wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM (215)

cena: 99.00

KATEGORIE: |budownictwo |prawo

Autorzy:
Federczyk W., Fogel A., Kosieradzka-Federczyk A.

Opis szczegółowy: W publikacji zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak: informacje o środowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska oraz planowanie przestrzenne.

Walorem książki jest w tym kontekście połączenie wątków teoretycznych z zagadnieniami występującymi w praktyce. Każda część została przygotowana z wykorzystaniem dorobku doktryny prawa ochrony środowiska oraz istotnych orzeczeń sądów administracyjnych. Pozwoliło to na przedstawienie w jak najszerszym zakresie problemów praktycznych występujących w indywidualnych stanach faktycznych.

W publikacji zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak:
• informacje o środowisku,
• ocena oddziaływania na środowisko,
• planowanie przestrzenne,
• ochrona: wód, gruntów rolnych i leśnych, powietrza i przyrody,
• hałas i pola elektromagnetyczne,
• pozwolenia emisyjne,
• obszar ograniczonego użytkowania,
• opłaty za korzystanie ze środowiska,
• odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób i podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych - zarówno inwestorów, jak i urzędników.

Stan prawny: 1 września 2015 r.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia i zasady ochrony środowiska
1.1. Realizacja zasad prewencji, przezorności i zanieczyszczający płaci w procesie inwestycyjnym
1.2. Powszechne a zwykłe korzystanie ze środowiska - znaczenie dla procesu inwestycyjnego
1.3. Zakres pojęcia "podmiot korzystający ze środowiska"
1.4. Instalacja i zakład jako przedmiot obowiązków związanych z ochroną środowiska
1.5. Zasady ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji ochrony środowiska

Rozdział 2
Informacje o środowisku
2.1. Informacja o środowisku a informacja publiczna
2.2. Kiedy i w jakiej formie należy odmówić udostępnienia dokumentów zawierających informacje o środowisku?
2.3. Dostęp do danych o środowisku dotyczących informacji przestrzennych

Rozdział 3
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
3.1. Udostępnianie dokumentów dotyczących oceny strategicznej i przedsięwzięć podczas oceny oddziaływania na środowisko
3.2. Jak prawidłowo zapewnić udział społeczeństwa podczas oceny oddziaływania na środowisko?
3.3. Problemy proceduralne w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3.4. Ustalanie stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3.5. Jak prawidłowo doręczyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 49 k.p.a.?
3.6. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
3.7. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego do realizacji na terenie Polski

Rozdział 4
Planowanie przestrzenne
4.1. Znaczenie opracowania ekofizjograficznego i procedura jego sporządzania
4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - zakres ustaleń związanych z ochroną środowiska
4.3. Zakres ustaleń w zakresie ochrony środowiska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4.4. Znaczenie rysunku planu miejscowego dla ustaleń w zakresie ochrony środowiska
4.5. Uwzględnianie form ochrony przyrody w treści studium uwarunkowań i planu miejscowego
4.6. Uwzględnianie ograniczeń związanych z ochroną przed powodzią przy tworzeniu studium uwarunkowań i planów miejscowych
4.7. Przypisywanie terenów do dopuszczalnych poziomów hałasu w planie miejscowym
4.8. Wyznaczanie w studium uwarunkowań i planie miejscowym lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
4.9. Dopuszczalność wprowadzania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w planie miejscowym - z uwagi na ochronę środowiska
4.10. Dopuszczalność wprowadzania do tekstu planu miejscowego obowiązków proceduralnych w zakresie ochrony środowiska
4.11. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i planu miejscowego w zakresie wymogów ochrony środowiska
4.12. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i planu miejscowego - etap do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
4.13. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i planu miejscowego - etap po sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział społeczeństwa
4.14. Możliwość kwestionowania studium uwarunkowań i planu miejscowego z uwagi na ochronę środowiska

Rozdział 5
Proces inwestycyjno-budowlany
5.1. Ochrona środowiska a decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5.2. Decyzja o warunkach zabudowy a ochrona środowiska
5.3. Lokalizacja urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych wobec wymogu "dobrego sąsiedztwa" |
5.4. Proceduralne uwarunkowania ochrony środowiska przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.5. Ochrona środowiska w procesie budowlanym

Rozdział 6
Ochrona wód
6.1. Procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego
6.2. Procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych - ustalanie stron postępowania
6.3. Procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny
6.4. Ochrona ujęć wody i zbiorników wód śródlądowych
6.5. Ograniczenia w inwestowaniu wynikające z ochrony przeciwpowodziowej
6.6. Ocena oddziaływania na środowisko a ochrona wód

Rozdział 7
Ochrona gruntów rolnych i leśnych
7.1. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
7.2. Dopuszczalne inwestowanie na gruntach rolnych i leśnych bez zmiany przeznaczenia
7.3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej
7.4. Plany gospodarowania na gruntach położonych w obszarach ograniczonego użytkowania
7.5. Obowiązek okresowego badania poziomu skażenia gleb i roślin w obszarach ograniczonego użytkowania oraz na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych

Rozdział 8
Ochrona powietrza
8.1. Ochrona powietrza - informacje wprowadzające o instrumentach prawnych
8.2. Przesłanki i tryb wydawania decyzji zobowiązującej do wykonywania pomiarów substancji w powietrzu
8.3. Program ochrony powietrza
8.4. Program ochrony powietrza - aspekty proceduralne
8.5. Obowiązek uzyskania pozwolenia emisyjnego na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
8.6. Plan działań krótkoterminowych - przygotowanie i skutki

Rozdział 9
Ochrona przyrody
9.2. Ograniczenia związane z utworzeniem parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu
9.3. Znaczenie otuliny form ochrony przyrody i planów ochrony dla działalności inwestycyjnej
9.4. Indywidualne formy ochrony przyrody
9.5. Ochrona gatunków chronionych w działalności inwestycyjnej
9.6. Obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów
9.7. Procedura wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
9.8. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
9.9. Kary administracyjne z tytułu zniszczenia zieleni
9.10. Odmienne zasady usuwania drzew lub krzewów wynikające ze specustaw
9.12. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
9.13. Przesłanki i tryb nałożenia kompensacji przyrodniczej

Rozdział 10
Hałas i pola elektromagnetyczne
10.1. Ustalanie w trybie art. 115 p.o.ś., czy teren podlega ochronie przed hałasem w braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10.2. Przesłanki wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu i jej konsekwencje dla inwestora
10.3. Uchwalenie programu ochrony środowiska przed hałasem - skutki dla inwestora
10.4. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Rozdział 11
Pozwolenia emisyjne
11.1. Przesłanki wydania pozwolenia zintegrowanego
11.2. Konsekwencje prawne naruszenia warunków pozwolenia zintegrowanego
11.3. Konsekwencje prowadzenia instalacji bez wymaganego pozwolenia emisyjnego
11.4. Znaczenie standardów emisyjnych dla procesu inwestycyjnego
11.5. Wydawanie pozwoleń emisyjnych - zagadnienia proceduralne
11.6. Kiedy organ może odmówić wydania pozwolenia emisyjnego?
11.7. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
11.8. Zgłoszenie organowi ochrony środowiska instalacji, która nie wymaga pozwolenia na emisję
11.9. Decyzja w sprawie nałożenia obowiązków prowadzenia pomiarów albo ich przedkładania

Rozdział 12
Obszar ograniczonego użytkowania
12.1. Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania
12.2. Roszczenie wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości związane z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania

Rozdział 13
Opłaty za korzystanie ze środowiska
13.1. Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
13.2. Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
13.3. Opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska
13.4. Opłata za pobór wód

Rozdział 14
Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska
14.1. Ustalenie właściwego reżimu odpowiedzialności za negatywne oddziaływanie na środowisko
14.2. Odpowiedzialność za negatywne oddziaływanie na środowisko na podstawie art. 362 p.o.ś.
14.3. Ustalanie kręgu stron w postępowaniu o wydanie decyzji naprawczej na podstawie art. 362 p.o.ś.
14.4. Odpowiedzialność za negatywne oddziaływanie na środowisko na podstawie art. 363 p.o.ś.
14.5. Kiedy organ może nałożyć obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego?
14.6. Odpowiedzialność urzędnika w przypadku wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
14.7. Odpowiedzialność urzędnika w przypadku niewydania decyzji w ustawowym czasie

Bibliografia
Orzecznictwo


Wydanie: I
Wydawca: Wydawnictwo Wolters Kluwer
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Liczba stron: 328
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-264-9158-0
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Ewolucja Uzupełniającej Mapy Polski
czy wiesz, że...
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS