wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skanery laserowe pomagają kręcić "Grę o tron"
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjePGK - KZPFGK

Polska Geodezja Komercyjna - Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych


ul. Nowogrodzka 31, pok. 201
00-511 Warszawa
tel. (22) 658-67-27, tel. kom. 695-252-943
faks (22) 658-66-67

zarzad@geodezja-komercyjna.pl
www.geodezja-komercyjna.pl
PGK - KZPFGK
Z historii. Z inicjatywy 14 podmiotów gospodarczych z branży geodezyjno-kartograticznej 11 sierpnia 1992 r. podjęło uchwałę o założeniu Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych i zatwierdzeniu Statutu tej organizacji. Związek uzyskał osobowość prawną 21 grudnia 1992 r. po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Inauguracyjne Walne Zgromadzenie odbyło się 15 lutego 1993 r., w trakcie którego wybrano pierwszy Zarząd na trzyletnią kadencję. Przyjęto długofalowy program działania ukierunkowany głównie na problematykę przekształceń własnościowych i współpracy z administracją rządową w zakresie dostosowania przepisów prawnych do wymogów gospodarki rynkowej.

Działalność. Zgodnie ze statutem podstawowym celem Związku jest:
-ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków Związku, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego,
-podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej,
-podejmowanie działań w kierunku stałej współpracy z innymi organizacjami w celu ochrony podstawowych interesów polskiego wykonastwa geodezyjnego.

Związek realizuje swoje cele m.in. przez:
-reprezentowanie (zastępowanie) członków Związku w sporach zbiorowych z pracownikami i ich reprezentacją,
-opiniowanie, na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej, aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami,
-współpracę z organami władzy i administracji państwowej, w szczególności z ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków Związku, Głównym Geodetą Kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego,
-promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie członkom referencji,
-świadczenie dla członków Związku porad fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz wymiany doświadczeń.

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający, chociażby okresowo, co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości rynkowej, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po złożeniu przez zainteresowaną firmę wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków założycieli. Aktualnie Związek zrzesza 30 firm z terenu całego kraju. Ich potencjał ekonomiczny oceniany jest na 300 mln zł sprzedaży rocznie, a łączne zatrudnienie na 3800 pracowników.
Organami Związku są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt