wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wypis lub wyrys przez ePUAP
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2019-05-17| Geodezja, Prawo

Zniesienie współwłasności nie jest roszczeniem

Zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru­chomościami podział w celu realizacji roszczeń do części nieruchomoś­ci może nastąpić niezależnie od ustaleń MPZP. O tym, kiedy możemy dokonać podziału nieruchomości w tym trybie w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA pisze sędzia Magdalena Durzyńska.


Zniesienie współwłasności nie jest roszczeniem
Współwłaścicielami nieruchomoś­ci stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1628 są dwie osoby fizyczne (załóżmy, że rodzeństwo). Wystąpiły one o jej podział w naturze (patrz mapa na sąsiedniej stronie). We wniosku zaznaczyły, że podział ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości powstałej w wyniku dziedziczenia.
Pierwotnie postanowieniem wójta z 2017 r. negatywnie zaopiniowano wstępny projekt podziału. W uzasadnieniu wskazano, że jest on niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), bo ten przewiduje minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 0,0900 ha.

• Wniosek w określonym trybie

W zażaleniu na to postanowienie skarżący zarzucili, że złożyli wniosek o dokonanie podziału w trybie art. 95 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos­podarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2018 r., poz. 2204; dalej jako uogn), zgodnie z którym podział w celu realizacji roszczeń do części nieruchomoś­ci może nastąpić niezależnie od ustaleń MPZP.
Uwzględniając powyższe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło negatywne postanowienie wójta i umorzyło postępowanie opiniujące. W argumentach SKO podało, że przedmiot postępowania określa wniosek, którym organ jest związany, a w miarę wątp­liwości sprecyzowanie żądania należy do strony, nie zaś do sfery ocennej organu administracji (przywołało postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2014 r. II OW 157/13, LEX nr 1450940). Skoro zatem zarówno z wniosku, jak i z zażalenia jednoznacznie wynikało, że strony wnoszą o dokonanie podziału w trybie art. 95 pkt 4 uogn, a nie o wydanie opinii o zgodności podziału z ustaleniami obowiązującego MPZP, to – według SKO – „postępowanie w sprawie wydania opinii o zgodności projektowanego podziału z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 kpa”.

• Wójt odmawia zatwierdzenia podziału z art. 95 pkt 4 uogn

W tej sytuacji skarżący zlecili geodecie sporządzenie mapy podziałowej i wystąpili o zatwierdzenie projektu podziału w trybie art. 95 pkt 4 uogn. Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 15 maja 2010 r. [sygn. akt II SA/Ol 205/10], decyzją z 2018 r. wójt odmówił zatwierdzenia projektu podziału działki nr 1628 na dwie działki, tj. dz. ew. nr 1628/1 o pow. 0,0652 ha oraz dz. ew. nr 1628/2 o pow. 0,0423 ha (pod budynkiem mieszkalnym).

• SKO: podział poza przepisami MPZP tylko w ściśle określonej sytuacji

SKO na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymało tę decyzję w mocy. Odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa materialnego w postaci art. 95 pkt 4 uogn (poprzez niewłaściwą interpretację polegającą na przyjęciu, że przepis ten nie odnosi się do roszczeń wynikających z art. 211 kc), SKO wyjaśniło, że jakkolwiek każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłas­ności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że byłby on sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartoś­ci, to sporna nieruchomość objęta jest MPZP. Teren ten według planu przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a minimalna powierzchnia nowej działki to 900 m kw.

Dalej SKO podało, że gdy chodzi o art. 95 i stan faktyczny sprawy, zastosowanie może mieć albo pkt 1 (zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami) albo pkt 4 (realizacja roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoś­ciami lub z odrębnych ustaw)...

Pełna treść artykułu w majowym wydaniu miesięcznika GEODETA

• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Pan geodeta taki jak ja np. jest zdania, że takie oznaczenia wg ZD i aktualne wraz polami pól powierzchni zamieszcza się w wykazie synchronizacyjnym, a nie na rysunku mapy. Przynajmniej tak jest napisane w przepisach dotyczących podziałów.

Zniesienie współwłasności Oznaczenie działek zgodne ze zbiorem dokumentów tytułem własności i to współczesne z ewidencji gruntów. Panowie geodeci

co do ciekawostki Nie ma takiej możliwości, chyba że po scaleniu gruntów ;) Przed scaleniem 1708 po scaleniu 1628 i ją wtedy dzielisz.

podziele się Pozwolenie jak i odmowa jest w drodze decyzji. NA każdą jest odwołanie. Jeżeli plan zakłada powierzchnie 0,15 a ja robie podział w trybie art 95 i jest działka 0,10 a architekt projektuje lokalizację i budynek zgodnie z zapisami planu ( np linia zabudowy, kondygnacje, skosy dachu) i są zachowane odległości od granic ustawowe to nie wiem dlaczego organ miałby odmówić pozwolenia na budowę. Powierzchnia działki z MPZP nie ma tu znaczenia. j Jest elementem wtórnym do podziałów. Zauważ, że przed wejściem w życie planu działki mogły mieć powierzchnie mniejsze niż plan wymusił i to nie wyklucza aby właściciel starał się o pozwolenie na budowe. Jeżeli organ odmawia ze względu na powierzchnię to łamie prawo i je nadinterpretuje. Nie znam takich przypadków.

ciekawostka Swoją drogą, w którym ośrodku działkę 1708 dzieli się na 1628/1 i 1628/2 ?

Podzielić może i byś mógł tylko kto wyda pozwolenie na budowę na działkę 0.10 ha skoro według planu minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 0.15 ha :).

art 95 ust7 Takim idealnym przykładem wykorzystania art 95 ust 7 jest sytuacja, gdy na działce 0,20 ha jest po jednej jej stronie wybudowany budynek, MPZG określa minimalną powierzchnię działki 0,15 ha. Więc podział zgodnie z planem jest niemożliwy, ale już wydzielenie działki 0,10 ha z art 95 ust 7 jak najbardziej. Powstają dwie działki 0,10 ha , z których jedna jest zabudowana druga pod zabudowę.

art 95 pkt 7 Przepis ustawy art 95 ust 7 nie określa powierzchni, więc organ podejmując decyzję po części nadinterpretuje przepis posiłkując się przepisami w zakresie funkcjonowania budynku. Wiadomo każdy przypadek jest szczególny. Oczywiści strona występując o podział w tym trybie powinna zweryfikować czy wydzielona powierzchnia niezabudowana działki spełni wymogi zabudowy, m.im. odległości ustawowych od granic. W przeciwnym wypadku podział nie ma sensu i też od tego jest geodeta. Nie sztuka podzielić aby podzielić, ale z głową. Art 95 jest trochę wytrychem gdy brak planu.

Art. 95 pkt 7. Ten punkt wcale nie pozwala na takie dowolne wydzielenie działki. Jak uzasadnić tu, że działka o pow. 10a jest zbyt duża i nie pozwala na prawidłowe korzystanie z budynku mieszkalnego, przez co należy wydzielić działkę o pow 4a? W mojej gminie tego typu wnioski są odrzucane, SKO utrzymuje decyzję wójta w mocy, WSA też.

No bez przesady, ten tytuł artykułu, już chociażby wobec treści art. 220 kc, to jakaś herezja. Nie wiem jaki wyrok jest w tym artykule omawiany, bo chętnie sprawdziłbym jak dosłownie wypowiedział się sąd. Mogę za to przytoczyć wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim, II SA/Go 1175/17, gdzie sąd używa sformułowania "prawo do żądania zniesienia współwłasności nie jest roszczeniem do części nieruchomości z art. 95 pkt 4 u.g.n". I to określenie jest jak najbardziej właściwe. Jeśli tytuł miał być uproszczeniem w/w lub podobnego sformułowania to jest ono niestety niedopuszczalne w tej postaci. Jeśli nie, to byłoby miło gdyby Redakcja udostępniła sygnaturę omawianego wyroku bo bardzo jestem ciekaw co też ten WSA wymyślił.

art 95 Dodam jeszcze że w tym przypadku nie powinno być wogóle postanowienia w trybie art 95. Postanowienie opiniuje wstępny projekt podziału w zakresie zgodności z planem, a ten artykuł pozwala pominąć plan wiec nie ma co opiniować. Geodeta powinien złożyć operat do ODGK z projektem podziału bez postanowienia, a w sprawozdaniu opisać że podział w określonym trybie ustawy art 95. I do wójta złożyć wniosek z potwierdzonymi przez ODGK projektami podziału oraz pozostałymi obligatoryjnymi załącznikami.

art 95 A może wystarczyło wystąpić o podział niezależnie od planu z art 95 ust 7 - wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego. Ustawa nie określa ani powierzchni działki wydzielonej ani pozostałej części ani sposobu dostępu do drogi publicznej, więc służebność mogłaby pozostać. Powierzchnie ustalone w MPZP nie mają tutaj zastosowania. Brak wydania decyzji w sprawie (bez postanowienia) to już nadinterpretacja wójta jako urzędnika.

12 komentarzyzobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt