kontroli wnosi do Zarządu Województwa Podkarpackiego o:
• przyjmowanie realnych harmonogramów realizacji projektów w wypadku skomplikowanych przedsięwzięć lub z udziałem wielu partnerów;
• zapewnienie rzetelnego przygotowania umów dla zagwarantowania interesów wszystkich uczestników projektów;
• wykorzystywanie uprawnień kontrolnych określonych w umowach dotyczących współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza przy realizacji projektów partnerskich;
• zapewnienie rzeczywistego funkcjonowania gremiów opiniodawczo-doradczych, zwłaszcza powoływanych w przypadku skomplikowanych przedsięwzięć;
• zweryfikowanie wartości wskaźników rezultatu Projektu PSIP przewidzianych do osiągnięcia w 2023 r.

Natomiast do Partnerów Projektu PSIP NIK wnosi o:
• bieżące zgłaszanie – w sposób określony przyjętymi procedurami – zaistniałych problemów i utrudnień przy wdrażaniu projektów partnerskich;
• wykorzystywanie – celem eliminacji występujących błędów – mechanizmów kontroli posiadanego oprogramowania oraz dostępnych walidatorów zewnętrznych do stałej weryfikacji prowadzenia baz EGIB, GESUT i BDOT;
• podjęcie skutecznych działań mających na celu zakończenie procesu cyfryzacji zasobu geodezyjno-kartograficznego;
• egzekwowanie od wykonawców prac przedkładania kompletnych dokumentacji zgodnie z postanowieniami zawartych umów;
• podjęcie współpracy z Liderem dla zweryfikowania wartości wskaźników rezultatu Projektu PSIP przewidzianych do osiągnięcia w 2023 r.

Z pełnym raportem NIK można zapoznać się TUTAJ.

Źródło: NIK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS