wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. KOMENTARZ (324)

cena: 185.00

KATEGORIE: |geodezja |kartografia |prawo

Redaktorzy naukowi:
Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak, Tomasz Myśliński, Ewa Stefańska

Opis szczegółowy: W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, rozgraniczania nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, wznawiania znaków granicznych, postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące omawianej problematyki, w szczególności zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych i sądów powszechnych.

Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników naukowych, jak również wszystkich innych osób zajmujących się zawodowo problematyką związaną z nieruchomościami.

Stan prawny: 1 lutego 2018 r.

Autorami książki są: Ewa Stefańska (redaktor naukowy), Jacek Lang (redaktor naukowy), Jarosław Maćkowiak (redaktor naukowy), Grzegorz Lang, Maksymilian Krzymiński, Wiesław Potrapeluk, Tomasz Myśliński (redaktor naukowy).


Spis treści

Wykaz skrótów

Ustawa z 17.05.1989 r . – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101)

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiotowy zakres stosowania ustawy]
Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych]
Art. 3. [Osnowy jako podstawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 4. [Obowiązek zakładania i prowadzenia wskazanych baz danych przestrzennych. Ustalanie terenów zamkniętych]
Art. 5. [Krajowy system informacji o terenie]

Rozdział 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna
Art. 6. [Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii]
Art. 6a. [Struktura organizacyjna Służby Geodezyjnej i Kartograficznej]
Art. 6b. [Tryb powoływania Głównego Geodety Kraju i jego zastępców]
Art. 6c. [Warunki, jakie powinni spełniać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni]
Art. 7. [Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej]
Art. 7a. [Zadania Głównego Geodety Kraju]
Art. 7b. [Zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego]
Art. 7c. [Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii]
Art. 7d. [Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii]
Art. 7e. [Zasady współpracy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych]
Art. 8. [Organy doradcze i opiniodawcze Głównego Geodety Kraju]
Art. 9. [Zasady prowadzenia kontroli przez Głównego Geodetę Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego]
Art. 9a. [Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju]
Art. 10. [Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa]

Rozdział 3. Prace geodezyjne i kartograficzne
Art. 11. [Podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne]
Art. 12. [Obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 12a. [Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 12b. [Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych]
Art. 12c. [Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych]
Art. 12d. [Delegacja ustawowa]
Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne]
Art. 14. [Uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne]
Art. 15. [Ochrona znaków geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 16. [Naprawianie szkód związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 17. [Przedstawianie na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych]
Art. 18. (uchylony)
Art. 19. [Zasady, tryb zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych]

Rozdział 4. Ewidencja gruntów i budynków
Art. 20. [Zawartość ewidencji gruntów i budynków]
Art. 21. [Wykorzystanie danych z ewidencji gruntów i budynków]
Art. 22. [Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów. Obowiązek aktualizacji danych]
Art. 23. [Obowiązek przesyłania dokumentów w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków]
Art. 24. [Zasady dostępu do danych zawartych w operacie ewidencyjnym]
Art. 24a. [Modernizacja ewidencji gruntów i budynków]
Art. 24b. [Zintegrowany system informacji o nieruchomościach]
Art. 25. [Terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków]
Art. 26. [Delegacja do wydania rozporządzeń]

Rozdział 5. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Art. 27. [Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu]
Art. 28. [Powiatowa baza GESUT]
Art. 28a. [Krajowa baza GESUT]
Art. 28b. [Narady koordynacyjne organizowane przez starostę]
Art. 28ba. [Nieobecność na naradzie koordynacyjnej; zgłaszanie zastrzeżeń; dodatkowa narada koordynacyjna]
Art. 28bb. [Doręczanie zawiadomień o uzgodnieniu zmian w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym]
Art. 28c. [Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem narady koordynacyjnej]
Art. 28d. [Projektowane sieci uzbrojenia terenu sytuowane w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego]
Art. 28e. [Obowiązek do współdziałania ze starostami podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu]
Art. 28f. [Decyzją o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu]
Art. 28g. [Przekazanie staroście odpowiednich zbiorów danych dotyczących sieci technologicznych]

Rozdział 6. Rozgraniczanie nieruchomości
Art. 29. [Model postępowania rozgraniczeniowego. Właściwość organów]
Art. 30. [Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego]
Art. 31. [Podstawy rozgraniczenia. Ugoda graniczna]
Art. 32. [Czynności geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym]
Art. 33. [Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości]
Art. 34. [Decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi]
Art. 35. [Rozgraniczenie podczas scalenia]
Art. 36. [Rozgraniczenie bezpośrednio przed sądem z pominięciem etapu administracyjnego]
Art. 37. [Wykonalność orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości]
Art. 38. [Ochrona znaków granicznych]
Art. 39. [Wznowienie znaków granicznych]

Rozdział 7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Art. 40. [Organizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego]
Art. 40a. [Opłata za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zwolnienie z opłaty]
Art. 40b. [Opłaty za poszczególne czynności. Zwolnienie z opłat za poszczególne czynności]
Art. 40c. [Licencja na udostępnione materiały]
Art. 40d. [Sposób obliczania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu]
Art. 40e. [Dokument Obliczenia Opłaty]
Art. 40f. [Spór dotyczący zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty]
Art. 40g. [Delegacja ustawowa]
Art. 40h. [Udostępnianie standardowego opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy]
Art. 40i. [Udostępniania materiałów zasobu pozyskanych z innego zasobu]
Art. 40j. [Waloryzacja stawek opłat]
Art. 40k. [Stosowanie przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego]
Art. 41. [Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym]
Art. 41a. (uchylony).
Art. 41b. [Zasoby wojewódzkie i powiatowe – finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego]

Rozdział 8. Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna
Art. 42. [Samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 43. [Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 44. [Warunki uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 44a. [Warunki uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 44b. [Praktyka zawodowa osób ubiegających się o nadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45. [Tryb nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45a. [Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45b. [Komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45c. [Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45d. [Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45e. [Termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45f. [Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45g. [Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45h. [Delegacja ustawowa
Art. 46. [Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 46a. [Katalog kar dyscyplinarnych]
Art. 46b. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 46c. [Termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego]
Art. 46d. [Rzecznik dyscyplinarny]
Art. 46e. [Zadania rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 46f. [Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi]
Art. 46g. [Wojewódzkie komisje dyscyplinarne. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna]
Art. 46h. [Powołanie członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej]
Art. 46i. [Powołanie Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]
Art. 46j. [Skład komisji dyscyplinarnych]
Art. 46k. [Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 46l. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym]
Art. 46m. [Wniosek o ukaranie]
Art. 46n. [Odwołanie od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej]
Art. 46o. [Postępowanie przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną]
Art. 46p. [Odwołanie od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]
Art. 46r. [Zatarcie ukarania]
Art. 46s. [Odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu]
Art. 46t. [Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe]
Art. 46u. [Koszty postępowania dyscyplinarnego]
Art. 46w. [Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego]
Art. 47. [Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii a wykonywanie
Funkcji mierniczych górniczych, asystentów mierniczych górniczych lub biegłych sądowych]

Rozdział 8a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Art. 47a. [Ewidencja miejscowości, ulic i adresów – zakres danych, zakładanie, zadania gminy]
Art. 47b. [Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości]

Rozdział 9. Przepisy karne i kary pieniężne
Art. 48. [Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne]
Art. 48a. [Kara pieniężna]

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 49. [Przepis intertemporalny. Stosowanie ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle]
Art. 50. [Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych – przepis intertemporalny]
Art. 51. (uchylony)
Art. 52. [Stosowanie przepisów ustawy do postępowań o rozgraniczenie nieruchomości]
Art. 53. [Zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi pod znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne]
Art. 53a. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości – przepis intertemporalny]
Art. 53b. [Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej w postaci papierowej]
Art. 54. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
Art. 55–57. (pominięte)
Art. 58. [Przepis derogacyjny]
Art. 59. [Stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych]
Art. 60. [Wejście w życie ustawy]

Załącznik. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty

Literatura

O AutorachWydanie: II
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 660
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8124-381-0
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
BARI '76
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS