wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


GEODEZJA II (381)

cena: 56.00

KATEGORIE: |geodezja |geodezja inżynieryjna

Autor: Andrzej Jagielski

Opis szczegółowy: W czwartym wydaniu podręcznika autor uwzględnił zarówno wiadomości z zakresu klasycznej geodezji, jak również zmiany z zakresu nowych technik pomiarowych, przepisów prawnych i standardów aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii.
Podręcznik składa się z szesnastu rozdziałów, z których część obejmuje podstawowe wiadomości z takich działów geodezji ogólnej jak: czynniki decydujące o jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski, kwestie związane ze szczegółowymi i pomiarowymi osnowami geodezyjnymi, począwszy od aktualnie stosowanych technologii ich zakładania, poprzez projektowanie, stabilizację punktów, pomiar i obliczenie.
Głównie z myślą o nauczaniu w technikum geodezyjnym, gdzie rachunek wyrównawczy nie stanowi odrębnego przedmiotu, lecz jest połączony z geodezją, w podręczniku znalazł się rozdział dotyczący wyrównania obserwacji oraz rozdział poświęcony metodom obliczeń geodezyjnych.
Trzecią grupę zagadnień ujętych w tej książce stanowią wiadomości dotyczące niwelacji
trygonometrycznej i tachimetrii. Ostatnia część podręcznika została poświęcona mapom
ze szczególnym uwzględnieniem wektorowej mapy zasadniczej, generowanej w systemie teleinformatycznym na podstawie założonych uprzednio baz danych.Spis treści:

Słowo wstępne
Rozdział 1: Podstawy jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski
1.1. Założenia ogólne
1.2. Powierzchnie odniesienia i układy współrzędnych
1.2.1. Elipsoida odniesienia
1.2.2. Geoida
1.2.3. Globalne układy współrzędnych
1.3. Wprowadzenie do problematyki odwzorowań kartograficznych
1.4. Międzynarodowy System Odniesienia (ITRS) i układ europejski (ETRF)
1.5. Wybrane układy współrzędnych prostokątnych stosowane w Polsce
1.5.1. Układ współrzędnych prostokątnych „1942”
1.5.2. Układy współrzędnych „1965” i GUGiK -80
1.5.3. Układy współrzędnych: PL-1992, PL-2000
1.5.4. Układ UTM
1.5.5. Odniesienia prac grawimetrycznych i magnetycznych
1.6. Układy wysokościowe stosowane w Polsce
1.7. Standardy geodezyjne
1.7.1. Wprowadzenie
1.7.2. Standardy techniczne zawarte w aktach wykonawczych do ustawy Pgik
1.7.3. Normy
1.8. Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych
1.9. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
1.10. Osnowa geodezyjna i jej podział
1.10.1. Rodzaje osnów
1.10.2. Podstawowa osnowa pozioma
1.10.3. Podstawowa osnowa wysokościowa
1.10.4. Szczegółowa osnowa pozioma
1.10.5. Szczegółowa osnowa wysokościowa
1.10.6. Sytuacyjna osnowa pomiarowa
1.10.7. Wysokościowa osnowa pomiarowa

Rozdział 2: Technologie zakładania osnowy poziomej
2.1. Wprowadzenie do tematyki technologii zakładania osnowy poziomej
2.2. Triangulacja
2.2.1. Wiadomości wstępne
2.2.2. Czworobok geodezyjny
2.2.3. Układ centralny
2.2.4. Łańcuch trójkątów
2.2.5. Sieci powierzchniowe
2.2.6. Równania poprawek obserwacji kątowych
2.3. Trilateracja
2.4. Sieci kątowo-liniowe
2.5. Poligonizacja
2.6. Satelitarne systemy pozycjonowania
2.6.1. Informacje wstępne o GPS
2.6.2. Składniki systemu
2.6.3. Emisja sygnałów
2.6.4. Zasada wyznaczania położenia
2.6.5. Odbiorniki GPS
2.6.6. Systemy GLONASS i Galileo, BeiDou
2.6.7. Geodezyjne metody pomiaru przy użyciu technologii satelitarnych
2.6.8. System precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS
2.7. Wymagania dotyczące osnów poziomych
2.7.1. Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna
2.7.2. Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna
2.7.3. Pomiarowa osnowa pozioma (sytuacyjna)

Rozdział 3: Technologie zakładania osnowy wysokościowej

3.1. Niwelacja geometryczna
3.2. Niwelacja trygonometryczna
3.3. Niwelacja hydrostatyczna
3.4. Satelitarne pomiary wysokościowe (niwelacja satelitarna)
3.5. Wymagania dotyczące geodezyjnych osnów wysokościowych
3.5.1. Podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna
3.5.2. Szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna
3.5.3. Wysokościowa osnowa pomiarowa

Rozdział 4: Projektowanie osnów szczegółowych

4.1. Projektowanie szczegółowej osnowy poziomej
4.1.1. Zasady ogólne projektowania
4.1.2. Zebranie i analiza istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych
4.1.3. Opracowanie założeń projektu technicznego
4.1.4. Wywiad terenowy
4.1.5. Projekt techniczny sieci osnowy poziomej
4.1.6. Sposoby wstępnego badania konstrukcji sieci
4.2. Projektowanie osnowy wysokościowej
4.2.1. Zebranie i analiza i materiałów geodezyjno-kartograficznych
4.2.2. Założenia projektu technicznego
4.2.3. Wywiad terenowy
4.2.4. Opracowanie projektu technicznego

Rozdział 5: Stabilizacja punktów osnowy geodezyjne
j
5.1. Zasady ogólne osadzania znaków geodezyjnych
5.2. Znaki geodezyjnej osnowy poziomej
5.2.1. Stabilizacja punktów poziomej osnowy podstawowej
5.2.2. Znaki poziomej osnowy szczegółowej (klasy. 3)
5.2.3. Znaki poziomej osnowy pomiarowej
5.2.4. Odtwarzanie i wznawianie punktów poziomej osnowy szczegółowej
5.2.5. Osnowa pozioma odtwarzalna
5.3. Znaki geodezyjnej osnowy wysokościowej

Rozdział 6: Pomiar osnowy poziomej

6.1. Zasady wykonywania pomiaru osnów geodezyjnych
6.1.1. Wprowadzenie
6.1.2. Wymagania dotyczące pomiaru osnów poziomych w rozp. osn. i rozp. stand.
6.2. Pomiary klasyczne osnów poziomych
6.2.2. Pomiar kątów poziomych
6.2.2. Teodolity stosowane do pomiaru kątów osnowy poziomej kl. 3
6.2.3. Metoda kierunkowa
6.2.4. Metody kątowe
6.3. Mimośrodowy pomiar kątów
6.3.1. Wyznaczenie elementów mimośrodu
6.3.2. Dośrodkowanie obserwacji mimośrodowych
6.4. Przeniesienie współrzędnych, punkty kierunkowe
6.4.1. Znaczenie punktów przeniesienia współrzędnych
6.4.2. Wymagania dokładnościowe i konstrukcja siatek przeniesienia
6.4.3. Punkty kierunkowe
6.5. Pomiary liniowe osnów poziomych
6.5.1. Metody pomiaru odległości i wymagane dokładności
6.5.2. Pomiar długości boków osnowy poziomej
6.5.3. Obliczenie poprawek odległości oraz zredukowanej długości boku
6.5.4. Sprawdzanie dalmierzy
6.6. Dalmierze elektromagnetyczne

Rozdział 7: Pomiar osnowy wysokościowej metodą niwelacji geometrycznej

7.1. Sprzęt pomiarowy stosowany do niwelacji osnowy podstawowej
7.1.1. Niwelatory optyczne
7.1.2. Łaty do niwelacji precyzyjnej i ich wyposażenie
7.2. Niwelatory kodowe
7.3. Niwelacja osnowy wysokościowej

Rozdział 8: Podstawy rachunku wyrównawczego i metod obliczeń geodezyjnych

8.1. Błędy obserwacji geodezyjnych
8.2. Zasady obliczeń geodezyjnych
8.2.1. Zaokrąglanie liczb
8.2.2. Działania na liczbach przybliżonych (reguły Kryłowa – Bradisa)
8.3. Prawo przenoszenia się błędów średnich
8.4. Przykłady zastosowań prawa przenoszenia się błędów średnich
8.5. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich
8.5.1. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich jednakowo dokładnych
8.5.2. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich niejednakowo dokładnych
8.6. Wyrównanie par spostrzeżeń
8.7. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących
8.8. Wyrównanie spostrzeżeń zawarunkowanych

Rozdział 9: Elementy rachunków za pomocą wyznaczników i liczb zespołowych

9.1. Pojęcia tablic liczbowych i liczb zespołowych
A) WYZNACZNIKI
9.2. Tablica liczbowa i wyznacznik
9.3. Obliczanie wartości wyznaczników drugiego i trzeciego stopnia
9.4. Minory i kofaktory
9.5. Własności wyznaczników
9.6. Obliczanie wyznaczników wyższych stopni
9.7. Zastosowanie wyznaczników do rozwiązywania układów równań liniowych
9.7.1. Rozwiązanie układu równań za pomocą kofaktorów
9.7.2. Rozwiązanie układów równań za pomocą tabel zerujących
B) MACIERZE
9.8. Wiadomości wprowadzające
9.9. Rodzaje macierzy
9.10. Równość macierzy, dodawanie i odejmowanie macierzy, mnożenie macierzy przez liczbę
9.11. Iloczyn macierzy
9.12. Odwrotność macierzy
9.12.1. Pojęcie odwrotności macierzy
9.12.2. Obliczenie odwrotności macierzy kwadratowej przy pomocy wyznaczników
9.12.3. Obliczenie odwrotności macierzy symetrycznej za pomocą rozkładu na czynniki trójkątne
9.13. Zastosowanie odwrotności macierzy do rozwiązywania układów równań liniowych
9.14. Zarys wyrównania spostrzeżeń pośredniczących w ujęciu macierzowym
9.15. Zarys wyrównania spostrzeżeń zawarunkowanych w ujęciu macierzowym
9.16. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń macierzowych
9.16.1. Transponowanie macierzy
9.16.2. Obliczanie wyznacznika tablicy kwadratowej
9.16.3. Obliczanie iloczynu macierzowego
9.16.4. Obliczanie odwrotności macierzy
9.16.5. Rozwiązywanie układów równań liniowych
9.17. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących w Excelu
9.18. Wyrównanie spostrzeżeń zawarunkowanych w Excelu
C) KRAKOWIANY
9.19. Informacje wstępne o krakowianach
9.20. Podstawowe działania krakowianowe
9.20.1. Równość, dodawanie i odejmowanie, mnożenie krakowianów przez liczbę
9.20.2. Iloczyn dwóch krakowianów
9.20.3. Kwadrat krakowianu
9.20.4. Iloczyn trzech krakowianów
9.20.5. Rozkład krakowianu na dwa czynniki kanoniczne trójkątne
9.20.6. Pierwiastek krakowianowy
9.20.6. Odwrotność (inwers) krakowianu
9.21. Zastosowanie krakowianów do rozwiązywania układów równań liniowych
9.21.1. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą nieoznaczoną
9.21.2. Rozwiązywanie symetrycznych układów równań liniowych
9.22. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących w ujęciu krakowianowym
9.23. Wyrównanie spostrzeżeń zawarunkowanych w ujęciu krakowianowym

Rozdział 10: Wcięcia
10.1. Istota wcięć
10.2. Kątowe wcięcie w przód
10.2.1. Konstrukcja wcięcia
10.2.2. Klasyczne rozwiązanie kątowego wcięcia w przód
10.2.3. Obliczenie kątowego wcięcia w przód za pomocą symboli S. Hausbrandta
10.2.4. Ocena dokładności wcięcia w przód
10.3. Kierunkowe wcięcie w przód
10.4. Wcięcie liniowe
10.5. Wcięcie kątowo – liniowe (kombinowane)
10.6. Wcięcie wstecz
10.7. Zadanie Hansena
10.7.1. Rozwiązanie zadania Hansena za pomocą symboli rachunkowych S. Hausbrandta
10.7.2. Rozwiązanie zadania Hansena za pomocą kątów pomocniczych φ i ψ
10.8. Uogólnione zadanie Hansena (zadanie Mareka)
10.9. Wyznaczenie grup punktów, wcięcia wielokrotne
10.10. Stanowiska swobodne
10.10.1. Obliczenie i wyrównanie stanowisk swobodnych
10.10.2. Obliczenie współrzędnych stanowisk swobodnych za pomocą programu komputerowego WinKalk
10.11. Konstrukcja geometryczna określająca położenie punktu

Rozdział 11: Wybrane zagadnienia z dziedziny obliczeń osnów geodezyjnych

11.1. Opracowanie wyników pomiaru osnów poziomych przed wyrównaniem sieci
11.1.1. Założenia ogólne opracowania materiału obserwacyjnego osnowy poziomej
11.1.2. Ocena dokładności pomierzonych kierunków lub kątów poziomych
11.1.3. Ocena dokładności pomierzonych długości boków
11.1.4. Kontrola jakości prac związanych z zakładaniem osnów geodezyjnych
11.2. Opracowanie wyników pomiaru osnów wysokościowych przed wyrównaniem sieci
11.3. Wymagania dotyczące obliczania osnów geodezyjnych wg rozp. osn
11.3.1. Obliczenie podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej
11.3.2. Obliczenie podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej
11.3.3. Obliczenie szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej
11.3.4. Dokumentacja wyrównania sieci
11.4. Wyrównanie osnów metodami przybliżonymi
11.4.1. Zasady ogólne wyrównywania sieci geodezyjnych
11.4.2. Wyrównanie pojedynczego ciągu niwelacyjnego, nawiązanego obustronnie
11.4.3. Przybliżone wyrównanie sieci niwelacyjnych metodą punktów węzłowych
11.4.4. Wyrównanie sieci poligonowych metodą punktów węzłowych
11.5. Wyrównanie ścisłe osnów wysokościowych
11.5.1. Wyrównanie osnów wysokościowych metodą pośredniczącą
11.5.2. Wyrównanie osnów wysokościowych metodą warunkową
11.6. Podstawy wyrównania ścisłego osnów poziomych

Rozdział 12: Transformacja współrzędnych na płaszczyźnie

12.1. Transformacja metodą Helmerta
12.1.1. Założenia ogólne transformacji współrzędnych na płaszczyźnie
12.1.2. Transformacja współrzędnych przy dwóch punktach dostosowania
12.1.3. Transformacja przy więcej niż dwóch punktach dostosowania
12.2. Transformacja afiniczna
Rozdział 13: Niwelacja trygonometryczna
13.1. Wiadomości wstępne
13.2. Wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji na trygonometryczny pomiar wysokości
13.2.1. Wpływ krzywizny Ziemi na pomiary wysokościowe
13.2.2. Wpływ pionowej refrakcji atmosferycznej na pomiary wysokościowe
13.2.3. Współczynnik refrakcji k
13.3. Zastosowanie niwelacji trygonometrycznej do wyznaczania wysokości punktów poziomej osnowy szczegółowej
13.3.1. Wyznaczenie wysokości instrumentu i sygnału celowniczego
13.3.2. Wyznaczenie wysokości stolika i innych elementów wieży triangulacyjnej
13.3.3. Mimośrodowy pomiar kątów pionowych
13.3.4. Wyznaczenie wysokości punktów osnowy poziomej
13.4. Wyznaczanie odległości pionowych i względnych wysokości obiektów
13.5. Trygonometryczne wyznaczanie bezwzględnych wysokości punktów
13.5.1. Wyznaczanie wysokości punktu położonego na obiekcie dostępnym do pomiaru odległości d
13.5.2. Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego, bez możliwości pomiaru odległości d
13.6. Przestrzenne wcięcie w przód
13.7. Trygonometryczny pomiar ciągów wysokościowych
13.8. Zastosowanie niwelacji trygonometrycznej do badania pionowości budowli wysmukłych

Rozdział 14: Tachimetria

14.1. Wiadomości ogólne
14.2. Osnowa pomiaru tachimetrycznego
14.3. Tachimetryczny pomiar rzeźby terenu
14.3.1. Sprzęt tachimetryczny
14.3.2. Czynności wstępne poprzedzające właściwy pomiar tachimetryczny
14.3.3. Czynności poszczególnych członków zespołu tachimetrycznego
14.3.4. Rozprowadzanie pikiet podczas pomiaru rzeźby terenu
14.4. Szkic i dziennik tachimetryczny
14.5. Tachimetryczne prace kameralne
14.6. Kreślenie warstwic za pomocą programu MikroMap
14.7. Kompletowanie operatu z pomiaru tachimetrycznego

Rozdział 15: Tachimetry

15.1. Wprowadzenie
15.2. Tachimetry optyczne
15.2.1. Tachimetry zwykłe
15.2.2. Tachimetry diagramowe
15.2.3. Tachimetry optyczne z dalmierzami dwuobrazowymi
15.3. Tachimetry elektroniczne
15.4. Ważniejsze kierunki udoskonalania tachimetrów elektronicznych
15.4.1. Informacje ogólne
15.4.2. Pomiary bez reflektora zwrotnego
15.4.3. Unowocześnienie wyświetlacza i klawiatury
15.4.4. Rejestracja danych, komunikacja
15.4.5. Celowanie automatyczne
15.4.6. Zasilanie tachimetrów
15.4.7. Współpraca tachimetrów z systemami pozycjonowania satelitarnego
15.4.8. Skanowanie laserowe

Rozdział 16: Mapy

16.1. Definicja i właściwości mapy
16.2. Godła map topograficznych w podziale Międzynarodowej Mapy Świata
16.3. Godła map topograficznych i mapy zasadniczej w układzie „1965”
16.4. Godła mapy w układach: PL-2000 i PL-1992
16.5. Mapa numeryczna
16.6. Mapa zasadnicza wg rozporządzeń: BDOT599, GESUT. EGiB
16.6.1. Definicja i znaczenie mapy zasadniczej
16.6.2. Baza danych BDOT500
16.6.3. Powiatowa baza danych GESUT
16.6.4. Baza danych EGiB
Bibliografia


Wydanie IV
Wydawca
:
Wydawnictwo GEODPIS Andrzej Jagielski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2020
Liczba stron:
537
Oprawa:
Miękka
ISBN:
978-83-936926-3-7
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Kolebka Polski w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS