wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-05-17| Geodezja, Prawo

Zniesienie współwłasności nie jest roszczeniem

Zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru­chomościami podział w celu realizacji roszczeń do części nieruchomoś­ci może nastąpić niezależnie od ustaleń MPZP. O tym, kiedy możemy dokonać podziału nieruchomości w tym trybie w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA pisze sędzia Magdalena Durzyńska.


Zniesienie współwłasności nie jest roszczeniem
Współwłaścicielami nieruchomoś­ci stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1628 są dwie osoby fizyczne (załóżmy, że rodzeństwo). Wystąpiły one o jej podział w naturze (patrz mapa na sąsiedniej stronie). We wniosku zaznaczyły, że podział ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości powstałej w wyniku dziedziczenia.
Pierwotnie postanowieniem wójta z 2017 r. negatywnie zaopiniowano wstępny projekt podziału. W uzasadnieniu wskazano, że jest on niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), bo ten przewiduje minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 0,0900 ha.

• Wniosek w określonym trybie

W zażaleniu na to postanowienie skarżący zarzucili, że złożyli wniosek o dokonanie podziału w trybie art. 95 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos­podarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2018 r., poz. 2204; dalej jako uogn), zgodnie z którym podział w celu realizacji roszczeń do części nieruchomoś­ci może nastąpić niezależnie od ustaleń MPZP.
Uwzględniając powyższe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło negatywne postanowienie wójta i umorzyło postępowanie opiniujące. W argumentach SKO podało, że przedmiot postępowania określa wniosek, którym organ jest związany, a w miarę wątp­liwości sprecyzowanie żądania należy do strony, nie zaś do sfery ocennej organu administracji (przywołało postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2014 r. II OW 157/13, LEX nr 1450940). Skoro zatem zarówno z wniosku, jak i z zażalenia jednoznacznie wynikało, że strony wnoszą o dokonanie podziału w trybie art. 95 pkt 4 uogn, a nie o wydanie opinii o zgodności podziału z ustaleniami obowiązującego MPZP, to – według SKO – „postępowanie w sprawie wydania opinii o zgodności projektowanego podziału z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 kpa”.

• Wójt odmawia zatwierdzenia podziału z art. 95 pkt 4 uogn

W tej sytuacji skarżący zlecili geodecie sporządzenie mapy podziałowej i wystąpili o zatwierdzenie projektu podziału w trybie art. 95 pkt 4 uogn. Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 15 maja 2010 r. [sygn. akt II SA/Ol 205/10], decyzją z 2018 r. wójt odmówił zatwierdzenia projektu podziału działki nr 1628 na dwie działki, tj. dz. ew. nr 1628/1 o pow. 0,0652 ha oraz dz. ew. nr 1628/2 o pow. 0,0423 ha (pod budynkiem mieszkalnym).

• SKO: podział poza przepisami MPZP tylko w ściśle określonej sytuacji

SKO na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymało tę decyzję w mocy. Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa materialnego w postaci art. 95 pkt 4 uogn (poprzez niewłaściwą interpretację polegającą na przyjęciu, że przepis ten nie odnosi się do roszczeń wynikających z art. 211 kc), SKO wyjaśniło, że jakkolwiek każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłas­ności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że byłby on sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartoś­ci, to sporna nieruchomość objęta jest MPZP. Teren ten według planu przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a minimalna powierzchnia nowej działki to 900 m kw.

Dalej SKO podało, że gdy chodzi o art. 95 i stan faktyczny sprawy, zastosowanie może mieć albo pkt 1 (zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami) albo pkt 4 (realizacja roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoś­ciami lub z odrębnych ustaw)...

Pełna treść artykułu w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA

• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Pan geodeta taki jak ja np. jest zdania, że takie oznaczenia wg ZD i aktualne wraz polami pól powierzchni zamieszcza się w wykazie synchronizacyjnym, a nie na rysunku mapy. Przynajmniej tak jest napisane w przepisach dotyczących podziałów.
odpowiedz zgłoś
Zniesienie współwłasności Oznaczenie działek zgodne ze zbiorem dokumentów tytułem własności i to współczesne z ewidencji gruntów. Panowie geodeci
odpowiedz zgłoś
co do ciekawostki Nie ma takiej możliwości, chyba że po scaleniu gruntów ;) Przed scaleniem 1708 po scaleniu 1628 i ją wtedy dzielisz.
odpowiedz zgłoś
podziele się Pozwolenie jak i odmowa jest w drodze decyzji. NA każdą jest odwołanie. Jeżeli plan zakłada powierzchnie 0,15 a ja robie podział w trybie art 95 i jest działka 0,10 a architekt projektuje lokalizację i budynek zgodnie z zapisami planu ( np linia zabudowy, kondygnacje, skosy dachu) i są zachowane odległości od granic ustawowe to nie wiem dlaczego organ miałby odmówić pozwolenia na budowę. Powierzchnia działki z MPZP nie ma tu znaczenia. j Jest elementem wtórnym do podziałów. Zauważ, że przed wejściem w życie planu działki mogły mieć powierzchnie mniejsze niż plan wymusił i to nie wyklucza aby właściciel starał się o pozwolenie na budowe. Jeżeli organ odmawia ze względu na powierzchnię to łamie prawo i je nadinterpretuje. Nie znam takich przypadków.
odpowiedz zgłoś
ciekawostka Swoją drogą, w którym ośrodku działkę 1708 dzieli się na 1628/1 i 1628/2 ?
odpowiedz zgłoś
Podzielić może i byś mógł tylko kto wyda pozwolenie na budowę na działkę 0.10 ha skoro według planu minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 0.15 ha :).
odpowiedz zgłoś
art 95 ust7 Takim idealnym przykładem wykorzystania art 95 ust 7 jest sytuacja, gdy na działce 0,20 ha jest po jednej jej stronie wybudowany budynek, MPZG określa minimalną powierzchnię działki 0,15 ha. Więc podział zgodnie z planem jest niemożliwy, ale już wydzielenie działki 0,10 ha z art 95 ust 7 jak najbardziej. Powstają dwie działki 0,10 ha , z których jedna jest zabudowana druga pod zabudowę.
 1 
odpowiedz zgłoś
art 95 pkt 7 Przepis ustawy art 95 ust 7 nie określa powierzchni, więc organ podejmując decyzję po części nadinterpretuje przepis posiłkując się przepisami w zakresie funkcjonowania budynku. Wiadomo każdy przypadek jest szczególny. Oczywiści strona występując o podział w tym trybie powinna zweryfikować czy wydzielona powierzchnia niezabudowana działki spełni wymogi zabudowy, m.im. odległości ustawowych od granic. W przeciwnym wypadku podział nie ma sensu i też od tego jest geodeta. Nie sztuka podzielić aby podzielić, ale z głową. Art 95 jest trochę wytrychem gdy brak planu.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
Art. 95 pkt 7. Ten punkt wcale nie pozwala na takie dowolne wydzielenie działki. Jak uzasadnić tu, że działka o pow. 10a jest zbyt duża i nie pozwala na prawidłowe korzystanie z budynku mieszkalnego, przez co należy wydzielić działkę o pow 4a? W mojej gminie tego typu wnioski są odrzucane, SKO utrzymuje decyzję wójta w mocy, WSA też.
 1 
odpowiedz zgłoś
No bez przesady, ten tytuł artykułu, już chociażby wobec treści art. 220 kc, to jakaś herezja. Nie wiem jaki wyrok jest w tym artykule omawiany, bo chętnie sprawdziłbym jak dosłownie wypowiedział się sąd. Mogę za to przytoczyć wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim, II SA/Go 1175/17, gdzie sąd używa sformułowania "prawo do żądania zniesienia współwłasności nie jest roszczeniem do części nieruchomości z art. 95 pkt 4 u.g.n". I to określenie jest jak najbardziej właściwe. Jeśli tytuł miał być uproszczeniem w/w lub podobnego sformułowania to jest ono niestety niedopuszczalne w tej postaci. Jeśli nie, to byłoby miło gdyby Redakcja udostępniła sygnaturę omawianego wyroku bo bardzo jestem ciekaw co też ten WSA wymyślił.
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
art 95 Dodam jeszcze że w tym przypadku nie powinno być wogóle postanowienia w trybie art 95. Postanowienie opiniuje wstępny projekt podziału w zakresie zgodności z planem, a ten artykuł pozwala pominąć plan wiec nie ma co opiniować. Geodeta powinien złożyć operat do ODGK z projektem podziału bez postanowienia, a w sprawozdaniu opisać że podział w określonym trybie ustawy art 95. I do wójta złożyć wniosek z potwierdzonymi przez ODGK projektami podziału oraz pozostałymi obligatoryjnymi załącznikami.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
art 95 A może wystarczyło wystąpić o podział niezależnie od planu z art 95 ust 7 - wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego. Ustawa nie określa ani powierzchni działki wydzielonej ani pozostałej części ani sposobu dostępu do drogi publicznej, więc służebność mogłaby pozostać. Powierzchnie ustalone w MPZP nie mają tutaj zastosowania. Brak wydania decyzji w sprawie (bez postanowienia) to już nadinterpretacja wójta jako urzędnika.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
12 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 2
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS