wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PROCEDURY GEODEZYJNO-PRAWNE USTALANIA GRANIC I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI (372)

cena: 159.00

KATEGORIE: |geodezja |nieruchomości |prawo

Autor: Dariusz Felcenloben

Opis szczegółowy: W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z:

 • rozgraniczaniem nieruchomości,
 • wznawianiem znaków i wyznaczaniem punktów granicznych,
 • ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • ustalaniem linii brzegu oraz
 • podziałów nieruchomości gruntowych.

Analizy procedur geodezyjno-prawnych i sformułowania wniosków dokonano w szczególności pod kątem uprawnień procesowych i materialnoprawnych stron, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia spójności i ciągłości tych postępowań, a także stabilności zapadłych w ich trakcie rozstrzygnięć. Zagadnienia skomentowano nie tylko w kontekście przepisów materialnego prawa administracyjnego, lecz także mając na uwadze ich administracyjny charakter i skutki materialnoprawne. Wykorzystano aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, które w części podejmowały się próby wyjaśnienia istotnych kwestii dotyczących analizowanych zagadnień, w szczególności w odniesieniu do problemów o charakterze podmiotowym związanych z uczestnictwem zainteresowanych w postępowaniu administracyjnym oraz rzeczowym pozwalającym ustalić jego zakres i sam przedmiot.

Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej i sądów, do kompetencji których należy orzecznictwo w sprawach ustalania przebiegu granic i podziałów nieruchomości. Dla adwokatów, sędziów czy radców prawnych stanowić może pogłębioną analizę poszczególnych procedur, przydatną w procesach dotyczących zaistniałych w trakcie ich realizacji sporów granicznych czy innych zdarzeń wymagających procesowej interwencji. Zainteresuje również aplikantów oraz geodetów ubiegających się o uprawnienia zawodowe.


Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Część pierwsza

Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania

Rozdział 1 Pojęcie granicy nieruchomości gruntowej i sposoby jej defi niowania

1.1. Granice przestrzenne nieruchomości gruntowych

1.2. Pojęcie granic prawnych nieruchomości gruntowych

1.3. Ochrona prawna znaków granicznych

1.4. Urządzenia graniczne i prawa z nimi związane

Rozdział 2 Rozgraniczanie nieruchomości

2.1. Administracyjno -sądowy model rozgraniczania nieruchomości

2.2. Charakterystyka istniejącego modelu postępowania

Rozdział 3 Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym

3.1. Zakres postępowania wyjaśniającego

3.2. Podmioty postępowania rozgraniczeniowego

3.3. Przedmiot postępowania rozgraniczeniowego

3.4. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z urzędu

3.5. Przesłanki wykluczające możliwość prowadzenia postępowania

3.6. Odmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego

3.7. Przesłanki pozostawienia podania o rozgraniczenie nieruchomości bez rozpoznania

3.8. Przesłanki zawieszenia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego

3.8.1. Przesłanki obligatoryjne

3.8.2. Przesłanki podmiotowe zawieszenia postępowania

3.8.3. Przesłanki przedmiotowe zawieszenia postępowania

3.8.4. Fakultatywne zawieszenie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego

3.8.5. Obowiązki procesowe organu w przypadku zawieszenia postępowania

3.9. Upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości

3.9.1. Charakter prawny udzielonego upoważnienia

3.9.2. Forma upoważnienia

3.10. Rola geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym

Rozdział 4 Czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości

4.1. Analiza dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic nieruchomości

4.2. Wezwanie do stawienia się na gruncie zainteresowanych stron

4.2.1. Sposób i tryb skutecznego doręczenia wezwania

4.2.2. Charakter prawny wezwania

Rozdział 5 Przebieg rozprawy granicznej

5.1. Charakter prawny rozprawy granicznej

5.2. Czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości

5.2.1. Wywołanie sprawy

5.2.2. Sprawdzenie obecności i tożsamości stron

5.2.3. Przedstawienie przedmiotu sprawy 7

5.2.4. Przyjęcie oświadczeń stron w sprawie zebranych środków dowodowych

5.2.5. Wywiad terenowy

5.2.6. Kryteria rozgraniczania nieruchomości

5.2.6.1. Ustalenie przebiegu granic na podstawie istniejących dokumentów

5.2.6.2. Ustalenie przebiegu granic na podstawie zgodnego oświadczenia stron

5.3. Zamknięcie rozprawy granicznej

Rozdział 6 Formy zakończenia postępowania rozgraniczeniowego

6.1. Ugoda graniczna zawarta przed geodetą

6.1.1. Charakter prawny ugody granicznej

6.1.2. Czynności geodety w związku z zawartą ugodą graniczną

6.1.3. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego w związku z zawartą ugodą graniczną

6.2. Decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości

6.2.1. Czynności sprawdzające przed wydaniem decyzji rozgraniczeniowej

6.2.2. Wydanie decyzji zatwierdzającej ustalone granice nieruchomości

6.2.3. Środki prawne od wydanej decyzji rozgraniczeniowej

6.2.3.1. Prawo żądania przekazania sprawy sądowi lubweryfi kacji decyzji w trybie administracyjnym

6.2.3.2. Prawo żądania rektyfi kacji decyzji rozgraniczeniowej

6.3. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego w związku z przekazaniem sprawy sądowi

6.4. Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego z innych powodów

6.5. Koszty postępowania rozgraniczeniowego

Rozdział 7 Sądowe postępowanie rozgraniczeniowe

7.1. Przekazanie sprawy na drogę sądową

7.2. Kryteria rozgraniczania nieruchomości w postępowaniu sądowym

7.3. Dopuszczalność prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego

7.4. Spór o własność lub wydanie nieruchomości

7.5. Spór o położenie znaków granicznych uprzednio ustalonych

Rozdział 8 Wznowienie znaków i wyznaczanie punktów granicznych

8.1. Charakter prawny postępowania w sprawie wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych

8.2. Pojęcie znaków granicznych ustalonych uprzednio

8.3. Dokumenty pozwalające na określenie pierwotnego położenia znaków granicznych i metody odtworzenia ich położenia

8.4. Wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków

8.5. Zasady postępowania w przypadku odszukania znaku granicznego na gruncie

8.6. Przebieg prac geodezyjnych dotyczących czynności wznawiania znaków i wyznaczania punktów granicznyc

Rozdział 9 Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w trybie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

9.1. Charakter czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych

9.2. Zawiadomienie o planowanych czynnościach ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

9.3. Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

9.4. Protokół z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Rozdział 10 Ustalenie linii brzegu cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych

10.1. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu

10.2. Pojęcie linii brzegu

10.3. Kryteria wyznaczania linii brzegu

10.4. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku w sprawie ustalenia linii brzegu

10.5. Decyzja administracyjna w sprawie ustalenia linii brzegu i skutki prawne z niej wynikające


Część druga

Podziały nieruchomości

Rozdział 1 Podziały nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.1. Podstawowe zasady dokonywania podziałów nieruchomości

1.2. Dopuszczalność podziału nieruchomości .

1.3. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

1.4. Podział nieruchomości o niejednorodnej funkcji zapisanej w planie miejscowym

1.5. Podmioty prawa uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie geodezyjnego i wieczystoksięgowego podziału nieruchomości oraz strony tego postępowania

1.6. Wniosek o podział nieruchomości i jego załączniki

1.7. Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

1.8. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

1.9. Czynności geodety w procesie opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości

1.10. Przyjęcie granic do podziału nieruchomości

1.11. Decyzja podziałowa

1.12. Warunkowa decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości

1.13. Podział nieruchomości z urzędu

1.14. Wydzielenie działek pod drogi publiczne

1.15. Połączenie i ponowny podział nieruchomości

1.16. Podział nieruchomości bez decyzji podziałowej

1.17. Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie punktów granicznych powstałych w wyniku podziału nieruchomości

1.18. Ujawnienie podziału geodezyjnego w księdze wieczystej

1.19. Dopuszczalność łączenia działek ewidencyjnych powstałych w wyniku podziału nieruchomości

Rozdział 2 Podział nieruchomości w toku postępowania przed sądem powszechnym

Rozdział 3 Podział nieruchomości rolnej lub leśnej


Część trzecia

Zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartografi cznych oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego

Rozdział 1 Pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych i kartografi cznych

Rozdział 2 Obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych i kartografi cznych

Rozdział 3 Obowiązki organu, do którego zgłoszono prace geodezyjne i kartografi czne

3.1. Uzgodnienie listy materiałów zasobu niezbędnych dla wykonawcy prac

3.2. Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty

3.3. Udostępnienie materiałów z zasobu wykonawcy prac i wystawienie licencji

Rozdział 4 Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac

Rozdział 5 Weryfi kacja poprawności wykonania prac geodezyjnych i przyjęcie ich do zasobu

Rozdział 6 Uwierzytelnienie dokumentów sporządzonych w związku z realizacją prac geodezyjnych i kartografi cznych

Wnioski końcowe

BibliografiaWydanie: I
Wydawca:
Wolters Kluwer SA
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Liczba stron:
596
Oprawa:
Miękka
ISBN:
978-83-8187-032-0
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product
Kpina , tą książkę kupiłem za 99 zł w innej księgarni.
odpowiedz zgłoś

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Skaning lotniczy Nysy
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS