wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skaning ułatwi modernizację statku
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Pomiary geodezyjne

- część 1 z 4 » »»


Po wojnie pierwsze zadania z dziedziny geodezji rozpoczęła cywilna służba geodezyjno-kartograficzna, a polegały one na odszukaniu operatów technicznych obejmujących obszar Polski w nowych granicach. W kraju poszukiwania przeprowadzono we wszystkich urzędach administracji państwowej. Na terenach Niemiec działał specjalny wysłannik do spraw rewindykacji materiałów geodezyjnych. Jednocześnie przeprowadzono inwentaryzację punktów w terenie i stwierdzono, że 85-90% punktów zachowało się mimo znacznego upływu czasu od ich założenia i mimo zniszczeń wojennych.

Pierwsze pomiary geodezyjne oficerowie służby wykonywali podczas prac delimitacyjnych dotyczących wytyczenia w terenie wschodniej granicy państwa. Rozmowy dotyczące przebiegu granic Polski po II wojnie światowej miały miejsce podczas konferencji w Jałcie (4-?11 lutego 1945 r.). Zawarte wówczas ustalenia polskie władze emigracyjne nazwały nowym rozbiorem Polski, tym razem dokonanym z udziałem sojuszników. Propozycje jałtańskie przybrały charakter wykonawczy w umowie poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 r. Po długich sporach określony został ostateczny kształt granic powojennej Polski. Umowa ta stała się podstawą do zawarcia 16 sierpnia 1945 r. w Moskwie polsko-radzieckiej umowy granicznej, która określała kształt granicy wschodniej państwa polskiego. W imieniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej umowę podpisał Edward Osóbka-Morawski, a w imieniu ZSRR – Wiaczesław Mołotow. Wymiana ratyfikowanych dokumentów nastąpiła 5 lutego 1946 r. w Warszawie i od tego dnia umowa była obowiązująca. Ostateczny kształt postanowieniom konferencji poczdamskiej nadała Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec 20 listopada 1945 r., gdy ustalono również zakres akcji przesiedleńczej.

Do wytyczenia granicy w terenie rząd polski powołał Komisję Delimitacyjną w składzie: wiceminister spraw zagranicznych Janusz Żaruk Michalski (przewodniczący), członkowie: generałowie Stefan Mossor i Bronisław Prugar-Ketling oraz eksperci: płk Teodor Naumienko, Wacław Nowak i Stanisław Pietkiewicz. Po kilku wstępnych posiedzeniach generałowie Mossor i Prugar-Ketling zostali odwołani, a na ich miejsce wyznaczono generała Armii Czerwonej skierowanego do służby w Wojsku Polskim Jerzego Bordziłowskiego95. Tak więc decydujący głos ze strony polskiej w sprawie faktycznego przebiegu granicy w terenie należał również do Rosjan (załącznik 4).

W pracach komisji uczestniczyło 29 oficerów WIG oraz kilkunastu przedstawicieli Głównego Urzędu Pomiarów Kraju. Pas graniczny długości ok. 1100 kmzostał podzielony na 6 odcinków, z których 3 nieparzyste (I, III, V) opracowała strona polska, a 3 parzyste (II, IV, VI) strona radziecka96 (rys. na s. 3). Geodeci wojskowi w ciągu 4 miesięcy zastabilizowali i okreś­lili współrzędne 1019 punktów, wykonali600 km ciągów niwelacyjnych oraz opracowali ponad500 km kw. zdjęcia topograficznego w skali 1:25 000 (fot. 13). Z uwagi na bardzo ciężkie warunki terenowe oraz złożoną sytuację polityczną (UPA w Bieszczadach) pracę komisji zabezpieczał pułk ochrony i batalion saperów. Prace komisji trwały od 1 czerwca do 6 listopada 1946 r. Szczególnie złożona była sytuacja w V podkomisji, której przewodniczył ppłk Józef Rychlewski, a wiceprzewodniczącym był Stanisław Pietkiewicz. Podkomisja wytyczała granicę przez Puszczę Białowieską – w terenie lesistym i podmokłym. Trudny teren oraz brak ostatecznej decyzji co do samego przebiegu granicy przedłużył przewidziany termin zakończenia robót prawie o dwa miesiące.

część 1 z 4
1 2 3 4 » »»
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt