wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-28| Instytucje

NIK ocenia rozwój sektora kosmicznego w Polsce

Głównym celem kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli była weryfikacja, czy właściwe podmioty publiczne skutecznie realizują działania służące osiągnięciu celów szczegółowych przyjętych w Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK).


NIK ocenia rozwój sektora kosmicznego w Polsce
NIK ocenia rozwój sektora kosmicznego w Polsce
NIK ocenia rozwój sektora kosmicznego w Polsce
NIK pozytywnie oceniła skuteczność działań większości ministrów, agencji i organizacji zaangażowanych w realizację PSK. Jej zdaniem nawiązane zostały korzystne relacje z Europejską Agencją Kosmiczną ESA, zwłaszcza w pozyskiwaniu kontraktów dla polskich przedsiębiorców.

Negatywnie oceniono natomiast brak koordynacji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wdrażania kluczowych zadań wymienionych w PSK oraz ograniczoną skuteczność działań Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jak czytamy w informacji pokontrolnej, działania ministra nauki i szkolnictwa wyższego skoncentrowane głównie na koordynacji wdrożenia w Polsce funkcjonalności sytemu Copernicus, w tym odbioru danych satelitarnych oraz utworzeniu ich stałego repozytorium, NIK oceniła jako celowe i gospodarne. Zdaniem kontrolerów NIK minister cyfryzacji rzetelnie prowadził przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia pełnej dostępności na terytorium Polski sygnałów nawigacji satelitarnej systemu Galileo i towarzyszącego mu systemu wspomagającego EGNOS. Skutecznie wspierał też starania polskich jednostek naukowych, badawczych i przedsiębiorców o możliwie szeroki komercyjny udział w tym przedsięwzięciu.
Również minister właściwy do spraw gospodarki – zdaniem NIK – aktywnie i skutecznie działał na rzecz pozyskania dla polskich przedsiębiorców kontraktów z ESA, w wyniku czego tzw. stopa zwrotu składek wpłacanych do tej agencji przez Polskę była istotnie wyższa niż osiągana przez inne kraje na porównywalnym etapie rozwoju sektora kosmicznego.

NIK negatywnie oceniła natomiast niestworzenie systemu koordynacji oraz monitorowania stopnia wykonania celu strategicznego, celów szczegółowych i wskaźników realizacji przypisanych do poszczególnych celów Polskiej Strategii Kosmicznej. Nie został też opracowany system bieżącego monitorowania wykonania zadań PSK. Minister właściwy ds. gospodarki w sposób przewlekły prowadził prace nad projektem ustawy o działalności kosmicznej. Brak tej ustawy istotnie osłabia warunki rozwoju polskiego sektora kosmicznego i przyczynia się do niewypełniania przez Polskę zobowiązań międzynarodowych wynikających z konwencji ONZ o rejestracji obiektów kosmicznych. Zdaniem NIK nierealizowanie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego może negatywnie wpływać na wizerunek Polski jako kraju, który pretenduje do aktywnego udziału w europejskiej polityce kosmicznej.

Jak czytamy w informacji pokontrolnej NIK, Polska Agencja Kosmiczna, intensywnie realizowała wiele zadań wynikających z PSK. Nierzetelnie przygotowała jednak finansową stronę projektu Krajowego Programu Kosmicznego. W ocenie NIK było to zasadniczą przyczyną niezatwierdzenia tego projektu. Program miał stanowić fundamentalny instrument realizacji celów Strategii. W konsekwencji jego nieprzyjęcia powstało istotne ryzyko nieosiągnięcia w najbliższych latach znacznego i szybkiego zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego, co podkreślali także przedsiębiorcy sektora.
Zdaniem Izby niecelowe i naruszające przepisy ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej było zaniechanie przez POLSA nawiązania współpracy z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie identyfikowania i analizy potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz wspierania kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej.

Najwyższa Izba Kontroli wniosła do:
• prezesa Rady Ministrów o jednoznaczne ustalenie organu uprawnionego do zatwierdzenia Krajowego Programu Kosmicznego;
• prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej o zapewnienie możliwie szybkiego opracowania nowej wersji Krajowego Programu Kosmicznego, uwzględniającej możliwości finansowe kraju;
• ministra właściwego do spraw gospodarki (ministra rozwoju) o: zakończenie prac nad projektem ustawy o działalności kosmicznej oraz o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, zapewnienie bieżącego dokonywania przez Polskę notyfikacji sekretarzowi generalnemu ONZ wypuszczanych przez Polskę obiektów kosmicznych, a także o ustanowienie, we współpracy z pozostałymi zainteresowanymi instytucjami, skutecznego systemu koordynacji oraz bieżącego monitoringu realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.

Szczegóły

AW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Reakcja GUGiK na zapytania o wykonanie zaleceń kontroli jest błyskawiczna i już w LUTYM 2020 powstaje taki oto kuriozalny dokument. Proszę zwrócić uwagę na podstawę prawną wydania Zarządzenia Dyrektora Generalnego która nie daje jej takich uprawnień oraz art 12 który wskazuje, że osoby które mogą mieć konflikt interesów powinny zgłosić to do .... GGK lub Dyrektora Generalnego GUGiK. http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/000 8/215099/Zarzadzenie-Nr-1-DG-z-2020-r.-Zasady-prze ciwdzialania-korupcji-i-konfliktowi-interesow.PDF Specjalnie dla Ciebie DROGA REDAKCJO powiększam ci DATY żebyś je zauważyła.
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Reakcja GUGiK Ciekawe że par 10 zarządzenia jest jawnie sprzeczny z Kodeksem Pracy w zakresie umowy o zakazie konkurencji. Za takie rzeczy drogi GUGiK stosownie do zapisu Kodeksu Pracy się pracownikom płaci. Ale to już pewnie kiedyś PIP przy kontroli się wypowie. Wystarczy poczekać na pierwszego wkurzonego pracownika GUGiK zwalniającego się z pracy.
 3 
odpowiedz zgłoś
Szanowna Redakcjo cd. Przeczytałem zalecenia pokontrolne i jedno mnie rozbawiło i bardzo jestem ciekaw jak GGK wbrew sobie je realizuje (w końcu jest urzędnikiem państwowym służącym wszystkim a nie prywatną osobą, właścicielem firmy, czy współwłaścicielem) W zaleceniach pokontrolnych, kontrolerzy zalecili aby GGK podjął działania promocyjne i zachęcające, wynikiem których będzie widoczny trend rezygnacji przez gminy z komercyjnych rozwiązań (jak rozumiem m.in z iMPA (!)) w zakresie prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów na rzecz wykorzystania aplikacji GUGiK-EMUiA. BRAWO KONTROLERZY ALE IDĘ O ZAKŁAD, ŻE W TEJ SPRAWIE NIC SIĘ NIE DZIEJE. I to jest temat Szanowna Redakcjo - jak w rok po kontroli zrealizowane są zalecenia pokontrolne.
 5 
odpowiedz zgłoś
cd Albo to co już ktoś kiedyś pisał jak to kontrolerzy negatywnie ocenili treść zawartą w pismach skierowanych przez GGK do gmin dotyczących zawartych porozumień, tj.: sposób formułowania pism, sugerowanie w nich wyboru iMPA (!), krytykowanie własnego rozwiązania EMUiA oraz brak podjęcia środków promujących bezpłatne dla gmin rozwiązanie EMUiA, co budzi wątpliwości natury etycznej (bardzo delikatnie !). Rodzi także podejrzenia w zakresie konfliktu interesu oraz w niekorzystnym świetle przedstawia GUGiK i jego rozwiązania czy na przykład kwestie pracy zespołów gdzie osoby powoływane do zespołów eksperckich z firm nie podpisywały oświadczeń o braku konfliktu interesów/bezstronności, czy przekazywanie pism przez GUGiK z prośbami o wyznaczenie kandydatów do zespołów po ich powołaniu, czy sprawa interesów GUGiK w zakresie rozwoju systemów informatycznych i wykorzystanie zdobytej wiedzy przez przedstawicieli firm w zespołach np. w ramach kolejnych zamówień publicznych. Można byłoby mnożyć :(
 5 
odpowiedz zgłoś
Cytat w wyniku prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju monitoringu realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono, że w odniesieniu do przeprowadzonej w 2019 r. przez Ministra Inwestycji i Rozwoju kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK) w zakresie projektów informatycznych, nie zostało zrealizowane zalecenie pokontrolne: ?Uregulować formalnie i jednoznacznie kwestie prawne związane z przekazaniem na rzecz GUGiK usługi Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów, poprzez zawarcie obustronnej umowy w zakresie praw autorskich, przekazania kodów źródłowych oraz innych praw, w celu zabezpieczenia przyszłych interesów GUGiK przed ponoszeniem jakichkolwiek kosztów związanych z przekazaniem, użytkowaniem, rozwojem i eksploatowaniem przekazanej usługi.?, sformułowane w Wystąpieniu pokontrolnym z 14 sierpnia 2019 r.
 4 
odpowiedz zgłoś
No to pismo Z TEGO ROKU z ukłonami dla zaangażowanej w śledzenie afer i całkowicie obiektywnej wobec GGK redakcji. Czyje usługi zasilają powiaty ? https://www.szybkiplik.pl/4e73rGu7xs Wskutek takiej rzeczowej odpowiedzi Szanownej Redakcji jasne jest że pewnie wystąpiliście o kontrole i zainteresowaliście się dlaczego nie ma ich na BIP GUGiKu.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: No to Do kompletu brakuje jeszcze odpowiedzi GGK na wystąpienie pokontrolne z lipca 2019 - tam gdzie to napisał, że to jego pomysł jego idea, jego wykonanie więc nic od nikogo nie musi kupować. Może ktoś ma przez przypadek ?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: No to Poszukaj na BIP GUGiKu.
zgłoś
Szanowna Redakcjo Co mnie obchodzi kontrola w jakiś agencji kosmicznej - mnie obchodzi kontrola w gugik, o której boicie się nawet wspomnieć. Dlaczego ?
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Szanowna Redakcjo Money, money, money.....
odpowiedz zgłoś
odp: Szanowna Redakcjo To nie jest kwestia strachu, ale aktualności. Kontrola była przeprowadzona przez nieistniejące już ministerstwo i zakończona ponad rok temu. Gdybyśmy uzyskali jej wyniki wcześniej, z pewnością byśmy je opublikowali i omówili.
 3 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Szanowna Redakcjo Bardzo ładna reklama u góry z tego gov.pl.
 1 
zgłoś
odp: odp: Szanowna Redakcjo Nie chcę nic sugerować ale ja np. chętnie bym przeczytał artykuł opisujący cała sprawę typu: "Rok po kontroli - co się zmieniło, jakie efekty, czy kontrola była potrzebna ? " Przecie to bardzo ważny temat bo po raz pierwszy chyba zarzucono ggk możliwy konflikt interesów czy nieetyczne działania. Jak można tolerować postępowanie, w którym urzędnik państwowy myli biznes, pracę naukową, swoje prywatne interesy i dokonania ze służbą jaką jest bycie urzędnikiem na tak wysokim szczeblu ?
 3 
zgłoś
odp: odp: Szanowna Redakcjo Zgadza się, to nie jest kwestia strachu to jest kwestia zupełnie czegoś innego.
 2 
zgłoś
6 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Pobieranie danych BDOT10k oraz wtyczka QGIS
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS