wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Apeks skanuje zabytkowe młyny
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum GEODETY


Regulamin internetowego Archiwum GEODETY


1995199619971998199920002001200220032004
2005200620072008200920102011201220132014
20152016201720182019
| Grudzień 2018, Nr 12 (283) |


• Raport GEODETY: Powiatowe usługi WMS a wytyczne GUGiK • Nowy rynek dla geodetów, czyli prace geodezyjne w świetle projektu nowych wytycznych GDDKiA • Odciążenie organu, geodety i obywatela. Aktualizacja danych EGiB w zakresie granic działek na przykładzie Krakowa, cz. II • O obowiązku ujawniania w EGiB niektórych umów ...

powrót

Grzegorz Ninard

Starosta zweryfikuje

Ujawnianie umów dzierżawy w EGiB, cz. II. Obowiązek ujawniania w ewidencji gruntów i budynków niektórych umów dzierżawy rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne. Dotyczą one m.in. weryfikacji umów przez organ ewidencyjny, poddzierżawy czy aktualizacji ewidencji po rozwiązaniu umowy.

Przypomnijmy na wstępie przytoczoną w I częś­ci artykułu (GEODETA 11/2018) treść art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik): w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wykazuje się także informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.

• Obowiązek weryfikacji przez organ

Ujawnione w ewidencji mogą zostać zatem wyłącznie te umowy dzierżawy, z ujawnieniem których przepisy szczególne wiążą określony skutek prawny, czyli nabycie okreś­lonego uprawnienia. Co do zasady inne umowy dzierżawy nie podlegają ujawnieniu w ewidencji. A to oznacza obowiązek zweryfikowania przez organ ewidencyjny, czy umowa dzierżawy, która ma być w ewidencji ujawniona, mieści się w którejś z wymienionych w I częś­ci artykułu czterech kategorii umów dzierżawy. Organ ewidencyjny ma zatem obowiązek zweryfikowania wskazanych tam przesłanek statuujących te umowy dzierżawy jako umowy, od ujawnienia których ustawy szczególne uzależniają powstanie okreś­lonego skutku prawnego (powstanie domniemania określonej treści).

W wyroku z 28 października 2015 r. [VIII SA/Wa 453/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl] WSA zauważył, że słusznie organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej obydwu instancji odmówiły wpisu do ewidencji umowy dzierżawy, gdyż po zweryfikowaniu jej treści okazało się, że zawarta została z osobą spokrewnioną (synem), co w świetle art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie kwalifikuje jej do ujawnienia w ewidencji. W wyroku z 29 września 2011 r. NSA wskazał, że „chodzi o wpis nie jakiejkolwiek umowy dzierżawy, lecz umowy wyraźnie określonej i z tego względu obwarowanej obowiązkiem wpisu do ewidencji gruntów” [I OSK1596/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl].

Jeżeli nie każda dzierżawa podlega ujawnieniu w ewidencji, to starosta nie tylko powinien, ale wręcz ma obowiązek zweryfikować istnienie przesłanek kwalifikujących umowę dzierżawy jako podlegającą ujawnieniu w ewidencji. Oznacza to, że organ ewidencyjny ma obowiązek zbadania, czy umowa dzierżawy, której dane mają być wpisane do ewidencji, jest umową dzierżawy, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 6 Pgik. Powstaje tu pytanie, czy obowiązek ten dotyczy wszystkich czterech kategorii umów dzierżawy. Przypadek z art. 117 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest bowiem odmienny od trzech pozostałych. Jedynie w stosunku do niego ustawodawca założył, że zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji dokonuje wójt gminy, w której sporządzono umowę. Czy w tym przypadku wystarczy samo zgłoszenie wójta z oświadczeniem, że zgłaszane umowy dzierżawy zostały zawarte w związku z ustawą z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin [DzU z 1989 r., poz. 133 ze zm.]? Czy weryfikacja umowy dzierżawy jako umowy ujawnianej w ewidencji należy tu do wójta, czy też starosty? Czy zobowiązanie do ujawnienia umów dzierżawy przez wójta należy potraktować wyłącznie jako zabieg ustawodawcy mający na celu przyspieszenie ujawnienia wszystkich istniejących umów dzierżawy zawartych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, które to umowy swoim charakterem i celem zawarcia odpowiadały umowom zawieranym na podstawie art. 28 i 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?...

Pełna treść artykułu w grudniowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze edition_articlereklama

Wydanie

rok
słowa kluczowe
rozdzielane przecinkami

reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt