wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
BARI '76
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjePGK - KZPFGK

Polska Geodezja Komercyjna - Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych


ul. Nowogrodzka 31, pok. 201
00-511 Warszawa
tel. (22) 658-67-27, tel. kom. 695-252-943
faks (22) 658-66-67

zarzad@geodezja-komercyjna.pl
www.geodezja-komercyjna.pl
PGK - KZPFGK
Z historii. Z inicjatywy 14 podmiotów gospodarczych z branży geodezyjno-kartograticznej 11 sierpnia 1992 r. podjęło uchwałę o założeniu Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych i zatwierdzeniu Statutu tej organizacji. Związek uzyskał osobowość prawną 21 grudnia 1992 r. po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Inauguracyjne Walne Zgromadzenie odbyło się 15 lutego 1993 r., w trakcie którego wybrano pierwszy Zarząd na trzyletnią kadencję. Przyjęto długofalowy program działania ukierunkowany głównie na problematykę przekształceń własnościowych i współpracy z administracją rządową w zakresie dostosowania przepisów prawnych do wymogów gospodarki rynkowej.

Działalność. Zgodnie ze statutem podstawowym celem Związku jest:
-ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków Związku, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego,
-podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej,
-podejmowanie działań w kierunku stałej współpracy z innymi organizacjami w celu ochrony podstawowych interesów polskiego wykonastwa geodezyjnego.

Związek realizuje swoje cele m.in. przez:
-reprezentowanie (zastępowanie) członków Związku w sporach zbiorowych z pracownikami i ich reprezentacją,
-opiniowanie, na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej, aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami,
-współpracę z organami władzy i administracji państwowej, w szczególności z ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków Związku, Głównym Geodetą Kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego,
-promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie członkom referencji,
-świadczenie dla członków Związku porad fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz wymiany doświadczeń.

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający, chociażby okresowo, co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości rynkowej, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po złożeniu przez zainteresowaną firmę wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków założycieli. Aktualnie Związek zrzesza 30 firm z terenu całego kraju. Ich potencjał ekonomiczny oceniany jest na 300 mln zł sprzedaży rocznie, a łączne zatrudnienie na 3800 pracowników.
Organami Związku są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt