wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2016-02-09| Geodezja, Instytucje

Oceń projekt "Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii"

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza do zapoznania się oraz zgłaszania uwag do projektu „Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016-2025”. Program przedstawia koncepcję realizacji zadań publicznych organów SGiK, w ich kształcie ustalonym obecnie obowiązującymi przepisami oraz trendami rozwojowymi dotyczącymi nowych technologii w zakresie geodezji i kartografii.


Oceń projekt "Programu realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii"

Główne cele koncentrują się wokół poprawy jakości i dostępności danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz upowszechnienia wiedzy w zakresie zastosowań e-usług oraz nowych technologii stosowanych w działaniach SGiK.

Proponowane działania obejmują promocję interoperacyjnych e-usług, bazujących na danych przestrzennych PZGiK oraz popularyzację wiedzy o tych usługach i ich znaczeniu w życiu każdego obywatela, a także upowszechnianie wiedzy o zmieniających się warunkach technologicznych realizacji zadań w dziedzinie gik. W przyszłości ma to umożliwić rozszerzenie zakresu współdziałania pomiędzy organami SGiK a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, przy istotnym udziale uczelni kształcących w dziedzinie geodezji, kartografii i geoinformatyki oraz organizacji społeczno-zawodowych.

Dokument zawiera 8 załączników zawierających dodatkowe analizy i zestawienia:
1. Kierunki rozwoju współczesnej administracji, oddziaływujące na sposób realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
2. Charakterystyka zbiorów danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Trendy rozwoju technicznego i technologicznego wpływające na sposób wykonywania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz realizację prac geodezyjnych i prac kartograficznych (synteza).
4. Powiązania celów i działań zawartych w Programie z zadaniami SGiK oraz zbiorami PZGiK.
5. Zestawienie projektów wspomagających realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii wykonanych w okresie 2008-15 oraz planowanych do realizacji w latach 2016-25.
6. Powiązania merytoryczne celów projektu i działań ze źródłami finansowania.
7. Szczegółowe zestawienie prognozowanych nakładów na realizację Programu.
8. Usługi danych przestrzennych (e-usługi) niezbędne do wprowadzenia dla osiągnięcia celów Programu.

Uwagi w formie pisemnej, zawierające dane kontaktowe (min. imię i nazwisko autora, adres poczty elektronicznej) można kierować na adres adolf.jankowski@gugik.gov.pl do 29 lutego br.

Więcej informacji

Źródło: GUGiK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
do P. Władysława Baki Bardzo dziękuję za odesłanie do książki, którą zresztą mogę zainteresowanym polecić - w szczególności twórcom Programu. Wyraźniepokazuje ona konieczność całkowitego przeorganizowania SGiK zamiast doraźnego ulepszania i promocji. Kłopotem jest tylko naukowy charakter książki, choć wnioski są konkretne i praktyczne, bo jak widać z komentarzy wszelkie teorie i profesorskie gadania wywołują sprzeciw praktycznie myślącej części publiczności. Dołączam wyrazy uszanowania.
 1 
odpowiedz zgłoś
uwielbiam naukowców. Są tacy teoretyczni. A co z praktyką ?
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
PROGRAM... Na wszystkie wątpliwości(również SK i geodety) polecam książkę Prof. dr hab. Bogdana Nogalskiego i dr inż. Adama Klimka pt. "Administracja Publiczna, Poprzez Proces do Struktury, Koncepcja Instytucji Katastru" Wydawnictwo CeDeWu Sp.z o.o. Warszawa 2014 r., która między innymi: 1)w rozdziale 3 zawiera opis stanu obecnego i przesłanki do utworzenia administracji katastralnej z porównaniem z liczbą 27 państw europejskich w tym zakresie, 2)w podrozdziale 3.7. s. 127 do 132 zawiera perspektywiczną ocenę zdolności administracji geodezyjnej do wykonania powierzonych jej zadań, 3) proponuje konkretne rozwiązania wychodzące naprzeciw pilnym potrzebom rzeczywistych zmian w naszej branży. W odniesieniu do opiniowanego Programu polecam więc treść całej tej książki ze szczególnym zwróceniem uwagi na "Konkluzję" na stronach 164 i 165.
odpowiedz zgłoś
do geodety Apeluję o logiczne i konsekwentne myślenie. Wpis nieruchomości do rejestru zabytków wpływa na wartość katastralną nieruchomości, ponieważ ogranicza wykonywanie prawa własności (nadzór konserwatorski) i wpływa na wartość podatku od nieruchomości. Co wynika z rozszerzenia ZSIN dane centralnego rejestru zabytków, jeżeli informacja o wpisie jest również przechowywana w EGIB? Kto jest odpowiedzialny za taką informację w odniesieniu do konkretnej nieruchomości, jeżeli dane w ZSIN z obu źródeł będa sprzeczne? Czy taka informacja powinna być również umieszczona w księdze wieczystej? Punktem wyjścia muszą być spójne założenia co do odpowiedzialności za integralność danych katastralnych - będące pochodną celu prowadzenia katastru. P.S. Ze względu na ograniczone możliwości trudno opisywać wszystkie szczegółowe zarzuty do Programu. Geodeto! "od ogółu do szczegółu" a nie odwrotnie. Co po dyskusji o dokładności identyfikacji szczegółu, jeżeli brak osnowy, a wcześniej definicji układu odniesienia?
odpowiedz zgłoś
Jedno proste pytanie skąd sie wyczaruja pieniądze na geodezja nie na "projekty" tylko na normalne utrzymanie zasobu ?
odpowiedz zgłoś
do SK Napisałeś się człowieku i żadnego konkretu. Taka to jest właśnie geodezyjna krytyka - zero konstruktywności. ZSiN już jest rozszerzony w sensie prawnym jeśli chodzi o CRFOP czy Rejestr zabytków - przeoczenie ? A wyżyny bylejakości pojawiły się w komentarzu 5/5 - na maxa po profesorsku :)
odpowiedz zgłoś
To nie jest program. To jest plan kontynuacji napadu na publiczną kasę czyli po prostu na nasze pieniądze. Będący jednocześnie listą problemów z którymi my, geodeci, i starostwa będziemy się borykać.
odpowiedz zgłoś
Smutna ocena całości [5/5] W analogiczny sposób należy podejść do zaplanowania działania w odniesieniu do innych rejestrów prowadzonych przez SGiK, opisanych w tabeli 2. Bez całościowego i systemowego podejścia do planowania działań SGiK, opartego o zrozumiałe i akceptowalne dla wszystkich interesariuszy zasady współdziałania i podział odpowiedzialności, działania SGiK nie doprowadzą do efektów adekwatnych do poniesionych wydatków.
odpowiedz zgłoś
Smutna ocena całości [4/5] Niestety, ze względu na rozmycie odpowiedzialności i niespójność danych, ZSIN nie da wspomnianej wyżej gwarancji ochrony własności poprzez gwarancję integralności danych, a jedynie pozwoli na centralną dystrybucję różnorodnych danych dotyczących nieruchomości. Zapewnienie integralności i wiarygodności danych katastru wymaga precyzyjnego określenia: zakresu celów prowadzenia katastru, z których wynikną zakres informacyjny katastru i procedury jego zasilania; a także wskazania jaki podmiot jest za całość odpowiedzialny. Dopiero po uzgodnieniu powyższego ze wszystkimi interesariuszami można rozpoczynać konsekwentne przygotowanie rozwiązań prawnych, stanowiących podstawę działań o charakterze technicznym i czy organizacyjnym.
odpowiedz zgłoś
Smutna ocena całości [3/5] Przykładem braku systemowego podejścia w tworzeniu Programu może być obszar katastru, w który ma się przekształcić dotychczasowa ewidencja gruntów i budynków (EGiB). EGIB w ścisłym powiązaniu z księgami wieczystymi musi w pierwszym rzędzie pełnić, wynikające z konstytucji, zadanie ochrony własności przez gwarancję integralności danych opisujących przedmiot i zakres praw (a także ograniczeń i zobowiązań, mających wpływ na wykonywanie tych praw). Brakuje analizy przyczyn obecnego stanu ewidencji gruntów i budynków, która wciąż nie jest w stanie zapewnić wiarygodności jakiej oczekuje się od prawdziwego katastru. Zamiast tego Program proponuje (nie wyrażając tego wprost) aby ZSIN przejął rolę systemu katastralnego, jako źródła pełnej i spójnej informacji o nieruchomościach, na co wskazuje zamiar poszerzenia treści ZSIN o dane rejestru zabytków, form ochrony przyrody, średnich cent transakcyjnych i w przyszłości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozdz. 2.2, tabela 2).
odpowiedz zgłoś
Smutna ocena całości [2/5] Za zbitkami pojęciowymi: ?poprawa jakości?, ?zwiększanie wiarygodności?, ?zaspokajanie potrzeb szerokiego grona użytkowników? nie widać zrozumienia przez autorów przyczyn tego, że jakość wymaga poprawy, wiarygodność jest wątpliwa, a potrzeby wciąż są nie zaspokojone. Problemów tych nie rozwiąże tak zwana harmonizacja, skoro pomysły na ciągłe modyfikowanie modeli danych są niespójne i pomijają standardy europejskie, takie jak ISO-19152 LADM, czy specyfikacje techniczne zawarte w zarządzeniach KE wykonujących dyrektywę INSPIRE. Szczegółowy plan działań (patrz rozdział 2.2 tabela 1) ogranicza się do ogólnych sformułowań mających charakter wyłącznie deklaracji i nie precyzuje w jaki sposób będą one realizowane przez konkretne rozwiązania systemowe (organizacyjne, prawne, techniczne) i we współpracy z jakimi podmiotami.
odpowiedz zgłoś
Smutna ocena całości. [1/5] W dokumencie ?Program realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii na lata 2016-2025? (Program) brak szerszej perspektywy związanej ze zrozumieniem, jakie cele w skali całego państwa (także jako członka Unii Europejskiej) ma wspierać SGiK. Tworząc Program nie zastosowano zasady ?od ogółu do szczegółu? co w efekcie spowodowało, że Program jest oderwany od roli jaką SGiK ma pełnić w systemie gospodarczym i prawnym państwa. Brak określenia celów i zadań o charakterze systemowym , wynikających z tej roli SGiK - w efekcie Program sprowadza się do uzasadnienia planu wydatków GUGiK. Sformułowane w Programie cele (rozdział 2.1) ograniczają się do udoskonalania istniejących mechanizmów (przede wszystkim technologicznych, a w ograniczonym zakresie organizacyjnych czy prawnych) w obszarze wąskiej niszy zagadnień geodezyjnych i geoinformatycznych, a następnie promocji efektów tego udoskonalania. Nie są to więc cele, które SGiK chce osiągnąć, a jedynie ogólne kierunki aktywności SGiK.
odpowiedz zgłoś
Środki na info. -są potrzebne na rozwój również, a dlaczego nikt nie wspomni o podstawach. Do każdej zadania geodezyjnego potrzebujemy OSNOWY GEODEZYJNEJ, POZIOMEJ I PIONOWEJ. Są wykonawcy nie posiadający odbiorników o nowoczesnej technologi (nie będę rozwijać tematu). Osnowa jest niszczona w szybkim tempie, a wznawiana po robotach ziemnych ma dużo do życzenia. Nie życzę aby ktoś korzystał z osnowy wznawianej przez znajomego i nie tylko, (w poziomie kilka dziesiątek a i w pionie też nie mało. MODERNIZACJA OSNOWY- chyba że sprzedajemy kłamstwa ale i one po pewnym czasie wyjdą to tylko MATEMATYKA ...
odpowiedz zgłoś
okrągłe zdania o niczym. Najzabawniejsze jest to że większość usług już istnieje a piszący o nich nie mają pojęcia że je mają i jak je użyć. Na geoportalu już są ogólnie dostępne usługi do analiz przestrzennych. :):)
odpowiedz zgłoś
hm takie administration fiction
 1 
odpowiedz zgłoś
15 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
czy wiesz, że...
© 2005-2022 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS