wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-30| Geodezja, Prawo

GGK rozwiewa wątpliwości dotyczące nowelizacji Pgik

Główny geodeta kraju odniósł się do opublikowanego dziś na Geoforum.pl artykułu „11 potencjalnych raf” dotyczącego wchodzącej w życie jutro (31 lipca) nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego.


GGK rozwiewa wątpliwości dotyczące nowelizacji Pgik

W artykule tym wymieniliśmy 11 zapisów nowelizacji, które w toku konsultacji społecznych wskazywane były jako mogące rodzić problemy w stosowaniu. GGK odniósł się do wszystkich z nich. Poniżej prezentujemy ich treść.

Wprowadzenie ryczałtów za materiały PZGiK wydawane wykonawcom – czy nie zwiększą znacząco cen niektórych usług? Czy geodeta będzie mógł łatwo przerzucić tę podwyżkę na klienta?

Wprowadzenie ryczałtu na materiały zasobu nie wprowadza żadnych znaczących podwyżek, natomiast porządkuje i upraszcza zgłaszanie prac geodezyjnych. W rezultacie przekłada się to natomiast na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ wykonawca nie będzie zmuszony do wielokrotnego występowania o potrzebne materiały, gdyż w ramach ryczałtu ma dostęp do wszystkich materiałów zasobu.

Obszar objęty pracą – czy PODGiK może narzucić inny niż wyznaczony przez wykonawcę w zgłoszeniu poligon, czego konsekwencją może być wyższa stawka ryczałtu?

Obszar objęty pracą jest wskazywany tylko i wyłącznie przez wykonawcę tych prac i organ nie może narzucać innego obszaru pracy.

Spodziewany termin zakończenia pracy geodezyjnej – czy możliwość zadeklarowania maksymalnie rocznego terminu zakończenia pracy (z opcją późniejszego przedłużenia) nie utrudni realizacji najbardziej skomplikowanych zleceń, trwających niekiedy nawet kilka lat?

Ponad 90% prac geodezyjnych jest realizowanych w ciągu jednego roku, w związku z tym ewentualna procedura przedłużania terminu zakończenia prac geodezyjnych będzie występować tylko w jednostkowych przypadkach, a uporządkowanie w ustawie spraw związanych z terminami korzystnie wpłynie na funkcjonowanie zasobu.

Spójność – na czym konkretnie ma polegać badanie spójności podczas weryfikacji pracy geodezyjnej? Czy dla geodety może to oznaczać sporo dodatkowej pracy polegającej na poprawianiu danych PZGiK?

Weryfikacja pod kątem spójności polega na sprawdzeniu, czy nie występują kolizje przestrzenno-opisowe pomiędzy danymi w zasobie, a danymi przekazywanymi w ramach wykonanych prac geodezyjnych. Istnienie potencjalnych kolizji nie zawsze oznacza błędy wykonawcy, ponieważ w wyniku takiej weryfikacji może się okazać, że poprawie powinny ulec dane zasobu. Efektem badania spójności powinno być stwierdzenie, że dotychczasowe dane zbiorów zasobu dadzą się uzupełnić nowymi danymi przekazywanymi jako wyniki prac geodezyjnych. Natomiast poprawianie danych zasobu nie było i nie jest zadaniem wykonawcy prac geodezyjnych.

Terminy weryfikacji – czy wszystkie ośrodki w kraju będą się trzymać ustawowych terminów weryfikacji (7-20 dni roboczych)? A jeśli nie, to jak wykonawca może skutecznie egzekwować ten obowiązek?

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązuje organy weryfikujące prace geodezyjne do dochowania zakreślonych w art. 12b ust. 1a terminów. Pomocne w dotrzymywaniu terminów będzie ograniczenie treści operatów technicznych wynikające z nowego rozporządzania ws. standardów, co będzie sprzyjało znacznie szybszej ich weryfikacji. W przypadku niedotrzymania terminów wykonawca ma możliwość złożenia skargi do WINGiK, który kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej m.in. w tym zakresie.

Aktualizacja EGiB – w jakich konkretnie przypadkach będzie dopuszczalne aktualizowanie EGiB na podstawie materiałów PZGiK w drodze czynności materialno-technicznej?

Zgodnie z ustawą Pgik dokumentacja przyjęta do zasobu stanowi podstawę aktualizacji informacji zawartych w EGiB. Postępowanie organu w tym przypadku powinno być analogiczne do obecnego, kiedy to organ wprowadzał zmiany na wniosek, z tym że po nowelizacji ustawy taki wniosek nie będzie wymagany i zmiana powinna zostać wprowadzana bez konieczności wszczynania postępowania administracyjnego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności danych zawartych w operacie geodezyjnym z danymi EGiB organ na podstawie art. 24 ust. 2c ustawy Pgik może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, aktualizacji informacji zawartych w EGiB.

Otwieranie danych przestrzennych – w jaki sposób powiaty powinny udostępniać bezpłatnie dane z EGiB oraz o osnowie, by były łatwo dostępne dla obywateli, a jednocześnie nie obciążały urzędników dodatkową pracą?

Dane powinny być udostępnione w pełnym zakresie, aby jak najlepiej służyły użytkownikom i usprawniały funkcjonowanie organowi, w formie umożliwiającej łatwe pobieranie. Można skorzystać z przykładu udostępnienia danych dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych, ortofotomapy, NMT, BDOT10k i innych przez Głównego Geodetę Kraju w serwisie Geoportal.gov.pl.

Przepisy przejściowe – według jakiego cennika będą naliczane opłaty za materiały PZGiK dla zgłoszeń uzupełniających złożonych po 31 lipca?

Przepis art. 10 ustawy nowelizującej Pgik stwierdza wyraźnie, że do spraw dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, zatem również w zakresie opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Użytki Bp w EGiB – jak je aktualizować po zniesieniu obowiązku zgłaszania tyczenia budynków?

Podstawą aktualizacji EGiB są przepisy art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 23 ust. 1 -3 ustawy Pgik. Podstawowym źródłem informacji dot. użytku Bp jest informacja pochodząca od właściciela. Niedostarczenie informacji w terminie 30 dni od wystąpienia zmiany zagrożone jest sankcją, o której mowa w art. 48 ust. 1 pkt 5 ustawy Pgik.

Dzierżawy – co zrobić z dotychczasowymi danymi o dzierżawach w EGiB? Wykasować czy zachować?

Od 31 lipca 2020 r. nie ma podstaw prawnych do wykazywania w ewidencji gruntów i budynków: nowych dzierżaw, zabytków i form ochrony przyrody. Natomiast nie ma też podstaw do usuwania tych wpisów w bazach danych, ponieważ dla dokumentów wystawianych na dzień przed 31 lipca 2020 r. takie informacje powinny być ujawniane.

Likwidacja obowiązku zgłaszana prac kartograficznych – czy nie spowoduje znacznego spadku liczby przetargów na aktualizację BDOT10k oraz pogorszenia jakości tej bazy?

Likwidacja obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących ustawowych zadań realizowanych przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej nie ma przełożenia na liczbę zamówień publicznych mających na celu m.in. aktualizację BDOT10k. Zakres zlecanych prac uzależniony jest od środków budżetowych przeznaczonych na ten cel. W tym roku budżetowym z budżetu marszałków województw jak i z budżetu GUGiK przeznaczone na powyższy cel jest blisko 13 mln zł, w tym sam GUGiK ogłosił 6 zamówień na kwotę ponad 6 mln zł. Nowelizacja przepisów w tym zakresie ma na celu uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących prac realizowanych tylko i wyłącznie przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej i zlecanych tylko i wyłącznie przez te organy w ramach zamówień publicznych. Nie ma konieczności zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych do organu, który prace zleca na warunkach ściśle określonych w umowie i zgodnie z przepisami prawa.

Wyjaśnienie redakcji Geoforum.pl: Na prośbę GUGiK poprawiliśmy treść wyjaśnienia dotyczącego dzierżaw.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Czy jak powiaty skorzystają ze sposobu udostępniania działek jaki wskazuje GUGiK na geoportalu to będę musiał tak jak tam, klikać w każdą działkę żeby ją pobrać ?
odpowiedz zgłoś
A wystarczyłoby aby w nowelizowanej ustawie PGIK dorzucić zapis. "Główny Geodeta Kraju wydaje w formie pisemnej na wniosek strony interpretacje prawne zapisów ustawy, rozporządzeń wykonawczych związanych z geodezją. Ww interpretacje stają się oficjalnymi wyjaśnieniami obowiązującymi w obiegu prawnym i wszystkie organy SGiK maja się stosować do nich.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: A wystarczyłoby Ale to by była monarchia absolutna a nie deomokracja.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
n.prawo Dla nas mierniczych,szumnie zwących się geodetami jest tylko drożej i gożej panie ggk i żadne ściemnianie niczego nie zmienia.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
Opłata Szanowny gg,proszę, nie mów?ć, że n?ema podwyżki, bójest B.duża. Oto prosty przykład. Do teraz zgłszało się mdcp,tyczenie i inw.na jednym zgł.za 30 PLN 2x po 60=150,a teraz będzie 2× 100=200-PLN. A teraz o długości trwania roboty:Każda inwestycja trwa ok.2 lat i trzeba będzie zgłoszenia przedłużać, a jak się zapomni to robić nowe.O innych bezsensownośćach nie chce mi się nawet pisać(np.skarga do wing to niby po co?)
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Opłata Wytyczeń się już nie zgłasza.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Opłata jasne, wytyczeń budynków nie. Ale inwestor w ciągu 30 dni ma zgłosić zmianę sposobu użytkowania na Bp oraz ujawnić budynek w budowie zamiast projektowanego. A wiemy, że zmiany w EGB wymagają dokumentacji przyjętej do zasobu z pomiarem i wykazami zmian. 100zł proszę. A na koniec inwentaryzacja, zmiana z Bpo na B. I 100zł. Jelśli do tyczenia trzeba ustalić granice, gdy nie zrobiono tego przy mdcp a budynek jest 4,05 wg PZT od granicy z digitalizacji - 100zł proszę jeszcze dodatkowo.
 1 
 3 
zgłoś
odp: odp: Opłata a jak wytyczysz bez granic????
zgłoś
kary za terminy Jestem jak najbardziej za wprowadzeniem kar za brak dotrzymania terminu weryfikacji. Jakaś konsekwencja musi być. Jeżeli weryfikatorzy potrafią bezmyślnie karać geodetów usterkami to dlaczego to nie ma działać w drugą stronę
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
Bedzie pieknie ???? Tos mnie Pan oswiecil i uspokoił. Bylo by pieknie gdyby skasowac ustawe z maja 1989 calkowicie. Osrodki winny zajmowac tylko mapami prawnymi i koniec. Polski geodeta to ciagle jak pies na łańcuchu. Raz lancuch ma 1,5m a innym razem nowy świeży 2metrowy.
 4 
 11 
odpowiedz zgłoś
A co WINGIK zrobi jeśli stwierdzi w swojej kontroli, że termin 7, 10 lub 20 dni nie jest dochowany? Pogrozi palcem? Zaleci staroście podjęcie działań naprawczych? Zatrudnienie weryfikatorów? Starosta odpowie, że nie ma funduszy! I co zrobi WINGiK, GGK? Da mu na to pieniądze?? A co zrobi wykonawca/geodeta?? Będzie dalej mieszał ręką w klozecie... Obudźcie się władzo nasza. GGK nigdy nie pracował jako geodeta uprawniony (choć nie ma takiego pojęcia w PGiK), gdyż nie ma uprawnień do wykonywania tych funkcji. Nie pracował również nigdy w administracji geodezyjnej (powiatowej) i nie wie jak jest ciężko z kasą... Apeluję, żeby GGK i WINGiK-i bardziej zagłębiły się w problemy i realia geodezji powiatowej, zarówno od strony wykonawców, jak i administracji, a nie tylko teoretyzowały!!! Niektóre WINGiK-i nie panują nad niczym i nie mają pojęcia o niczym!! Proszę ich odwołać!! W niektórych starostwach weryfikacja trwa 3 miesiące!! WINGiK śpi!! Czy to się zmieni od dzisiaj, czyli 31 lipca?? Wszyscy na to czekają..
 2 
 19 
odpowiedz zgłoś
Co do dzierżaw Pan GGK nie wyjaśnił, czy dane o zawartych umowach dzierżaw przed 31.07 mają być ujawniane np. na wypisach wydawanych po 31 lipca... Czy też zamrożone i ta informacja nie powinna się pojawiać.. Oczywiste jest, że danych tych nie usuwamy. Tylko czy wydajemy???
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Hasło przewodnie dla wielu, wielu weryfikatorów: "Natomiast poprawianie danych zasobu nie było i nie jest zadaniem wykonawcy prac geodezyjnych." Ja bym dodał: Tylko w zakresie danej pracy.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Hasło przewodnie nawet nie w zakresie pracy. mam 180 ha do zrobienia i teraz mam poprawiać całość zasobu w 60 metrowym pasie (niezgodność użytków, błędne granice i o zgrozo, wymieszana symbolika mapy K-1 z rozporządzeniem)? nie. jak zawsze robię dobrze moją robotę, a zaniedbaniami z lat poprzednich niech się martwi Starosta.
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Hasło przewodnie skoro za ewidencję gruntów i budynków odpowiedzialny jest starosta to za sprostowanie danych które udostępnia jako wiarygodne a takimi nie są, to niech za twoją pracę zapłaci. Czas najwyższy kasować dziadostwa powiatowe za poprawianie i czyszczenie bagna ewidencyjnego powstałego w wyniku modernizacji.
 2 
zgłoś
odp: Hasło przewodnie taka wypowiedź jest durniejsza od mojego buta, zdumiewające. A jeżeli tak to nie poprawiajmy tylko przedstawiajmy swoje wyniki pomiarów jako nowe i niech buraki z tym się bujają. I w tym przypadku to niech urząd udowadnia że ma rację ale nie przepisami tylko dowodami z operatów i terenu.
odpowiedz zgłoś
Niespodzianka Jutro na konferencji przez 10 min. będzie pani wicepremier Emilewicz - to super, będzie okazja zadać pytanie dotyczące kontroli w GUGiK. Zarówno tej zeszłorocznej jak i sprawy UODO.
 7 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: Niespodzianka Uwaga ZOOM rozłączy każdego kto użyje słowa kontrola w pytaniach do GGK. Algorytm sztucznej inteligencji GUGiKu czyli pani J. wykrywa brak zwracania się do GGK pre minister i automatycznie blokuje pytanie oraz banuje pytającego. Wolność wolnością ale pytania mają być zadawane tylko prawidłowe. Panieli ?
 2 
 15 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Niespodzianka I jak dużo się pomyliłem ?
 1 
 2 
zgłoś
odp: Niespodzianka Chętni mogą zadać jedno pytanie pani wicepremier ale tylko z poniższych: Dlaczego uważa pani za majstersztyk przyjętą nowelizację ? Czy Pani również tak jak my wszyscy jest pod wrażeniem pracy naszego Głównego Geodety Kraju ? Czy ministerstwo nie powinno ufundować nagrody naszemu Głównemu Geodecie Kraju ? Jakiekolwiek inne pytania będą miały problemy techniczne z połączeniem. Zrzutka na kwiaty dla pani wicepremier żeby mogła je z wdzięcznością wręczyć GGK odbywać się będzie na portalu www.gov.pl/kwiatydlaGGK
 1 
 12 
odpowiedz zgłoś
Wszystko wyjdzie "w praniu". Ja myślę, że trzeba poczekać parę miesięcy i okaże się jak te przepisy będą funkcjonować "w praktyce". Jeśli chodzi o terminy weryfikacji to jeśli okaże się, że w skali całego kraju radośnie funkcjonuje proceder nie przestrzegania terminów trzeba będzie wrócić do tematu kar dla powiatów. Na razie rozeszło się po kościach, ale to na jeden raz sztuka.
 2 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: Wszystko wyjdzie "w praniu". A Ty, Pani geodetko jesteś blondynką, czy brunetką?
 11 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Wszystko wyjdzie "w praniu". A ty jesteś urzedasem, jak mniemam? Bo do urzędnika to ci trochę brakuje...
 2 
 6 
zgłoś
odp: odp: Wszystko wyjdzie "w praniu". Oceniasz ludzi po pytaniach? A może warto poczekać na odpowiedź. Ponoć mówi się, że nie ma głupich pytań :)
 7 
 1 
zgłoś
odp: odp: Wszystko wyjdzie "w praniu". oj,oj,co to za pytanie??
 2 
zgłoś
W przypadku jakichkolwiek niezgodności danych zawartych w operacie geodezyjnym z danymi EGiB... ...organ na podstawie art. 24 ust. 2c ustawy Pgik może odmówić, w drodze decyzji administracyjnej, aktualizacji informacji zawartych w EGiB." Czyli wraca stare, zero zmian w egib np w wyniku sprostowania błędów...(bedzie niezgodne z danymi egib) albo wprowadzamy jak leci, bez patrzenia czy dobrze... niech się ludzie gotują i zlecają swoje opracowania. Stara zasada, odmawia się zawsze Pi razy trudniej niż zatwierdza.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: W przypadku jakichkolwiek niezgodności danych zawartych w operacie geodezyjnym z danymi ... też mnie ta odpowiedź bardzo zastanawia. Wynika z niej że często mało warte dane w EGiB są ważniejsze od tych poprawionych i sprostowanych. Czyżby były święte i nie do wzruszenia?. Oby taka świętość nie była bałwochwalstwem dla świętego spokoju PODGiK-ów.
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
Ciekawe czy GGK wie co opowiada na szkoleniach SWING Puzia? Szkoli urzędników w całym kraju opowiadając coś zupełnie przeciwnego. Zrobił już bardzo wiele złego...
 1 
 15 
odpowiedz zgłoś
odp: Ciekawe czy GGK opowiada swoje, p. Puzia swoje. Jak wiadomo praktykę przestrzegania przepisów ustawy będzie kształtował ten drugi pan bo to on prowadzi konkretne działania lub rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć starostów. Czyli będzie jak w PRL-u, w mediach będzie królowała propaganda j.w. a w praktyce nie tylko nie będzie lepiej a coraz gorzej, co już jednoznacznie zapowiedział ten drugi pan twierdząc min. że właśnie nowe przepisy wymuszą poprawiania danych które już są w zasobie albo że wykonawcy będą zmuszeni zgłaszać i wykonywac prace które zasób uzna za stosowne. Jak wyglądał dotychczasowy nadzór GGK nad WINGIK-ami widzieliśmy już wcześniej, tzn. nie było go wcale a GGK proszony o realizowanie swoich ustawowych funkcji wprost odmawiał działania.
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: Ciekawe czy szkoląc odpłatnie urzędników w całym kraju, reklamując się przy tym jako organ służby geodezyjno kartograficznej, p.Puzia działa zgodnie z prawem? Czy takie szkolenia mieszczą się w zakresie jego obowiązkach służbowych, czy być może wykorzystuje swoje stanowisko służbowe do tzw " trzepania kasy"?
 2 
 10 
odpowiedz zgłoś
Pytanie A czy to prawda, że jutro podczas konferencji nie będzie można dyskutować, pytania będą ograniczone do minimum, kto będzie zbyt dociekliwy będzie wyciszany i nie będzie można zadawać pytań również na chat'ie ? Jeśli to prawda to szkoda, że to będzie jednostronny show bo chociażby takie pytania z chat, zebrane mogłyby stworzyć po przygotowaniu odpowiedzi doskonały materiał typu FAQ dla przedsiębiorców i administracji.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
Czytam czytam i nie dowierzam. GGK zmienił front o 180 stopni albo go ktoś podmienił. Nic to czekajmy końca czyli ukazania się rozporządzenia ws standardów.
 4 
 10 
odpowiedz zgłoś
@ Skoro za zgłoszenie inwentaryzacji przyłącza do tej pory płąciłem 30 zł a teraz będe musiał płącić 100zł to czy będe musiał płacić te 100zł czy bedę mógł powołać się na słowa GGK "Wprowadzenie ryczałtu na materiały zasobu nie wprowadza żadnych znaczących podwyżek" i zapłacić 30zł??????? Chyba wzrost o ponad 200 % to znacząca podwyżka?
 3 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: @ wyliczenia były w OSR i były dostępne publicznie. Udawania teraz że nie wiedział nie przystoi takiemu zacnemu dżentelmenu.
 9 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: @ i co z tego że były? nikt nie udaje że nie wiedział
 2 
 4 
zgłoś
odp: @ Statystyka jest nieubłagana. Ministerstwo i GUGIk podawały, że średnia cena za podstawową pracę geodezyjną to 89zł. Więc tak, jest wzrost o 11zł. Jeśli nie płaciłeś za uwierzytelnienie, to znaczy że kolega powiecie obok musiałby płacić podwójnie, a tu już narracja się nie klei.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: @ Są przypadki gdzie opłaty wzrosną o kilkaset procent. Przykład : wykonuje dla firmy na podstawie 3 letniej umowy ok 800 map pod przyłącza gazu - praktyką korzystną było zgłaszanie np 5 a nawet 10 małych map z jednego obrębu w jednym zgłoszeniu - i często opłata za materiały mieściła się w 30 zł . teraz to będzie 10 * 100 zł . No i zamiast jednego operatu 10 operatów . Dla mnie podwyżka jest ogromna . A wszytko przez to iż zmieniono w ustawie zapis z "obszarów" na "obszar"
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: @ są tez przypadki, gdzie ceny spadną bo geodeta dostaje zawsze komplet informacji z egib np. przy trasówkach. O operatach użytych nie wspomnę przy prawnych.
zgłoś
Budynki w bud Na jakiej podstawie GGK twierdzi że nie będzie podstawy ujawniania w egib budynków w budowie? Byłoby super, tylko proszę o podpowiedź
 7 
odpowiedz zgłoś
terminy CD. Starosta odpowie że ze względu na braki kadrowe nie może wykonać obowiązku i co dalej WiNGiK zrobi nic zakończy sprawę i tyle w temacie. Na ludzi i instytucje działa tylko represja w postaci materialnej czyli np za nie dotrzymanie terminu starosta powinien zwracać Wykonawcy pobrane wcześniej pieniądze, czyli zgłoszenie za darmo. Kto zwróci wykonawcy kasę za niedotrzymywanie terminów przez urząd. Wykonawca ma umowy i karne odsetki itp a starosta nic. Jestem gotów założyć się z panem GGK, że będzie to całkowicie martwy przepis. A poza tym zgłosisz Osrodek do WINGiKa to juz jesteś na cenzurowanym w ośrodku. Pozdrawiam pana GGK i więcej realizmu i konkretów a nie wyimaginowanych pobożnych życzeń.
 13 
odpowiedz zgłoś
terminy "W przypadku niedotrzymania terminów wykonawca ma możliwość złożenia skargi do WINGiK, który kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej m.in. w tym zakresie." Proszę szanowną redakcję aby dopytać pana GGK jak WINGiK będzie egzekwował to od strosty. bo jesli mam napisać skargę na działanie do WINGiKa poczekać z miesiąc następnie dostać pismo o przedłużeniu terminu ze względu na skomplikowanie sprawy to po jakiego grzyba terminy. Jest to całkowicie martwy przepis już przed jego wejściem. WINGiK co najwyżej napisze pismo do starosty i zobowiąże go do przestrzegania ustawy i co to da? NIC!!!
 1 
 16 
odpowiedz zgłoś
Budynki w budowie To co budynki w budowie nadal mierzymy jako i.b. ?
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
Pamiętam jak kiedyś robiliśmy większą robotę w ośrodku gdzie nas nie znano. Przeglądówka osnowy leżała w przedsionku - była niekompletna i była t tragicznym stanie. Ośrodek ewidentnie utrudniał wydanie osnowy - Na interwencję w tej sprawie pani z ośrodka powiedziała że geodeci wiedzą gdzie jest osnowa i jej nie wydają do zgłoszenia. Te zmiany były potrzebne jak świeże powietrze.
 1 
 11 
odpowiedz zgłoś
21 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Plan na las - czyli o kartowaniu lasu
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS