wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


PODSTAWY GLEBOZNAWSTWA Z ELEMENTAMI KARTOGRAFII GLEB (167)

cena: 46.00

KATEGORIE: |gleboznawstwo

Autorzy:
P. Skłodowski (red.), A. Bielska, J. Kwiatkowska-Malina, A. Maciejewska, A. Szafranek

Opis szczegółowy:

Autorzy w podręczniku zawarli przegląd wiedzy gleboznawczej — od zagadnień będących na pograniczu tworzenia podstaw gleboznawstwa w latach 50. XX wieku do obecnie obowiązujących kryteriów oceny gleb i ich wartościowania. Ponadto przedstawili ogólne wiadomości o glebach, dotyczące ich genezy, składu, właściwości, bonitacji, przydatności rolniczej, ochrony i racjonalnego wykorzystania. Omówili także zawartość i zasady tworzenia map glebowych. Informacje o stanie środowiska glebowego i zachodzących w nim zmianach stanowią niezbędny element oceny oddziaływania na środowisko, planowania przestrzennego i prognozowania zmian środowiska, które mogą zachodzić w przyszłości.
Zawarte wiadomości z zakresu gleboznawstwa potrzebne są geodetom w pracach związanych z ewidencją gruntów, scaleniem i wymianą gruntów, wykonywaniem map glebowych, glebowo-rolniczych, ochroną gruntów rolnych i leśnych, rekultywacją oraz zagospodarowaniem terenów zdegradowanych.
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, ale może być również przydatny dla osób zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką gruntami.


Spis treści:

Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Zakres pojęcia gleba
1.2. Gleba w środowisku przyrodniczym i jej funkcje
1.3. Podział gleb według kategorii użytkowania
1.4. Gleboznawstwo czyli nauka o glebie
1.5. Działy gleboznawstwa
2. Kształtowanie i ewolucja gleb.
2.1. Czynniki glebotwórcze
2.1.1. Skały macierzyste gleb
2.1.1.1. Skały magmowe
2.1.1.2. Skały metamorfi czne
2.1.1.3. Skały osadowe
2.1.1.4. Główne procesy geologiczne i geomorfologiczne kształtujące skały macierzyste
gleb
2.1.1.5. Charakterystyka glebotwórcza skał macierzystych
2.1.2. Klimat
2.1.3. Organizmy żywe
2.1.3.1. Wpływ organizmów żywych na kształtowanie gleb
2.1.3.2. Charakterystyka najważniejszych zespołów roślinnych i ich wpływ na
kształtowanie gleb
2.1.4. Woda
2.1.5. Rzeźba terenu
2.1.6. Czas, wiek gleby
2.1.7. Działalność człowieka
2.2. Wietrzenie
2.2.1. Istota procesu wietrzenia
2.2.2. Wietrzenie fi zyczne
2.2.3. Wietrzenie chemiczne
2.2.4. Czynniki wpływające na procesy wietrzenia
2.2.5. Wietrzenie niektórych grup skał
2.3. Procesy glebotwórcze
2.4. Morfologia gleb
2.4.1. Profi l i pedon glebowy
2.4.2. Charakterystyka litologiczna profi lu glebowego
2.4.3. Poziomy genetyczne
2.4.3.1. Charakterystyka poziomów głównych
2.4.3.2. Poziomy główne
2.4.3.3. Poziomy mieszane i przejściowe
2.4.3.4. Podpoziomy
2.4.3.5. Przyrostki do oznaczenia cech i właściwości poziomów
2.4.3.6. Nieciągłości litologiczne
2.4.3.7. Nieciągłości litologiczno-pedogeniczne
2.4.4. Poziomy diagnostyczne gleb mineralnych. Definicje
2.4.5. Diagnostyczne poziomy powierzchniowe (epipedony)
2.4.6. Diagnostyczne poziomy podpowierzchniowe (endopedony)
3. Skład gleby
3.1. Skład mineralny
3.1.1. Minerały pierwotne
3.1.2. Minerały wtórne
3.1.3. Substancje bezpostaciowe
3.2. Skład granulometryczny
3.2.1. Podział fazy stałej gleby na frakcje granulometryczne
3.2.2. Charakterystyka frakcji
3.2.3. Podział fazy stałej gleby na grupy granulometryczne
3.2.4. Podział gleb na kategorie agronomiczne
3.3. Skład chemiczny
3.3.1. Pierwiastki chemiczne wchodzące w skład litosfery
3.3.2. Skład chemiczny gleby
3.3.3. Pierwiastki biogenne
3.3.4. Formy występowania składników pokarmowych w glebie
3.3.5. Formy oraz zawartość makroelementów w glebie
3.3.5.1. Azot
3.3.5.2. Fosfor
3.3.5.3. Potas
3.3.5.4. Wapń
3.3.5.5. Magnez
3.3.5.6. Siarka
3.3.6. Formy oraz zawartość mikroelementów w glebie
3.4. Materia organiczna .
3.4.1. Defi nicja materii organicznej i jej źródła w glebie
3.4.2. Rozkład substancji organicznej i tworzenie się próchnicy
3.4.2.1. Substancje próchniczne (humusowe)
3.4.2.2. Właściwości substancji próchnicznych
3.4.3. Zawartość próchnicy w glebach
3.4.3.1. Metody zwiększania zawartości próchnicy w glebach
3.4.4. Rola i znaczenie próchnicy w glebie
3.5. Organizmy glebowe
3.5.1. Mikroorganizmy glebowe
3.5.2. Mezo- i mikrofauna i jej wpływ na glebę
4. Właściwości gleb
4.1. Właściwości fi zyczne gleb
4.1.1. Trójfazowy układ gleby
4.1.1.1. Roztwór glebowy
4.1.1.2. Powietrze glebowe
4.1.2. Gęstość właściwa
4.1.3. Gęstość objętościowa
4.1.4. Porowatość gleby
4.1.5. Zwięzłość gleby
4.1.6. Lepkość gleby
4.1.7. Plastyczność gleby
4.1.8. Pęcznienie i kurczenie się gleb
4.1.9. Barwa gleb
4.1.10. Struktura gleb
4.1.11. Układ gleby
4.2. Wodno-powietrzne właściwości gleby
4.2.1. Znaczenie wody w glebie
4.2.2. Źródła wody w glebie
4.2.3. Postacie wody w glebie
4.2.4. Wilgotność gleb
4.2.5. Retencja wody w glebie
4.2.6. Ocena stosunków wodnych
4.3. Właściwości chemiczne gleb
4.3.1. Kwasowość gleby
4.3.1.1. Odczyn
4.3.1.2. Kwasowość czynna
4.3.1.3. Kwasowość potencjalna
4.3.2. Właściwości sorpcyjne gleb
4.3.2.1. Charakterystyka koloidów glebowych
4.3.2.2. Budowa cząstki koloidalnej
4.3.2.3. Podział koloidów glebowych
4.3.3. Koagulacja i peptyzacja
5. Systematyka gleb Polski
5.1. Systematyka gleb Polski do roku 2011
5.2. Systematyka gleb Polski – wydanie V
5.2.1. Zmiany w stosunku do wydania IV
5.2.2. Zasady wydzielania kategorii glebowych
5.3. Podstawowe zasady systematyki gleb według WRB
5.4. Korelacje jednostek glebowych z Systematyki gleb Polski z WRB (2006)
6. Charakterystyka gleb Polski
6.1. Podstawowe jednostki taksonomiczne.
6.2. Gleby inicjalne
6.2.1. Gleby inicjalne skaliste (litosole)
6.2.2. Gleby inicjalne luźne (regosole)
6.2.3. Gleby inicjalne ilaste (pelosole)
6.3. Gleby słabo wykształcone
6.3.1. Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał masywnych (rankery)
6.3.2. Gleby słabo wykształcone ze skał luźnych (arenosole)
6.4. Gleby wapniowcowe
6.4.1. Rędziny
6.4.1.1. Podtypy rędzin
6.4.1.2. Rodzaje rędzin
6.4.2. Pararędziny
6.5. Czarnoziemy
6.6. Gleby brunatnoziemne
6.6.1. Gleby brunatne właściwe
6.6.2. Gleby brunatne kwaśne
6.6.3. Gleby płowe (lessives)
6.7. Gleby bielicoziemne
6.7.1. Gleby rdzawe
6.7.2. Gleby bielicowe
6.7.3. Bielice
6.8. Gleby glejo-bielicowe i glejobielice
6.9. Czarne ziemie
6.10. Gleby zabagniane
6.10.1. Gleby opadowo-glejowe
6.10.2. Gleby gruntowo-glejowe
6.11. Gleby hydrogeniczne
6.11.1. Gleby bagienne
6.11.1.1. Gleby mułowe
6.11.1.2. Gleby torfowe
6.11.2. Gleby pobagienne
6.11.2.1. Gleby murszowe
6.11.2.2. Gleby murszowate
6.12. Mady rzeczne
6.13. Gleby deluwialne
6.14. Gleby słone i zasolone
6.15. Gleby antropogeniczne
6.15.1. Gleby kulturoziemne
6.15.2. Gleby industrioziemne
6.15.3. Urbanoziemy .
7. Bonitacja i przydatność rolnicza gleb
7.1. Wprowadzenie
7.1.1. Postępowanie administracyjne dotyczące przeprowadzania gleboznawczej
klasyfi kacji gruntów
7.1.2. Kompetencje organów w sprawie gleboznawczej klasyfi kacji gruntów
7.2. Bonitacja gleb
7.2.1. Kryteria i metody bonitacji gleb
7.2.2.. Charakterystyka klas bonitacyjnych
7.2.2.1. Klasyfi kacja gruntów ornych
7.2.2.2. Klasyfi kacja użytków zielonych
7.2.2.3. Klasyfi kacja gleb pod lasami
7.2.2.4. Klasyfi kacja gleb pod wodami
7.2.2.5. Klasyfi kacja nieużytków
7.3. Przydatność rolnicza gleb
7.3.1. Charakterystyka kompleksów przydatności rolniczej dla gruntów ornych
7.3.2. Charakterystyka kompleksów przydatności rolniczej dla trwałych użytków
zielonych
8. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej na potrzeby planowania i kształtowania
środowiska
8.1. Gleba
8.2. Klimat
8.3. Rzeźba terenu
8.4. Warunki wodne środowiska
8.5. Współczynniki przeliczeniowe i wskaźnik bonitacji
8.6. Ustalenie wysokości podatku gruntowego
9. Kartografi a gleb
9.1. Podział map glebowych
9.1.1. Podział map ze względu na skalę
9.1.2. Podział map ze względu na treść
9.2. Wykonywanie map glebowych
9.2.1. Prace przygotowawcze i badania terenowe
9.2.1.1. Sposób wykonywania i opisywania odkrywek i wierceń
9.2.1.2. Pobieranie próbek glebowych do oznaczeń laboratoryjnych
9.2.2. Prace kameralne
9.3. Treść map klasyfi kacyjnych
9.4. Aktualizacja gleboznawczej klasyfi kacji gruntów
9.5. Treść map glebowo-rolniczych
9.5.1. Aneks do mapy glebowo-rolniczej
9.5.2. Potrzeby aktualizacji map glebowo-rolniczych
10. Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego
10.1. Struktura użytkowania gleb na świecie i w Polsce
10.2. Stan i kierunki przemian gleb
10.2.1. Degradacja środowiska przyrodniczego
10.2.2. Kryteria zanieczyszczenia i zagrożenia środowiska przyrodniczego
10.2.3. Odporność gleb na degradację
10.2.4. Rekultywacja i rehabilitacja
10.2.5. Najważniejsze przyczyny pomniejszania zasobów i degradacji gleb
10.2.6. Zagrożenie gleb erozją
10.2.7. Przejmowanie gleb na cele nierolnicze
10.2.8. Geochemiczne formy degradacji gleb
10.2.9. Zmiany stosunków wodnych
10.2.10. Chemiczne formy degradacji gleb
10.2.11. Główne źródła zanieczyszczenia atmosfery i gleby
10.2.12. Rodzaje zanieczyszczeń i ich wpływ na degradację środowiska przyrodniczego
10.2.13. Wpływ chemizacji i intensyfi kacji rolnictwa na degradację środowiska glebowego.
10.2.14. Melioracje wodne
10.3. Zagadnienia formalnoprawne ochrony i rekultywacji środowiska glebowego
10.3.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce do 1971 roku
10.3.2. Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacja w latach
1971–1995
10.3.3. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacji
z 1995 roku
10.3.3.1. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych 10
10.3.3.2. Zmiana przeznaczenia – ograniczenia jakościowe i ilościowe
10.3.3.3. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
10.3.3.4. Zapobieganie degradacji gruntów
10.4. Zarys wiadomości o rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów
10.4.1. Rekultywacja gruntów bezglebowych
10.4.2. Rekultywacja gruntów potencjalnie żyznych
10.4.3. Rekultywacja gruntów jałowych
10.4.4. Rekultywacja gruntów zbudowanych ze skał toksycznych
Bibliografia

Wydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Liczba stron: 410
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-168-6

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS