wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2006-11-29| Geodezja, Firma, Prawo, Ludzie

Znamy tekst porozumienia organizacji geodezyjnych zawartego 10 listopada w GdańskuJak już informowaliśmy na GeoForum, KZPFGiK Polska Geodezja Komercyjna, Geodezyjna Izba Gospodarcza oraz Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza podjęły na początku listopada decyzję o podpisaniu Porozumienia „Federacja Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych”. Formalnie podpisano je kilka dni temu, a treść prezentujemy poniżej.

POROZUMIENIE „FEDERACJA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW GEODEZYJNYCH”

zawarte w dniu 10.11.2006 r., w Gdańsku, pomiędzy:

1. Polską Geodezją Komercyjną Krajowym Związkiem Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych,
z siedzibą w Warszawie, działającym na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, pod numerem KRS 0000101456, posiadającą numer NIP 525-10-52-008, reprezentowaną przez:
Prezesa – Waldemara Klocka,

2. Geodezyjną Izbą Gospodarczą,
z siedzibą w Warszawie, działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, pod numerem KRS 0000090356, posiadającą numer NIP 525-20-34-024, reprezentowaną przez:
Prezesa – Wojciecha Matelę,

3. Zachodniopomorską Geodezyjną Izbą Gospodarczą,
z siedzibą w Szczecinie, działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, pod numerem KRS 0000168956, posiadającą numer NIP 852-23-95-378, reprezentowaną przez:
Prezesa – Sławomira Leszkę,

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. 1991, Nr 55, poz. 235 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 1989, Nr 35, poz. 195 ze zm.), a także na podstawie
paragrafu 20 ust. 6 Statutu PGK i artykułu 7 Statutu GIG, oraz artykułu 7 Statutu ZGIG w celu powołania wspólnego przedstawicielstwa wykonawstwa geodezyjnego, strony niniejszego porozumienia, zwani dalej członkami FEDERACJI, postanawiają co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Członkowie FEDERACJI, w stosunku do osób trzecich będą występowali pod wspólną nazwą: „FEDERACJA ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW GEODEZYJNYCH” zwana dalej FEDERACJĄ.

§ 2

FEDERACJA nie posiadając osobowości prawnej korzysta z osobowości prawnej swoich członków.

§ 3

Siedzibą FEDERACJI jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Działalność FEDERACJI swym zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby może również występować poza granicami kraju.

§ 5

1. Celem FEDERACJI jest:

1) podnoszenie prestiżu podmiotów skupionych w Porozumieniu,

2) ujednolicenie stanowisk organizacji w dialogu społecznym prowadzonym między organami władzy a przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i pracownikami,

3) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków FEDERACJI wobec organów władzy, administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz innych instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych,

4) uczestnictwo w pracach legislacyjnych związanych z problematyką geodezji i kartografii oraz działalności gospodarczej,

5) wspólne uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,

6) kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej oraz podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług geodezyjnych świadczonych w kraju, a także dbałość o ich profesjonalne wykonywanie i zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.

2. Dla realizacji swych celów FEDERACJA współdziała z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

3. Przy realizacji celów określonych powyżej członkowie FEDERACJI zobowiązują się działać w sposób nie naruszający samorządności i niezależności pozostałych członków.

§ 6

FEDERACJA realizuje swe cele w szczególności poprzez:

1) uczestnictwo członków FEDERACJI w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki geodezji i kartografii, w tym opiniowanie projektów rozwiązań prawnych, wiążących się bezpośrednio albo pośrednio z zagadnieniami geodezji i kartografii oraz działalności gospodarczej,

2) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych organów lub z inicjatywy własnej, aktów prawnych dotyczących przedmiotu działalności podmiotów reprezentowanych przez członków FEDERACJI, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami, postulatami i protestami,

3) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych, wiążących się bezpośrednio albo pośrednio z zagadnieniami geodezji i kartografii oraz działalnością gospodarczą,

4) inspirowanie członków FEDERACJI do stałego rozwoju poprzez wymianę wiedzy i technologii,

5) współpracę z organami władzy i administracji publicznej, w tym ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności podmiotów reprezentowanych przez członków FEDERACJI, Głównym Geodetą Kraju, wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi,

6) delegowanie przedstawicieli członków Porozumienia do organów doradczych administracji państwowej i władz samorządowych, w celu reprezentowania branży geodezyjnej,

7) wydawanie opinii o kandydatach na kluczowe stanowiska państwowe lub samorządowe nadzorujące branżę geodezyjną, jeżeli zostanie o to poproszona.

8) inne działania, których potrzeba i możliwość wyniknie w toku realizacji Porozumienia.


WŁADZE

§ 7

Władzami FEDERACJI są:

1) Rada FEDERACJI,

2) Prezydium Rady FEDERACJI.

§ 8

1. FEDERACJA reprezentowana jest przez Radę FEDERACJI.

2. Rada FEDERACJI liczy 9 osób, a każdy z członków FEDERACJI powołuje do jej składu trzy osoby.

3. Na członka Rady FEDERACJI może być desygnowana wyłącznie osoba wchodząca w skład Zarządu (Rady) Organizacji - członka FEDERACJI .

4. W skład desygnowanych osób wchodzą automatycznie Prezesi Organizacji - członka FEDERACJI.

5. Kadencja Rady FEDERACJI trwa trzy lata.

6. Członkowie Rady FEDERACJI mogą być odwołani z pełnienia swej funkcji, w szczególności w przypadku odwołania ich ze składu Zarządu (Rady) Organizacji - członka FEDERACJI.

§ 9

1. Rada FEDERACJI prowadzi sprawy FEDERACJI oraz składa niezbędne oświadczenia woli. Oświadczenia i zobowiązania składane przez Radę FEDERACJI, uważane są za oświadczenia członków FEDERACJI, pod warunkiem ich zgodności ze statutami członków FEDERACJI.

2. Rada FEDERACJI opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia przez władze członków FEDERACJI :

1) Regulamin pracy Rady FEDERACJI,

2) Preliminarz finansowy FEDERACJI,

2. Zebranie Rady FEDERACJI może zostać zwołane w każdym czasie, przez przynajmniej dwóch członków Prezydium Rady FEDERACJI.

§ 10

1. Pracami Rady FEDERACJI kieruje Prezes Rady FEDERACJI.

2. Prezesem Rady FEDERACJI może być wyłącznie Prezes Organizacji - członka FEDERACJI, kierującego organizacją o zasięgu ogólnopolskim,

3. Funkcja Prezesa Rady FEDERACJI jest rotacyjna, a kadencja trwa 1 rok.

§ 11

1. Prezydium Rady FEDERACJI tworzą Prezesi Organizacji – członka FEDERACJI.

2. Prezydium Rady FEDERACJI ma na celu prowadzenie bieżącej działalności FEDERACJI.

3. Prezydium Rady FEDERACJI reprezentuje FEDERACJĘ na zewnątrz.

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA

§ 12

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie zostanie rozwiązane z chwilą rezygnacji z członkostwa w FEDERACJI jednego z członków FEDERACJI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Realizacja Porozumienia nie narusza praw i obowiązków członków FEDERACJI w ich samorządności i niezależności w działalności statutowej.

2. Każdy członek FEDERACJI ponosi odpowiedzialność za skutki swojego działania lub zaniechania.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Niniejsze porozumienie zostało zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Polska Geodezja Komercyjna
Krajowy Związek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
Waldemar Klocek

Geodezyjna Izba Gospodarcza
Wojciech Matela

Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza
Sławomir Leszko

KPK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Paragraf 10 pkt2 - rozumiem że Pan Leszko jest out .Tak więc na przemian panowie Matela i Klocek bedą prezesami.Koledzy z zachodniopomorskiego zepchnięci do II ligi, byli chyba potrzebni tylko do podpisania porozumienia.Może to i dobrze.
odpowiedz zgłośzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Satelitarne dane meteo na wyciągnięcie ręki
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS