wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

SNWyrok SN z 26.07.2007 r. (V CSK 120/07)Właściciel gruntu, na którym znajduje się np. gazociąg, wodociąg czy słup telefoniczny, może domagać się od przedsiębiorstwa przesyłowego, aby usunęło urządzenia lub wykupiło grunt. Chodzi o takie instalacje, które znalazły się w gruncie bez zgody właściciela lub decyzji administracyjnej uprawniającej do korzystania z jego gruntu.

pobierz plik
Uchwała SN z 26.04.2007 r. (III CZP 27/07)Umowa przeniesienia własności części nieruchomości, objętej oddzielną księgą wieczystą, bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku, jest nieważna.

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2007 r. (III CZP 117/06)Stosowanie art. 5 k.c. do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości nie jest wyłączone. Innymi słowy: każdy współwłaściciel może domagać się zniesienia współwłasności działki; jednakże sąd może odmówić, jeśli uzna, że żądanie takie jest w konkretnej sytuacji sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

pobierz plik
Uchwała SN z 23.01.2007 r. (III CZP 136/06)Podział pionowy budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 235 kc) jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części, stanowiące odrębne budynki.

pobierz plik
Postanowienie SN z 14.11.2006 r. (II CSK 206/06)Dopóki można ustalić granice na podstawie aktualnego stanu prawnego, niedopuszczalne jest dokonanie rozgraniczenia przy zastosowaniu któregokolwiek z innych kryteriów, które uwzględnia art. 153 kc.

pobierz plik
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 28.10.2004 r. (III CZP 33/04)Doręczona dłużnikowi decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka.

pobierz plik
Postanowienie SN z 22.04.2004 r. (II CK 158/03)Odstąpienie od umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego, czego następstwem jest powrotne przeniesienie tego prawa na zbywcę, nie stanowi podstawy do wykreślenia hipoteki, która, jako zabezpieczająca wierzytelność przysługującą w stosunku do nabywcy, została wpisana do księgi wieczystej w czasie, gdy był on wpisany jako użytkownik wieczysty.

pobierz plik
Postanowienie SN z 06.04.2004 r. (I CK 552/03)Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145

pobierz plik
Uchwała SN z 23.01.2004 r. (III CZP 104/03)Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 ze zm.), zawarta w trybie bezprzetargowym, jest ważna również wtedy, gdy na tej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.

pobierz plik
Postanowienie SN z 08.01.2004 r. (I CK 39/03)Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

pobierz plik
Uchwała SN z 07.01.2004 r. (III CZP 99/03)W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych.

pobierz plik
Wyrok SN z 17.12.2003 r. (IV CK 244/02)W razie nabycia własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1299) opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania prawa użytkowania wieczystego.

pobierz plik
Uchwała SN z 21.11.2003 r. (III CZP 85/03)Właściciel gruntu, na którym kilku współposiadaczy wzniosło urządzenia o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może na podstawie art. 231

pobierz plik
Wyrok SN z 21.11.2003 r. (I CK 323/02)Osoby, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa Polskiego, i które na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Państwo Polskie mają otrzymać ekwiwalent za to mienie, mogą na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu uszczerbku majątkowego...

pobierz plik
Postanowienie SN z 30.10.2003 r. (IV CK 114/02)Stanowiące własność tej samej osoby i graniczące ze sobą działki gruntu objęte oddzielnymi księgami wieczystymi są odrębnymi nieruchomościami w rozumieniu art. 46

pobierz plik
Uchwała SN z 24.10.2003 r. (III CZP 70/03)Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych przewidziana w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.) jest wyłączona w sytuacji, gdy w chwili zbycia dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele.

pobierz plik
Uchwała SN z 03.10.2003 r. (III CZP 65/03)Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie może - bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu - żądać zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic wchodzących w skład nieruchomości wspólnej.

pobierz plik
Wyrok SN z 03.09.2003 r. (II CKN 419/01)Z chwilą przekształcenia w trakcie roku kalendarzowego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiszczona opłata roczna nie jest - w części przypadającej za okres po przekształceniu - świadczeniem nienależnym.

pobierz plik
Uchwała SN z 17.07.2003 r. (III CZP 46/03)Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106, poz. 1118 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 03.07.2003 r. (III CZP 39/03)Termin rozpoczęcia i zakończenia robót, określony w umowie o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń, nie podlega ujawnieniu w dziale I-O księgi wieczystej.

pobierz plik
Postanowienie SN z 05.06.2003 r. (II CKN 193/01)Organ jednostki pomocniczej, działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) może upoważnić pracowników kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

pobierz plik
Postanowienie SN z 05.06.2003 r. (II CKN 158/01)Starosta może na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) udzielić zastępcy kierownika podległej jednostki organizacyjnej upoważnienia do przekształcenia w jego imieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

pobierz plik
Wyrok SN z 16.04.2003 r. (II CKN 1409/00)W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361) na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej na rzecz jednego z małżonków, nabytej w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi majątek odrębny tego małżonka.

pobierz plik
Postanowienie SN z 03.04.2003 r. (V CK 60/03)W postanowieniu stwierdzającym nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie sąd orzeka, kto w określonej chwili nabył jej własność, bez względu na to, czy jest właścicielem w chwili orzekania.

pobierz plik
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 27.03.2003 r. (III CZP 87/02)Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 20.03.2003 r. (III CZP 1/03)Po zniesieniu współwłasności nieruchomości przez umowny podział fizyczny hipoteka na udziale współwłaściciela obciąża nowo powstałe nieruchomości w części odpowiadającej pierwotnie obciążonemu udziałowi.

pobierz plik
Wyrok SN z 14.03.2003 r. (V CKN 1800/00)Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste.

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2002 r. (III CZP 75/01) - rozgraniczenia, koszty postępowaniaPrzewidziany w art. 154

pobierz plik
Postanowienie SN z 12.12.2000 r. (V CKN 162/00) - rozgraniczenia, protokół granicznyProtokół graniczny, opisujący uzgodniony przez właścicieli sąsiadujących gruntów przebieg linii granicznej, nie kończy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego.

pobierz plik
Postanowienie SN z 07.09.2000 r. (I CKN 431/00) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuPosiadacz samoistny nieruchomości może żądać rozgraniczenia dopóty, dopóki przemawia domniemanie, że jego posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym.

pobierz plik
Wyrok SN z 09.06.1999 r. (III RN 15/99) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuSprawa o rozgraniczenie nieruchomości rozstrzygnięta ostateczną decyzją może być rozpoznana przez sąd powszechny, jeżeli z żądaniem jej przekazania zwróci się strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy. W przypadku, gdy strona administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego kwestionuje decyzję z powołaniem się na okoliczności wymienione w art. 145

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.05.1998 r. (III CKN 475/97) - rozgraniczenia, ustalenie granic nieruchomościW sądowym postępowaniu rozgraniczeniowym przy ustalaniu przebiegu spornej granicy wg stanu prawnego (art. 153 kc) bierze się pod uwagę wymienione w art. 31 ust. 2 Pgik znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty, oraz punkty osnowy geodezyjnej. Obok nich można się także posłużyć innymi dowodami przewidzianymi przez kpc, np. zeznaniami świadków, opinią biegłego i przesłuchaniem stron.

pobierz plik
Wyrok SN z 30.04.1997 r. (III CKN 43/97) - rozgraniczenia, orzeczenie o rozgraniczeniuKasacja przysługuje od wyroku windykacyjnego, niezależnie od wartości zaskarżenia, jeżeli w wyroku tym sąd przeprowadził rozgraniczenie na podstawie art. 36 ustawy Pgik, chyba że orzeczenie o rozgraniczeniu nie zostało zaskarżone.

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.01.1997 r. (I CKU 12/97) - rozgraniczenia, kryteria rozgraniczenia nieruchomościArt. 153 kc przewiduje trzy kryteria rozgraniczenia nieruchomości, przy czym mają one zastosowanie w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. Oznacza to, że sąd obowiązany jest dokonać rozgraniczenia, przede wszystkim według stanu prawnego, to jest według stanu własności, jeżeli zebrany w sprawie materiał pozwoli na ustalenie tego stanu, a w szczególności pozwoli na ustalenie, do jakiej granicy na gruncie sięga własność właścicieli gruntów sąsiadujących, stosownie do tytułów własności. Nie można jednak podzielić poglądu, iżby postanowienie stwierdzające nabycie własności nieruchomości w trybie zasiedzenia mogło stanowić podstawę ustaleń w tym przedmiocie. Tego rodzaju postanowienie służy bowiem wykazaniu tytułu własności nieruchomości, a nie ustaleniu, do jakiej granicy ta własność sięga.

pobierz plik
34 rekordy


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt