wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2011-04-26| Instytucje

GUGiK ogłasza konkursy na trzech dyrektorów

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza 3 konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej: • dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, • dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach oraz • dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. We wszystkich trzech przypadkach dokumenty można składać do 23 maja 2011 r.


GUGiK ogłasza konkursy na trzech dyrektorów

Do zadań dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy:
• organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy w departamencie w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania,
• nadzorowanie prowadzenia Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK), w tym opracowanie planu funduszu oraz przygotowanie i opiniowanie projektów zmian w tym planie,
• koordynowanie opracowania projektów aktów prawnych i standardów technicznych dotyczących PZGiK, w tym opłat, zgłaszania prac oraz organizacji państwowego zasobu,
• nadzorowanie i monitorowanie opracowywania i wdrażania technologii i rozwiązań teleinformatycznych służących obsłudze, modernizacji, przetwarzaniu i udostępnianiu danych, informacji i dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK) oraz usług infrastruktury informacji przestrzennej,
• prowadzenie nadzoru nad właściwą realizacją projektów finansowanych ze środków UE w celu zapewnienia szerokiego dostępu do danych,
• nadzorowanie spraw dotyczących właściwego wykorzystania nowych technologii wdrożonych do prowadzenia PZGiK na poziomie powiatowym i wojewódzkim w celu umożliwienia szerokiego rozpowszechnienia tych technologii,
• nadzorowanie stosowania standardów i wytycznych technicznych dotyczących narzędzi i technik teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia i udostępniania PZGiK w celu realizacji polityki Państwa w tym zakresie,
• nadzorowanie udostępniania danych z PZGiK przez CODGiK, w aspekcie realizacji polityki cenowej oraz prawidłowości stosowania opłat w celu zapewnienia finansowania dla PZGiK,
• ustalanie, akceptowanie i wdrażanie rocznych planów pracy (plan pracy departamentu i plan rzeczowo-finansowy) w celu prawidłowej realizacji zadań departamentu.

Wymagania od kandydatów (niezbędne):
• wykształcenie wyższe magisterskie geodezyjne, kartograficzne lub pokrewne, lub informatyczne,
• co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub 3 lata na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• doświadczenie w zakresie planowania i realizacji projektów w dziedzinie informacji przestrzennej lub geodezji i kartografii,
• znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii, infrastruktury informacji przestrzennej i z dziedzin pokrewnych,
• znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych i zamówieniach publicznych,
• umiejętności organizacyjne, umiejętność organizacji pracy zespołu i kierowania ludźmi,

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej,
• doświadczenie zawodowe w kierowaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE,
• znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
• znajomość problematyki społeczeństwa informacyjnego, e-administracji, budowy, funkcjonowania i zarządzania systemami informacyjnymi,
• umiejętność formułowania wymagań dla systemu prawnego w zakresie związanym z działalnością departamentu,
• umiejętność wystąpień i prezentacji publicznych,
• znajomość języka angielskiego,
• umiejętność obsługi pakietu MS Office.Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Departamentu Informacji o Nieruchomościach należy:
• organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy w departamencie w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania;
• nadzorowanie i monitorowanie procesu modernizacji katastru nieruchomości, prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
• koordynowanie opracowania projektów aktów prawnych i standardów technicznych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby katastru nieruchomości, państwowego rejestru granic, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz przygotowania warunków wdrażania katastru w tym zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
• sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz technologiczno-organizacyjnego nad realizacją przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadania utrzymania i eksploatacji systemu Integrującej Platformy Elektronicznej/Powszechnej Taksacji Nieruchomości (IPE/PTN) w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju systemu;
• współdziałanie z innymi departamentami urzędu oraz innymi instytucjami krajowymi w procesie informatyzacji katastru, wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, państwowego rejestru granic oraz jego integracji z (EGiB) i ewidencją miejscowości, ulic i adresów (EMUiA);
• Ustala, akceptuje i wdraża roczne plany pracy (plan pracy departamentu i plan rzeczowo-finansowy) w celu prawidłowej realizacji zadań departamentu.

Wymagania od kandydatów (niezbędne):
• wykształcenie wyższe magisterskie geodezyjne, lub ekonomiczne, lub pokrewne,
• co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowisku kierowniczym lub 3-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii i z dziedzin pokrewnych,
• znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych i zamówieniach publicznych,
• znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne,
• znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• umiejętności organizacyjne, umiejętność organizacji pracy zespołu i kierowania ludźmi.

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej lub wykonawstwie geodezyjnym,
• znajomość problematyki katastru nieruchomości, społeczeństwa informacyjnego, e-administracji, budowy,
• umiejętność formułowania wymagań dla systemu prawnego w zakresie związanym z działalnością departamentu,
• umiejętność wystąpień i prezentacji publicznych,
• umiejętność obsługi pakietu MS Office.Do zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
• organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy w departamencie w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania;
• nadzorowanie i monitorowanie procesu nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, sprawy odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, sprawy uznawalności kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej w celu zapewnienia wysokiej jakości i skutecznej realizacji zadań przez pracowników departamentu;
• nadzorowanie rozpatrywania skarg na bezczynność lub opieszałość działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w celu podniesienia zaufania obywateli do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
• nadzorowanie prowadzenia działań kontrolnych i nadzorczych wynikających z uprawnień Głównego Geodety Kraju w stosunku do urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
• nadzorowanie prowadzenia kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu i Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz monitoring poprawności realizacji przez nie zadań w celu uzyskania dla kierownictwa Urzędu obiektywnej oceny poprawności funkcjonowania Urzędu;
• koordynowanie prowadzenia kontroli zewnętrznych dokonywanych w Urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy i jednostki kontroli państwowej oraz nadzorowanie realizacji zadań wynikających z wystąpień NIK i innych organów i jednostek kontroli państwowej w celu zapewnienia usunięcia ewentualnych nieprawidłowości stwierdzanych przez te kontrole;
• ustalanie, akceptowanie i wdrażanie rocznych planów pracy (plan pracy departamentu i plan rzeczowo-finansowy) w celu prawidłowej realizacji zadań departamentu.

Wymagania od kandydatów (niezbędne):
• wykształcenie wyższe magisterskie geodezyjne, kartograficzne, lub pokrewne, lub prawnicze, lub administracyjne,
• co najmniej 5-letni staż pracy, w tym w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub 3 lata na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• doświadczenie lub/i wykształcenie w zakresie sprawowania nadzoru lub prowadzenia audytu/kontroli,
• znajomość przepisów prawa w zakresie działania departamentu (w szczególności prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeks postępowania administracyjnego)
• umiejętność organizacji systemu nadzoru i kontroli,
• umiejętności organizacyjne - umiejętność organizacji pracy zespołu i kierowania ludźmi,

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej,
• znajomość metodyki i doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli
• znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii, w tym w szczególności z zakresu organizacji służby geodezyjnej i kartograficznej,
• znajomość przepisów nt. ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
• znajomość zasad i umiejętność praktycznego przeprowadzania kontroli oraz umiejętność praktycznego wykonywania kontroli administracyjnych,
• umiejętność wystąpień i prezentacji publicznych,
• umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Źródło: GUGiK


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Uprawnienia Ciekawe jakie uprawnienia zawodowe mają kontrolerzy NIK?
odpowiedz zgłoś
wykształcenie dla Podatnika RACJA nauczyciela, powinien kontrolować wujek nauczyciel, lekarza ciocia lekarka a geodetę geodeta najlepiej taki przed emeryturą, który nie skrzywdzi synka wujka lub cioci. Po co w ogóle kontrolować wszyscy jesteśmy genialny - zlikwidujmy też ośrodki oraz WINGów i jak spiewa Grupa Operacyjna "Nie będzie Niczego niech żyje Kononowicz". A teraz trochę normalności kontrola to prawo i dbanie aby w geodezji było normalniej, a nie jak dziś co ośrodek to udzielne państwo bo nikt nie chce zrobić przykrości znajomemu ze studiów, konferencji lub zrazić sobie człowieka na wypadek gdy będzie robił jakąś fuchę prywatnie.
odpowiedz zgłoś
ogłoszenia Albo warunki pisane były pod konkretne osoby albo pisała je osoba nie mająca specjalnie pojęcia o tym kogo chce zatrudnionić i czym się te osoby mają zajmować. Powodzenia i współczyję geodetom.
odpowiedz zgłoś
wymagania Podatniczko jak dyrektorem Gepartamentu i Kontroli może byc osoba z wykształceniem pokrewnym do geodezji lub administracyjnym. Jak można kontrolować uprawnionych nie mając uprawnień i wykształcenia zawodowego? Może geodezja nie jest królowa nauk ale trochę się trzeba na niej znać
odpowiedz zgłoś
ciemnogórd Boś ciemny i nie znasz prawa to i cię zatkało. A do tego uprawiasz populizm i z tego co piszesz na odległość cuchnie hipokryzją :)
odpowiedz zgłoś
Pewnie wszystkich zatkało... Bo mnie jak najbardziej... GUGiK na stanowiska kierownicze szuka polityków, a nie fachowców z uprawnieniami... Na łopatki powaliły mnie wymagania dla Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, który będzie odpowiedzialny za problematykę kontroli i odpowiedzialności zawodowej... Wymogu posiadania uprawnień zawodowych nie zapisano nawet w "wymaganiach pożądanych"...
odpowiedz zgłoś
konkursy Coś leszcze milczą a tu taka okazja
odpowiedz zgłoś
7 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Wypis lub wyrys przez ePUAP
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS