wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-28| Geodezja, Prawo

Jak wyglądają nowe standardy geodezyjne po konsultacjach?

W toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do projektu rozporządzenia ws. standardów geodezyjnych zgłoszono blisko pół tysiąca uwag. Autorzy przepisów uwzględnili zarówno postulaty o charakterze redakcyjnym, jak i merytorycznym.


Jak wyglądają nowe standardy geodezyjne po konsultacjach?

Na wstępie zaznaczmy, że na razie na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano jedynie spis uwag oraz odniesienie się do nich GUGiK. Niestety, nie z każdego wyjaśnienia Urzędu wynika, w jaki konkretnie sposób dana uwaga została uwzględniona. Wątpliwości wyjaśniłaby nowa wersja projektu, ta nie została jednak jeszcze opublikowana.

Analizując uwagi, zacznijmy od końca, czyli od przepisów przejściowych. Co najważniejsze, wciąż aktualne jest wejście w życie tego rozporządzenia już 31 lipca, czyli w najbliższy piątek. W toku konsultacji wpłynęło ponadto wiele postulatów, by wydłużyć okres przejściowy na wdrożenie obowiązku stosowania operatu elektronicznego. GUGiK twardo stoi jednak na stanowisku, że zaproponowane w pierwszym projekcie 6 miesięcy to wystarczająco długo. Do projektu dodano ponadto przepis przejściowy dotyczący zasad wykonywania pomiarów rozpoczętych i niezakończonych przed 31 lipca.

Jeśli chodzi o uwagi dotyczące samych standardów, zdecydowana większość została przez GUGiK odrzucona, szczególnie te, które dążyły do zwiększenia szczegółowości rozporządzenia bądź wprowadzenia dodatkowych wymogów dla wykonawców prac geodezyjnych. Autorzy nowych standardów negatywnie odnieśli się do postulatów dotyczących m.in.:

 • określenia minimalnych odległości między punktami osnów pomiarowych,
 • zwiększenia dopuszczalnej wartości średniego błędu wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej do 0,05 m celem rozszerzenia możliwości wykorzystania pomiarów GNSS,
 • zdefiniowania zawartości szkicu polowego,
 • załączania do operatu map przeznaczonych dla zamawiającego,
 • obowiązku załączania do operatu dokumentacji dotyczącej analizy materiałów zasobu,
 • możliwości dzielenia operatu elektronicznego w formacie PDF na wiele plików,
 • doprecyzowania, co wykonawca ma zrobić z oryginałami dokumentów w przypadku, gdy do operatu dołączył ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
 • rozszerzenia zawartości sprawozdania technicznego.

Nowe standardy geodezyjne mają ułatwić wykorzystanie w pracach geodezyjnych zdjęć z dronów. W projekcie rozporządzenia brak jednak choćby ogólnikowych regulacji dotyczących stosowania tej technologii. Ich wprowadzenie postulowało Stowarzyszenie Geodetów Polskich czy Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, GUGiK negatywnie odniósł się jednak do tych propozycji.

Jeśli chodzi o uwagi uwzględnione, to zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami GUGiK poprawił przepis dotyczący pomiarów kontrolnych GNSS. W nowym brzmieniu ma on być wykonywany 7 km od obszaru objętego pomiarem.

Istotną zmianą jest całkowite usunięcie § 16 ust. 2, który nakładał obowiązek wykonywania pomiarów kontrolnych przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy. Jak zwracało uwagę SGP, z uwagi na brak konieczności dokumentowania takiego pomiaru, obowiązek ten jest bezcelowy i nieweryfikowalny.

W toku konsultacji zwracano uwagę, że proponowane brzmienie § 31 pkt 1 wymusza w niektórych przypadkach wieloetapowość wykonywania mapy do celów prawnych (np. gdy prace należy poprzedzić ustaleniem przebiegu granic czy aktualizacją użytku gruntowego). W odpowiedzi na te uwagi GUGiK usunął budzący wątpliwości zapis „zgodnie z mapą ewidencyjną”.

W odpowiedzi na wiele postulatów dodano też możliwość obliczenia „przez potrącenie” powierzchni dla podziałów o łącznej powierzchni do 33% wykonywanych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (pierwotne brzmienie przepisów dotyczyło jedynie podziałów nieruchomości rolnych i leśnych).

Sporo uwag zgłoszono do regulacji dotyczących mapy do celów projektowych, w szczególności jej zasięgu przestrzennego. Według nowego brzmienia „mapę do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych obejmującego obszar niezbędny do wykonania projektu budowlanego”. Zrezygnowano tym samym z 30-metrowego pasa otaczającego obszar zamierzenia budowlanego, niezależnie od rodzaju i wielkości tego zamierzenia. Usunięto jednocześnie ust. 2 mówiący, że „wielkość obszaru, dla którego sporządza się mapę do celów projektowych, w razie potrzeby może być zwiększona przez organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę”.

Doprecyzowano także zapisy § 35 w zakresie przypadków, kiedy należy dokonać ustalenia granic przy wykonaniu MdcP. Nowe brzmienie przepisu nie jest jednak znane. Wiadomo jedynie, że ust. 2 ma brzmieć „Pomiar, o którym mowa w ust. 1, wykonawca poprzedza czynnościami mającymi na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych przeprowadzanymi w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust 2 ustawy”.

Przeredagowano § 36 ust 1. określający treść MdcP. Zgodnie z nim „treścią mapy do celów projektowych są szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej, usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje, w tym miary liniowe”. To m.in. odpowiedź na postulaty, by miary liniowe nie były obowiązkowym elementem tego opracowania. Warto ponadto zwrócić uwagę, że z obowiązkowej treści MdcP wypadły „grunty obciążone służebnościami gruntowymi lub publicznymi ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomości”. „To projektant jest władny ocenić, czy zamieszczenie takich informacji na mapie ma wpływ na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą” – tłumaczyło ten postulat Ministerstwo Infrastruktury.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało z kolei, by doprecyzować, jak elektronicznie podpisywać operat techniczny. W odpowiedzi GUGiK dodał w § 39 ust. 2 zapis o podpisie zaufanym oraz podpisie osobistym. Wprost określono też, że ma on być składany przez kierownika prac geodezyjnych.

Sporo różnych uwag zgłoszono do § 40 definiującego zawartość operatu technicznego. GUGiK negatywnie odniósł się do propozycji rozszerzenia tej listy np. o: szkic podstawowy zawierający wyniki analizy materiałów zasobu, raport z pomiarów GNSS, dzienniki pomiarowe z pomiaru obiektów ewidencyjnych czy – co szczególnie istotne – kopie map przeznaczonych dla zamawiającego. Doprecyzowano natomiast, że do operatu nie trzeba dołączać kopii zbiorów danych lub innych materiałów zasobu udostępnionych wykonawcy w zakresie zgłoszonej pracy. Doprecyzowano również pkt 5 dotyczący „wyników wykonanych pomiarów geodezyjnych”. Niestety, finalne brzmienie § 40 nie jest znane.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem § 44 ust. 3 „Współrzędne punktów granicznych ujawnione w ewidencji gruntów i budynków nie podlegają modyfikacji, jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania i pomiar będący źródłem danych ewidencji gruntów i budynków wykonane były z jednakową dokładnością, a odchylenie liniowe między tymi samymi punktami nie przekracza 0,25 m”. W odpowiedzi na liczne postulaty wartość ta została zmieniona na 0,20 m zarówno dla punktów stabilizowanych, jak i niestabilizowanych.

Jeśli chodzi o inne uwzględnione postulaty, warto zwrócić uwagę na następujące punkty:

 1. Wprowadzono obligatoryjność wywiadu terenowego dla pomiarów, których celem jest sporządzenie mapy do celów projektowych (dla pozostałych jest to czynność fakultatywna).
 2. Przepisy dotyczące pomiarów kontrolnych GNSS rozszerzono o pomiar rzędnych wysokościowych (muszą one spełniać warunek dh ≤ 0,09 m).
 3. Przeredagowano przepisy dotyczące zakładania osnowy technikami kinematycznymi GNSS (ich nowe brzmienie nie jest jednak znane).
 4. Z § 14 usunięto ustępy 2-5 regulujące szczegółowe zasady pomiaru oraz wyrównywania pomiarowych osnów wysokościowych. Pozostawiono natomiast ust. 6 „w celu zapewnienia poprawności wykonania pomiarów wysokościowych technikami kinematycznymi”.
 5. Usunięto § 15 ust. 2, zgodnie z którym „Zakres informacji o obiektach pozyskiwanych w trakcie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych określają przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 5 ustawy”. W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego pierwotnie proponowany zapis pozwalałby żądać od wykonawcy dostarczenia informacji w zakresie niemożliwym do spełnienia.
 6. Doprecyzowano, że na szkicu polowym stosuje się oznaczenia i symbole graficzne właściwe dla treści mapy zasadniczej. Negatywnie odniesiono się jednak do propozycji, by wykonywanie tego opracowania było obowiązkowe.
 7. Usunięto § 18 ust. 2 regulujący pomiar uzbrojenia terenu o wymiarach powyżej 0,75 m.
 8. W § 19 ust. 3 (dotyczy pomiaru wysokościowego podziemnych szczegółów terenowych) dodano sformułowanie „dostępnych do pomiaru”.
 9. Przeredagowano § 20 pkt 1, który precyzuje sytuacje, kiedy należy określać wysokość z podwyższoną dokładnością 0,02 m.
 10. Usunięto cały rozdział 4 regulujący temat osnowy realizacyjnej, natomiast zachowano, dodając § 5 ust. 4, zapis dotyczący wymogów osnowy realizacyjnej związanych z pomiarami przemieszczeń.
 11. Usunięto § 28 dotyczący geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i jej przekazywania kierownikowi budowy, ponieważ „wynika on z definicji ustawowej”.
 12. Jednoznacznie wskazano możliwości wykorzystania przy opracowywaniu mapy do celów prawnych danych z bieżącego pomiaru.
 13. Zdefiniowano nazewnictwo plików załączanych do operatu.
 14. Przeredagowano § 45 ust. 1, tak że zmiana pola powierzchni działki zawsze ma być oparta o pomiar punktów granicznych, a nie wyłącznie na podstawie analizy materiałów zasobu.

Odniesienie się do uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
szkic orientacyjny Czy nadal będzie wymagany szkic orientacyjny przy sporządzaniu map? Znacie kogoś komu jest on potrzebny?
 2 
odpowiedz zgłoś
Zdjecia z dronow Nie rozumiem tylko tego panicznego strachu przez robieniem map metodami fotogrametrycznymi. Dzisiejsza technologia pozwala na osiągniecie dokładności wystarczających do zredagowania MDCP. A może weryfikatorów jest to zbyt wysoki poziom abstrakcji.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Zdjecia z dronow Co więcej, dronów na niebie jest juz całe mnóstwo i ogrom firm wykorzystuje drony przy mapach dcp. Ale wszystko psują znowu starostwa które nie pozwalają na takie rozwiązania bo weryfikatorzy nie mają zielonego pojęcia jak to działa...Dlatego weryfikator jeżeli juz ma być powinien sprawdzać jedynie zgodność pliku wsadowego czy nie zniszczy bazy a nie dokładności opracowania. To sprawa WYKONAWCY i tylko WYKONAWCY którego z klientem wiąże umowa. Nic do tego staroście.
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
??? "Mapki za 500" i tyczenie domków za flaszkę - jak długo zamierzacie tak dziadować?
 1 
 14 
odpowiedz zgłoś
Geodeci specjalnej troski trzeba was objąć programem surowych przepisów i regulacji abyście komuś a tym bardziej sobie krzywdy nie zrobili. Robicie robotę za darmo i jesteście tak zatyrani że stanowicie niebezpieczeństwo dla społeczeństwa.
 1 
 13 
odpowiedz zgłoś
standard pomiaru Szkoda to wszystko czytać. Generalnie Geodeta powinien odpowiadać za pomiar x,y,h z odpowiednią dokładnością względem poprawnej osnowy. Geodeta jest od tego żeby poprawnie zmierzył.
 4 
 4 
odpowiedz zgłoś
standardy Akurat co do odległości między punktami osnowy pomiarowej to powinna być jednoznacznie określona w standardach. Są geodeci co zakładają punkty w odległości przykładowo 40m, a potem wynoszą punkty graniczne w odległości 160m i pisze taki gigant mocy w sprawozdaniu, że spełnia warunek dokładnościowy. I mu się wydaje, że wszystko jest ok. Potem idziesz na taki punkt, robisz pomiar kontrolny (przykładowo do podziału) i zonk 0,40m nie pasuje do bazy. i co ? Tak wygląda geodezja. Dziadostwo....
 10 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: standardy Wiem o co ci chodzi i wiem że nie umiesz tego wyrazić (napisać). Wychodzą braki w edukacji albo jesteś już za mocno zatyrany geodezją.
 9 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: standardy papier wszystko przyjmie.
 1 
 6 
zgłoś
odp: standardy Nie minusujcie, ponieważ niestety niewielu geodetów rozumie pojęcie analizy dokładnościowej. Po to się wpisuje pewne założenia w standardach aby za każdym razem takiej analizy nie trzeba było przeprowadzać dla pewności czy pomiar wykonany z wymaganą dokładnością. Ale po co przecież teraz to jest taki sprzęt, że myślenie zastępuje. Nawe pomiarów kontrolnych nie potrzeba robić bo po co przecież sprzęt super. A o tym, że teorii błędów i rachunku wyrównawczego uczyli po coś to już się nie pamięta. Standardy - kierunek słuszny, wykonanie - liche.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: standardy Ale przecież projekt standardów zawiera kryteria dokładnościowe dla określenia położenia punktu. Czyli będą one obowiązujace i jak ktoś nie potrafi zaprojektować pomiaru tak żeby zostały one dotrzymane to po prostu zrobi pomiar źle. To czy ktoś będzie nad tym panował i w jakim trybie to już odrębna sprawa. To samo jest z pomiarem kontrolnym. Projekt standardów takiego pomiaru nie zabrania i jeśli ktoś w konkretnym przypadku uważa go za właściwy nie tylko może ale powinien go wykonać. Obecne brzmienie standardów bardziej służyło bezmyślnie prowadzonej weryfikacji niż dbałości o jakość opracowań. Nowe standardy z pewnością jakości nie polepszą ale zlikwidują, miejmy nadzieję, część problemów z weryfikacją. A jakość opracowań, czy "baz danych", to zagadnienie bardziej złożone i nie w technologii prac pomiarowych tkwi problem.
 2 
 1 
zgłoś
Tik-Tak Tak ważne rozporządzenie ma wejść w życie pojutrze, a tu wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać. Źle to wróży :(
 2 
 8 
odpowiedz zgłoś
Bardzo dobrze... że GUGIK uwzględnia uwagi wykonawców, bo przecież prawo ma być tworzone glownie dla ludzi, którzy ten zawód rzeczywiście wykonują. Brawo GGK!
 6 
 9 
odpowiedz zgłoś
SGP-out Żądam natychmiastowego rozwiazania tego chorego tworu zwanego SGP! A wszystkich członków do karnych pomiarów z użyciem jedynie węgielnicy i ruletki! Moze wtedy odechce im się głoszenia swoich chorych pogladow. A dla Pana GGK wielkie dziekuje, moze nie jest idealnie ale chociaż znacznie lepiej z takimi standardami! Oby tak dalej!
 5 
 25 
odpowiedz zgłoś
komunistyczni ambasadorzy z SGP Towarzysz WI idzie ku mojemu zaskoczeniu w dobrą stronę jednak jeśli to ma wejść 31 lipca... każdy widzi, że to jest niedopracowane i na ostatni moment - nie róbcie kolejnego dziadostwa byleby przepchnąć. Odnośnie SGP - to jest po prostu dramat co Wy ludzie sobą reprezentujecie - nie wiem czy śmiać się czy płakać czytając Waszą konkluzję ws. Standardów - "Nie jest rozsądne zbytnie uszczuplanie treści standardów ? bo tworzy to podwaliny chaosu i braku jednolitości prac geodezyjnych"?! xD Albo uwagi w stylu: minimalnej odległości między punktami osnów pomiarowych xD xD Słuchajcie - Wy dodajcie sobie literkę T w nazwie co brzmiałoby: Stowarzyszenie Geodetów TEORETYKÓW Polskich. Wyjdźcie kiedyś z zadymionych gabinetów akademickich w teren na pomiar.
 8 
 26 
odpowiedz zgłoś
odp: komunistyczni ambasadorzy z SGP Szczerze, to nawet studenci i większość wykładowców zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże problemem są zagorzali zwolennicy geodezji z lat 70 z pragnieniem powrotu do globalnej fuszery :) są to zazwyczaj ludzie około 50, którzy na egzaminie wśród metod obliczeniowych wyróżniają taki twór jak "metoda komputerowa"
 5 
 14 
odpowiedz zgłoś
Ministerstwo Sprawiedliwości zlekceważono - pkt 24 Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyło: "Zaproponowane brzmienie przepisu [§ 17 ust. 4 pkt 8] budzi zastrzeżenia, gdyż powinno ono zawierać nie tylko imiona i nazwiska, ale także sposób ustalenia identyfikacji tych osób (numer DOWODU OSOBISTEGO, paszportu, itp.)". Na razie GUGiK to zignorował, ale to wróci ze zdwojoną siłą, bo art. 39 PGiK posługuje się pojęciem "strony". Mamy więc przy wznowieniach i innych pracach dotyczących ustalania przebiegu granic Jan Kowalskiego syna Jan i Marii zamieszkałego w ... pod nr 100, ale później okazuje się, że to "Jan Kowalski syna Jan i Marii zamieszkały w ... też pod nr 100" - ale to ojciec (były właściciel). Syn pracuje zagranicą itd. Tu trzeba by wreszcie jednoznacznie wpisać PESEL, który mamy przecież w EGiB.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Bardzo dobre zmiany Jeśli ten trend zostanie utrzymany, to można będzie stwierdzić, że w Standardach wreszcie dogoniliśmy Zachód. Miejmy nadzieję, że nic się nie popsuje po drodze :)
 6 
 6 
odpowiedz zgłoś
@ Chyba większego bałąganu prawnego w geodezji nie było nigdy. Kto jest za to personalnie odpowiedzialny?
 9 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: @ Efekt pretensji o prawa autorskie ;-)
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
Nie tak łatwo z mapą z projektem podziału nieruchomości. Ale mapę z projektem podziału nieruchomości chyba trzeba dołączyć do operatu, skoro starosta ma ją z urzędu uwierzytelnić. Bo podobno w przypadku mapy z projektem podziału nieruchomości oświadczenie wykonawcy (kierownika prac) ma nie działać.
 4 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Nie tak łatwo z mapą z projektem podziału nieruchomości. Nie będzie czegoś takiego jak uwierzytelnienie.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Nie tak łatwo z mapą z projektem podziału nieruchomości. Nie będzie to uwierzytelnianie lecz opatrzenie dokumentów klauzulą urzędową - art. 12b ust. 5
 1 
 1 
zgłoś
FELCENLOBEN tak określił znęcanie sie weryfikatorów nad mapą z projektem podziału. Dr. Inż. Dariusz FELCENLOBEN Przegląd Geodezyjny nr. 4/2019 "Przepisy ustawy o gosp. nieruchomościami czy rozp. w sprawie (?) dokonywania podziałów nieruchomości nie mieszczących się w katalogu tych regulacji prawa, o których mowa w art. 12 b p.g.k. W świetle istniejącej praktyki podkreślić należy, że organ rejestrowy (starosta), dokonujący weryfikacji przedłożonej dokumentacji podziałowej (art. 97 ust. 1 pkt 5-8 u.g.n.), nie posiada uprawnień do oceny, czy opracowany przez geodetę projekt podziału nieruchomości spełnia ustawowe przesłanki umożliwiające jego zatwierdzenie. Uprawnienia te należą bowiem do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego postępowanie administracyjne w tej sprawie."
 11 
odpowiedz zgłoś
mapa wynikowa Czyli dobrze rozumiem, mapa z proj. podziałem nie będzie składową operatu technicznego, co za tym idzie nie będzie podlegała kontroli ?
 3 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: mapa wynikowa Nie kontroli lecz weryfikacji. Jak jej nie będzie w żadnej formie w operacie to niby jak miałaby być weryfikowana? Zmiany poszły w bdb kierunku ale poczekajmy na publikacje. Wiele nieistotnych dokumentów wypadło z operatu, dzienniki, raporty, niektóre szkice, mapy z wywiadem np. przy prawnych czy inw.powykon. kopie wspomnianych mapa z proj. i dcp. Do tego operat w pdf przekazany elektronicznie. Jednym słowem skorzystali na tym weryfikatorzy bo dużo mniej do weryfikacji a więc szybsza weryfikacja. To się doktorowi Izdebskiemu udało, oczywiście jeśli ten kierunek zostanie utrzymany.
 4 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: mapa wynikowa Dokładnie, mi się podoba ale poczekajmy, aż prawnicy sejmowi przeredagują i zapiszą te przepisy, to być może złapiemy się za głowy.
 3 
 4 
zgłoś
odp: odp: mapa wynikowa No to jak zostanie opatrzona (np. mapa z projektem podziału nieruchomości)klauzulą urzędową, skoro jej skan nie będzie częścią operatu?
 2 
 1 
zgłoś
odp: odp: mapa wynikowa no i wreszcie wrócimy do wielkości operatów z lat 50-60-tych, które składały się z 5 kartek na krzyż i też to działało. Ba! działa do dzisiaj. A dzisiaj mamy operat "podziałowy" składający się z 50, czy 70 kartek... Z czego 3/4 to makulatura nikomu do niczego niepotrzebna...
 10 
zgłoś
odp: odp: mapa wynikowa Gienek a pamiętasz co tam urząd potwierdza? Przypomnę, poświadcza że dokument został opracowany w wyniku prac ... których rezultaty zawiera operat... Organ nigdy nie potwierdzał zgodności mapy z mapą w operacie. Po drugie jak sam złożysz oświadczenie na mapie w związku z pozytywną weryfikacją, to urząd będzie widział mapę tylko gdy wpłynie do niego w stosownym postępowaniu.
 2 
zgłoś
16 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Symulacja przerwania wału powodziowego
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS