wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Jak wyznaczyć strefy dojazdu w QGIS
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ 2018 (331)

cena: 229.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo

Autor: Ewa Bończak-Kucharczyk

Opis szczegółowy: W komentarzu zostały omówione zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami, z uwzględnieniem publicznych zasobów nieruchomości. Kompleksowo przeanalizowano procedury obrotu nieruchomościami i tworzenia rozmaitych zasobów nieruchomości publicznych, problematykę związaną z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scalaniem i podziałami nieruchomości, a także z ustalaniem opłat adiacenckich, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomością.

Szczegółowo poddano analizie przepisy dotyczące zarządzania nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zmienione w 2017 r., jak również niektóre kwestie związane z własnością lokali oraz przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Odniesiono się do problematyki gruntów warszawskich (w związku z tzw. małą ustawą warszawską z 2015 r.) oraz do zmian wprowadzonych ustawami z 2016 i z 2017 r., w tym wprowadzonych obszerną nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20.07.2017 r. Oprócz przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami omówiono przepisy innych aktów prawnych, które mają wpływ na stosowanie przepisów komentowanej ustawy, ze wskazaniem ich niejasności i mankamentów. Uwzględniono też zmiany rozporządzeń wprowadzone od czasu poprzedniego wydania komentarza.
z 10.02.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, wraz z przepisami wprowadzającymi,
z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
z 20.07.2017 r. – Prawo wodne,
z 14.12.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
z 6.03.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Publikacja przeznaczona jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), a także dla osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.
Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r.

Spis treści


Wykaz skrótów

Słowo wstępne

USTAWA z 21.08.1997 r. – o gospodarce nieruchomościami

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]
Art. 2. [Inne ustawy]
Art. 3. [Organ centralny i doradczy]
Art. 4. [Słowniczek]
Art. 5. [Waloryzacja]
Art. 6. [Cele publiczne]
Art. 7. [Rzeczoznawcy majątkowi]
Art. 8. [Zawiadamianie stron]
Art. 9. [Wstrzymanie wykonania decyzji]
Art. 9a. [Organ wyższego stopnia]

DZIAŁ II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 1. Zasady ogólne
Art. 10. [Zakres przedmiotowy]
Art. 10a. [Polityka gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa]
Art. 11. [Reprezentacja]
Art. 11a. [Rozszerzenie stosowania]
Art. 12. [Zasady prawidłowej gospodarki]
Art. 12a. [Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty płatności należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami]
Art. 13. [Obrót nieruchomościami]
Art. 14. [Umowy ze Skarbem Państwa]
Art. 15. [Zamiana]
Art. 16. [Zrzeczenie się]
Art. 17. [Nabywanie nieruchomości]
Art. 18. [Formy używania nieruchomości publicznych]
Art. 19. [Szczególne obszary]

Rozdział 2. Zasoby nieruchomości
Art. 20. [Rodzaje zasobów]
Art. 21. [Zasób nieruchomości Skarbu Państwa]
Art. 21a. [Wyłączenia z zasobu Skarbu Państwa]
Art. 22. [Darowizna na rzecz gminy]
Art. 23. [Gospodarowanie nieruchomościami]
Art. 23a. [Uzyskiwanie zgody wojewody]
Art. 24. [Gminny zasób nieruchomości]
Art. 25. [Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości]
Art. 25a. [Powiatowy zasób nieruchomości]
Art. 25b. [Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości]
Art. 25c. [Wojewódzki zasób nieruchomości]
Art. 25d. [Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości]
Art. 26. [Granice nieruchomości]

Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
Art. 27. [Forma zbycia nieruchomości]
Art. 28. [Tryb przetargowy]
Art. 29. [Obowiązkowe postanowienia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste]
Art. 30. [Ujawnienie]
Art. 31. [Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego]
Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu]
Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego]
Art. 34. [Pierwszeństwo w nabyciu]
Art. 35. [Wykaz nieruchomości]
Art. 36. [Odpowiedzialność za naruszanie art. 34 ust. 1–5 i 7]

Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości
Art. 37. [Zasada podstawowa i wyjątki]
Art. 38. [Organizacja przetargu]
Art. 39. [Kolejne przetargi]
Art. 40. [Formy przetargu]
Art. 41. [Obowiązki po przetargu]
Art. 42. [Upoważnienie]

Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd
Art. 43. [Pojęcie trwałego zarządu]
Art. 44. [Czas trwania trwałego zarządu]
Art. 45. [Ustanowienie trwałego zarządu]
Art. 46. [Wygaśnięcie trwałego zarządu]
Art. 46a. [Wygaszenie trwałego zarządu z urzędu przez wojewodę lub ministra]
Art. 47. [Wygaśnięcie trwałego zarządu na wniosek]
Art. 48. [Przekazanie zarządu]
Art. 49. [Wygaśnięcie trwałego zarządu w związku z likwidacją jednostki]
Art. 49a. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 50. [Odesłanie]

Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych w nieruchomości]
Art. 51a. [Doposażanie państwowych osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych]
Art. 52. [Wskazanie nieruchomości]
Art. 53. [Wyposażenie jednostek w nieruchomości]
Art. 54. [Organ wyposażający]
Art. 55. [Podział jednostek]
Art. 55a. [Przejmowanie i przekazywanie nieruchomości przez ministra]
Art. 56. [Tworzenie jednostek samorządowych]
Art. 57. [Likwidacja i prywatyzacja]
Art. 58. [Aporty]
Art. 58a. [Przekazanie nieruchomości na wniosek wojewody]
Art. 59. [Wyposażenie fundacji i darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego]
Art. 60. [Instytucje naczelne i centralne]
Art. 60a. (uchylony).
Art. 60b. [Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa]
Art. 61. [Przedstawicielstwa]

Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
Art. 62. [Obowiązki użytkownika wieczystego]
Art. 63. [Dodatkowe terminy i opłaty]
Art. 64. [Termin wnoszenia opłat dodatkowych]
Art. 65. [Wyjątki od pobierania opłat dodatkowych]
Art. 66. [Odpowiednie stosowanie]

Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości
Art. 67. [Cena nieruchomości i jej związek z wartością nieruchomości]
Art. 68. [Bonifikaty w cenie]
Art. 68a. [Bonifikaty w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego]
Art. 69. [Zaliczenie na poczet ceny]
Art. 70. [Termin zapłaty i rozłożenie jej na raty]
Art. 71. [Opłaty za użytkowanie wieczyste]
Art. 72. [Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste]
Art. 73. [Sytuacje szczególne]
Art. 74. [Obligatoryjne bonifikaty]
Art. 75. [Zbieg praw do bonifikat]
Art. 76. [Zmiana stawek procentowych i zwolnienie od opłat rocznych]
Art. 77. [Aktualizacja opłat rocznych]
Art. 78. [Wypowiedzenie opłaty]
Art. 79. [Wniosek o ustalenie opłaty]
Art. 80. [Sprzeciw]
Art. 81. [Żądanie obniżenia opłaty]
Art. 82. [Opłaty z tytułu trwałego zarządu]
Art. 83. [Wysokość opłat, wyłączenia]
Art. 84. [Sytuacje szczególne]
Art. 85. [Pozbawienie bonifikaty i zmiana wysokości opłaty rocznej]
Art. 86. [Podwyższenie stawki procentowej]
Art. 87. [Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu]
Art. 88. [Nakłady na budowę]
Art. 89. [Opłaty za zarząd z mocy prawa]
Art. 90. [Przekazanie i wygaśnięcie trwałego zarządu]
Art. 91. [Upoważnienie] | str. 656

DZIAŁ III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości

Rozdział 1. Podziały nieruchomości
Art. 92. [Zakres stosowania]
Art. 93. [Ograniczenia podziału]
Art. 94. [Podział w razie braku planu miejscowego]
Art. 95. [Niestosowanie ograniczeń]
Art. 96. [Formalne podstawy podziału]
Art. 97. [Podział na wniosek i z urzędu]
Art. 97a. [Procedury podziału z urzędu]
Art. 98. [Wydzielenie działek pod drogi]
Art. 98b. [Połączenie i ponowny podział]
Art. 99. [Droga konieczna]
Art. 100. [Delegacja do wydania rozporządzenia]

Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości
Art. 101. [Zakres przedmiotowy i wyłączenia]
Art. 102. [Kompetencje gminy i przesłanki postępowania]
Art. 103. [Uczestnicy postępowania]
Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości]
Art. 105. [Wydzielenie działek pod drogi]
Art. 106. [Odszkodowanie]
Art. 107. [Opłaty adiacenckie]
Art. 108. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości
Art. 109. [Prawo pierwokupu gminy]
Art. 110. [Skutki i wykonanie prawa pierwokupu]
Art. 111. [Cena w przypadku pierwokupu]
Art. 111a. [Prawa i roszczenia związane z gruntami warszawskimi – prawo pierwokupu Skarbu Państwa lub miasta stołecznego Warszawy]

Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości
Art. 112. [Wywłaszczenie nieruchomości]
Art. 113. [Beneficjenci wywłaszczenia i nieuregulowany stan prawny nieruchomości]
Art. 114. [Rokowania o nabycie, ogłoszenie zamiaru wywłaszczenia]
Art. 115. [Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego]
Art. 116. [Wniosek o wywłaszczenie]
Art. 117. [Wpis w księdze wieczystej]
Art. 118. [Rozprawa administracyjna]
Art. 118a. [Wywłaszczenie w przypadku nieuregulowanego stanu nieruchomości]
Art. 119. [Decyzja o wywłaszczeniu]
Art. 120. [Wywłaszczenie a nieruchomości sąsiednie]
Art. 121. [Przejście własności, wygaśnięcie użytkowania wieczystego, dzierżawa]
Art. 122. [Niezwłoczne zajęcie nieruchomości]
Art. 122a. [Zrealizowanie celu publicznego a niezakończenie postępowania]
Art. 123. [Wpis w księdze wieczystej]
Art. 124. [Ograniczenie sposobu korzystania w nieruchomości]
Art. 124a. [Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym]
Art. 124b. [Udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii]
Art. 124c. [Udostępnianie nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych]
Art. 125. [Zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin] |
Art. 126. [Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody]
Art. 127. (uchylony).

Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
Art. 128. [Odszkodowania za wywłaszczenie – podstawowe zasady]
Art. 129. [Ustalenie odszkodowania]
Art. 130. [Wysokość odszkodowania]
Art. 131. [Nieruchomość zamienna]
Art. 132. [Zapłata odszkodowania]
Art. 133. [Wpłata odszkodowania do depozytu sądowego]
Art. 134. [Wartość rynkowa podstawą ustalenia odszkodowania]
Art. 135. [Ustalenie odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej]

Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Art. 136. [Zwrot wywłaszczonej nieruchomości]
Art. 137. [Zbędność na cel wywłaszczenia]
Art. 138. [Wygaśnięcie praw do nieruchomości]
Art. 139. [Stan zwracanej nieruchomości]
Art. 140. [Zwrot odszkodowania]
Art. 141. [Rozłożenie należności na raty]
Art. 142. [Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości]

Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Art. 143. [Budowa urządzeń infrastruktury technicznej]
Art. 144. [Opłaty adiacenckie]
Art. 145. [Ustalenie opłaty adiacenckiej]
Art. 146. [Wysokość opłaty adiacenckiej]
Art. 147. [Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty]
Art. 148. [Terminy wnoszenia, waloryzacja, zaliczanie nakładów]
Art. 148a. (uchylony).
Art. 148b. [Warunki podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej]

DZIAŁ IV. Wycena nieruchomości

Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości
Art. 149. [Zakres przedmiotowy wyceny nieruchomości]
Art. 150. [Wycena]
Art. 151. [Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa]
Art. 152. [Podejścia do wyceny]
Art. 153. [Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe]
Art. 154. [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości]
Art. 155. [Dane o nieruchomościach]
Art. 156. [Operat szacunkowy]
Art. 157. [Oceny operatu]
Art. 158. [Informacje do katastru i wyciąg z operatu]
Art. 159. [Upoważnienie ustawowe]

Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości
Art. 160. [Zakres powszechnej taksacji]
Art. 161. [Cel i podstawa taksacji]
Art. 162. [Wartości katastralne]
Art. 163. [Okresy i terminy powszechnej taksacji nieruchomości]
Art. 164. [Zasady taksacji]
Art. 165. [Wartość katastralna]
Art. 166. [Wartość katastralna gruntu]
Art. 167. [Wartość katastralna części składowych gruntu]
Art. 168. [Ponowne ustalenie wartości]
Art. 169. [Mapy i tabele taksacyjne]
Art. 170. [Decyzja o ustaleniu wartości katastralnej]
Art. 171. [Obowiązek dostarczenia organowi informacji i dokumentów]
Art. 172. [Kontrola taksacji]
Art. 173. [Upoważnienie ustawowe]

Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości
Art. 173a. [Zakres badania rynku]
Art. 173b. [Udostępnianie informacji]
Art. 173c. [Zakres informacji o rynku nieruchomości]

DZIAŁ V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe
Art. 174. [Rzeczoznawstwo majątkowe i rzeczoznawca majątkowy]
Art. 175. [Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy]
Art. 176. [Wyłączenie rzeczoznawcy od udziału w szacowaniu nieruchomości]
Art. 177. [Wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawców majątkowych]
Art. 178. [Odpowiedzialność zawodowa]

Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Art. 179. [Pośrednictwo i pośrednik w obrocie nieruchomościami]
Art. 179a. [Pośrednik w obrocie nieruchomościami]
Art. 179b. [Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami]
Art. 180. [Czynności pośrednictwa]
Art. 181. [Zasady wykonywania pośrednictwa]
Art. 181a. [Uprawnienie pośrednika w obrocie nieruchomościami do wglądu do rejestrów i ewidencji]
Art. 182. (uchylony).
Art. 183. (uchylony).
Art. 183a. (uchylony).

Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami
Art. 184. (uchylony).
Art. 184a. [Zarządca nieruchomości]
Art. 184b. [Czynności w ramach zarządzania nieruchomością]
Art. 185. [Zarządzanie nieruchomością i zakres czynności zarządcy]
Art. 186. [Zasady wykonywania zarządzania nieruchomościami]
Art. 186a. [Przekazywanie informacji o czynszach]
Art. 187. (uchylony).
Art. 188. (uchylony).
Art. 189. (uchylony).
Art. 190. (uchylony).
Art. 190a. [Wyłączenie stosowania przepisów o zarządzaniu nieruchomościami]

Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej
Art. 191. [Nadawanie uprawnień i licencji i postępowanie kwalifikacyjne]
Art. 192. [Stwierdzenie nadania uprawnień zawodowych]
Art. 193. [Rejestry rzeczoznawców, pośredników i zarządców]
Art. 193a. (uchylony).
Art. 194. [Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej]
Art. 195. [Postępowanie wyjaśniające]
Art. 195a. [Zastosowanie kar dyscyplinarnych]
Art. 196. [Programy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych]
Art. 196a. (uchylony).
Art. 197. [Delegacja]
Art. 197a. [Delegacja ustawowa – doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych]

DZIAŁ VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych

Art. 198. [Kary]
Art. 198a. [Wyłączenie kary]
Art. 198a. [Wyłączenie kary]
Art. 198b. [Kara za wykonywanie czynności przez osoby niebędące przedsiębiorcami lub rzeczoznawców majątkowych działających w ramach stosunku pracy]
Art. 198c. [Kara za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez rzeczoznawcę majątkowego]
Art. 198d. [Kara za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez pośrednika w obrocie nieruchomościami]
Art. 198e. [Kara za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez zarządcę nieruchomości]

DZIAŁ VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Rozdział 1. Przepisy przejściowe
Art. 199. [Nabycie własności i nabycie trwałego zarządu]
Art. 200. [Niezakończone sprawy o stwierdzenie nabycia praw]
Art. 201. [Postępowanie względem przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej]
Art. 202. [Uwłaszczenie instytucji kultury]
Art. 203. [Zabezpieczanie zobowiązań]
Art. 204. [Roszczenie o użytkowanie wieczyste]
Art. 205. [Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do roszczeń spółdzielni, związków spółdzielczych i innych osób prawnych]
Art. 206. [Upoważnienie do określenia szczegółowych zasad nabywania praw do nieruchomości]
Art. 207. [Uprawnienia posiadaczy nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy]
Art. 207a. [Zakres stosowania art. 207]
Art. 208. [Decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę jako przesłanki uwłaszczenia]
Art. 209. [Przekształcenie prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste]
Art. 209a. [Roszczenie o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej związane z własnością lokali]
Art. 210. [Użytkowanie]
Art. 211. [Nabycie garażu]
Art. 212. (uchylony).
Art. 213. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa]
Art. 214. [Grunty warszawskie – zwrot nieruchomości]
Art. 214a. [Grunty warszawskie – odmowa ustanowienia użytkowania wieczystego]
Art. 214b. [Umorzenie postępowań o rozpatrzenie wniosków o ustanowienie wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy]
Art. 215. [Odszkodowania za gospodarstwo rolne lub dom jednorodzinny na gruntach warszawskich]
Art. 216. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy]
Art. 216a. [Wyłączenia pierwszeństwa w nabyciu]
Art. 217. [Ponowne nabycie własności nieruchomości]
Art. 218. [Zaliczenie nakładów na poczet ceny]
Art. 219. [Rozkładanie na raty i umarzanie zaległych opłat oraz umarzanie odsetek]
Art. 220. [Termin zagospodarowania nieruchomości gruntowej]
Art. 221. [Określanie stawek procentowych opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste]
Art. 222. [Zmiana stawek procentowych opłat rocznych z tytułu zarządu]
Art. 223. [Przekazanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych na potrzeby instytucji państwowych; oddanie w trwały zarząd nieruchomości zajętych pod drogi krajowe]
Art. 224. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków]
Art. 225. [Wartość katastralna gruntów rolnych]
Art. 226. [Pierwsza powszechna taksacja nieruchomości]
Art. 227. [Wskaźniki waloryzacji]
Art. 228. [Wyjątki w zakresie ewidencjonowania nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa]
Art. 229. [Wyłączenie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości]
Art. 229a. (utracił moc).
Art. 230. [Termin wykonywania zawodu przez osoby niemające licencji i uproszczony tryb uzyskiwania licencji]
Art. 231. [Uznawanie uprawnień zawodowych]
Art. 232. (uchylony).
Art. 233. [Przepisy intertemporalne]

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 234–239. (pominięte).

Rozdział 3. Przepisy końcowe
Art. 240. [Wyjaśnienia i odesłania]
Art. 241. [Utrata mocy prawnej ustaw]
Art. 242. [Wejście w życie ustawy]

Literatura

Skorowidz rzeczowy

Wydanie: V
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 1612
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-8124-568-5
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt