wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-04-25| GIS, Teledetekcja

Uniejów 2019: wsparcie inteligentnych miast w Polsce

Miasta po­trze­bu­ją no­wo­czes­nych na­rzę­dzi in­for­ma­tycz­nych, by sku­tecz­niej pla­no­wać swo­je dzia­ła­nie i roz­wój. Niestety, ich bu­dże­ty rzad­ko są na ty­le ob­szer­ne, by moż­li­we by­ło sfi­nan­so­wa­nie stwo­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia „pod klucz”, speł­nia­ją­ce­go spe­cy­ficz­ne po­trze­by jed­ne­go lub kil­ku miast. Szansą na wyj­ście z pa­to­wej sytu­acji – jak przekonywano podczas niedawnej konferencji w Uniejowie – jest pro­jekt e-Pionier współ­fi­nan­so­wa­ny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Uniejów 2019: wsparcie inteligentnych miast w Polsce
Wydarzenie zorganizował jeden z akcelera­to­rów ko­ordy­nu­ją­cych pra­cę ze­spo­łów in­ter­dys­cyp­li­nar­nych roz­wią­zu­ją­cych prob­le­my zgło­szo­ne przez mia­sta – Akcelera­tor Technolo­gii Informatycz­nych „Pionier”. Kon­fe­ren­cja po­świę­co­na była za­gad­nie­niom smart city, a jej celem by­ło prze­de wszyst­kim przed­sta­wie­nie osiąg­nięć ze­spo­łów reali­zu­ją­cych pro­jek­ty ak­ce­le­ro­wa­ne przez ATI Pionier. Przy okaz­ji zo­sta­ły też po­ka­za­ne moż­li­woś­ci sto­ją­ce przed mia­sta­mi, któ­re chcą przy­stą­pić do pro­jek­tu i zgło­sić włas­ne te­ma­ty wy­ma­ga­ją­ce opra­co­wa­nia no­wa­tor­skich roz­wią­zań.

Warto na wstępie wyjaśnić, że E-Pionier to pierwszy w Polsce program, w którym finansowanie rozwiązań technologicznych odbywa się przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych. Model ten odbiega od standardowej procedury zamówień publicznych, gdzie z góry dokonuje się specyfikacji zamawianego produktu lub usługi. W ramach PCP zamawiający zgłasza konkretny problem, wobec którego nie ma jeszcze na rynku odpowiedzi w postaci zidentyfikowanego rozwiązania.
Każda jednostka samorządu terytorialnego w Polsce może skorzystać z programu e-Pionier, który jest realizowany przez wyspecjalizowane akceleratory Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier oraz Akcelerator Inteligenycyh Miast.

Konferen­cję otwo­rzy­ła ses­ja pre­zen­tu­ją­ca po­trze­bę two­rze­nia no­wych roz­wią­zań. Red. Kamil Durczok, mo­de­ru­ją­cy pierw­szy dzień wy­da­rze­nia, opo­wie­dział o swo­ich ne­ga­tyw­nych do­świad­cze­niach z „in­te­li­gent­nym mias­tem” i „in­te­li­gent­nym mo­ni­to­rin­giem”. Podkreślił, że istot­ne jest ja­sne i zro­zu­mia­łe przed­sta­wia­nie za­let wy­ni­ka­ją­cych z wpro­wa­dza­nych roz­wią­zań, gdyż moc­no tech­nicz­ne i za­gmat­wa­ne opi­sy im­ple­men­to­wa­nych sys­te­mów nie tyl­ko nie mó­wią nic spo­łe­czeń­stwu, ale wręcz mo­gą wzbu­dzić nie­chęć i po­dejrz­li­wość. Redaktor przestawił swój punkt widzenia współpracy pomiędzy miastami a dostawcami technologii, określając ją jako wojnę światów – czyli jak brak komunikacji władzy, twórców nowych technologii i społeczności lokalnych staje się krótką prostą do społecznej katastrofy. Zaprzeczeniem tej tezy są jednak sukcesy, które udało się osiągnąć zespołom interdyscyplinarnym powołanym przez Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych oraz gospodarczych zgłoszonych przez JST współpracujących z akceleratorem.

O moż­li­wo­ściach, któ­re da­je Akcelera­tor nie­za­leż­nym lo­kal­nym ze­spo­łom opo­wie­dzie­li na­stęp­nie prezes Zarządu Wojciech Jeszka oraz dyrektor ds. Projektów w ATI Pionier Andrzej Sambura. Omó­wi­li oni za­sa­dy re­kru­ta­cji do ze­spo­łów i pro­jek­tów, a tak­że za­po­wie­dzie­li kon­kurs dla uczest­ni­ków na naj­lep­szy po­mysł no­we­go pro­jek­tu zwią­za­ne­go z te­ma­ty­ką smart city.

Dalsza część dnia na­le­ża­ła do przed­sta­wi­cie­li ze­spo­łów reali­zu­ją­cych pro­jek­ty w ra­mach ATI Pionier. Tematy­ka roz­wią­zy­wa­nych prob­le­mów jest bar­dzo róż­no­rod­na. Duża część z nich do­ty­ka jed­nak za­gad­nień zwią­za­nych z edu­kac­ją:
• ry­wa­li­za­cja wy­ko­rzys­ta­nia te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych przez ucz­niów w szko­łach tak, aby za­chę­cić do nie­uży­wa­nia ich w cza­sie lek­cji oraz do ko­rzy­sta­nia z nich w ce­lach edu­ka­cyj­nych, w spo­sób wska­za­ny przez na­uczy­cie­li,
• do­star­cza­nie na­rzę­dzi wspie­ra­ją­cych dzia­ła­nia na­uczy­cie­li, poz­wa­la­ją­cych ucz­niom na na­tych­mia­sto­wy do­stęp do elek­tro­nicz­nych wer­sji pod­ręcz­ni­ków, ćwi­czeń oraz ma­teria­łów do­dat­ko­wych za po­mo­cą urzą­dzeń ty­pu smart­fon i tab­let, bez no­sze­nia ksią­żek w ple­ca­ku,
• por­tal pre­zen­tu­ją­cy do­stęp­ne ścież­ki edu­ka­cji oraz karie­ry za­wo­do­wej, po­zwa­la­ją­cy mło­dym lu­dziom na po­wią­za­nie swo­ich za­in­te­re­so­wań oraz ce­lów z do­stęp­ną w naj­bliż­szej oko­li­cy ofer­tą edu­ka­cyj­ną oraz za­po­trze­bo­wa­niem na pra­cow­ni­ków.

Pozostałe pro­jek­ty ma­ją na ce­lu bar­dziej bez­po­śred­nie wspar­cie miast:
• sys­tem prze­wi­dy­wa­nia po­wo­dzi po­zwa­la wy­ko­ny­wać sy­mu­la­cje przy­bie­ra­nia wo­dy w przy­pad­ku wy­stą­pie­nia ob­fi­tych opa­dów na okreś­lo­nym ob­sza­rze lub pod­nie­sie­nia się po­zio­mu lo­kal­nych cie­ków wod­nych, przez co moż­li­we jest wska­za­nie te­re­nów za­gro­żo­nych za­la­niem, w tym na pod­sta­wie his­torii po­ja­wia­nia się pod­to­pień,
• sys­tem wspie­ra­nia za­rzą­dza­nia mias­tem, po­zwa­la­ją­cy za­si­lać da­ne z róż­nych źró­deł (w tym z czuj­ni­ków i sys­te­mów zew­nętrz­nych), udo­stęp­niać je mie­szkań­com i nie­za­leż­nym ze­spo­łom pro­gra­mi­stycz­nym oraz pre­zen­to­wać na ekra­nach ty­pu dash­board.

„Jako przed­sta­wi­ciel jed­ne­go z ze­spo­łów, mia­łem przy­jem­ność pre­zen­to­wać pra­ce pro­wa­dzo­ne w ra­mach pro­jek­tu dla miasta Wałbrzych. Tworzony sys­tem ma speł­niać ideę open da­ta. Gromadzone da­ne mo­gą oczy­wiś­cie tra­fiać do miesz­kań­ców, jed­nak bar­dziej istot­ne jest ich udos­tęp­nia­nie ze­spo­łom lo­kal­nych pro­gra­mis­tów. Mogą oni two­rzyć apli­kac­je ściś­le do­sto­so­wa­ne do po­trzeb miesz­kań­ców, ułat­wia­ją­ce co­dzien­ne ży­cie w mie­ście i roz­wią­zu­ją­ce ty­po­we prob­le­my. Część ta­kich na­rzę­dzi bę­dzie też wbu­do­wa­na w sam por­tal miejs­ki, da­jąc mie­szkań­com moż­li­wość wska­zy­wa­nia na ma­pie prob­le­ma­tycz­nych miejsc (nie­bez­piecz­ne skrzy­żo­wa­nie, nie­le­gal­ne wy­sy­pi­sko śmie­ci, usz­ko­dzo­na na­wierz­chnia), wy­szu­ki­wa­nia szkół i przed­szko­li dys­po­nu­ją­cych wol­ny­mi miej­sca­mi lub znaj­do­wa­nia naj­bliż­sze­go punk­tu od­bio­ru elek­tro­śmie­ci” – komentuje lider projektu Radosław Sokół.

Odpowiednie na­rzę­dzia otrzy­ma­ją też kie­row­ni­cy po­szcze­gól­nych wy­dzia­łów urzę­du mia­sta oraz wła­dze mia­sta. Na plan­szach kon­trol­nych pre­zen­to­wa­ne bę­dą w po­sta­ci wy­kre­sów in­te­re­su­ją­ce ich wska­za­nia: licz­ba miesz­kań­ców mia­sta, licz­ba zda­rzeń dro­go­wych, licz­ba zło­żo­nych wnio­sków, śred­ni czas ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ca na od­po­wiedź urzę­du. Dzięki pre­zen­to­wa­nym tren­dom bę­dą mog­li szyb­ko oce­nić, gdzie moż­na uspraw­nić kon­takt na linii mia­sto-miesz­ka­niec. Bardziej do­ciek­li­wi urzęd­ni­cy bę­dą mog­li ana­li­zo­wać da­ne źród­ło­we bez­po­śred­nio na ma­pie, uzys­ku­jąc du­żo bar­dziej szcze­gó­ło­we wy­ni­ki lub wi­zu­al­nie pro­gra­mu­jąc od­po­wied­nie pro­ce­du­ry ana­li­tycz­ne dla swo­ich mniej do­świad­czo­nych ko­le­gów i ko­le­ża­nek.

Kolejnym punktem programu był pa­ne­l dys­ku­syj­ny, w którym uczestniczyli wy­bra­ni re­pre­zen­tan­ci jed­nos­tek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go. Tematem pa­ne­lu by­ły rze­czy­wi­ste prob­le­my miast, a w szcze­gól­noś­ci to, ile z tych prob­le­mów da się roz­wią­zać za po­mo­cą tech­no­lo­gii in­for­ma­tycz­nych, a ile wy­ma­ga po­waż­nych in­wes­tyc­ji in­fra­struk­tu­ral­nych. Poruszony zo­stał też prob­lem fi­nan­so­wa­nia tych pro­jek­tów.

Na zako­ńczenie pierw­sze­go dnia kon­fe­ren­cji uczest­ni­cy mie­li jesz­cze moż­li­wość po­słu­chać:
• o spo­so­bie, w ja­ki na­le­ży łą­czyć po­stęp tech­no­lo­gicz­ny oraz spo­łecz­ny, aby unik­nąć nie­po­trzeb­nych na­pięć (Paweł Podsiadło),
• o przy­go­to­wy­wa­niu lot­ni­czych da­nych obra­zo­wych pre­zen­tu­ją­cych mia­sto nie tyl­ko z lo­tu pta­ka, ale też w for­mie zdjęć ukoś­nych, któ­re sku­tecz­niej od­wzo­ro­wu­ją nie­któ­re ele­men­ty bu­dyn­ków, te­re­nu i roś­lin­no­ści (Witold Kuźnicki z MGGP Aero),
• o na­rzę­dziach poz­wa­la­ją­cych oglą­dać mia­sto w trze­cim wy­mia­rze na ekra­nie kom­pu­te­ra oraz o za­le­tach ta­kiej wi­zu­ali­za­cji w pla­no­wa­niu przes­trzen­nym, ana­li­zie in­fra­struk­tu­ry pod­ziem­nej oraz in­nych as­pek­tach pra­cy ur­ba­ni­sty (Stanisław Biernat z SHH).

Drugi dzień kon­fe­ren­cji mo­de­ro­wał Szymon Ciupa, kon­sul­tant GIS oraz autor blo­ga po­świę­co­ne­go te­ma­ty­ce smart city. Pierwszą pre­zen­tac­ję, do­ty­czą­cą ska­nin­gu la­se­ro­we­go 3D, przed­sta­wił Artur Jach z Dephos Software. Pokazał on, jak za po­mo­cą od­po­wied­nich urzą­dzeń moż­na przy­go­to­wać chmu­rę punk­tów po­mia­ro­wych, któ­ra mo­że stać się pod­sta­wą do zbu­do­wa­nia mo­de­li 3D bu­dyn­ków, dziel­nic lub miast, a na­stęp­nie stwo­rze­nia wi­zu­ali­za­cji, do­ku­men­ta­cji, a na­wet fi­zycz­nych ma­kiet tych obiek­tów.

Prezentacje przed­sta­wi­cie­li trzech uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowi­cach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – do­ty­czy­ły ofer­ty uczel­ni w za­kre­sie edu­ka­cji i współ­pra­cy zwią­za­nej z ryn­kiem in­for­mac­ji przest­rzen­nej. Na przy­kład AGH bie­rze udział w roz­mai­tych pro­jek­tach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych uzys­ka­nych z róż­nych źró­deł (w tym ska­nin­gu la­se­ro­we­go i li­da­ru). Efektem prze­twa­rza­nia są mo­de­le City­GML, wi­zu­ali­za­cje 3D, a tak­że płas­kie i prze­strzen­ne ma­py ciep­lne (heat-map).

Konferen­cję za­my­kał dru­gi pa­nel dys­ku­syj­ny, w któ­rym przed­sta­wi­cie­le miast i uczel­ni pod­ję­li te­ma­ty zwią­za­ne z pla­no­wa­niem przes­trzen­nym miast i ich roz­wo­jem, a tak­że pod­su­mo­wa­li dys­kus­ję na te­mat „in­te­li­gent­nych miast” pro­wa­dzo­ną w ra­mach kon­fe­ren­cji. Informa­ty­ka wkra­cza w co­dzien­ność miast i miesz­kań­ców na dwa spo­so­by. Z jed­nej stro­ny, sys­te­my mo­ni­to­rin­gu czy płat­ne­go par­ko­wa­nia in­ge­ru­ją w na­szą pry­wat­ność lub uszczup­la­ją na­sze port­fe­le. Z dru­giej, do­brze zor­ga­ni­zo­wa­ne geo­por­ta­le po­zwa­la­ją uzys­kać na­tych­miast cen­ne in­for­mac­je o mie­ście, do­brze umieś­cić pla­no­wa­ną in­wes­tyc­ję lub po­brać otwar­te da­ne po­trzeb­ne roz­wi­ja­nej przez nas apli­kac­ji.

Wystąpienia w ra­mach kon­fe­ren­cji po­ka­za­ły, że mia­sta są za­in­te­re­so­wa­ne wszyst­ki­mi za­sto­so­wa­nia­mi sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych i chcą dzie­lić się in­for­mac­ją pub­licz­ną z miesz­kań­ca­mi, po­zwa­la­jąc im roz­wi­jać włas­ne, no­wa­tor­skie apli­kac­je.

Miasta prawdziwie inteligentne to nie te, które koncentrują się tylko na wdrażaniu technologii. To miasta, które zdecydowały się na niełatwy proces zmian modelu swojego działania. Uczestnicy podzieli się wieloma pomysłami na to, w jaki sposób zmieniać miasta w Smart Cities oraz w jaki sposób nowoczesne technologie mogą wspomóc je w tym zakresie. Miasta bez względu na wielkość mogą zgłosić zapotrzebowanie na dedykowane rozwiązanie informatyczne, z bazą zgłoszonych pomysłów można zapoznać się na stronie akceleratora.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 przed­sta­wi­cie­li miast, uczel­ni, przed­się­biorstw oraz ze­spo­łów in­ter­dys­cyp­li­nar­nych. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Główny Geodeta Kraju oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Partnerami konferencji byli: Akcelerator Inteligentnych Miast oraz Dephos Software. Patronat medialny nad konferencją objęła m.in. redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.

Źródło: Organizatorzy


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Polecam wybrać się do urzędu gminy w Uniejowie, zobaczyć jacy są innowacyjni, wszystko na papierze, śladowe ilości mpzp, geoportal z którego trudno skorzystać (wpasowany skan 2 map), o załatwianiu sieci wodociągowej bez projektów i inwentaryzacji nie wspominając...
 3 
odpowiedz zgłoświadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Zwycięski projekt studentów AGH
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS