Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2012-03-09| Geodezja, Prawo

Deregulacja do konsultacji

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin 7 marca wysłał do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym zawodu geodety.


Deregulacja do konsultacji

Artykuł 4 projektu zawiera propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Według nowych zapisów (zmiany w art. 43) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się w następujących zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
3) geodezyjna obsługa inwestycji;
4) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Niezmieniony pozostaje zapis, że mogą je otrzymać osoby, które:
• posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne;
• posiadają 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego;
• wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Dotąd od takich osób wymagane było jeszcze posiadanie nienagannej opinii zawodowej. Obecnie tego zapisu nie ma, dodano natomiast, że ww. uprawnienia mogą otrzymać osoby, które:
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie były karane za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

Proponuje się też nowe zapisy (poprzez dodanie art. 45a) określające, że uprawnienia zawodowe w zakresach: geodezyjnych pomiarów podstawowych (dotychczasowa „trójka”); redakcji map („szóstka”); fotogrametrii i teledetekcji („siódemka”) otrzymują osoby posiadające tytuł zawodowy w zakresie odpowiednich uprawnień oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie karane (jw.). Jeśli chodzi o wymagane tytuły zawodowe, będą to:
• dla „trójki” tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku geodezja i kartografia o profilu kształcenia obejmującym geodezyjne pomiary podstawowe,
• dla „szóstki” tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku geodezja i kartografia lub tytuł zawodowy magistra na kierunku geografia o profilu kształcenia obejmującym redakcję map,
• dla „siódemki” tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku geodezja i kartografia lub tytuł zawodowy magistra na kierunku geografia o profilu kształcenia obejmującym fotogrametrię i teledetekcję.

Projekt zmian zakłada zatem, iż nadanie uprawnień zawodowych w dotychczasowych zakresach: trzecim, szóstym i siódmym nie będzie już odbywać się na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną ds. uprawnień zawodowych. W odniesieniu do tych zakresów projekt znosi też wymóg praktyki zawodowej. Z zapisów tych wynika równocześnie, że uprawnień w tych trzech zakresach nie będą mogły otrzymać np. osoby ze średnim wykształceniem geodezyjnym (dotąd było to możliwe po 6 latach praktyki zawodowej).

W projekcie przewiduje się, że prawo samodzielnego wykonywania zawodu w zakresach objętych deregulacją nabywa się z dniem wpisu przez głównego geodetę kraju do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe (będą to uprawnienia nadawane w trybie art. 45a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w odróżnieniu do pozostałych zakresów, które – jak dotąd – będą nadawane w trybie art. 45). Żeby zostać wpisanym do takiego rejestru, należy złożyć wniosek, do którego dołącza się dyplom ukończenia studiów wyższych, oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych. Wniosek o wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w ww. zakresach podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki. O dokonaniu wpisu do centralnego rejestru organ niezwłocznie informuje wnioskodawcę na piśmie. O odmowie wpisu do rejestru orzeka GGK w drodze decyzji. Za przeprowadzenie weryfikacji dokumentów przez komisję do spraw uprawnień zawodowych oraz dokonanie wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe wnoszona jest opłata.

Proponuje się też dodanie w ustawie Pgik artykułu, w którym określono, kiedy następuje wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. Ma się to odbywać w przypadku:
• wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pgik (a więc dotyczącej utraty zdolności do czynności prawnych albo skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów itd.);
• sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety uprawnionego;
• sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe ma być dokonywane z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 3 Pgik. Osoba, której dotyczy orzeczenie sądu, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu głównego geodetę kraju.

Projekt przewiduje też w art. 27, że osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w brzmieniu dotychczasowym, zachowują prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w tym zakresie.

Na liście organizacji społecznych zgłoszonych do konsultacji tego projektu znalazły się m.in.:
• Geodezyjna Izba Gospodarcza,
• Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
• Stowarzyszenie Kartografów Polskich,
• Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych,
• Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
• Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Anna Wardziak


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Lotnicza chmura punktów w najwyższej rozdzielczości
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS