wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

SN


Wyrok SN z 26.07.2007 r. (V CSK 120/07)Właściciel gruntu, na którym znajduje się np. gazociąg, wodociąg czy słup telefoniczny, może domagać się od przedsiębiorstwa przesyłowego, aby usunęło urządzenia lub wykupiło grunt. Chodzi o takie instalacje, które znalazły się w gruncie bez zgody właściciela lub decyzji administracyjnej uprawniającej do korzystania z jego gruntu.

pobierz plik
Uchwała SN z 26.04.2007 r. (III CZP 27/07)Umowa przeniesienia własności części nieruchomości, objętej oddzielną księgą wieczystą, bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku, jest nieważna.

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2007 r. (III CZP 117/06)Stosowanie art. 5 k.c. do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości nie jest wyłączone. Innymi słowy: każdy współwłaściciel może domagać się zniesienia współwłasności działki; jednakże sąd może odmówić, jeśli uzna, że żądanie takie jest w konkretnej sytuacji sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

pobierz plik
Uchwała SN z 23.01.2007 r. (III CZP 136/06)Podział pionowy budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 235 kc) jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części, stanowiące odrębne budynki.

pobierz plik
Postanowienie SN z 14.11.2006 r. (II CSK 206/06)Dopóki można ustalić granice na podstawie aktualnego stanu prawnego, niedopuszczalne jest dokonanie rozgraniczenia przy zastosowaniu któregokolwiek z innych kryteriów, które uwzględnia art. 153 kc.

pobierz plik
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 28.10.2004 r. (III CZP 33/04)Doręczona dłużnikowi decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka.

pobierz plik
Postanowienie SN z 22.04.2004 r. (II CK 158/03)Odstąpienie od umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego, czego następstwem jest powrotne przeniesienie tego prawa na zbywcę, nie stanowi podstawy do wykreślenia hipoteki, która, jako zabezpieczająca wierzytelność przysługującą w stosunku do nabywcy, została wpisana do księgi wieczystej w czasie, gdy był on wpisany jako użytkownik wieczysty.

pobierz plik
Postanowienie SN z 06.04.2004 r. (I CK 552/03)Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145

pobierz plik
Uchwała SN z 23.01.2004 r. (III CZP 104/03)Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 ze zm.), zawarta w trybie bezprzetargowym, jest ważna również wtedy, gdy na tej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.

pobierz plik
Postanowienie SN z 08.01.2004 r. (I CK 39/03)Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

pobierz plik
Uchwała SN z 07.01.2004 r. (III CZP 99/03)W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych.

pobierz plik
Wyrok SN z 17.12.2003 r. (IV CK 244/02)W razie nabycia własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1299) opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania prawa użytkowania wieczystego.

pobierz plik
Uchwała SN z 21.11.2003 r. (III CZP 85/03)Właściciel gruntu, na którym kilku współposiadaczy wzniosło urządzenia o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może na podstawie art. 231

pobierz plik
Wyrok SN z 21.11.2003 r. (I CK 323/02)Osoby, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa Polskiego, i które na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Państwo Polskie mają otrzymać ekwiwalent za to mienie, mogą na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu uszczerbku majątkowego...

pobierz plik
Postanowienie SN z 30.10.2003 r. (IV CK 114/02)Stanowiące własność tej samej osoby i graniczące ze sobą działki gruntu objęte oddzielnymi księgami wieczystymi są odrębnymi nieruchomościami w rozumieniu art. 46

pobierz plik
Uchwała SN z 24.10.2003 r. (III CZP 70/03)Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych przewidziana w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.) jest wyłączona w sytuacji, gdy w chwili zbycia dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele.

pobierz plik
Uchwała SN z 03.10.2003 r. (III CZP 65/03)Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie może - bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu - żądać zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic wchodzących w skład nieruchomości wspólnej.

pobierz plik
Wyrok SN z 03.09.2003 r. (II CKN 419/01)Z chwilą przekształcenia w trakcie roku kalendarzowego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiszczona opłata roczna nie jest - w części przypadającej za okres po przekształceniu - świadczeniem nienależnym.

pobierz plik
Uchwała SN z 17.07.2003 r. (III CZP 46/03)Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106, poz. 1118 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 03.07.2003 r. (III CZP 39/03)Termin rozpoczęcia i zakończenia robót, określony w umowie o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń, nie podlega ujawnieniu w dziale I-O księgi wieczystej.

pobierz plik
Postanowienie SN z 05.06.2003 r. (II CKN 193/01)Organ jednostki pomocniczej, działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

pobierz plik
Postanowienie SN z 05.06.2003 r. (II CKN 158/01)Starosta może na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) udzielić zastępcy kierownika podległej jednostki organizacyjnej upoważnienia do przekształcenia w jego imieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

pobierz plik
Wyrok SN z 16.04.2003 r. (II CKN 1409/00)W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361) na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej na rzecz jednego z małżonków, nabytej w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi majątek odrębny tego małżonka.

pobierz plik
Postanowienie SN z 03.04.2003 r. (V CK 60/03)W postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie sąd orzeka, kto w określonej chwili nabył jej własność, bez względu na to, czy jest właścicielem w chwili orzekania.

pobierz plik
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 27.03.2003 r. (III CZP 87/02)Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 20.03.2003 r. (III CZP 1/03)Po zniesieniu współwłasności nieruchomości przez umowny podział fizyczny hipoteka na udziale współwłaściciela obciąża nowo powstałe nieruchomości w części odpowiadającej pierwotnie obciążonemu udziałowi.

pobierz plik
Wyrok SN z 14.03.2003 r. (V CKN 1800/00)Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste.

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2002 r. (III CZP 75/01) - rozgraniczenia, koszty postępowaniaPrzewidziany w art. 154

pobierz plik
Postanowienie SN z 12.12.2000 r. (V CKN 162/00) - rozgraniczenia, protokół granicznyProtokół graniczny, opisujący uzgodniony przez właścicieli sąsiadujących gruntów przebieg linii granicznej, nie kończy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

pobierz plik
Postanowienie SN z 07.09.2000 r. (I CKN 431/00) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuPosiadacz samoistny nieruchomości może żądać rozgraniczenia dopóty, dopóki przemawia domniemanie, że jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym.

pobierz plik
Wyrok SN z 09.06.1999 r. (III RN 15/99) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuSprawa o rozgraniczenie nieruchomości rozstrzygnięta ostateczną decyzją może być rozpoznana przez sąd powszechny, jeżeli z żądaniem jej przekazania zwróci się strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy. W przypadku, gdy strona administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego kwestionuje decyzję z powołaniem się na okoliczności wymienione w art. 145

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.05.1998 r. (III CKN 475/97) - rozgraniczenia, ustalenie granic nieruchomościW sądowym postępowaniu rozgraniczeniowym przy ustalaniu przebiegu spornej granicy wg stanu prawnego (art. 153 kc) bierze się pod uwagę wymienione w art. 31 ust. 2 Pgik znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty, oraz punkty osnowy geodezyjnej. Obok nich można się także posłużyć innymi dowodami przewidzianymi przez kpc, np. zeznaniami świadków, opinią biegłego i przesłuchaniem stron.

pobierz plik
Wyrok SN z 30.04.1997 r. (III CKN 43/97) - rozgraniczenia, orzeczenie o rozgraniczeniuKasacja przysługuje od wyroku windykacyjnego, niezależnie od wartości zaskarżenia, jeżeli w wyroku tym sąd przeprowadził rozgraniczenie na podstawie art. 36 ustawy Pgik, chyba że orzeczenie o rozgraniczeniu nie zostało zaskarżone.

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.01.1997 r. (I CKU 12/97) - rozgraniczenia, kryteria rozgraniczenia nieruchomościArt. 153 kc przewiduje trzy kryteria rozgraniczenia nieruchomości, przy czym mają one zastosowanie w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. Oznacza to, że sąd obowiązany jest dokonać rozgraniczenia, przede wszystkim według stanu prawnego, to jest według stanu własności, jeżeli zebrany w sprawie materiał pozwoli na ustalenie tego stanu, a w szczególności pozwoli na ustalenie, do jakiej granicy na gruncie sięga własność właścicieli gruntów sąsiadujących, stosownie do tytułów własności. Nie można jednak podzielić poglądu, iżby postanowienie stwierdzające nabycie własności nieruchomości w trybie zasiedzenia mogło stanowić podstawę ustaleń w tym przedmiocie. Tego rodzaju postanowienie służy bowiem wykazaniu tytułu własności nieruchomości, a nie ustaleniu, do jakiej granicy ta własność sięga.

pobierz plik
34 rekordy

prawo

szukane słowo
typ aktu prawnego
Geospatial Revolution, odc. 2
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS