wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2017-09-21| Geodezja, Prawo

Ruszają konsultacje "ustawy inwestycyjnej". Sporo ważnych zmian w Pgik

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje ustawy, która ma usprawnić wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, nim w życie wejdzie Kodeks urbanistyczno-budowlany. Projekt przewiduje sporo zmian w geodezji.


Ruszają konsultacje "ustawy inwestycyjnej". Sporo ważnych zmian w Pgik

Jak wyjaśnia MIB, Kub jest kompleksową regulacją procesów gospodarowania przestrzenią. Wprowadzenie w tym obszarze zasadniczej zmiany systemowej wymaga wdrożenia zmian legislacyjnych obejmujących ponad 100 różnych ustaw. To sprawia, że prace nad Kodeksem będą trwać do końca 2017 r., zaś skierowanie projektu do Sejmu nastąpi w 2018 r. Jednocześnie zidentyfikowano możliwość wprowadzenia wielu korzystnych zmian do systemu prawnego, które w istotny sposób ułatwią jego funkcjonowanie. Zmiany te w przeważającej części zostały wypracowane w toku prac nad Kodeksem i są z nim w pełni zgodne.

Ustawa wprowadza w Prawie geodezyjnym i kartograficznym następujące zmiany:
Zgłoszenie prac geodezyjnych będzie mogło nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż: 5 dni roboczych w przypadku wystąpienia stanu klęski żywiołowej albo w innym przypadku, gdy wykonanie tych prac jest niezbędne w celu uchylenia stanu nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia lub mienia; lub 3 dni roboczych w przypadku, gdy ich wyłącznym celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu podlegającej zakryciu.
• Dopuszczono, że w zgłoszeniu pracy geodezyjnej można określić pośrednie cele lub zakładane wyniki prac, niezbędne do osiągnięcia wskazanego w nim głównego celu lub zakładanego wyniku. Dopuszczono ponadto uzupełnienie zgłoszenia prac poprzez wskazanie pośrednich celów lub wyników prac, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia głównego celu lub zakładanego wyniku prac wskazanego w tym zgłoszeniu, lub zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar do niego przyległy. Owe „pośrednie cele” określono w załączniku do projektu ustawy (tabela poniżej).

Główny cel lub zakładany wynik prac

Pośredni cel lub zakładany wynik prac

rozgraniczenie nieruchomości

-

wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

-

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych

-

wytyczenie obiektów budowlanych

-

mapa do celów projektowych

ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

rozgraniczenie nieruchomości

mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości

wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej

wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

mapa z projektem podziału nieruchomości

wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

geodezyjna inwentaryzacja obiektu budowlanego – w przypadku gdy podział nieruchomości powoduje podział budynku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

inna mapa do celów prawnych

wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

inny cel

-


• Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnej, będzie mieć 5 dni na udostępnienie wykonawcy niezbędnych materiałów. Ponadto uzgadnianie materiałów staje się fakultatywne. Urząd i wykonawca mogą uzgodnić harmonogram częściowego udostępniania materiałów.
Nieobowiązkowe staje się również wydanie licencji na udostępniane materiały do pracy geodezyjnej – o jej wydaniu decydować będzie wykonawca. W ustawie wprost określono uprawnienia wykonawców do wykorzystania tych materiałów. Jednocześnie przewidziano karę pieniężną za wykorzystywanie ich niezgodnie z tą „licencją ustawową” – to dziesięciokrotność iloczynu stawki podstawowej za dany materiał i wykorzystanych jednostek rozliczeniowych. Oznacza to, że przy ustalaniu kary nie stosuje się współczynników korygujących.
• Urząd będzie mieć 7 dni roboczych na weryfikację pracy geodezyjnej. Przypomnijmy, że obecnie ustawa przewiduje, że ma to się dziać „niezwłocznie”, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilka tygodni.
• Projekt likwiduje uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych. W nowym brzmieniu przepisu mowa jest wyłącznie o klauzulowaniu, które – w przeciwieństwie do uwierzytelniania – nie będzie się już odbywać „na wniosek” geodety oraz za opłatą i ma dotyczyć wyłącznie potwierdzenia przyjęcia materiałów do PZGiK. W związku z tym brak klauzuli na dokumencie dla zamawiającego będzie oznaczał, że zbiory danych i inne materiały związane z tym dokumentem nie zostały przekazane do PZGiK lub nie zostały włączone do tego zasobu, np. na skutek negatywnego wyniku weryfikacji.
• Określono, że obowiązkowi zgłaszania, nie będzie podlegała „aktualizacji mapy do celów projektowych w oparciu o dane pozyskane z PZGiK w przypadku, gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego”. Jak wyjaśnia MIB, jest to kolejny krok w stronę usprawnienia i przyśpieszenia realizacji procesu inwestycyjnego. Projektowany przepis wskazuje tym samym, że aktualizacja mapy do celów projektowy jest pracą geodezyjną, a więc może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Dane dotyczące osnów staną się bezpłatne (tj. dane z państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz dotyczące szczegółowych osnów geodezyjnych).
Opłat nie będzie się pobierać również w przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, których wyłącznym celem lub zakładanym wynikiem jest wytyczenie obiektów budowlanych”.
Dostęp do usług ASG-EUPOS stanie się bezpłatny w celach edukacyjnych, a także na potrzeby realizacji działań wojewódzkiej inspekcji.
W cenniku przywrócone zostaną opłaty ryczałtowe za udostępnienie materiałów w związku z realizacją prac geodezyjnych. Będą one zależne od wielkości obszaru wskazanego w zgłoszeniu oraz od celów lub zakładanych wyników tych prac (patrz tabela poniżej).
• W znowelizowanym cenniku zakłada się, że jedno zgłoszenie pracy będzie każdorazowo dotyczyło zakresu materiałów udostępnianych z PZGiK w zakresie określonego poligonem obszaru. Możliwe będzie rozszerzenie tego obszaru o obszar do niego przyległy. Powyższe skutkować będzie koniecznością uiszczenia przez wykonawcę prac różnicy w opłacie powstałej na skutek zmiany pierwotnego zgłoszenia a poszerzeniem obszaru opracowania. Zgłaszanie kilku obszarów objętych jednym głównym celem skutkować będzie naliczeniem opłaty za wszystkie te poligony, licząc tę opłatę odrębnie za każdy pojedynczy poligon.
• Mając na względzie postępującą cyfryzację ODGiK-ów, zakłada się, że zasadą będzie udostępnianie materiałów PZGiK za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku braku możliwości udostępnienia przez organ materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opłata, o której mowa w ust. 1a obejmuje również koszty dostarczenia tych materiałów do wykonawcy prac geodezyjnych w postaci nieelektronicznej.

Opłata zryczałtowana
Lp. Udostępnianie materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, której głównym celem lub zakładanym wynikiem jest: Obszar objęty zgłoszeniem pracy Opłata
1 - mapa do celów projektowych
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych
do 1 ha 80,00 zł
powyżej 1 ha do 10 ha 80,00 zł oraz dodatkowo kwota 15,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha
powyżej 10 ha 215,00 zł oraz dodatkowo kwota 10,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha
2 - mapa z projektem podziału nieruchomości
- mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
- mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości- inna mapa do celów prawnych
- rozgraniczenie nieruchomości
- wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
- inny cel
do 1 ha 100,00 zł
powyżej 1 ha do 10 ha 100,00 zł oraz dodatkowo kwota 25,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha
powyżej 10 ha 325,00 zł oraz dodatkowo kwota 15,00 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha

Proponowane wysokości ryczałtów za udostępnianie materiałów z PZGiK na potrzeby realizacji prac geodezyjnych

Co jeszcze przewiduje „ustawa inwestycyjna”? Jeśli chodzi planowanie przestrzenne, wprowadza ona nowy instrument planistyczny – obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). W trybie OZI będzie można realizować przede wszystkim duże projekty inwestycyjne, np. w ramach rewitalizacji, ale także szczególne zamierzenia, takie jak Expo 2022 w Łodzi albo programy reurbanizacji terenów pogórniczych. Procedura zakłada współpracę gminy z inwestorami podlegającą zasadom transparentności i kontroli nadzorczej wojewody. OZI łączy etap planistyczny z wykonawczym, przewidując wydawanie zintegrowanych pozwoleń na budowę na podstawie ustaleń nowego aktu planistycznego – planu regulacyjnego. Plan ten zapewni stabilność ustaleń połączoną z wysoką jakością przestrzeni. Zmiany dotyczą również aktów planistycznych w gminie. Doprecyzowano zasady sporządzania bilansów potrzeb terenowych oraz wprowadzono obowiązek wyznaczenia obszaru zurbanizowanego. Dopuszczono również możliwość łącznej zmiany studium i planu miejscowego (obecnie trzeba te procedury prowadzić odrębnie).

Podstawową zmianą wprowadzoną w zakresie ustawy Prawo budowlane, jest podział projektu budowlanego na projekt inwestycyjny i projekt techniczny. W przepisach dokonano wyraźnego rozróżnienia elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej – projekt inwestycyjny, od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci – projekt techniczny. Wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą do organu administracji architektoniczno-budowlanej będzie przedkładany wyłącznie projekt inwestycyjny, powoduje, że odstąpienia od projektu będą dotyczyć wyłącznie zatwierdzonego przez organ projektu inwestycyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem będzie przebiegało sprawniej i szybciej.

Ponadto w celu usunięcia wątpliwości, pod jaki adres w toku postępowania należy dokonywać doręczeń, wprowadzono w ustawie rozwiązanie, zgodnie z którym podstawowym sposobem dokonywania doręczeń jest doręczenie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków.

MIB planuje skierowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego do Sejmu jeszcze w 2017 r. Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Termin ten może zostać zmieniony w toku prac parlamentarnych – zaznacza MIB.

Konsultacje ustawy potrwają do 6 października.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Ewentualnie udzielają wywiadów robiąc mądre miny i mówiąc nie możemy nic powiedzieć o wynikach pracy ale... i tutaj wylewa się potok marzeń i snów co trzeba by było. Opuśćmy na to wszystko zasłonę milczenia.
 3 
odpowiedz zgłoś
doradzcy zespół zajmuje się doradzcaniem.
 2 
odpowiedz zgłoś
a co na to zespół doradzcy? jedza,piją lulki palą? czy coś się tam dzieje? pozamykali ich czy co?
 1 
odpowiedz zgłoś
Będą likwidować geodetów ? Fizycznie ?
 2 
odpowiedz zgłoś
ale od których zaczną od tych dużych, czy tych małych?
 2 
odpowiedz zgłoś
@informator bo będą likwidować zasób i geodetów
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
wyciszenie czy ktoś wie dlaczego nie publikują stanowisk i opinii do tej ustawy inwestycyjnej i wyciszyli temat?
 1 
odpowiedz zgłoś
Terminy Pudrowanie nieboszczyka zamiast jego pogrzeb. Ale jak się zaszczepiono komunę to ciężko wyleczyć. W Europie zachodniej wykonanie mapy do celów projektowych to termin między poniedziałkiem a piątkiem bez łaski. A u nas kilka tygodni lub 3 miesiące bo panie tyle trza czekać w podgikach. Tyle w temacie. Co jest lepsze i sprawniejsze ??? Obecnie niewydolny i martwy komunalny system czy wolny rynek ???
 3 
odpowiedz zgłoś
Zmiany Czyli powrót do tego co było. Nawet tabelki podobne. Nie wysilił się ustawodawca.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Mapa do celow projektowych Dlaczego w jako pośredniego celu dla mapy do celów projektowych nie ma wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych?
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Dane o sieciach mają watość?hmm Chyba jedynie jako obrazek na który można sobie popatrzeć.Jak wytyczyłem z mz inwestorowi przebieg sieci to on za 2 tyg mnie wyśmiał. Lepiej Mniej danych ale za to zgodnych z prawdą. I my chcemy żeby ludzie nas szanowali? Za co? Za taki śmietnik w którym każdy babra jak mu się podoba. Takiego cyrku nigdzie nie ma.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Oddać? niech branże kupią! Wielu pisze, że MY jesteśmy wywałszczani z naszych praw. Czyli dane o sieciach mają wartość. A teraz wg Mierniczego z Warszawy mamy oddać te dane PRAWOWITYM właścicielom. Branżystom? a z jakiego powodu branże są właścicielem tych danych i to jeszcze "prawowitym"? Czyli komu tak naprawdę oddamy? np pomiar sieci elektroenergetycznej oddamy prywatnej firmie? nowe sieci są robione na zlecenie dostawcy mediów, ale takie sieci na wioskach to robiły komitety społeczne. Prywatne pieniądze były w to zaangażowane i takie sieci też dostaną. i jeszcze tylko od nich będzie można te dane pobrać? za ich rynkową wartość jak sądzę, bo przecież inaczej to by było "działanie na szkodę"...
 1 
odpowiedz zgłoś
Ed, może czas najwyższy zrozumieć, że nie warto nikogo uszczęśliwiać na siłę, bo efekt zawsze jest tragiczny. Przestańcie nam "dogadzać" w ogóle. Ja bym się zgodził nawet na 2x większe opłaty, niech sobie urzędnicy urzędują na etatach za te pieniądze, pozorując pożyteczną pracę, ale niechże nam nie dogadzają cennikami, weryfikacjami, przechowywaniem naszych operatów i mapą zasadniczą w ogóle. I niech dostaną nawet 2x takie pensje, byle zaniechali fuch.
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
Pilne Dobra zmiano !! Zamiast zmieniac wszystko co sie da proponuje zająć się tematem tbs. Ta instytucja to zwykle Nieporozumienie. Ludzie przekonani o tym że tbs jest długoterminowym dobrym rozwiązaniem zwiazali się na długi czas z obciążeniem który przytłacza i uniemożliwia tym ludziom nabycie czegoś na własność. Kiedy w końcu Szanowny Pan Minister pomyśli o tym by stworzyć program ktory pozwoli tym ludziom nabyć własność do tych lokali na preferencyjnych warunkach albo wyjście z tych zobowiązań bez poczucia straty pieniedzy. Program dla młodych jest, pomoc dla frankowiczow również, odliczam czas na pomoc dla tbs-owiczów.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
STOP Panie Ministrze zbawciela nasz - odpuść juz i zostaw. Dwa lata nic nie robiliscie oprócz niszczenia i pozorów to może juz nic nie róbcie tak będzie lepiej. Zajmij się Pan kodeksem który rok temu miał być kierowany do sejmu a nie pgik. Nie zrobisz Pan dobrych przepisów swoimi młodymi współpracownikami i jakby nie było wspolautorami obecnych przepisów.
 4 
 7 
odpowiedz zgłoś
Zmiany nigdy nie dogodzi geodetom i nigdy nie będzie dobrze - żal
 5 
 2 
odpowiedz zgłoś
Jak wam się nie podoba to zmieńcie zawód gpsy, będziecie mapy robili po cztery stówki,tylko kto zapłaci za ośrodek?
 6 
odpowiedz zgłoś
@ minstrel z fakturami trafiłeś w sedno - jak 90% leci pod stołem - zaniżone ceny nie biorą się z legalnego obrotu gospodarczego.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Za co te pieniądze ? v3 Niech podgiki oddadzą branżom - czyli prawowitym właścicielom - ich dane a resztę pomierzysz. Podgik niech sie granicami nieruchomości zajmie w końcu i tyle mu wystarczy. Zlikwidować zgłoszenia dla syt.wys-ów. Tylko prawne prace bo granice są "publiczne". popieram inż. Piszczka
 3 
 9 
odpowiedz zgłoś
Za co te pieniądze ? v2 W dobie komputeryzacji opłaty powinny być za ilość danych w Mb w konkretnym formacie np .dxf czy legendarny .gml czy .map. Są połacie (hektary) na których nie ma nic - i co za " białe" płachty 600 zł? Natomiast po pierwsze pobór danych a tym samym opłaty powinny być dobrowolne - chce/ potrzebuje to płace i biorę , nie to nie. Geodezja na poziomie spraw administracyjno urzędowych stosuje praktyki typu komunalizacja i wywłaszczenie mienia. Innymi słowy "to nie twoje tylko wszystkich" . Tzw "wspólne dobro" a jak wspólne to niczyje - tak przynajmniej historia Polski pokazuje. Czas skończyć niewolnorynkowe praktyki. Nie chodzi o cennik... Cały ten system jest do wymiany. Wykonawcy tak długo są już gnębieni że sami uwierzyli że "bez PODGiKu nie zrobią mapy" a już zawłaszcza w Warszawie. To jak w takim razie radzą sobie w krajach lepiej Rozwiniętych typu UK, USA, czy Niemcy?
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
najlepsza jest ta weryfikacja... kiedy to weryfikatorem, który jak nazwa wskazuje "weryfikuje" efekty prac geodety uprawnionego i wykazuje w protokole niezgodności ze stanem prawnym!!! może być osoba nie posiadająca uprawnień geodezyjnych, którą to upoważni Starosta. No przyznam się szczerze, że kabaret jaki wymyślono w naszym zawodzie to już jest taki, że nawet Mistrz Bareja by tego na tamte czasy nie wymyślił. To jest tak jakby przy Chirurgu specjaliście nad stołem operacyjnym stał upoważniony przez dyrektora szpitala kotłowy Zenek i mówił mu co ma robić żeby zabieg przebiegł poprawnie:)
 1 
 15 
odpowiedz zgłoś
Leszek Piszczek ma zawsze rację i jako jedyny się z nią zgadza.
 9 
 3 
odpowiedz zgłoś
zgloszenie co do zgloszeń, to gdyby ich nie było to programy do obsługi ośrodka byłby prostszy, a na tym nie wszystkim zależy....
 8 
odpowiedz zgłoś
:( Bardzo dziękuję za zmianę sposobu naliczani, cena za podział jest uzależniona od powierzchni Wrrrr Nic tylko podziękować w odpowiedni sposób pomysłodawcy!
 6 
odpowiedz zgłoś
"Zmiany" Leszek Piszczek ma absolutną rację, upudrowali a i tak dalej geodetę państwo trzyma na łańcuchu jak właściciel psa przy budzie i każe mu szczekać za pomocą urzędników i całego schorowanego systemu. "Sankcje rosyjskie mają mniejszy negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego kraju niż niektóre rozporządzenia i ustawy wydawane z Wawy."
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
Młody masz braki w kulturze osobistej Jak można tak pisać: "Kanalie, zdradzieckie mordy". To pogrąża nasze środowisko. Młody - długo musisz jeszcze terminować.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
Zgłoszenia już dawno powinny zniknąć! Dlaczego materiały do wykonania prac nie możemy pobierać na wniosek tak jak inne podmioty? Zlikwidowano najważniejszy obowiązek ośrodka: odpowiedzialność za przygotowanie danych i materiałów potrzebnych do wykonania pracy. Odpowiedzialność tą przeniesiono na wykonawcę, tak jakby to on prowadził zasób. Zlikwidowano obowiązek ośrodków wykonywania i udostępniania charakterystyki technicznej przekazywanych materiałów. Obowiązek oceny znowu przerzucono na wykonawcę. Likwiduje się cennik i wprowadza się ryczałt od ha, tym samym wsp. 0,5 za to, że zabiera się wykonawcom efekty pracy. To po co zgłoszenie? Z państwowego zasobu zrobiono komercyjny sklepik, którego magazyn i tysiące osób obsługi my utrzymujemy. Mimo prawa do weryfikacji naszych efektów prac urzędy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej. Ustawa jest tak zmanipulowana i tak się ją nadal manipuluje by urzędnicy nie ponosili żadnych odpowiedzialności. I to musi się zmienić!
 4 
 23 
odpowiedz zgłoś
a ja wiem kto mam podejrzenie, ze to nie kto inny jak Radzio.
 6 
odpowiedz zgłoś
Kanalie, zdradzieckie mordy Dobra zmiana ??? Teraz: za podział nieruchomości rolnej 30 zł(brak uwierzytelnienia) projekt: od 100 do nieskończoności za inwentaryzację 30 zł(brak uwierzytelnienia) projekt: od 80 do nieskończoności.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
Cennik sporządził raczej ktoś, komu zależy na uproszczeniu sposobu naliczania przez aplikację do prowadzenia PZGIK. A któż to może być? Zaraz pewnie usłyszymy znów, że przecież to płaci klient i możemy podnieść ceny. Wiec z góry pytam: skoro niemal do każdego postępowania w sprawie nieruchomości potrzebna jest oprócz mapy od geodety mapa do celów opiniodawczych, wypisy i wyrysy z mapy ewidencyjnej, to dlaczego nie uprościć tego jeszcze bardziej i zwiększyć opłaty od inwestorów, bez pośredników-geodetów? Zrobić cennik za kopię mz do warunków zabudowy od 1ha, za wypis dla całej nieruchomości (KW lub JR) od każdego ha, ustawić cenę dajmy na to 500zł za pierwszy ha - i się urzędnicy-politycy szybko przekonają, jak łatwo jest podnosić ceny.
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
Do "tak tak" "Weź wykrywacz i idź", podgiki tylko w polsce są, poza nią nie ma takiego "luksusu" i geodeci mapy robią, borykają się też problemami i je rozwiązują a nie liczą dane innych bo nie wiesz jaka jest ich wiarygodność. Czy polski geodeta jest słabszy i gorszy od zachodnioeuropejskiego że nie potrafi rozwiązać problemu uzbrojenie podziemnego ??? Jesteś całkowicie pewien że dane z ośrodka odnośnie uzbrojenia są bardzo wiarygodne ??? Popatrzmy na inne kraje jak to rozwiązują bo rozwiązania mają ale nie kraje tylko firmy i ludzie i prawo do danych i map ma klient który płaci za usługę i firma która zbiera dane terenowe i produkuje mapę. W zacheuropie państwo nie może zażądać od Ciebie danych terenowych a tym bardziej handlować nimi.
 7 
odpowiedz zgłoś
Szanowni Państwo cieszy tak duży odzew środowiska, jednakże konsultacje mają charakter formalny i warto przekazać wszelkie wątpliwości i argumentu co do różnić w prognozowanych opłatach w ramach formalnych konsultacji. Wskazane byłoby dostarczenie praktycznych dowodów na odchyłki opłat od rzeczywistych cen, np faktury, jakie wystawicie Państwo swoim zleceniodawcom.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
Symetria nieodzowan Ten cennik sporządził całkowity DYLETANT i chyba wiem kto. Podziały w hektarach, rozgraniczenia w hektarach, inwentaryzacja obiektów budowlanych jakimi są sieci GESUT w hektarach?! Bzdura jak "fachowcy" Zespołu Żuchowskiego mogli coś takiego wymyślić... Chyba, że to nie Zespół, tylko znowu ignoranci z GUGiK z Główną ignorantką na czele.
 7 
odpowiedz zgłoś
Jakie będą konsekwencje nie dotrzymania terminów wydania materiałów? Co to znaczy udostępnianie materiałów? Co będzie jak nie wszystkie materiały otrzymamy przy zgłoszeniu, a w "praniu" wyjdzie że wszystkiego nie otrzymaliśmy?
 7 
odpowiedz zgłoś
tak tak weź wykrywacz i idź do śródmieścia Warszawy. Powodzenia. PODGiK powinien być archiwum danych. Każdy geodeta płaciłby raz roczną opłatę za dostęp. Pożegnalibyśmy dorabiaczy bo im by się to nie opłacało. Kontrola tylko w zakresie sprzeczności w bazie i operacie oraz istnienia jasno zdefiniowanych dokumentów w operacie. I tyle. Trudne do wprowadzenia ?
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
"coś takiego jak PODGiK jest potrzebne" Dla "coś takiego jak PODGiK jest potrzebne" chyba po to żeby być uciskanym, wyzyskiwanym i upokarzanym brać kserówki lub wektorówke i klepać pieczątki a nie zajmować się mierzeniem. Czemu miał byś biegać po 3 firmach co maja pomierzone i po co ??? Trzeba się chywcić roboty i samemu mierzyć, uzbrojenie wykrywać lub zlecić firmom co się tym zajmują. JAk się bierze 600zł za syt-wys do 1ha to trzeba biegać po podgikach. "Tylko komunalna baza danych jest najlepsza jak i praca całego kołhozu"
 5 
 6 
odpowiedz zgłoś
weryfikacja 7 dni,udostępnianie 5 Przy wymianie bazy na pikiety termin nierealny, chyba że ładowanie danych po weryfikacji - odkładane w nieskończoność, i bez sprawdzenia czy treść dokumentu oparta jest na pomiarze. Udostępnianie materiałów hurtem na geoportalu, z zakresu, fajna rzecz jeśli zasób jest cyfrowy, bo w przeciwnym razie kicha.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
(MZ)Tak potrzebna Dla urzędników i geodetów ślizgaczy którym nie chcę się mierzyć.
 3 
 7 
odpowiedz zgłoś
do geodety, coś takiego jak PODGiK jest potrzebne Gdyby nie było PODGiK to zwykły geodeta latał był po 2-3 dużych firmach będących na rynku wiele lat, które mają pomierzone całe miasta (w tym uzbrojenie podziemne terenu np. przy remontach dróg) i tam błagał by o kawałek danych. Opłata wtedy (o ile łaskawie dali by dane) to nie 100 zł/ha, ale co najmniej 1000/ha. Przerobiłem to kiedyś, kiedy PODGiK jeszcze nie interesowały dane cyfrowe (mapa wektorowa). Gdyby dane o uzbrojeniu miały tylko branże, konieczność żebrania u nich byłaby jeszcze większa, a korupcja ogromna.
 5 
 10 
odpowiedz zgłoś
grześ Dlaczego cena za podział jest uzależniona od powierzchni ? Bzdura, ilość materiałów wykorzystywana przy dużej działce jest często mniejsza niż przy podziale małej. Opłaty za podział nieruchomości rolnych /na wsi/ bardzo wzrosną.
 7 
odpowiedz zgłoś
miko Gdzie cennik opłat za przekazywane przez wykonawców dane do aktualizacji baz powiatowych. Znowu będą nas okradać. Za co płacą wykonawcy ? Za swoje dane, które wcześniej wytworzyli. Jednym słowem ZŁODZIEJSTWO. Kiedy skończy się komunizm ?
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Opłaty są najważniejszą zmianą, to prawnicy robia zmiany w ustawach i dają nam popalić cenami, to wina prawników.
 3 
odpowiedz zgłoś
REWELACJA ! "Opłat nie będzie się pobierać również w przypadku wytyczenia" ! Nic innego tylko zgłosić wytyczenie np. 3 km kabla na Marszałkowskiej i już masz mapę za darmo.Po co udawać greka ! Czy nie lepiej udostępnić wszystko w sieci w postaci wms_ów. A tak na marginesie to proszę czytać i pisać uwagi może USTAWODAWCA to przeczyta i pomyśli. Bo za miesiąc lub dwa będzie za późno !
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
Ale to już bylo Masakra i kolejny rok obietnic !!! Cały ten KUB miał rok temu dokładnie taki sam komunikat - projekt uzgodniony do końca 2016r i do sejmu na początku 2017r. A proponowane zmiany to kosmetyka i bałagan. Nic lepiej tylko kolejny zakręt i zadyszka. Zostawić to wszystko tak jak jest i będzie lepiej. Dlaczego nie uwalniają ortofotomapy przecież już dawno były takie plany.
 5 
odpowiedz zgłoś
mam nadzieję, że chociaż ktoś z sgp lub gig czyta te komentarze i prześle dalej w PGiK są jeszcze takie nie poprawione kwiatki jak: 1. mapa ewidencji gruntów i budynków zamiast mapa ewidencyjna, 2. system teleinformatyczny zamiast system informatyczny, doprecyzowania: 1. czy gesut obejmuje np. przewody trakcyjne, 2. co to jest materiał zasobu, 3. czy w ramach jednego zgłoszenia może być kilka niezależnych obszarów opracowania, 4. wymagania dla systemów do prowadzenia pzgik, 5. co to jest usługa sieciowa (odniesienie do właścicwej ustawy), 6. czy na obszarach zamkniętych należy prowadzić bazy pzgik (jest mowa o sporządzaniu mapy zasadniczej, nie ma mowy o bazach), 7. jak w emuia ujawnić numer porządkowy parkingu itp. gdzie nie jest planowany budynek.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
mdcp projekt na mapie ewidencyjnej, to postęp w geodezji będzie. dlaczego boicie się wpisać "projekt tylko na aktualnej mapie do celów projektowych"?
 3 
odpowiedz zgłoś
_ 1. Jak bez pomiaru stwierdzić, czy obiekty z digitalizacji trzymają zadaną dokładność? 2. W ramach mapy z projektem podziału sugeruje cele poboczne: aktualizacja baz egib/gesut/bdot o ile ich elementy są istotne dla danego podziału, a także wznowienie/wyznaczenie/... 3. Dlaczego nie pobiera się opłat do wytyczenia, a pobiera przy inwentaryzacji? 4. Opłaty za tzw. opracowania prawne winny być regulowane za działkę/obręb, jednostkę ewidencyjną. 5. Należy ustawowo zobligować organy do publikowania danych geopmetrycznych egib/bdot/gesut (bez danych opisowych) jako usługi w ogólnodostępnych portalach w postaci wektorowej i/lub rastrowej (skan map) oraz dopuścić możliwość wykorzystywania tak publikowanych danych jako podkład mapy wywiadu terenowego.
 1 
odpowiedz zgłoś
aktualność "gdy aktualizacja ta nie wymaga wykonania geodezyjnego pomiaru terenowego" kto będzie stwierdzał aktualność takiej aktualizacji ?
 5 
odpowiedz zgłoś
"Ważnych zmian w Pgik" Pudrowanie zmarłej komuny ciąg dalszy. Po co mapa zasadnicza i jakieś zasoby tej ściemy?? Po co państwo polskie(celowo z małej literki) zajmuje się sprawdzaniem mapy do celów projektowych wykonanej przez geodetę któremu nadało uprawnienia ???? Co to oznacza w końcu w języku polskim słowo "samodzielnie" ???? Drodzy Koledzy, ile ośrodków jest w Niemczech, Holandii, Anglii nie mówiąc o USA - pytanie za 100pkt ???? Nie ma czegoś takiego mianowicie jak ośrodki do kontroli mierniczych !!!! Ale nasz kraj jest lepszy pod każdym względem i wszystkiego pilnuje tak jak i służby zdrowia, budowania domów ludziom, za niedługo będą musiały być państwowe fabryki butów bo ludzie nie bedą mieli w czym chodzić. Skończmy z pudrowaniem nieboszczyka i jednocześnie mówiąć że jesteśmy tacy europejscy !!!!!
 2 
 12 
odpowiedz zgłoś
Mnisterstwo jak zwykle wtrąca się w nie swoje sprawy, ale żeby popularnego w tej części kraju operatora nie ścigać do odpowiedzialności za nie dotrzymywanie warunków umowy to jest totalna przesada. Nic tylko opluwanie obywateli. Z ostatnich doniesień wynika że musicie przypomnieć sobie co widzieliście kiedy nie patrzyliście i co słyszeliście kiedy nie słuchaliście. Pozdrawiam
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
cele.. 1.?aktualizacja mapy do celów projektowych" nie ma takiego celu -jest Mapa do celów projektowych 2.Opłata zryczałtowana- lp.2 Jak policzyć ilość ha jeżeli robimy wznowienie ,rozgraniczenie,ustalenie jednego punktu granicznego ? 3.Opłata zryczałtowana- lp.2 Jak policzyć ilość ha jeżeli robimy podział działki o pow.100 ha i odcinamy z niej 50 m2 ?. 4.czyli jeśli odgik nie udostępnia materiałów za pomocą netu , to do wykonawcy materiały będzie dowozić taxi na koszt organu !
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
@Geodeta Poprawka* - Na drugi dzień idzie do drugiego geodety, który zrobi mapę "bez zmian" za 400zł. *) Na samej MZ lotniska nie zaprojektują ... póki co potrzebna jest MDCP.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
Abstracja Aktualizacja mapy bez zgłoszenia. Prosty przykład na przektrętó: 1. Firma projektowa zleca wykonanie MDCP np: pod Lotnisko. Firma mapę wykonuje, przy okazji aktualizując mapę zasadniczą. Firma projektowa jednak za mapę nie płaci (znajduje powód np: spóźnienie albo brak jakiegoś szczegółu). Na drugi dzień idzie i kupuje w ośrodku mapę zasadniczą na której wykona projekt. Ile za oszczędziła?
 2 
 12 
odpowiedz zgłoś
Ryczałt przy podziałach ryczałt od hektarów rzeczywiście jest do bani. Powinny być działki przed i po podziale - tak jak już było. Natomiast reszta niech wejdzie czym prędzej.
 4 
 4 
odpowiedz zgłoś
mapa zasadnicza miasta Po co są mapy zasadniczej prowadzone przez powiat. Do czego ona ma służyć. Czy tylko do tego żeby projektant sam mógł ją pobrać z zasobów i na niej projektować, czy po to aby geodeta, któremu się nie chce mierzyć mógł ją podstęplować jako mapa do celów projektowych bez zmian. Zrezygnujmy jako geodezja z państwowej mapy. Geodeta sam powinien pomierzyć szczegóły a urządzenia podziemne kupić od gestorów sieci za które to oni powinni być odpowiedzialni. Teraz prace geodezyjne wykonuje się źle bo nie ma żadnej odpowiedzialności a liczy się tylko żeby było tanio.
 3 
 16 
odpowiedz zgłoś
Gdzie te konsultacje A gdzie można coś napisać, gdzie te konsultacje??
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
Likwidacja wniosków przy aktualizacji EGIB Brakuje jeszcze zapisów dotyczących likwidacji wniosków przy aktualizacji EGIB.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
Likwidacja uwierzytelnienie w połączeniu z likwidacją obowiązku zgłaszania sprawią jeszcze większą degradację zawodu. Będzie jeszcze więcej "pieczątkowców", którzy zamiast mierzyć, będą w kapciach pieczętować wszelkie mapy kupione z powiatu do celów informacyjnych i firmować je jako mdcp. Kolejnym etapem będzie całkowita eliminacja geodetów w procesie inwestycyjnym. Odnośnie ryczałtu, to cóż taniej nie będzie.
 5 
 13 
odpowiedz zgłoś
mam takie wrażenie że po pierwsze jednak zbiera, a po drugie możemy nie zdążyć z odpowiedzią tego ministra. Ptaszki w mediach ogólnopolskich ćwierkają że będzie zaraz inny. :)
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Aktualizacja mapy do celów projektowych jest pracą geodezyjną. A czy wykonanie mapy do celów projektowych też, szczególnie pod sieci uzbrojenia, których nie dotyczy rozporządzenie o czynnościach geodezyjnych w budownictwie? Gdzie definicja mapy do celów projektowych, powykonawczej? Tyczenia bez opłat, ale skąd aktualne dane do wyznaczenia kolizji (projekt czasami ma kilka lat, zanim rozpocznie się budowa), skąd dane o granicach, gdy projekt opracowano na mapie bez ustalenia granic? Ile ha ma kabel energetyczny 1kmx5mm? 0,0005ha czyli zawsze płacimy za min. 1ha. Co będzie w tych danych udostępniane, całe bazy EGB, BDOT, GESUT obiektów, które przecina polilinia przewodu? Czy do powierzchni będziemy wliczać pola powierzchni studzienek i kabli, czy chodzi o obszar mapy wynikowej na wydruku? Będzie drożej i znów przez rok będziemy się spierać o interpretacje tego cennika i definicji. Kosztu opłaty do ZRID (mapa, podziały, utrwalenia granic) nie uda się oszacować do przetargu, to zgadywanka do samego końca
 3 
 10 
odpowiedz zgłoś
kochani, nic trudnego! Komentatorzy poniżej mają szansę udowodnić swoje racje - mamy dwa tygodnie konsultacji społecznych - szybko i sprawnie napisać uwagi z uzasadnieniem - czytając poniżej wszyscy wszystko wiedzą jak ma być dobrze, więc problemu nie będzie. No ewentualnie z podpisaniem się, ale jest ryzyko jest zabawa... jedno jest pewne - minister nie będzie zbierał uwag z komentów na geoforum:)
 2 
 14 
odpowiedz zgłoś
Trudno znaleźć dobre rozwiązanie Jak mówi przysłowie:"Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził" i w naszym przypadku się sprawdza. Jedni chcą takich zmian, inni wręcz przeciwnych. Ja uważam, że ryczałt jak najbardziej jest sprawiedliwy, weryfikacja musi być, bo w innym przypadku będą się zdarzały takie operaty, których nie będzie można wprowadzić do bazy.
 7 
 9 
odpowiedz zgłoś
Martwię się Martwię się, że już tak do końca udało się nasz zawód zdegradować, że niektórzy z nas jako opcję zmian na lepsze rozpatrują wyrywkowe weryfikacje naszej pracy w terenie przez "mitycznego" weryfikatora (chociaż raz do roku:)), do tego z rygorem drakońskich kar... Zapominacie, że to my odpowiadamy za tę pracę przed naszymi zleceniodawcami (to jest o niebo większa odpowiedzialność), a nie żadnym zakichanym weryfikatorem, który zgodnie z naszymi durnymi przepisami, może nawet nie mieć uprawnień (wystarczy upoważnieni przez starostę). A nawet jak ma, to w czym one są lepsze od naszych? ODGiK mają obowiązek wprowadzać do swej bazy nasze operaty, jak im łaskawie je tam złożymy, a nie być sędziami naszej pracy.
 5 
 14 
odpowiedz zgłoś
A może ewolucyjnie Też jestem za tym, aby nie było "masowej" weryfikacji przez PODGiK. Natomiast niech inspektor w PODGiK ma możliwość pełnej kontroli (wraz z pomiarem w terenie) przy: a) niezgodności nowych danych z "mocnymi" danymi w PODGiK (np. nowo wznowione znaków zmienia granice o 3 metry, a dane miały BPP=2), b) losowo - generowany przez system informatyczny, tak aby operat każdego wykonawcy był sprawdzany np. raz do roku. W przypadku wpadki geodeta dostaje drakońskie kary, a nie jakieś tam nagany, czy upomnienia, c) przy uzasadnionych skargach stron. Jeżeli przejdą zmiany w tej ustawie inwestycyjnej to należy podziękować p. Izdebskiemu za jego inicjatywę - list. Te zmiany to jednak początek, trzeba iść z rozsądkiem, ale na całość.
 10 
 7 
odpowiedz zgłoś
E tam podział 30 ha... a co z podziałami ZRID-owskimi, trzeba będzie płacić za całe wsie?
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
cennik moja propozycja: zostawić obecny cennik
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
podział działki 30ha Podział działki rolnej 30ha na dwie 625zł?
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
Dobra zmiana Masakra. Dobra zmiana: 1. Co najważniejsze wyższe opłaty o 100 procent. (teraz mapa z projektem podziału 50 zł po nowelizacji 100). 2. Główny cel mapa do celów projektowych - pośredni cel powinno być wznowienie znaków a nie rozgraniczenie. 3. Aktualizacja mapy bez zgłoszenia. Ale pod warunkiem, że ja aktualizuję swoja mapę a nie inny wykonawca wykonuje aktualizacje na mojej mapie. 4. W każdej firmie powinien być zatrudniony geodeta uprawniony, prace były by lepiej wykonywane i wyeliminowało by się tych co zaniżaja ceny.
 8 
 5 
odpowiedz zgłoś
Przestańcie już pisać o braniu odpowiedzialności przez wykonawców. A jakiej odpowiedzialności oni obecnie nie ponoszą? Napisze ktoś wreszcie? To że nadzór geodezyjny i weryfikacje mają zerowy wpływ na jakość prac geodezyjnych i ich rezultatów, i pozwalają żeby w tym śmietniku zwanym zasobem rozmywała się czy wręcz ginęła odpowiedzialność tych którzy robią swoją pracę źle nie usprawiedliwia jeszcze oczerniania całego środowiska. Geodeci wykonujący poważne prace, na rzecz poważnych klientów ponoszą odpowiedzialność kontraktową której skutki są nieporównywalnie wyższe od tych bzdetów zwanych odpowiedzialnością dyscyplinarną.
 5 
 25 
odpowiedz zgłoś
To taki makijaż trupa o nazwie Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, po to żeby jeszcze przez jakiś czas poudawał żywego i żeby można było pobrać za niego emeryturę, w tym wypadku wydoić budżet państwa i Unii Europejskiej. A że smród będzie coraz większy to inna sprawa, winę zrzuci się na złych wykonawców, nieudolne starostwa - ważne że kasa będzie płynęła a stołki w Warszawie mile grzały.
 7 
 13 
odpowiedz zgłoś
Łukaszu Już widzę to "100% odpowiedzialności", a raczej braku odpowiedzialności.
 10 
 8 
odpowiedz zgłoś
. W przypadku zgłoszeń są to zmiany pozorne, nie prościej byłoby zlikwidować ten obowiązek który nic nie wnosi do życia. A co grozi pani Wiesi która nadal będzie "kontrolowała" operaty przez miesiąc, jakieś kary, może 500- ?
 4 
 13 
odpowiedz zgłoś
KLAUZULE Jedyne co musiałoby się zmienić to ABSOLUTNY brak klauzul na naszych opracowaniach !!! Weźmy 100% odpowiedzialności za swoją pracę. Klauzule służą jedynie szantażowaniu geodetów. Jedną rzeczą jest operat a zupełnie inna opracowanie dla klienta. Powinno się to dziać równolegle. I pytanie : czy po weryfikacji od razu dostaje klauzulę? Czy dopiero dokumenty idą na "mapę numeryczną" gdzie mogą przeleżeć dwa miesiące i wszystko i tak będzie "terminowo" ???
 11 
 12 
odpowiedz zgłoś
73 komentarzewiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Korzystanie z Portalu BDOT10k
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS