wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


NIERUCHOMOŚCI W PRAWIE CYWILNYM, ADMINISTRACYJNYM I PODATKOWYM. TOM II (295)

cena: 208.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo

Autorzy:
Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska.

Opis szczegółowy: W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. Poszczególne zagadnienia omówiono z punktu widzenia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego. W książce zawarto ponadto szczegółową analizę, na gruncie prawa prywatnego i daninowego, wszystkich instytucji z zakresu prawa rzeczowego i obligacyjnego dotyczących nieruchomości.

W tomie drugim przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 • nieruchomości w umowach obciążających,
 • opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnego użytkowania, timeshare, odpłatnej służebności oraz służebności drogi koniecznej,
 • skutków podatkowych obciążenia nieruchomości w podatkach lokalnych,
 • umów o korzystanie z nieruchomości - umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,
 • fakturowania usług najmu, obowiązków ewidencjonowania, kas rejestrujących oraz deklaracji,
 • bezczynszowego korzystania z gruntu rolnego,
 • obowiązków ewidencjonowania sprzedaży usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • skutków podatkowych umów o korzystanie z nieruchomości,
 • refakturowania usług dodatkowych przy umowie leasingu nieruchomości,
 • czynności dotyczących spadku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości.Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział V. Nieruchomość w umowach obciążających
1. Hipoteka
1.1. Rozwój instytucji hipoteki i jej społeczno-gospodarcze przeznaczenie
1.2. Istota hipoteki
1.3. Powstanie hipoteki
1.4. Przedmiot hipoteki
1.5. Zabezpieczona wierzytelność
1.5.1. Ogólna charakterystyka
1.5.2. Wierzytelności przyszłe
1.5.3. Wielość wierzytelności
1.5.3.1. Mnogość zabezpieczonych wierzytelności tego samego wierzyciela
1.5.3.2. Hipoteka na imię administratora
1.5.4. Podmiana wierzytelności
1.5.5. Zmiana treści zabezpieczonej wierzytelności
1.5.6. Zakres zabezpieczenia
1.6. Wygaśnięcie hipoteki
1.7. Odejście od zasady posuwania się hipotek
1.7.1. Założenia ogólne
1.7.2. Konstrukcje wstrzymujące awans hipotek
1.7.3. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
1.7.3.1. Powstanie
1.7.3.2. Treść oraz zakres uprawnienia i jego charakter prawny
1.7.3.3. Wygaśnięcie
2. Użytkowanie
2.1. Pojęcie użytkowania
2.2. Użytkowanie w systemie praw rzeczowych
2.2.1. Koncepcja uznająca użytkowanie za typ służebności osobistej
2.2.1.1. Perspektywa komparatystyczna
2.2.1.2. Projekt prawa rzeczowego z 1937 r.
2.2.2. Koncepcja użytkowania jako samodzielnego typu prawa
2.3. Niezbywalność
2.4. Przeniesienie wykonywania
2.5. Niedziedziczność
2.6. Praktyczne znaczenie użytkowania nieruchomości
2.7. Powstanie użytkowania
2.7.1. Wprowadzenie
2.7.2. Umowa o ustanowienie użytkowania
2.7.2.1. Strony umowy
2.7.2.2. Wielość podmiotów
2.7.2.3. Treść umowy
2.7.2.4. Forma
2.7.2.5. Charakter prawny umowy o ustanowienie użytkowania
2.7.3. Inne zdarzenia prawne
2.7.3.1. Problematyka zasiedzenia użytkowania
2.7.3.2. Orzeczenie sądowe
2.7.3.3. Decyzja administracyjna
2.8. Atrybuty użytkowania
2.8.1. Uprawnienie do używania
2.8.2. Uprawnienie do pobierania pożytków
2.8.3. Wyłączenie oznaczonych pożytków
2.8.4. Ograniczenie wykonywania użytkowania do części nieruchomości
2.9. Obowiązki i uprawnienia względne
2.10. Wygaśnięcie użytkowania
2.10.1. Konsolidacja
2.10.2. Zrzeczenie się prawa
2.10.3. Śmierć uprawnionego
2.10.4. Niewykonywanie
2.10.5. Inne przyczyny
3. Służebności gruntowe, osobiste i służebności przyszłe
3.1. Służebności gruntowe
3.1.1. Funkcja i charakterystyka ogólna służebności gruntowych
3.1.2. Treść służebności gruntowych
3.1.3. Wykonywanie służebności gruntowych
3.1.4. Zmiana treści służebności gruntowych. Podział nieruchomości władnącej lub obciążonej
3.1.5. Wygaśnięcie służebności gruntowych
3.2. Służebności osobiste
3.2.1. Ogólna charakterystyka i sposób powstania służebności osobistych
3.2.2. Treść służebności osobistych i jej zmiana. Wygaśnięcie służebności osobistej
3.2.3. Służebność mieszkania
3.3. Ochrona służebności gruntowych i osobistych
3.4. Służebność przesyłu
3.4.1. Ogólna charakterystyka
3.4.2. Treść służebności przesyłu
3.4.3. Wygaśnięcie służebności przesyłu
3.4.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o służebnościach gruntowych

Rozdział VI. Skutki podatkowe obciążenia nieruchomości
1. Podatek od towarów i usług
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podatek od towarów i usług a ustanowienie hipoteki
1.2.1. Ustanowienie hipoteki a podatek od towarów i usług
1.2.2. Odpłatność ustanowienia hipoteki jako warunek opodatkowania podatkiem od towarów i usług
1.2.3. Świadczenie usług w zakresie udzielania kredytów hipotecznych a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług 1.2.4. Zwolnienie z opodatkowania usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług (art. 43 ust. 1 pkt 39 u.p.t.u.)
1.3. Podatek od towarów i usług a ustanowienie odpłatnego użytkowania
1.3.1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnego użytkowania
1.3.2. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia timeshare
1.3.3. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnej służebności
1.3.4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustanowienia służebności drogi koniecznej
1.4. Podsumowanie
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie hipoteki
2.2.1. Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
2.2.2. Opodatkowanie hipoteki łącznej
2.2.3. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia hipoteki
2.2.4. Podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązkowi zapłaty podatku
2.2.5. Podstawa opodatkowania i stawka podatku
2.2.6. Wyłączenia z opodatkowania
2.2.7. Zwolnienia z opodatkowania
2.2.8. Notariusz jako płatnik podatku od ustanowienia hipoteki. Obowiązek samoobliczenia obciążający podatnika
2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie odpłatnego użytkowania
2.3.1. Opodatkowanie ustanowienia odpłatnego użytkowania
2.3.2. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia odpłatnego użytkowania
2.3.3. Podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązkowi zapłaty podatku
2.3.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku
2.3.5. Wyłączenia i zwolnienia z opodatkowania oraz zwrot podatku
2.3.6. Notariusz jako płatnik podatku od ustanowienia odpłatnego użytkowania. Obowiązek samoobliczenia obciążający podatnika
2.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie odpłatnej służebności
2.4.1. Opodatkowanie ustanowienia odpłatnej służebności
2.4.2. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności
2.4.3. Podmiot podlegający obowiązkowi podatkowemu oraz obowiązkowi zapłaty podatku
2.4.4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku
2.4.5. Wyłączenia i zwolnienia z opodatkowania oraz zwrot podatku
2.4.6. Notariusz jako płatnik podatku od ustanowienia odpłatnej służebności. Obowiązek samoobliczenia obciążający podatnika
2.4.7. Opodatkowanie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych
3.1. Uwagi wprowadzające
3.1.1. Wartość nieruchomości obciążonej hipoteką
3.1.2. Zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką a podatki dochodowe
3.1.3. Zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką a podatek dochodowy od osób fizycznych (źródło - sprzedaż nieruchomości)
3.2. Służebność a podatki dochodowe
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Służebność osobista a podatek dochodowy
3.2.3. Przychód ze zrzeczenia się służebności
3.2.4. Służebność gruntowa
3.2.5. Służebność przesyłu
3.2.6. Nabycie służebności
3.3. Użytkowanie
4. Podatek od spadków i darowizn a hipoteka, użytkowanie i służebność
5. Skutki podatkowe obciążenia nieruchomości w podatkach lokalnych
6. Amortyzacja podatkowa
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Wartość początkowa nieruchomości obciążonej hipoteką, użytkowaniem lub służebnością
6.3. Ustanowienie służebności gruntowej a amortyzacja
6.4. Ustanowienie służebności przesyłu a amortyzacja

Rozdział VII. Umowy o korzystanie z nieruchomości
1. Najem
1.1. Najem według kodeksu cywilnego
1.1.1. Obowiązki wynajmującego i najemcy
1.1.2. Obowiązki wynajmujących i najemców lokali
1.2. Najem według ustawy o ochronie praw lokatorów
1.2.1. Ochrona najemców według ustawy o ochronie praw lokatorów
1.2.1.1. Ochrona trwałości stosunku najmu
1.2.1.2. Ochrona przed nieuzasadnionym podwyższaniem czynszu
1.2.1.3. Ochrona najemcy przed eksmisją
1.2.2. Obowiązki wynajmujących i najemców według ustawy o ochronie praw lokatorów
1.3. Najem lokali z zasobu mieszkaniowego gminy
1.3.1. Najem lokali na zasadach ogólnych
1.3.2. Najem lokali socjalnych
1.3.3. Najem pomieszczeń tymczasowych
1.4. Najem okazjonalny |
2. Dzierżawa
2.1. Przedmiot i treść umowy dzierżawy
2.2. Obowiązki wydzierżawiającego i dzierżawcy
2.3. Żądanie dzierżawcy obniżenia czynszu
2.4. Czas trwania dzierżawy
2.5. Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości rolnych
2.6. Bezczynszowe korzystanie z gruntu rolnego
2.7. Dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład zasobów publicznych
3. Użyczenie
3.1. Przedmiot i treść umowy użyczenia
3.2. Obowiązki użyczającego i biorącego
3.3. Czas trwania użyczenia
4. Umowa leasingu
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Pojęcie i charakter umowy leasingu
4.3. Przedmiot umowy
4.4. Forma umowy leasingu finansowego
4.5. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu finansowego |
4.6. Inne umowy leasingu (umowy nienazwane)
4.7. Leasing operacyjny i finansowy w prawie podatkowym

Rozdział VIII. Skutki podatkowe umów o korzystanie z nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Podatek od towarów i usług
2.1. Umowa najmu
2.2. Umowa najmu jako świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2.3. Status podatnika VAT z tytułu umowy najmu
2.3.1. Wynajmujący podatnikiem VAT
2.3.2. Miejsce zarządcy sądowego i kuratora spadku jako podatników z tytułu umowy najmu
2.3.3. Najem nieruchomości wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej
2.3.4. Podstawa opodatkowania w najmie nieruchomości
2.3.4.1. Czynsz najmu i inne wzajemne świadczenia stron umowy najmu
2.3.4.2. Kaucja gwarancyjna
2.3.5. Świadczenia dodatkowe i problematyka usługi złożonej
2.3.5.1. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2.3.5.2. Orzecznictwo sądów krajowych |
2.3.5.3. Poglądy piśmiennictwa i ocena prawna świadczenia kompleksowego przy najmie
2.3.6. Warunki refakturowania świadczeń dodatkowych przy umowie najmu
2.3.6.1. Wyraźne postanowienia umowy
2.3.6.2. Podatki i należności publicznoprawne jako niepodlegające refakturowaniu
2.3.6.3. Korzystanie ze świadczeń podmiotów trzecich (dostawców towarów i usługodawców) przez najemcę
2.3.6.4. Dokonywanie odsprzedaży (refakturowania) świadczeń po cenie zakupu, bez doliczania jakiejkolwiek marży lub innego wynagrodzenia z tego tytułu
2.3.6.5. Dokonywanie odsprzedaży (refakturowania) świadczeń według stawek podatku lub zwolnień stosowanych przez pierwotnego dostawcę lub usługodawcę
2.3.7. Chwila powstania obowiązku podatkowego
2.3.8. Faktura VAT przy najmie, obowiązki ewidencyjne i kasy rejestrujące, deklaracje
2.3.8.1. Fakturowanie usługi najmu
2.3.8.2. Obowiązki ewidencyjne przy świadczeniu usługi najmu i ewidencja uproszczona prowadzona przez podatników zwolnionych podmiotowo
2.3.9. Pełna ewidencja podatników czynnych VAT |
2.3.10. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących
2.3.10.1. Uwagi wstępne
2.3.10.2. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług najmu lokali mieszkalnych przy zastosowaniu kas rejestrujących
2.3.10.3. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących
2.3.11. Deklaracje
2.3.12. Stawka podatku i zwolnienia, usługi zakwaterowania
2.4. Umowa dzierżawy
2.4.1. Podobieństwa pomiędzy świadczeniem usługi najmu i dzierżawy
2.4.2. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze
2.5. Umowa użyczenia
2.5.1. Nieodpłatny charakter użyczenia. Świadczenia dodatkowe
2.5.2. Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług użyczenia nieruchomości
2.5.3. Stawka podatku przy opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług użyczenia nieruchomości
2.6. Umowa leasingu
2.6.1. Leasing kapitałowy nieruchomości jako dostawa towarów
2.6.2. Leasing operacyjny nieruchomości jako świadczenie usług
2.6.3. Refakturowanie usług dodatkowych przy umowie leasingu nieruchomości
2.6.4. Stawka podatku i zwolnienia
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.1. Umowa najmu
3.1.1. Klasyfikowanie przychodów z tytułu umowy najmu do określonego źródła
3.1.1.1. Najem jako odrębne źródło przychodów i jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
3.1.1.2. Trudności w prawidłowym kwalifikowaniu źródła przychodów
3.1.2. Zasady i formy opodatkowania dochodów i przychodów z najmu
3.1.2.1. Możliwość wyboru formy opodatkowania
3.1.2.2. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
3.1.2.3. Przychody z najmu uzyskiwane w ramach współwłasności ułamkowej
3.1.2.4. Przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków w ramach współwłasności łącznej
3.1.2.5. Wybór małżonka dokonującego rozliczenia podatkowego przychodów z tytułu najmu i wybór formy opodatkowania 3.1.2.6. Materialnoprawny charakter terminów co do wyboru formy opodatkowania przez małżonków
3.1.2.7. Konsekwencje wyboru opodatkowania ryczałtowego przez małżonków
3.1.2.8. Przychody uzyskiwane przez małżonków w ramach współwłasności łącznej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i amortyzacja nieruchomości
3.1.3. Rodzaje przychodów z najmu
3.1.3.1. Czynsz
3.1.3.2. Obowiązki ewidencyjne
3.1.3.3. Kaucja i jej waloryzacja
3.1.3.4. Rozliczanie mediów dostarczanych do lokalu przez osoby trzecie jako składnik przychodów
3.1.3.5. Podatki i opłaty publicznoprawne obciążające nieruchomość a przychód
3.1.3.6. Rozliczenie jako przychodu kosztów remontu i adaptacji dokonanej przez najemcę
3.1.3.7. Drobne nakłady ponoszone przez najemcę
3.1.3.8. Wartość umorzonego czynszu jako przychód najemcy
3.1.4. Podatkowe koszty uzyskania przychodu z najmu
3.1.4.1. Powiązanie ze źródłem przychodu i warunki uznania wydatku za koszt podatkowy
3.1.4.2. Koszty pośrednie i bezpośrednie
3.1.4.3. Katalog typowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu
3.1.4.4. Cesja wierzytelności z tytułu czynszu na osobę trzecią
3.1.4.5. Zwolnienia od podatku dochodów z najmu
3.1.4.6. Opodatkowanie przychodów z najmu kartą podatkową
3.1.4.7. Opodatkowanie przychodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
3.1.4.8. Stawka podatku na zasadach ogólnych
3.1.4.9. Opodatkowanie ryczałtem
3.1.4.10. Stawka podatku przy opodatkowaniu najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej
3.2. Umowa dzierżawy
3.2.1. Klasyfikowanie przychodów z tytułu umowy dzierżawy do określonego źródła
3.2.2. Określenie znaczenia "celu rolniczego" dzierżawy i związanego z nim zwolnienia
3.2.3. Podobieństwa i różnice przychodów z najmu i dzierżawy
3.2.4. Moment powstania przychodu
3.2.5. Najem i dzierżawa jako jedno źródło przychodów
3.2.6. Zapłacone przez dzierżawcę podatki jako przychód wydzierżawiającego
3.2.7. Stawka podatku
3.2.8. Kwalifikowanie przychodu do określonego źródła z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania nieruchomości
3.3. Umowa użyczenia
3.3.1. Umowa użyczenia jako źródło przychodów
3.3.2. Ustalanie wartości przychodu z tytułu umowy użyczenia
3.3.3. Ustalanie wartości przychodu z tytułu umowy użyczenia w przypadku częściowej odpłatności
3.3.4. Dochód stanowiący podstawę opodatkowania i zwolnienie od podatku przychodu z tytułu umowy użyczenia
3.3.5. Stawka podatku
3.4. Umowa leasingu
3.4.1. Umowa leasingu jako źródło przychodów z działalności gospodarczej
3.4.2. Stawka podatku
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
4.1. Przychody z tytułu umowy najmu i dzierżawy
4.1.1. Otwarty katalog przychodów
4.1.2. Niektóre aspekty przychodów wynikających z najmu i dzierżawy
4.1.2.1. Czynsz jako przychód wynajmującego i wydzierżawiającego
4.1.2.2. Czynsz a różnice kursowe
4.1.2.3. Opłaty eksploatacyjne i podatki przekazywane na rzecz wynajmującego i wydzierżawiającego |
4.1.2.4. Wartość nakładów poczynionych przez najemcę jako przychód wynajmującego
4.1.2.5. Data uzyskania przychodu
4.1.2.6. Cesja wierzytelności z tytułu czynszu na osobę trzecią
4.1.3. Przychody najemcy i dzierżawcy
4.1.3.1. Wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu
4.1.3.2. "Odstępne" na rzecz najemcy
4.1.3.3. Zwolnienie z zapłaty czynszu jako przychód najemcy i dzierżawcy a bonifikata i upust
4.1.3.4. Przedawnienie zobowiązania z tytułu zapłaty czynszu jako przychód najemcy i dzierżawcy
4.1.4. Przysporzenia niestanowiące przychodu
4.1.4.1. Kaucja jako należność z tytułu umowy najmu niestanowiąca przychodu
4.1.4.2. Umorzenie wierzytelności z tytułu najmu przez potrącenie
4.1.4.3. Umorzenie wierzytelności z tytułu najmu przez odnowienie
4.1.4.4. Przychody zarządcy sądowego nieruchomości będącego osobą prawną
4.1.5. Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz koszty najemców i dzierżawców
4.1.5.1. Katalog typowych kosztów uzyskania
4.1.5.2. Koszty w przypadku braku przychodu z nieruchomości
4.1.5.3. Zasady rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich w czasie
4.1.5.4. Koszt wynajmującego z tytułu wypłaconego przez niego odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy
4.1.5.5. Odstępne i inne należności najemcy i dzierżawcy z tytułu rozwiązania umowy najmu i dzierżawy przed terminem jej zakończenia jako koszt uzyskania przychodów
4.1.5.6. Koszty likwidacji przez najemcę i dzierżawcę środka trwałego w postaci nakładów w obcym środku trwałym
4.1.5.7. Koszty najemcy z tytułu nakładów na remont i adaptację lokalu rozliczane w czynszu
4.1.6. Stawka podatku
4.2. Umowa użyczenia i przychody z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
4.2.1. Przychody wynikające z umowy użyczenia
4.2.2. Przychody częściowo nieodpłatne wynikające z umów najmu i dzierżawy
4.2.3. Stawka podatku
4.3. Umowa leasingu w ustawach o podatkach dochodowych
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Podstawowe pojęcia leasingu podatkowego
4.3.2.1. Umowa leasingu podatkowego
4.3.2.2. Podstawowy okres umowy leasingu podatkowego
4.3.2.3. Normatywny okres amortyzacji środków trwałych
4.3.2.4. Rzeczywista wartość netto środków trwałych
4.3.2.5. Hipotetyczna wartość netto środków trwałych i wartości prawnych
4.3.2.6. Spłata wartości początkowej
4.3.2.7. Leasing operacyjny
4.3.2.8. Rozliczanie w czasie wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym
4.3.2.9. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego w leasingu operacyjnym
4.3.2.10. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na osobę trzecią w leasingu operacyjnym
4.3.2.11. Dalsze używanie przez korzystającego w leasingu operacyjnym
4.3.3. Podatki dochodowe a leasing finansowy
4.3.3.1. Leasing finansowy
4.3.3.2. Leasing finansowy na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 492
4.3.3.3. Sprzedaż korzystającemu oraz dalsze korzystanie z przedmiotu leasingu po upływie okresu umowy leasingu finansowego
4.3.3.4. Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na osobę trzecią po upływie okresu umowy leasingu finansowego
4.3.3.5. Leasing nieruchomości w postaci gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów
4.3.3.6. Leasing zwrotny nieruchomości
4.3.4. Stawka podatku przy umowach leasingu nieruchomości
4.3.5. Następstwo prawne w trakcie obowiązywania umów leasingu
5. Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych a umowa dzierżawy, najmu, użyczenia i leasingu
6. Amortyzacja podatkowa środków trwałych oddanych do używania na podstawie umów o korzystanie z nieruchomości
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania lub wydzierżawiania budynków i lokali mieszkalnych
6.3. Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu przekazania do używania budowli, budynków lub lokali stanowiących odrębną własność na podstawie umów leasingu
6.4. Amortyzacja środka trwałego oddanego do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia

Rozdział IX. Czynności prawne i orzeczenia z zakresu prawa spadkowego
1. Zapis windykacyjny
1.1. Konstrukcja prawna
1.2. Własność nieruchomości i użytkowanie wieczyste jako przedmioty zapisu windykacyjnego oraz obciążenie nieruchomości tytułem takiego legatu
1.2.1. Nieruchomości a prawo zbywalne
1.2.2. Oznaczenie nieruchomości
1.2.3. Użytkowanie wieczyste
1.2.4. Zapis windykacyjny udziału we współwłasności nieruchomości
1.2.5. Zapis windykacyjny części fizycznej nieruchomości gruntowej
1.2.6. Zapis windykacyjny własności nieruchomości rolnej
1.2.7. Zapis windykacyjny przyszłej nieruchomości lokalowej
1.2.8. Zapis windykacyjny a wspólność majątkowa małżeńska
1.2.9. Ustanowienie służebności lub użytkowania
1.2.10. Problem wielości zapisów
1.2.11. Zastrzeżenie kontynuacji służebności mieszkania
1.3. Bezskuteczność zapisu windykacyjnego
1.4. Forma
1.5. Substytucyjny (pospolity) zapis windykacyjny
2. Cywilnoprawna regulacja zapisu zwykłego i dalszego zapisu zwykłego
2.1. Zapis zwykły i dalszy zapis zwykły
2.1.1. Zapis zwykły
2.1.1.1. Przedmiot zapisu. Zapisobierca
2.1.1.2. Wykonanie (wymagalność) zapisu
2.1.1.3. Odpowiednie stosowanie przepisów do zapisu zwykłego
2.2. Dalszy zapis zwykły
3. Sposoby ustalenia nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego
3.1. Rys komparatystyczny
3.2. Model polski - alternatywność sposobów poświadczenia dziedziczenia
3.3. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego
3.3.1. Krąg wnioskodawców i uczestników
3.3.2. Właściwość, tryb postępowania oraz kognicja sądu
3.3.3. Treść postanowienia
3.4. Akt poświadczenia dziedziczenia lub nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
3.4.1. Geneza instytucji notarialnego poświadczenia dziedziczenia
3.4.2. Norma kompetencyjna
3.4.3. Postępowanie w sprawie wydania aktu poświadczenia dziedziczenia
3.4.3.1. Tryb jednoczesny i sekwencyjny
3.4.3.2. Status zainteresowanego
3.4.3.3. Struktura protokołu dziedziczenia
3.4.3.4. Wydanie i treść aktu poświadczenia dziedziczenia
3.4.3.5. Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia
3.4.4. Stwierdzenie nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia jako środek ochrony prawa podmiotowego spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjnego oraz bezpieczeństwa obrotu prawnego
3.5. Europejskie poświadczanie spadkowe
3.5.1. Motywy i koncepcja rozporządzenia spadkowego oraz jego wdrożenie do porządku prawnego krajowego
3.5.2. Cel i charakter prawny EPS
3.5.3. Postępowanie w sprawie wydania EPS
3.5.3.1. Wnioskodawcy
3.5.3.2. Treść i forma wniosku
3.5.3.3. Jurysdykcja
3.5.3.4. Rozpatrzenie wniosku
3.5.3.5. Treść EPS
3.5.3.6. Skutki
3.5.4. Wydanie i moc odpisu EPS
3.5.5. Sprostowanie, zmiana lub uchylenie EPS
4. Umowy dotyczące spadku
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia
4.2.1. Pojęcie i prawny charakter umowy zrzeczenia się dziedziczenia
4.2.2. Forma i skutki umowy o zrzeczenie się dziedziczenia
4.3. Umowa zbycia spadku
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Strony, przedmiot i forma umowy
4.3.3. Skutki umowy zbycia spadku

Rozdział X. Skutki podatkowe umów (orzeczeń) dotyczących spadku
1. Uwagi wprowadzające
2. Skutki podatkowe umów (orzeczeń) dotyczących spadku w podatku od towarów i usług
2.1. Wprowadzenie
2.2. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia oraz umowa zbycia spadku a podatek od towarów i usług
2.3. Kurator spadku a podatek od towarów i usług
3. W podatku dochodowym od osób fizycznych
3.1. Przychody z tytułu nabycia spadku
3.2. Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku
3.3. Skutki w podatku dochodowym wynikające z zapisu zwykłego
3.4. Przychody z tytułu umowy zbycia spadku
3.5. Przychody ze zbycia spadku - zasady opodatkowania podatkiem dochodowym
3.6. Sposób ustalenia dochodu z tytułu zbycia spadku
3.7. Zrzeczenie się dziedziczenia
3.8. Zapis windykacyjny
3.9. Stwierdzenie nabycia spadku i notarialne poświadczenie dziedziczenia
3.10. Europejskie poświadczenie spadkowe
4. W podatku dochodowym od osób prawnych
4.1. Przychód
4.2. Zwolnienia podmiotowe
4.3. Zbycie przedmiotu spadku
5. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych a czynności dotyczące spadku
5.1. Podatek od spadków i darowizn
5.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
6. Czynności dotyczące spadku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Zapis windykacyjny a obowiązek podatkowy w podatkach lokalnych
6.3. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia i ich skutki w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
6.4. Europejskie poświadczenie spadku a jego skutki w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
6.5. Zrzeczenie się dziedziczenia a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
6.6. Umowa zbycia spadku a obowiązek podatkowy
7. Amortyzacja podatkowa a umowy i orzeczenia spadkowe
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Nabycie środka trwałego w drodze spadku jako warunek zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów
7.3. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w drodze spadku
7.4. Ustalenie wartości początkowej w razie nabycia w drodze spadku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
7.5. Nabycie nieruchomości jako środka trwałego w drodze zapisu windykacyjnego

Rozdział XI. Niektóre inne instytucje prawa cywilnego i administracyjnego dotyczące nieruchomości
1. Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo
1.1. Gospodarstwo rolne
1.2. Przedsiębiorstwo
1.3. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa
2. Posiadanie nieruchomości
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Pojęcie i prawny charakter posiadania
2.3. Istota i przedmiot posiadania nieruchomości
2.3.1. Posiadanie prawa użytkowania wieczystego
2.3.2. Służebność jako przedmiot posiadania
2.4. Podział posiadania na samoistne i zależne
2.4.1. Posiadanie samoistne
2.4.2. Posiadanie zależne
2.4.3. Dzierżenie
2.4.4. Zmiana woli władania
2.5. Posiadanie w dobrej i złej wierze
2.6. Współposiadanie
2.6.1. Istota współposiadania
2.6.2. Zakres współposiadania i wzajemne relacje pomiędzy współposiadaczami
2.6.3. Szczególne przypadki współposiadania
2.7. Posiadanie przez Skarb Państwa
2.7.1. Posiadanie przez Skarb Państwa w zakresie dominium
2.7.2. Władanie przez Skarb Państwa nieruchomościami nabytymi w ramach sprawowania władztwa publicznego i kontrowersje dotyczące okresu zawieszenia biegu terminu zawieszenia
2.8. Domniemania związane z posiadaniem
2.9. Posiadanie przez małżonków, pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej
3. Umowa przedwstępna i zadatek
3.1. Umowa przedwstępna
3.1.1. Pojęcie umowy przedwstępnej
3.1.2. Elementy umowy przedwstępnej
3.1.3. Skutki zawarcia umowy przedwstępnej
3.2. Pojęcie i funkcja zadatku
4. Zasiedzenie
4.1. Uwagi ogólne: przemilczenie, zawłaszczenie, zasiedzenie
4.2. Przedmiot i przesłanki zasiedzenia rzeczy. Zasiedzenie nieruchomości
4.3. Samoistne posiadanie rzeczy
4.4. Upływ terminu
4.5. Dobra wiara posiadacza
4.6. Zasiedzenie służebności
4.6.1. Zasada odpowiedniego stosowania przepisów o przeniesieniu własności
4.6.2. Przesłanki nabycia służebności przez zasiedzenie
4.6.2.1. Przesłanka posiadania służebności
4.6.2.2. Przesłanka dobrej wiary
4.6.2.3. Upływ terminu
4.6.2.4. Trwałe i widoczne urządzenie
4.6.3. Nabycie przez zasiedzenie służebności przesyłu
4.6.4. Skutki zasiedzenia rzeczy i służebności
4.6.4.1. Uwagi ogólne
4.6.4.2. Skutki nabycia służebności przez zasiedzenie
4.6.5. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy i służebności
5. Wkłady niepieniężne (aporty) do spółki kapitałowej
5.1. Pojęcie wkładu i udziału
5.2. Zdolność aportowa
5.3. Rodzaje i postacie wkładów niepieniężnych
5.4. Wycena i wnoszenie aportu
5.5. Wnoszenie wkładów i ich wycena w spółce akcyjnej
5.6. Wkłady niepieniężne w europejskim prawie spółek
6. Wywłaszczenie nieruchomości
6.1. Pojęcie wywłaszczenia
6.2. Postępowanie w sprawie wywłaszczenia
6.3. Odszkodowanie |
6.4. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
6.5. Wywłaszczenie na podstawie ustaw szczególnych
7. Usługi związane z nieruchomościami
7.1. Rzeczoznawcy
7.1.1. Uwagi ogólne
7.1.2. Rzeczoznawstwo jako działalność zawodowa |
7.1.3. Zakres działalności, tryb uzyskiwania uprawnień oraz zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy
7.1.4. Utrata uprawnień
7.1.5. Czynności szacowania wartości nieruchomości dokonywane przez inne podmioty niż rzeczoznawcy majątkowi
7.2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
7.2.1. Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
7.2.2. Umowa pośrednictwa
7.2.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa konsumencka
7.2.4. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, obowiązki pośrednika i prawa konsumenta
7.3. Zarządzanie nieruchomościami
7.3.1. Uwagi ogólne
7.3.2. Umowa o zarządzanie nieruchomością
8. Bezumowne korzystanie z nieruchomości
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Bezumowne korzystanie z gruntów rolnych Skarbu Państwa
8.3. Istota prawnego charakteru bezumownego korzystania z nieruchomości. Zakres regulacji
8.4. Legitymacja czynna i bierna
8.5. Rodzaje roszczeń właściciela i posiadaczy
8.5.1. Roszczenia właściciela wobec posiadacza samoistnego w dobrej wierze
8.5.2. Roszczenia właściciela wobec posiadacza samoistnego od chwili, gdy ten dowiedział się o wytoczeniu powództwa
8.5.3. Roszczenia właściciela nieruchomości przeciwko samoistnemu posiadaczowi w złej wierze
8.6. Charakterystyka roszczeń właściciela
8.6.1. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy
8.6.2. Charakterystyka roszczenia o zwrot pożytków lub zapłatę ich równowartości
8.6.3. Charakterystyka roszczenia właściciela o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty nieruchomości
8.7. Charakterystyka roszczeń posiadacza o zwrot nakładów na nieruchomość
8.8. Szczególne uprawnienia samoistnego posiadacza
8.9. Przedawnienie roszczeń właściciela i posiadacza samoistnego
8.10. Odpowiednie stosowanie przepisów do stosunków między właścicielem a posiadaczem zależnym
8.11. Roszczenia wynikające z budowy na cudzym gruncie
8.11.1. Uwagi ogólne
8.11.2. Przesłanki roszczenia samoistnego posiadacza o wykup gruntu
8.11.3. Przesłanka wzniesienia budynku lub innego urządzenia o wartości znacznie przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki
8.11.4. Realizacja i zakres roszczenia o wykup gruntu przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
8.11.5. Roszczenie właściciela o wykup gruntu przez samoistnego posiadacza
8.11.6. Odpowiednie wynagrodzenie

Rozdział XII. Obowiązek podatkowy a inne instytucje prawa cywilnego i administracyjnego dotyczące nieruchomości
1. Obowiązek podatkowy a gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo - wprowadzenie
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.3. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki kapitałowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.4. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.5. Sprzedaż przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1.6. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1.7. Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1.8. Zbycie przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
1.9. Obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
1.10. Obowiązek podatkowy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
1.11. Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia i darowizny przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną
1.12. Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia i darowizny przedsiębiorstwa na rzecz osoby prawnej
1.13. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.14. Dostawa gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i wyłączenie spod opodatkowania |
1.15. Obowiązek podatkowy wynikający z czynności cywilnoprawnych dotyczących gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
1.16. Obowiązek podatkowy w przypadku darowizny lub dziedziczenia gospodarstwa rolnego na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn
2. Obowiązek podatkowy związany z posiadaniem nieruchomości
2.1. Obowiązek podatkowy z tytułu posiadania samoistnego w podatku od nieruchomości
2.2. Obowiązek podatkowy z tytułu posiadania zależnego i samoistnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
2.3. Obowiązek składania informacji i deklaracji przez posiadaczy
2.4. Posiadanie jako źródło obowiązku podatkowego w podatku rolnym
2.5. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym związany z posiadaniem nieruchomości
2.6. Obowiązek podatkowy związany z nabyciem prawa własności nieruchomości tytułem zasiedzenia
3. Obowiązek podatkowy w przypadku umowy przedwstępnej i zadatku
3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
3.3. Podatek od towarów i usług
4. Skutki podatkowe nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.1. Podatek od towarów i usług a nabycie nieruchomości przez zasiedzenie
4.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.5. Podatek od spadków i darowizn a nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.6. Podatki lokalne a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.6.1. Podatek od nieruchomości a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.6.2. Podatek rolny a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.6.3. Podatek leśny a nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
4.7. Nabycie w drodze zasiedzenia a amortyzacja podatkowa
5. Obowiązek podatkowy a aport
5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5.1.1. Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółek osobowych
5.1.2. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych
5.1.3. Dochód z tytułu sprzedaży składnika majątku trwałego związanego z działalnością gospodarczą | str. 952
5.1.4. Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości) stanowiących część przedsiębiorstwa wniesionego aportem
5.1.5. Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółek kapitałowych
5.1.6. Koszty uzyskania przychodów
5.1.7. Przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
5.1.8. Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
5.1.9. Podatek z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
5.1.10. Przepisy przejściowe 2016-2017 r.
5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
5.2.1. Przychód z tytułu wniesienia aportu do spółek osobowych
5.2.2. Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny
5.2.3. Koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) spółki w zamian za wkład niepieniężny
5.2.4. Przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni
5.2.5. Koszty uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny
5.2.6. Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa
5.2.7. Podatek z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
5.2.8. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny oraz ich zbycia
5.3. Podatek od towarów i usług
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa jako aport
5.3.3. Obowiązki dokumentacyjne
5.3.4. Podstawa opodatkowania - wniesienie aportu do spółki kapitałowej i spółki komandytowo-akcyjnej
5.3.5. Podstawa opodatkowania - wniesienie aportu do spółki osobowej
5.3.6. Moment powstania obowiązku podatkowego, stawka podatku, korekty
5.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.4.1. Przedmiot opodatkowania
5.4.2. Czynności niepodlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych
5.4.3. Wniesienie aportu a ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
5.4.4. Podstawa opodatkowania umowy spółki (jej zmiany) kapitałowej
5.4.5. Podstawa opodatkowania umowy spółki (jej zmiany) osobowej. Stawka podatku
5.4.6. Zwrot podatku
5.4.7. Wnioski końcowe
5.5. Podatek od spadków i darowizn
5.6. Podatki lokalne
5.6.1. Regulacje ustawowe
5.6.2. Zasady określania wartości początkowej środków trwałych
5.6.3. Spory na przykładzie orzecznictwa sądowoadministracyjnego
6. Obowiązek podatkowy a wywłaszczenie nieruchomości
6.1. Podatek od towarów i usług
6.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
6.3. Skutki podatkowe zwrotu nieruchomości wywłaszczonej |
6.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - sprzedaż zwróconej nieruchomości
6.3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f.
6.3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 29a u.p.d.o.f.
6.4. Podatek dochodowy od osób prawnych
6.5. Podatek od spadków i darowizn
6.6. Podatek od nieruchomości
6.7. Podatek rolny
6.8. Podatek leśny
7. Obowiązek podatkowy a usługi związane z nieruchomościami
7.1. Usługi rzeczoznawców majątkowych
7.1.1. Podatki dochodowe
7.1.2. Podatek od towarów i usług
7.2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
7.2.1. Podatki dochodowe
7.2.2. Podatek od towarów i usług
7.3. Skutki podatkowe zarządzania nieruchomością
7.3.1. Podatki dochodowe
7.3.2. Podatek od towarów i usług
8. Obowiązek podatkowy a bezumowne korzystanie z nieruchomości
8.1. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek od towarów i usług
8.2. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych |
8.3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych
8.4. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
8.5. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
8.6. Bezumowne korzystanie z nieruchomości a obowiązek podatkowy w podatku leśnym

Podsumowanie

Literatura

Autorzy

Wydanie: I
Wydawca: Wydawnictwo Wolters Kluwer
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017
Liczba stron: 1080
Oprawa: Twarda
ISBN: 978-83-8092-831-2
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Bolesławiec w 3D
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS