wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-07| Geodezja, Prawo

SGP: nie rezygnujmy ze szczegółowości standardów geodezyjnych

W tym tygodniu kończą się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia ws. standardów geodezyjnych. Stowarzyszenie Geodetów Polskich zgłosiło do niego 60 uwag.


SGP: nie rezygnujmy ze szczegółowości standardów geodezyjnych

W uwagach ogólnych organizacja podkreśla, że nie jest rozsądne zbytnie uszczuplanie treści standardów, gdyż tworzy to podwaliny chaosu i braku jednolitości prac geodezyjnych. „Wadą główną obowiązujących aktualnie standardów nie była ich nadmierna precyzyjność i szczegółowość, ale brak uporządkowania treści. Obecnie projektowane standardy pod tym względem wprowadzają nową, wyższą jakość dzięki lepszej przejrzystość przekazu uporządkowanego w poszczególnych rozdziałach. Natomiast rezygnacja z wielu cennych informacji, definicji czy wymogów, które stanowią treść obecnie obowiązujących standardów (nawet jeśli można te informacje odnaleźć w podręcznikach akademickich) czyni projektowane standardy uciążliwymi dla potrzeb zastosowań praktycznych. A przecież – jak się wydaje – po to właśnie są standardy: aby były pomocne w praktyce wykonawstwa geodezyjnego” – podkreśla SGP.

Organizacja zauważa, że w nowych standardach zabrakło chociażby doprecyzowania wykorzystania fotogrametrycznych dronów. Dlatego SGP proponuje dopisać w § 5, że w przypadku pomiaru fotogrametrycznego rolę osnowy pomiarowej pełni terenowa osnowa fotogrametryczna. Z kolei w § 16 (reguluje dokładność pomiaru szczegółów terenowych) należy dodać, że w przypadku pomiaru fotogrametrycznego drugim, niezależnym pomiarem może być pomiar na innej parze zdjęć.

Do § 16 SGP ma zresztą więcej uwag. W ocenie organizacji regulacje te są niewłaściwe i tworzą zagrożenie dla jakości danych PZGiK. W dołączonej do swoich uwag analizie Stowarzyszenie udowadnia, że w proponowanym kształcie przepisy pozwolą na przyjmowanie do zasobu wyników pomiarów obarczonych dużym błędem. Dlatego warto doprecyzować, że miarą dokładności określonych w tym paragrafie, jest „błąd średni określenia położenia szczegółu terenowego, które to określenie rozumiane jest jako funkcja danych obserwacyjnych”. Organizacja zauważa jednocześnie, że z uwagi na brak konieczności dokumentowania wykonania pomiaru kontrolnego szczegółów I grupy pozostawienie § 16 w zaproponowanej postaci jest bezcelowe, nieweryfikowalne i prowadzi do sytuacji „sztucznego dorabiania” tych danych w toku opracowywania wyników pomiarów.

SGP postuluje ponadto rozszerzenie składu operatu technicznego (§ 40). W ocenie organizacji powinien on zawierać również:

 • szkic podstawowy zawierający wyniki analizy materiałów zasobu,
 • wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zawierających wykazy współrzędnych punktów oraz charakterystykę dokładności (chodzi tu o doprecyzowanie zapisu z pierwotnego projektu, który mówi jedynie o „wynikach wykonanych pomiarów geodezyjnych”),
 • dzienniki pomiarowe z pomiaru obiektów ewidencyjnych dotyczących punktów granicznych i konturów budynków (zdaniem SGP mogą one stanowić ważny materiał dowodowy oraz pomoc dla innych wykonawców prac),
 • raport z pomiarów technikami satelitarnymi GNSS (bez tego wymogu zapisy §9.3-7 staną się martwe – twierdzi SGP),
 • dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym w szczególności kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych, map z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (zdaniem SGP szczególnie istotne jest załączanie map do celów prawnych, bo ułatwi to aktualizację EGiB; z kolei dołączanie MdcP i map z inwentaryzacji pozwoli zadbać o jednolitość tych opracowań).

SGP zwraca też uwagę na zapisy, które pozwalają załączać do operatu „poświadczone za zgodność z oryginałem kopie”. W ocenie organizacji niedopuszczalny jest brak regulacji, które precyzowałyby, co powinno dziać się z oryginałami tych dokumentów. W przepisach brakuje także określenia wymogów dla szkicu polowego. „W związku z tym, że będzie istniała pełna dobrowolność symboliki i opisów na szkicach polowych, można się spodziewać pełnego galimatiasu w tym zakresie. Zatem czytelność szkicu polowego bardzo spadnie” – argumentuje organizacja. Stowarzyszenie postuluje też, by standardy wprowadziły jasny wymóg, że wszystkie pomiary sytuacyjne i wysokościowe muszą być poprzedzone wywiadem terenowym.

Wśród innych istotnych postulatów SGP warto wymienić:

 • uregulowanie minimalnych odległości między punktami osnów pomiarowych (wymóg ten wzmocni zachowanie wymaganych projektem dokładności i będzie przeciwdziałał samowolce w tym zakresie – argumentuje organizacja);
 • rezygnację z usunięcia odkrytych podziemnych elementów uzbrojenia podziemnego z I grupy szczegółów dokładnościowych i wykazanie ich w II grupie (przepis w obecnym brzmieniu spowoduje możliwość wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia i przyłączy po ich zakryciu, co jest niezgodne z Prawem geodezyjnym i kartograficznym);
 • określenie, że do pomiaru kontrolnego GNSS wykorzystuje się nie „najbliższy” punkt osnowy (…), ale „zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru”;
 • dodanie obowiązku, aby przy okazji wykonywania tyczenia pouczyć inwestora „o obowiązku właściciela wynikającym z art. 22 ust. 2 ustawy, dotyczącym zmiany użytku gruntowego wraz z koniecznością dostarczenia niezbędnej dokumentacji” (ma to pomóc wykazywać użytki Bp w EGiB);
 • jednoznaczne wskazać możliwości wykorzystania przy opracowywaniu mapy do celów prawnych danych z bieżącego pomiaru (analogicznie jak przy MdcP);
 • zrezygnować z definiowania obszaru MdcP poprzez sztywno określony 30-metrowy pas otaczający obszar zamierzenia budowlanego niezależnie od rodzaju i wielkości tego zamierzenia; zadaniem SGP zakres mapy powinien być określony w umowie między zamawiającym a wykonawcą prac; „W przypadku małych inwestycji, np. budowy domu jednorodzinnego, narzucanie 30 m pasa wymusza aktualizację działek sąsiadów, na co inwestorzy nie chcą się zgodzić. W przypadku inwestycji np. liniowej zdarza się, że pół osiedla należy zaktualizować. Inwestorzy nie chcą płacić za tak duże obszary do aktualizacji, a w przypadku, gdy ten obszar w uzgodnieniu z projektantem bądź inwestorem jest mniejszy, wtedy zaczyna się problem w PODGiK” – argumentuje SGP.
 • rozszerzenie § 35, który reguluje sytuacje, gdy wykonawca określa położenie punktów granicznych w drodze pomiaru, o przypadki „usytuowania budowli, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń technicznych związanych z siecią lub innych trwałych elementów zagospodarowania terenu w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy nieruchomości” ; według obecnej propozycji dotyczy to tylko budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy nieruchomości – SGP proponuje zresztą, by wartość tę podnieść do 6 metrów;
 • zrezygnowanie z obligatoryjnego wykazywania miar liniowych na MdcP;
 • uzupełnienie rozdziału 8 o przepisy, z których wynikać będzie obowiązek wykonawcy do zharmonizowania danych przestrzennych, wchodzących w skład utworzonego przez niego zbioru danych i wykorzystanego do opracowania zamówionych u niego dokumentów;
 • w § 44, ust. 3 należy przywrócić granicę tolerancji odchylenia liniowego dla punktów granicznych na poziomie 0,15 m; zdaniem SGP zapisane w projekcie 0,25 cm jest „wyrazem wprowadzania tendencji do zaniżania jakości katastru pod względem precyzji w określaniu położenia punktów i znaków granicznych”;
 • dopuścić wykorzystanie punktów granicznych posiadających atrybuty ZRD nr 5 i 6 przy zmianie pola powierzchni działki ewidencyjnej (§ 45. 1);
 • doprecyzować, że 2-letni okres przejściowy na stosowanie plików innych niż GML powinien uwzględniać minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej; obecne brzmienie projektu sugeruje tymczasem pełną dowolność.

Uwagi SGP
Załącznik dotyczący § 16

Już wkrótce przedstawimy uwagi kolejnych organizacji zawodowych do tego rozporządzenia.

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
SGP ty komunistyczny tworze SGP ty komunistyczny yworze. Nic tylko wincy komuny.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
SGP Może 3 postulaty są sensowne. Reszta tylko betonuje naszą już beznadziejną sytuację w konfrontacji z urzędami. Parafrazując pewny słynny cytat: Nie dość, że jesteśmy w czarnej #$%!!ie, to jeszcze dzięki takim postulatom będziemy się w niej urządzać...
 9 
odpowiedz zgłoś
Dalej czekam na udostępnienie osnowy w swoim powiecie. System jest do bani, nikt nie jest za nic odpowiedzialny! Państwo z dykty!
 7 
odpowiedz zgłoś
Dzień dobry. Akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie nie ma służyć nauczaniu zawodu. Wszelkie zapisy zawierające czystą wiedzę podręcznikową powinny zniknąć ze Standardów raz na zawsze. Standardy nie powinny być również narzędziem do permanentnej inwigilacji wykonywania przez geodetów pomiarów. Koniec kropka.
 1 
 16 
odpowiedz zgłoś
To ten model został użyty do wykonania ekspertyzy: https://pomoceszkolne.info/produkt/teodolit-dydakt yczny-do-mierzenia-katow/ Solidny model bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Oczywiście wyżej wymieniony model można zintegrować z nasadką dalmierczą.
 4 
odpowiedz zgłoś
@ Z całą pewnością nalezy uregulować kwestie zawartości szkicu polowego. Wydaje się że konieczny jest zapis regulujący kwestie podpisów na nim: wykonawcy szkicu, kierownika prac polowych, osoby wykonującej pomiar, osoby sporządzającej szkic, osoby sprawdzającej oraz sekretarza. Do tej pory zdarzało się sytuacje że te osoby były skupione w jednym ciele, co w konsekwencji obniżało jakość prac oraz powodowało bezrobocie. Taki zespół terenowy z całą pewnością podniesie range zawodu a szkic będzie sporządzony w sposób właściwy. Kwestia zawartości szkicu może pozostać w gestii weryfikatora w PZGiK.
 16 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: @ szkice tak, po trzykroć tak, szkice dla opracowań które robimy kodując w trenie obiekty bezpoeśrednio w kontrolerach urządzeń pomiarowych, szkice do opracowań fotogrametrycznych i zdecydowanie szkice przy opracowaniach metodą skanningu 3D. Czekam niecierpliwie na taką regulację.
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: @ Zapomniałeś jeszcze o kierowcy samochodu. Jeśli kwestia zawartości szkicu ma pozostać w gestii weryfikatora to on też na szkicu powinien się podpisać.
 1 
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: @ @weryfikator prac nie będziemusiał się podpisywacna szkicu polowym, to byłby przerost biurokracji. Właściwie wystarczy upoważnienie od Starosty oraz złożenie uroczystego ślubowania o wysokiej jakości kontroli operatu technicznego (który zawiera ww. szkic polowy).
 1 
 8 
zgłoś
odp: @ Myślę, że każdy szkic powinien także zawierać odcisk palca każdego uczestnika pracy. Tylko linie papilarne są gwarantem bezpieczeństwa. Dziwię się, że SGP jeszcze na to nie wpadło
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: @ myślę, że jak policjanci powinniśmy mieć na kamizelkach przyczepione kamery, zawsze jak robimy jakikolwiek pomiar. Nagrania od razu powinny trafiać do chmury, na serwery starostwa, razem z zawartością folderów roboczych w naszych komputerach. Powinniśmy filmować obecnych przy czynnościach tak, żeby system identyfikacji twarzy mógł porównać obecnych z danymi z e-dowodu. Musimy nabyć odpowiednie czytniki, żeby e-dowodami e-obywatele mogli się podpisywać pod protokołami. Być może należy im umożliwić transmisję (czy też tv-debatę) z okazania granic, najlepiej z drona. Żeby nie musieli przychodzić osobiście, jak są skłóceni, albo na kwarantannie, albo są urzędnikami i nie mogą wyjść z urzędu, bo to też niebezpieczne. Tylko zwrotki niech zostaną papierowe, lepiej te białe, koniecznie z miejscem na adnotacje listonosza typu "adresat nie żyje", bo to im się na poczcie w EPO nie wpisuje.
 8 
zgłoś
Pablopablo Z wystąpień na konferencji GUGiK to sądzę, że za większością opiniami SGP stoi czołowy architekt obecnych rozwiązań Pan Radzio, a Prezes SGP jest jak długopis - podpisuje wszystko.
 1 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: Pablopablo pan radzio hołduje zapewne zasadzie władzy raz zdobytej nie oddamy
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
Uwagi SGP Na pewno sporządzanie szkic podstawowego przy pracach prawnych jest dobrym pomysłem. Sensowne jest również uregulowanie kto podpisuje operat elektroniczny. Analiza materiałów i sposób pomiaru powinno być w kompetencji i odpowiedzialności kierownika prac.Autor uwag nie rozumie chyba że wykonawca w myśl pgik jest przesiebiorca w szczególności osoba prawna, powoływanie się w uzasadnieniu na rozporządzenie o uprawnieniach jest bezsensowne, podobnie jak zadanie uszczegolowienia wymogów - decyduje i odpowiada kierownik prac a nie weryfikator.
 20 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Uwagi SGP Dla kogo i w jakim celu ten szkic miał by być robiony? Dla weryfikatora? Powiem tak, uczciwy geodeta zrobi robotę uczciwie i bez szkicu, a nieuczciwego i szkic nie powstrzyma przed popeliną. Mało tego, ten nieuczciwy zrobi taki piękny szkic że mucha nie siada, a uczciwy straci tylko czas na to. A pole do popisu weryfikatorów przy takich szkicach nieograniczone. I po co to komu potrzebne? Geodezji i tak już nic i nikt nie uratuje przed upadkiem.
 3 
 27 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Uwagi SGP Ale pisałem o szkicu podstawowym z analizy materiałów. Taki szkic jest potrzebny przede wszystkim mnie, jako wykonawcy, żebym wiedział na jakich założeniach opierał się poprzednik i czy zrobił to dobrze, skoro mam oceniać przydatność materiału, zwłaszcza w kontekście rozgraniczenia np.
 20 
 5 
zgłoś
odp: odp: Uwagi SGP a to rób SOBIE ten szkic podstawowy, ja np. robię to SOBIE na odpowiednich warstwach w CAD-dzie i nawet przegrywam to czasem do poprzez kolorowy dxf do instrumentu. Wywiad tez sobię robię przed pomiarem, ale nie muszę go przekazywać. Albo skończmy z tą ciągłą inwigilacją, albo skończmy z tymi fikcyjnymi uprawnieniami, dla przypomnienia: do SAMODZIELNYCH funkcji. Ależ się koledzy z SGP przyzwyczaili do mentorowania, pouczania, kontrolowania pozostałych kolegów, rozumiem, że trudno się z tym rozstać. Zawsze można jednak organizować kursy i szkolenia dla chętnych, na pewno przyjdą tłumy wiernych słuchaczy. Teraz lepiej online, może niech koledzy jakieś blogi pozakładają, żeby się spełniać, bo tu tylko 1000 słów?
 4 
 28 
zgłoś
odp: odp: Uwagi SGP Do @rozmarzony ale czy Kolega rozumie co ja mówię? Będziesz wiedział jak okreslilem granice w opracowaniu prawnym jak dam Ci sam wykaz współrzędnych? Tym bardziej jak opre się na punktach osnowy pierwotnej które mogą zniknąć, może na jakichś dokumentach od strony do których nie masz dostępu? Mówię przede wszystkim o pracach prawnych które mają inna specyfikę, przecież nie chodzi mi o to żeby sprawdzał to weryfikator ani o szkice z pomiaru syt-wys, którego poprawność zweryfikuje tzw. życie, może się nie zrozumieliśmy. Nie jestem w żadnym sgp ani nie chodzi mi o inwigilacje, ale często też widzę że granice są błędnie określane przez kolegów po fachu.
 11 
 5 
zgłoś
odp: odp: Uwagi SGP Koleżanki i Koledzy po fachu... wadliwe określanie granic nieruchomości jest skutkiem braku właściwych regulacji dotyczących zasad określania i ewidencjonowania tych granic oraz braku wiedzy osób wykonujących te prace i nadających im znaczenie formalne a nie taką czy inną technologią realizowaną przez geodetę, a w tym mieści się sporządzanie lub nie szkiców podstawowych. Kto nie czuje tych proporcji to marnuje tutaj swój i innych czas.
 1 
zgłoś
Geostefan mam niepłonna nadzieje, że AD2020, dysponując stałym dostępem do sieci RTN, osnowy 3 klasy, tachimetrem, tak ustalisz i pomierzysz zgodnie ze standardami granice, że bez problemu odszukam znaki nie zaglądając do Twojego szkicu podstawowego. Przecież robimy je w ramach własnej analizy pomiarów niezgodnych, niepełnych, bo np. zrobionych tylko taśmą od sąsiednich znaków itd. Każdy z nas taką analizę robi od początku. A jeśli znaki znajdę przemieszczone, jeśli będzie spór, to wtedy w postępowaniu cywilnym obaj powinniśmy być wezwani przed sąd, wtedy będziemy pokazywać biegłemu te nasze szkice podstawowe. Być może strony powinny mieć własnych geodetów, jak adwokatów, skoro tacy z nas stronniczy i niewiarygodni partacze w ocenie stowarzyszenia, które samo nadawało nam przez lata uprawnienia i samo organizowało egzaminy i szkolenia. A syt-wysy, GESUTY - tu wymogi powinni określać projektanci i gestorzy sieci. Ci ostatni powinni dbać o pomiar przed zasypaniem, nie my sęe mamy o to spierać.
 3 
 5 
zgłoś
Rozmarzony Ja się nie zgadzam. Wykonując pracę kilka działek dalej wykorzystuje współczynniki transformacji, pomiary osnowy pierwotnej, miary do szczegółów których może już nie być od poprzedników. Sprawdzam też dokumentację, i oceniam czy jest ona wiarygodna. Będziesz wiedział jak dam Ci same współrzędne z których punktow osnowy pomiarowej korzystałem, jakie mam punkty łaczne transformacji, że odnalazłem stary podcentr? A takie dane są niezbędne żeby dobrze zrobic następna pracę albo stwierdzić że moje lub czyjeś inne ustalenie się do niczego nie nadaje. A co do samego pomiaru już ustalonych punktów to jasna sprawa - przy dzisiejszych technologiach pomiarowych to pikuś i nie wymaga szczególnej dokumentacji.
zgłoś
geostefan ale to o czym piszesz to nie szkic podstawowy, tylko zakres przekazywania wyników pomiarów. Wolałbym, żeby stara numeracja, opis stabilizacji itd były zapisane w atrybutach punktów. Wolałbym, żeby transformacje układów lokalnych były przedmiotem modernizacji, a nie zdjęcia lotnicze, mające sens w szczerym polu gdzie nigdy nie było stabilizacji. Teraz są te wszystkie wymogi a mimo to bajzel jest w opór. Ja w swoim powiecie mam ok. 4 osnowy: katastralną, powojenną do syt-wysów, odnowioną III klasę, niedawno częściowo odnowioną ponownie lub nową pomierzoną GPS zupełnie bez związku z tym co na mapach. I nigdy nie wiesz, na którą co mierzono, wszytko zmieszane. Ale grunt to kontrola na punkcie. Układy wysokości są dwa ale ASG jest w innym. Bazy w jednym obrębie są wszystkie, w innym tylko gesut, w innym tylko budynki. Więc proszę, niech się już odpowiedzialni za ten chaos nie biorą za pouczanie, jak dbać o jednolitość danych i co kultywować dalej uparcie, bo widać, że ich teoria nie działa.
 2 
zgłoś
Rozmarzony No ok. Ale wg mnie analiza materiałów archiwalnych, podkreślam tylko przy pracach prawnych, musi być jakos udokumentowana i wcale nie chodzi mi o jakieś ośrodki tylko żeby było wiadomo skąd co się wzięło. Np dlaczego poprzedni geodeta uznał jakiś materiał za niewiarygodny, albo w jaki sposób skorzystał z danych obserwacyjnych. Inaczej będzie balagan i powinny standardy jednak tego wymagać-jak ktoś nie lubi szkicu to w innej formie ale żeby było wiadomo. Zgodzisz się?
 1 
zgłoś
będzie bałagan, bo już jest bałagan a metody sprzątania to tylko odświeżanie powietrza, brud zostaje. Kataster powinien być prowadzony nie przez składnicę, której pracownicy nie wiedzą, co mają na półkach ale przez fachowców (w zamian powinno się całkowicie zaniechać mapy zasadniczej). Za każdym razem zaczynam analizę granic od nowa. Skutkiem stosowania obecnych przepisów jest to, że w obwodnicy jednej działki mam punkty zmieszane, o współrzędnych z różnych źródeł. W związku z tym nie da się zrobić z tego transformacji, trzeba szukać pierwotnych, nieskażonych współrzędnych punktów granicznych i starej osnowy. I o taką historie pomiarów osnów ODGIK zupełnie nie dba, za każdym razem przeglądam wszystkie, ostateczne protokoły w operatach i ostateczny pomiar znaków, bo jest to rozproszone i nieusystematyzowane. Do podziału i tak muszę przyjąć ostatnie ustalenie, choć nieraz wg mnie błędne. Bardziej interesuje mnie jak odszukać znaki. A teraz to nie powinien być problem z operatami oddawanymi do zasobu a o to się rozchodzi.
zgłoś
Rozmarzony Nie musisz przyjmować ostatniego ustalenia..., chyba że jest ostateczna decyzja o rozgraniczeniu.
zgłoś
odp: Uwagi SGP Czy ten "szkic podstawowy" będziemy musieli wykonać w kolorach na kalce technicznej? Najlepiej piórkiem redis.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Uwagi SGP Szczerze mówiąc to nie wiem co to piórko redis, w Sgp nie byłem i jestem co najmniej dwa razy młodszy niż większość członków i z nowymi technologiami radzę sobie dobrze. Dziwi mnie dlaczego cześć z Was uważa że każdy może ustalać granice jak chce i w żaden sposób tego nie dokumentowac... Mi to bardzo utrufnialo by pracę dochodzenie skąd ten człowiek to sobie wymyślił. A tak będzie jasno opisane w takiej czy innej formie. W zasadzie nikt konstruktywne mi nie odpowiedział na to pytanie. Szczerze mówiąc przez większość czasu zajmuje się czymś innym niż geodezja. Może mam trochę więcej dystansu dlatego. Ale w tych dyskusjach to nie ma żadnej merytorycznej rozmowy tylko krtykowanie wszystkiego. Może nie mam racji, dopuszcza taka ewentualność. Ale w zasadzie co w tym złego że trzeba by było krótko uzasadnić dlaczego w taki a nie inny sposób się ustalilo granice.
zgłoś
odp: odp: Uwagi SGP nie w każdym regionie kraju w gołe robiło się szkice podstawowe, to taki lokalny folklor nieopisany w prawie i niech tak zostanie. Bardzo rzadko mam potrzebę wykonania takiego szkicu, bardzo rzadko korzystam z nich przy analizie materiałów zasobu, bo wolę analizować sam niż analizować czyjąś roboczą analizę. Jeśli będzie obowiązkiem, to podzieli los mapy wywiadu. Miała być robiona przed pomiarem dla zorganizowania sobie pracy, stała się jakimś dziwnym dokumentem obrazującym wszelkie zmiany, który obecnie robi się "dla ośrodka" na sam koniec składania operatu. I to pomimo zestawień tabelarycznych, plików różnicowych itd. Jest wiele sposobów na opis wykorzystanych materiałów, w tym sprawozdanie techniczne, ale najwłaściwszy jest protokół - przyjęcia granic, ustalenia, wznowienia znaków. Jeśli sam nie robię rozgraniczenia, to granice powinienem jednak przyjąć z dokumentów. A szkic graniczny i protokół mają zawierać opis i rysunek, z którego wynika ustalenie granicy. Po co to powielać?
zgłoś
żenada w komentarzach nie pierwszy raz przewija się jawna zaczepka względem Pani Agnieszki, która jak mniemam potrafi sobie sama poradzić z takim buractwem. Tym niemniej nie można po prostu przejście obojętnie bez komentarza. Panowie kochani, aż tak was szaliczek z barasiny uciska? Niektórzy poznali się na waszych kompetencjach i grzecznie podziękowali za udział w tym przedsięwzięciu. Musicie się nauczyć z tym żyć. Wracajcie do obalania komuny. Możecie zacząć od jednego wiceburmistrza z SLD.
 19 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: żenada Co zrobić. Niektórzy nie potrafią wznieść się ponad ponad skandalicznie niski poziom.Chamstwem i prostactwem próbują nadrobić brak kompetencji i możliwości podjęcia merytorycznej dyskusji. Słabe bardzo.
 16 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: żenada Każdy ma to na co sobie zasłużył. Niejaka Pani Agnieszka widocznie sobie zasłużyła na to że nie pierwszy raz jest atakowana. Nie wiem kim jest ta slawna i atakowana pani Agnieszka i wcale mnie to nie obchodzi.Ale z tego wynika że coś na rzeczy musi być. Pozdrawiam panią Agnieszkę i proponuję nie robić siary na tym forum.
 4 
 17 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: żenada suseł przyśniło Ci się coś złego i nagle się przebudziłeś ? Jak widać przebudzenia bywają bolesne.
 15 
 4 
zgłoś
odp: żenada Zdzisław Kręcina. Ta ilość gorączkowo dawanych minusów jest doskonałym barometrem. Ktoś tu trafił w sam punkcik.
 2 
odpowiedz zgłoś
Geodeta Tak się składa, że ja zgłosiłam całkiem sporo swoich uwag do Standardów. Wiele z nich zostało nawet uwzględnionych. Natomiast nie odczuwam nawet najmniejszej potrzeby aby się tym chwalić tutaj. Pozdrawiam.
 20 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Geodeta Masz jakieś chody u Ministra że Twoje uwagi zostały już uwzględnione? Brawo Ta Pani.
 6 
 17 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Geodeta Geodeta o jakich "chodach" piszesz ? Ba ja np. lubię chodzić z psem na spacer :)
 17 
 5 
zgłoś
Spokojnie, Spokojnie. Uwagi trafiają do architektów przepisów, którzy najlepiej wszystko wiedzą. Nadają ton nowym przepisom i "linię". Ale może czegoś nie dostrzegli i uwagi, bez względu na to czyje są, pomogą architektom, żeby je dostrzec. Nie lamentowałbym więc raczej, jako że GGK zaprezentował swój punkt widzenia w projekcie rozporządzenia i zapewne daleko od tej "linii" nie odejdzie. Praktyka wskazuje przy takich konsultacjach, że 90% uwag otrzymuje w efekcie adnotację: nie uwzględniono...
 3 
odpowiedz zgłoś
Do Opiniującej i Glamur w jednej osobie Pochwal się swoimi uwagami do standardów.
 3 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: Do Opiniującej i Glamur w jednej osobie Czy tutaj mieszka pani Agnieszka?
 3 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Do Opiniującej i Glamur w jednej osobie A może to P. Janek ? Kto wie ?
 13 
 3 
zgłoś
@ Fantastyczne uwagi. Dobrze, że jest ktoś kto dba o nasze interesy ! "Inwestorzy nie chcą płacić za tak duże obszary" - fantastyczna uwaga. Ufam, że zakres będzie mogło wynosić 0,25 m od projektu sieci za mapę zapłacą 50złi będzie fajnie.
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: @ popieram tępienie głupoty. Inwestorzy inwestują miliony złotych, ale szczędzą 13 zł na mapce. Brawo SGP.
 7 
 4 
odpowiedz zgłoś
Stowarzyszenie Geodetów Powiatowych a gdzie przepisy regulujące pracę samych Ośrodków ? w tym momencie każdy Ośrodek ma swoje wymagania, któż najczęściej są diametralnie różne od Ośrodka sąsiedniego. Może by tak zlikwidować połowę tego dziadostwa, wprowadzić Ośrodki Rejonowe, zatrudnić wykwalifikowaną kadrę? prowadzić w końcu zasób cyfrowy ? Co z Ośrodkami Kolejowymi, które "prowadzą się" w sposób dowolny i najczęściej zależny jedynie od lokalnego układu ?
 2 
 26 
odpowiedz zgłoś
Stowarzyszenie Geodetów Powiatowych Po co w ogóle utrzymywać przy życiu fikcje operatu technicznego? przecież tam i tak nie ma zdania prawdy tylko wesoła twórczość zatrudnionego studenta, który składa operat po wymogi danego ośrodka. Wynikiem pracy powinien być plik wsadowy do zasobu i informacja o wykorzystanych materiach i osnowie.Koniec.
 2 
 25 
odpowiedz zgłoś
Odwagi SGP Czy może jest ktoś odważny z SGP kto podpisze się z imienia i nazwiska pod tymi uwagami?? ODWAGI!! Poznamy autorytety i komu ewentualnie będziemy zawdzięczać krok w tył
 1 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: Odwagi SGP komisja ds. legislacji zarząd głowny?
 7 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Odwagi SGP Komisja do spraw legislacji - które to Imię które nazwisko? Pan Komisja? Czy Pan Zarząd? Skoro zasiadają tam geodeci nasza "brać" k.mać to chcę poznać tych wujków a raczej dziadków!!
 2 
 6 
zgłoś
ciąg dalszy moze w standardach wpsiać tak Pięć punków ujemnych powoduje odsunięcie weryfikatora od kontroli operatów na okres 24 miesięcy. Recydywa powoduje usunięcie z pracy.
 3 
 6 
odpowiedz zgłoś
Może w standardach wpisać tak dane pozyskane przez wykonawców prac geodezyjnych, które sporządza kierownik prac posiadający uprawnienia zawodowe podlegają weryfikacji przez PZGiK. Głównym zadaniem weryfikatora tych prac jest ocena przysadzistości do wprowadzenia do baz zasobu pozyskanych w drodze pomiaru przez wykonawcę nowych lub uaktualnionych danych, poprzez analizę z danymi zawartymi w bazie PZGiK. Weryfikator może na protokole weryfikacji zaznaczyć, że dane zostały przyjęte i wprowadzone do baz danych; przyjęte ale nie powodują zmian danych w bazach; nie przyjęte z powodu ..., co nie powoduje odrzucenia operatu technicznego ( operat zostaje przyjęty bez zmian). I teraz jeśli weryfikator stwierdza, że nie przyjmuje operatu to jego zadaniem jest zlecenie zastępcze prac poprzez zamówienie publiczne, i jeśli wyniku prac inny wykonawca potwierdzi te same wyniki w ustawowej tolerancji, starostwa zwraca koszty zlecenia pierwotnemu wykonawcy, zaś weryfikator dostaje punkt ujemy.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Może w standardach wpisać tak A jeśli weryfikator ma rację to co wtedy? Punkt ujemny dla geodety i po pięciu wypad z zawodu?
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
SGP chyba zapomniało że jest podręcznik Czytam i oczom nie wierzę, to może zamiast standardów dajmy do rozporządzenia podręcznik do Geodezji np. Jagielski 1. Mnie osobiście wydaje się, że rozporządzenia jest dla znawców zawodu i reguluje tylko najważniejsze kwestie, a reszta to wychodzi z praktycznej nauki zawodu. Większość postulatów z SGP wyklucza się na wzajem, ponieważ piszą że dokumenty są dla inwentora a potem co jeszcze do zasobu ma być dane bo może się przydać. Przekazywanie dzienników/raportów przy oddawaniu wykazu ostatecznym pozyskanych danych jest zbyteczna czynnością - pomijając wydruki. SGP faktycznie zapomniało, że żyjemy w XXI wieku i tutaj dane pozyskując się od razu ostateczne. Może jak tutaj wspominają koledzy/koleżanki czas aby SGP zaprzestało ingerowania w przepisy o praktyce w geodezji bo węgielnica i tyczki to lata maks. 90 ubiegłego wieku.
 2 
 32 
odpowiedz zgłoś
Co to za tachimetr z ekspertyzy SGP??? Dokładność tachimetru malfa = 30" , md = 0,010 m 5 ppm. W którym muzeum znajduje się ten egzemplarz? Ta analiza dokładności w ekspertyzie wygląda jak pisana na kolanie praca zaliczeniowa przez studenta który nie ma o tym zielonego pojęcia. Obecnie mierzy się tachimetrami najbiedniej 5" o dokładności dalmierza 2.0 mm 2.0 ppm w standardowym trybie pomiaru.
 28 
odpowiedz zgłoś
odp: Co to za tachimetr z ekspertyzy SGP??? Przelicz ponownie sekundy 30 na 100m, ile to będzie ?,tachimetr 5cc to 0,0007854m na 100m
 4 
odpowiedz zgłoś
Przypominam że SGP ma 100 lat, w zeszłym roku była rocznica.
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: Przypominam że i tam się właśnie zatrzymali. A nie przepraszam, wtedy nie było tyle durnot co dziś, wtedy faktycznie mierzyli i robili mapy
 16 
odpowiedz zgłoś
Uwagi Typowo urzędnicze poprawki, szkoda gadać... Ciekawe czy jak robią lewizny to też od Siebie takich rzeczy wymagają.
 27 
odpowiedz zgłoś
Uwagi do Standardów wypocone przez PTG - to dalszy ciąg wygłupów tej organizacji. Może czas zająć się czymś innym, a geodezję zostawić w spokoju. Najbardziej mi się chciało śmiać po przeczytaniu, że operat powinien być w formie papierowej. Czyli cofajmy się najlepiej do epoki kamienia łupanego. Może na kamiennych tabliczkach twórzmy te operaty ? Kompromitacja po raz kolejny.
 26 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: Uwagi do Standardów Tak. Proponuję ustanowić konkurs "Geomaliny". Do uzyskania pierwszej nagrody nominuję P. Adama z PTG :)
 17 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Uwagi do Standardów To ja popieram nominację.
 15 
 4 
zgłoś
odp: Uwagi do Standardów [TEKST USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA]
 4 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Uwagi do Standardów Akurat pudło.
 17 
 3 
zgłoś
odp: Uwagi do Standardów Ostatnio modne stało się "wypalanie gorącym żelazem". Otóż takie zachowania należy właśnie tak piętnować - do skutku.
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Uwagi do Standardów Złośliwość, skłonność do frustracji, bezczelność i brak kompetencji. A czyje to cechy? P. Adama ?
 15 
 4 
odpowiedz zgłoś
@Glamour Propozycja PTG polegająca na opcji "dopuszcza się" składanie operatów w formie papierowej przecież nie oznacza jednocześnie, że "zakazuje się" wszystkim pozostałym wykonawcom innych form przekazywania wyników ich prac do zasobu, o ile mają taką ochotę. Twój tok myślenia porównałbym z - jakże aktualnym obecnie - szeroko postulowanym obowiązkiem szczepień przeciw COV-19... Masz życzenie się zaszczepić, to mnie nic do tego. Twoja wola Panie... Ale "oddaśtaj się" z żądaniem, że będziesz postulował - wbrew mojej woli - zaszczepić mnie na siłę...
 5 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: @Glamour Żadne "dopuszcza się" które będzie interpretowane na tysiąc sposobów. Co najwyżej "na życzenie geodety". Porównanie ze szczepionką z #$%!!y, bo jak nie będzie 90% zaszczepionych to wirus zmutuje i szczepionka pójdzie do kosza.
 12 
 1 
zgłoś
odp: @Glamour P. Adamie, a jakimi osiągnięciami zawodowymi może się Pan pochwalić? Co Pan takiego zdziałał? Może chociaż wykształceniem geodezyjnym może się Pan pochwalić? Nie ? To proszę najpierw uzupełnić braki, a potem się wymądrzać. Pozdrawiam.
 13 
 5 
zgłoś
odp: @Glamour Pan Adam przynajmniej nie przerżnął w sądzie z UODO. Takie dzisiejsze osiągnięcie GUGiKu. Szykujcie się na karę GUGiKu.
 5 
 4 
zgłoś
odp: @Glamour P. Adanie, a może dopuści Pan myśl, że istnieją inne dziedziny ? A Pan się uparł na geodezję zupełnie bez sensu. Odpuść Pan wreszcie dla własnego dobra.
 13 
 4 
zgłoś
odp: @Glamour marian ten wyrok w sprawie z UODO to daje jak rozumiem ?
 2 
 2 
zgłoś
odp: @Glamour Jutro geoforum napisze to poczytasz. Pewnie napisze, że sąd źle sądził, a GGK ma racje... :):)
 2 
 1 
zgłoś
odp: @Glamour P. Adamie Pana nawet nie trzeba piętnować. Pan sam doskonale sobie z tym radzi. Ale dlaczego tutaj ?
 4 
 3 
zgłoś
odp: @Glamour WSA nie rozstrzygnął sporu pomiędzy GGK a UODO w płaszczyźnie merytorycznej. Sąd odmówił jedynie wstrzymania wykonywania postanowienia UODO. Także żadnej sensacji rewelacji tu nie ma.
 3 
zgłoś
Bardzo proszę SGP by nie postulowało tymi tragicznymi uwagami !! Już dość złego w branży narobili.
 3 
 26 
odpowiedz zgłoś
Oderwane od rzeczywistości urzędasy się odezwały.
 2 
 25 
odpowiedz zgłoś
Uwagi SGP i PTG Przeczytałam wnikliwie uwagi zgłoszone przez SGP oraz PTG. Uważam, że zarówno jedne jak i drugie są destrukcyjne dla Standardów. Wreszcie powstało rozporządzenie ponadczasowe, "odklejone" od metod pomiarowych, uwzgledniające postęp technologiczny mknący z szybkością błyskawicy oraz co najważniejsze nie narzucające geodecie wyboru metod, technik pomiarowych. Dlaczego ktoś za wszelką cenę chce zepsuć coś co jest dobre ? Oczywiście można i nawet należy to szlifować, ale jednak to już jest diament.
 24 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: Uwagi SGP i PTG Tak jest luka. Nikt nie wspomina o BIM-e..., nie ma dialogu z dostawcami oprogramowania do projektowania parametrycznego. Taka ta nasza obiektowość i przydatność
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
... @kkk Rozrysuj sobie proces budowlany pod kątem przepływu informacji i obowiązków w tym zakresie. Dojdziesz do wniosku, że jest tu luka.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
kkk dodanie obowiązku, aby przy okazji wykonywania tyczenia pouczyć inwestora ?o obowiązku właściciela wynikającym z art. 22 ust. 2 ustawy, dotyczącym zmiany użytku gruntowego wraz z koniecznością dostarczenia niezbędnej dokumentacji? (ma to pomóc wykazywać użytki Bp w EGiB) Nie jestem obnibusem ani laikem, a od czego do jasnej panienki mają architekturę ?? Wydziały wydające decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej itd? Żopy ruszać a nie...
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: kkk A co mi grozi jak nie pouczę? Już widzę jak weryfikator żąda ode mnie potwierdzenia pouczenia podpisanego przez właściciela działki. Co za bzdury? Czy państwo z SGP czytali Prawo budowlane? Tam jest napisane jak byk kto zapewnia geodezyjne tyczenie obiektu i podpowiem, że nie jest to właściciel działki.
 11 
odpowiedz zgłoś
Po pierwsze nie życzę sobie aby akurat ta organizacja wypowiadała na temat tego rozporządzenia. Mieli na to 70 lat swojej historii, i jak jest - każdy widzi. Po drugie - miejscami piszą bzdury, w dodatku przyjmując kierunek "anty-wykonawcom". Parametryzowaliby i kontrolowaliby wszystko. Jeśli się osiadło na stołkach weryfikatorów, zupełnie inaczej się ocenia przepisy, które jednak odbierają "wszechwładzę" weryfikatorom. Stąd zrozumiały jęk zawodu pseudo-władców geodezji, ale skąd u SGP (organizacji ze słowem "Geodetów" w nazwie (SIC!)) brak właściwej oceny sytuacji? Nie wiem, i nie chce wiedzieć. Starość chyba nie, bo w moim wieku nie wypada sięgać po ten argument. W efekcie zapewne będzie coraz mniej chętnych do płacenia składek tej organizacji. Na zakończenie krótka modlitwa. Uchowaj nas Boże z dala od SGP-owskiej "harmonizacji". (P.S. Wie ktoś po co w powiecie oryginały protokołów, jeśli postępowanie prowadzi burmistrz? Skoro zleceniodawca zapłacił, to może jemu wypadałoby te oryginały oddać.).
 4 
 26 
odpowiedz zgłoś
Bądźmy precyzyjni...;) "zdaniem SGP zapisane w projekcie 0,25 cm jest ?wyrazem wprowadzania tendencji do zaniżania jakości katastru pod względem precyzji w określaniu położenia punktów i znaków granicznych? - zaniżanie jakości? Hehe....walczą o 0,10 m., podczas gdy dokładność położenia większości punktów granicznych (szczególnie na obszarach wiejskich) to 1,50 - 3,00 m. Ludzie, o czym wy mówicie? To samo zresztą dotyczy budynków. "Precyzja" - szkoda, że nie była wymagana przy hurtowym pokrywaniu terenu kraju tym numerycznym badziewiem.
 2 
 24 
odpowiedz zgłoś
zlikwidować 30 m???? MDCP musi mieć obszar powiększony o te 30 m a nie jakieś znaczki pocztowe geodeci chcą robić, przecież to śmiech na sali "projektant projektuje tylko skrzynkę/słup" >> mapa 1 cm x 1 cm... buahaha
 12 
 4 
odpowiedz zgłoś
Czemu mnie to nie dziwi że urzędasy z SGP chcą trwać w tym chorym systemie jak najdłużej. SGP to kamień u szyi geodezji.
 4 
 27 
odpowiedz zgłoś
[TEKST USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA] Co wy wypisujecie? Wykonawca ma 30 dni na dostarczenie oryginału protokołu do dziadostwa powiatowego! Jak nie dostarczy to co? Uprawnienia mu zabierzecie? Może jak dziadostwo powiatowe chce ten oryginał to niech sobie sam po niego przyjdzie do geodety.
 10 
 21 
odpowiedz zgłoś
odp: [TEKST USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA] Tak zgadzam się całkowicie, 30 dni to zdecydowanie za dużo powinno być 5 dni roboczych na dostarczenie oryginału do starostwa pod rygorem nieprzyjęcia operatu do zasobu
 6 
 12 
odpowiedz zgłoś
patologia SGP to powinno mieć zakaz wypowiadania sie na temat geodezji. Tym leśnym dziadkom marzy się dalsze trwanie w komunie, a nawet rozszerzenie tych chorych przepisów. Może jeszcze niech postulują wprowadzenie 3-krotnego pomiaru gps na każdym punkcie 3 odbiornikami różnych firm, charakterystykę dokładności na 50 stron z pomiaru, sprawdzenie wszystkich punktów osnowy w powiecie i kare śmierci za negatywny protokół weryfikacji. Czas odejść drodzy towarzysze! Nadszedł czas na nowoczesną geodezję jaką mają państwa na zachodzie
 11 
 32 
odpowiedz zgłoś
odp: patologia Socjalizm tak, wypaczenia niekoniecznie nie.
 5 
 2 
odpowiedz zgłoś
Biurokracja Proponuję jeszcze fotografia czynności, czy aby na pewno libella będzie w odpowiedniej pozycji. Dość uważania, że się non stop cwaniakuje.
 5 
 28 
odpowiedz zgłoś
odp: Biurokracja Znów geodeta geodecie gotuje ten los. Wreszcie ktoś chce to wszystko uprościć (przynajmniej tak mi się wydaje) a SGP swoje, "niech będzie po staremu". Chcę dorabiać obserwację to będę to robił, po to mam uprawnienia żebyś mógł mi je zabrać i wsadzić do wieźnia bo mój pomiar będzie się różnił od Twojego o 3 cm. Wszystkie programy które znam te wszystkie winkalki, cgea , nie mówiąc o innych płatnych programach do raportów gps dorabiają obserwacje ze współrzędnych.
 1 
 14 
odpowiedz zgłoś
Standardy Najbliższy punkt osnowy do pomiaru.A kiedy punkty osnowy będą wznawiane, naprawiane , nie niszczone przez budowniczych.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Standardy może wtedy, jak będzie służba geodezyjna płacić właścicielom za służebność umieszczenia znaku na posesji, ogrodzeniu, w ścianie budynku. Do rozważań nad standardami i dbałością o spójność danych warto włączyć takie przemyślenia: żadem projektant ani budowlaniec jak dotąd nie chce danych z baz, jeśli już to model terenu i pliki CAD. Mapa zasadnicza ma wspomagać planowanie i projektowanie a nie przechowywać dane dla GUS. Budowlańcy też robią pomiary GPS, bez żadnych kontroli i nadzoru kogokolwiek. Dlatego mapa ma być w układzie zgodnym z GPS, także wysokościowo, a nie z lokalną osnową. Spójność danych ma zapewnić jednolity plik wymiany tych danych, to od tego zacząć, a nie od zawartości operatów. Jesteśmy inżynierami, proszę o analizę, dlaczego do 5km jest ok, a 15 km w sieci ASG już nie jest ok, ile to cm różnicy. Zamiast pouczać, przyjąć, że użytek Bp i kontur budynku projektowanego ujawnia się z urzędu na podstawie zgłoszeń rozpoczęcia budowy według projektu, a nie tylko z pomiaru.
 15 
odpowiedz zgłoś
36 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
KNG Dahlta w Tatrach
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS