wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Bolesławiec w 3D
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjePTIP

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej


ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
tel. 601 083 147

ptip@ptip.org.pl
www.ptip.org.pl
PTIP
Z historii. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) ma długoletnią tradycję sięgającą roku 1970. W ramach Naczelnej Organizacji Technicznej powstał wówczas Klub Użytkowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Geodezji, który działał owocnie przez dwadzieścia lat. Uwzględniając nowe potrzeby i zadania, w roku 1990 Klub przekształcił się w obecne interdyscyplinarne Towarzystwo.
Działalność. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Istotą celów PTIP jest wspieranie harmonijnego rozwoju geomatyki zmierzającego do efektywnego tworzenia i stosowania systemów informacji przestrzennej oraz powszechnej dostępności i wszechstronnego użytkowania danych przestrzennych w Polsce. W swojej działalności PTIP kieruje się dobrem wszystkich tych, którzy interesują się informacją przestrzenną, a więc publicznych i prywatnych użytkowników tej informacji, dostawców danych, usług i wyposażenia technicznego, pracowników nauki i szkolnictwa, wreszcie obywateli w ogólności.
PTIP dąży do osiągnięcia swoich celów przez:
-popieranie rozwoju infrastruktur geoinformacyjnych,
-organizowanie i koordynację współpracy zainteresowanych podmiotów,
-występowanie z inicjatywami oraz wyrażanie opinii w sprawach wiążących się z celami PTIP oraz stanowiących przedmiot zainteresowania jego członków,
-upowszechnianie wiedzy,
-współpracę z odpowiednimi merytorycznie środowiskami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
-prezentowanie, we wszystkich możliwych formach, osiągnięć członków PTIP.
Do głównych form działania PTIP należy organizowanie dorocznych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, a także wydawanie roczników naukowych („Roczniki Geomatyki”) i innych publikacji.
W swojej działalności PTIP korzysta z bogatych własnych doświadczeń zgromadzonych podczas wieloletniej pracy, która została podjęta już w roku 1970, korzystając z ówczesnych przepisów Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Pracami Towarzystwa kieruje Zarząd wybierany na okres 3 lat.

Członkowie PTIP dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Członkami PTIP mogą być cudzoziemcy. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: jest profesjonalnie powiązana z dziedziną informacji przestrzennej w jej interdyscyplinarnym rozumieniu; cieszy się ogólnym poważaniem w swoim środowisku; pragnie aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa; przedstawi zarządowi deklarację członkowską. Członkiem wspierającym PTIP może zostać osoba prawna, zainteresowana celami i działalnością Towarzystwa, która złożyła zarządowi deklarację członka wspierającego, obejmującą rodzaj i wielkość wsparcia. Osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do czynnego udziału w jego działalności i mogą być upoważnieni przez władze PTIP do wykonywania odpowiednich zadań wynikających z planu prac PTIP oraz dostosowanych do kompetencji tych członków jako osób fizycznych lub prawnych.
Najwyższą władzą PTIP jest walne zebranie członków zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku. Do kompetencji walnego zebrania należy m.in. wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej na trzyletnią kadencję.
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt