wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Otwieranie modeli 3D GUGiK w QGIS
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. KOMENTARZ (324)

cena: 185.00

KATEGORIE: |geodezja |kartografia |prawo

Redaktorzy naukowi:
Jacek Lang, Jarosław Maćkowiak, Tomasz Myśliński, Ewa Stefańska

Opis szczegółowy: W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, rozgraniczania nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, wznawiania znaków granicznych, postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące omawianej problematyki, w szczególności zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych i sądów powszechnych.

Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników naukowych, jak również wszystkich innych osób zajmujących się zawodowo problematyką związaną z nieruchomościami.

Stan prawny: 1 lutego 2018 r.

Autorami książki są: Ewa Stefańska (redaktor naukowy), Jacek Lang (redaktor naukowy), Jarosław Maćkowiak (redaktor naukowy), Grzegorz Lang, Maksymilian Krzymiński, Wiesław Potrapeluk, Tomasz Myśliński (redaktor naukowy).


Spis treści

Wykaz skrótów

Ustawa z 17.05.1989 r . – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101)

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiotowy zakres stosowania ustawy]
Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych]
Art. 3. [Osnowy jako podstawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 4. [Obowiązek zakładania i prowadzenia wskazanych baz danych przestrzennych. Ustalanie terenów zamkniętych]
Art. 5. [Krajowy system informacji o terenie]

Rozdział 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna
Art. 6. [Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii]
Art. 6a. [Struktura organizacyjna Służby Geodezyjnej i Kartograficznej]
Art. 6b. [Tryb powoływania Głównego Geodety Kraju i jego zastępców]
Art. 6c. [Warunki, jakie powinni spełniać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni]
Art. 7. [Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej]
Art. 7a. [Zadania Głównego Geodety Kraju]
Art. 7b. [Zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego]
Art. 7c. [Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii]
Art. 7d. [Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii]
Art. 7e. [Zasady współpracy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych]
Art. 8. [Organy doradcze i opiniodawcze Głównego Geodety Kraju]
Art. 9. [Zasady prowadzenia kontroli przez Głównego Geodetę Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego]
Art. 9a. [Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju]
Art. 10. [Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa]

Rozdział 3. Prace geodezyjne i kartograficzne
Art. 11. [Podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne]
Art. 12. [Obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 12a. [Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 12b. [Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych]
Art. 12c. [Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych]
Art. 12d. [Delegacja ustawowa]
Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne]
Art. 14. [Uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne]
Art. 15. [Ochrona znaków geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 16. [Naprawianie szkód związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych]
Art. 17. [Przedstawianie na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych]
Art. 18. (uchylony)
Art. 19. [Zasady, tryb zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych]

Rozdział 4. Ewidencja gruntów i budynków
Art. 20. [Zawartość ewidencji gruntów i budynków]
Art. 21. [Wykorzystanie danych z ewidencji gruntów i budynków]
Art. 22. [Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów. Obowiązek aktualizacji danych]
Art. 23. [Obowiązek przesyłania dokumentów w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków]
Art. 24. [Zasady dostępu do danych zawartych w operacie ewidencyjnym]
Art. 24a. [Modernizacja ewidencji gruntów i budynków]
Art. 24b. [Zintegrowany system informacji o nieruchomościach]
Art. 25. [Terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków]
Art. 26. [Delegacja do wydania rozporządzeń]

Rozdział 5. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
Art. 27. [Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu]
Art. 28. [Powiatowa baza GESUT]
Art. 28a. [Krajowa baza GESUT]
Art. 28b. [Narady koordynacyjne organizowane przez starostę]
Art. 28ba. [Nieobecność na naradzie koordynacyjnej; zgłaszanie zastrzeżeń; dodatkowa narada koordynacyjna]
Art. 28bb. [Doręczanie zawiadomień o uzgodnieniu zmian w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym]
Art. 28c. [Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem narady koordynacyjnej]
Art. 28d. [Projektowane sieci uzbrojenia terenu sytuowane w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego]
Art. 28e. [Obowiązek do współdziałania ze starostami podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu]
Art. 28f. [Decyzją o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu]
Art. 28g. [Przekazanie staroście odpowiednich zbiorów danych dotyczących sieci technologicznych]

Rozdział 6. Rozgraniczanie nieruchomości
Art. 29. [Model postępowania rozgraniczeniowego. Właściwość organów]
Art. 30. [Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego]
Art. 31. [Podstawy rozgraniczenia. Ugoda graniczna]
Art. 32. [Czynności geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym]
Art. 33. [Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości]
Art. 34. [Decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi]
Art. 35. [Rozgraniczenie podczas scalenia]
Art. 36. [Rozgraniczenie bezpośrednio przed sądem z pominięciem etapu administracyjnego]
Art. 37. [Wykonalność orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości]
Art. 38. [Ochrona znaków granicznych]
Art. 39. [Wznowienie znaków granicznych]

Rozdział 7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Art. 40. [Organizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego]
Art. 40a. [Opłata za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zwolnienie z opłaty]
Art. 40b. [Opłaty za poszczególne czynności. Zwolnienie z opłat za poszczególne czynności]
Art. 40c. [Licencja na udostępnione materiały]
Art. 40d. [Sposób obliczania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu]
Art. 40e. [Dokument Obliczenia Opłaty]
Art. 40f. [Spór dotyczący zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty]
Art. 40g. [Delegacja ustawowa]
Art. 40h. [Udostępnianie standardowego opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy]
Art. 40i. [Udostępniania materiałów zasobu pozyskanych z innego zasobu]
Art. 40j. [Waloryzacja stawek opłat]
Art. 40k. [Stosowanie przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego]
Art. 41. [Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym]
Art. 41a. (uchylony).
Art. 41b. [Zasoby wojewódzkie i powiatowe – finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego]

Rozdział 8. Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna
Art. 42. [Samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 43. [Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 44. [Warunki uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 44a. [Warunki uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 44b. [Praktyka zawodowa osób ubiegających się o nadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45. [Tryb nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45a. [Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45b. [Komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45c. [Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45d. [Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45e. [Termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45f. [Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45g. [Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 45h. [Delegacja ustawowa
Art. 46. [Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii]
Art. 46a. [Katalog kar dyscyplinarnych]
Art. 46b. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 46c. [Termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego]
Art. 46d. [Rzecznik dyscyplinarny]
Art. 46e. [Zadania rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 46f. [Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi]
Art. 46g. [Wojewódzkie komisje dyscyplinarne. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna]
Art. 46h. [Powołanie członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej]
Art. 46i. [Powołanie Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]
Art. 46j. [Skład komisji dyscyplinarnych]
Art. 46k. [Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 46l. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym]
Art. 46m. [Wniosek o ukaranie]
Art. 46n. [Odwołanie od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej]
Art. 46o. [Postępowanie przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną]
Art. 46p. [Odwołanie od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]
Art. 46r. [Zatarcie ukarania]
Art. 46s. [Odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu]
Art. 46t. [Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe]
Art. 46u. [Koszty postępowania dyscyplinarnego]
Art. 46w. [Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego]
Art. 47. [Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii a wykonywanie
Funkcji mierniczych górniczych, asystentów mierniczych górniczych lub biegłych sądowych]

Rozdział 8a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Art. 47a. [Ewidencja miejscowości, ulic i adresów – zakres danych, zakładanie, zadania gminy]
Art. 47b. [Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości]

Rozdział 9. Przepisy karne i kary pieniężne
Art. 48. [Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne]
Art. 48a. [Kara pieniężna]

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 49. [Przepis intertemporalny. Stosowanie ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle]
Art. 50. [Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych – przepis intertemporalny]
Art. 51. (uchylony)
Art. 52. [Stosowanie przepisów ustawy do postępowań o rozgraniczenie nieruchomości]
Art. 53. [Zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi pod znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne]
Art. 53a. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości – przepis intertemporalny]
Art. 53b. [Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej w postaci papierowej]
Art. 54. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
Art. 55–57. (pominięte)
Art. 58. [Przepis derogacyjny]
Art. 59. [Stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych]
Art. 60. [Wejście w życie ustawy]

Załącznik. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty

Literatura

O AutorachWydanie: II
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 660
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8124-381-0
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt