wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2012-08-31| Geodezja, Prawo, Instytucje, Kataster

Organizacje geodezyjne o nowelizacji rozporządzenia ws. EGiB

W toku konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków swoje uwagi przedstawiły właśnie Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Geodezyjne.


Organizacje geodezyjne o nowelizacji rozporządzenia ws. EGiB <br />
fot. Geoportal.gov.pl
fot. Geoportal.gov.pl

Najwięcej wątpliwości i propozycji zmian do tego projektu (74) zgłosiło Stowarzyszenie Geodetów Polskich. SGP wnioskuje m.in., by w §80 ust.1 określić nowy termin modernizacji EGiB, ponieważ dotychczasowe nie zostały dotrzymane dla dużego obszaru kraju. Sugeruje ponadto, aby nie zmieniać dotychczas obowiązujących zasad, zakresów, nazw, pojęć, numeracji itp. Każda taka modyfikacja (np. przywrócenie klasy VI z) pomnożona przez setki tysięcy czy miliony obiektów ewidencyjnych w ocenie SGP spowoduje bowiem poważne skutki finansowe i rzeczowe. Stowarzyszenie sugeruje ponadto rozszerzenie projektu o zapisy zmierzające do przekształcenia ewidencji gruntów w kataster 3D.

SGP zwróciło także uwagę, że w przepisach przejściowych nie ma zapisu odnośnie terminu, od jakiego ma obowiązywać wprowadzany format GML. Oznacza to, że będzie on obowiązywał z dniem wejścia w życie nowelizowanego aktu, a to zapewne nie było intencją projektodawcy. Zasugerowano również poprawienie §62. Rozporządzenie w sprawie standardów definiuje bowiem dokładności zakładanych osnów pomiarowych na 10 cm, a §62 nowelizacji mówi o błędzie do 20 cm. Zdaniem SGP przy pomiarze punktów na taką osnowę na pewno nie uzyska się dokładności, o których mowa w standardach.

Stowarzyszenie kwestionuje ponadto zapisy §68 dotyczącego typów użytków rolnych. Zdaniem SGP w ten sposób niczego nie uporządkowano, a wszystkie dotychczasowe sprzeczności pozostały. Powielono bowiem wszystkie błędy aneksu nr 3 do instrukcji G-5. Organizacji chwali za to wprowadzenie kategorii „gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym” i proponuję dodatkowo dodać „grunty o nieaktualnym stanie prawnym”. Dotyczyłoby to tych terenów, które formalnie mają nawet założoną kw, ale faktycznie ten stan jest nieaktualny, właściciel nie żyje itp. Informacje takie – zdaniem SGP – są niezwykle ważne przy wszelkich działaniach inwestycyjnych, a organ zazwyczaj je posiada, choć w ewidencji nie są ujawniane.

Tymczasem Polskie Towarzystwo Geodezyjne inaczej ocenia wprowadzenie nowej kategorii gruntów. Wśród 10 uwag do projektu nowelizacji pisze m.in., że propozycja ta jest daleko idącym uproszczeniem, które winno albo spowodować korektę tej definicji, albo wykreślenie jej z nowelizacji. „W szczególności warto zauważyć, iż sam fakt istnienia księgi wieczystej albo innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości nie wyklucza istnienia niezgodności treści tej księgi lub dokumentów z rzeczywistym stanem prawnym” – uzasadnia PTG. Towarzystwo kwestionuje ponadto zniesienie obowiązku prowadzenia „Dziennika zgłoszeń zmian”. Jego prowadzenie jest w ocenie PTG uzasadnione chociażby wielością postępowań administracyjnych w przedmiocie wprowadzania zmian do EGiB, a także częstym wnoszeniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia do sądów administracyjnych.

Zarząd Towarzystwa zwraca również uwagę, że nowelizacja w sposób niewystarczający odnosi się do zasad i trybu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zdaniem PTG projekt w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości winien doprecyzować możliwość dokonywania takiego ustalenia przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. To samo należy uczynić z regulacjami dotyczącymi sposobu postępowania wykonawcy w przypadku niestawiennictwa stron na gruncie, gdy na grunt przybyła tylko jedna ze stron, a także gdy oświadczenie do protokołu składa jedna strona, podczas gdy druga oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

Doprecyzować należy także problematykę dokumentowania czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Obecnie bowiem z literalnego brzmienia rozporządzenia wynika, że w procedurze tej winny być sporządzane dwa protokoły: „graniczny”, a także „ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków”. O kontrowersyjności tych zapisów świadczy fakt, że część członków PTG wykonuje dwa protokoły, a część wyłącznie „protokół ustalenia przebiegu granic…”, przy czym obie te sytuacje są akceptowane przez ośrodki dokumentacji położone w różnych częściach kraju.

Uwagi SGP
Uwagi PTG
Projekt rozporządzenia

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
do "Smutny" Kolego, prośby już były - nie pomogły. I nawet ludzie wykształceni już tracą cierpliwość. Już mamy grzecznie konsultowane rozporządzenie ws. standardów i jest za...iste. Dzisiaj za taką grzeczność to można w gębę oberwać a nie coś wyegzekwować.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
nowelizacja w roku 1946 protoplasta obecnego GUGiK wydał pierwsze powojenne wydanie Intrukcji Katastralnej II. Jest to opublikowane na stronie GEOBID-u. Zamiast nowelizować wątpliwej wartości rozporzadzenie o ewidencji, autorzy tego przedsięwzięcia powinni powrócić do źródeł i przywrócić to życia wspomnianą instrukcję katastralną. Będzie z tego więcej pożytku niż obecne bicie piany.
 4 
odpowiedz zgłoś
@gedeta Jak mniemam, mają jeszcze czas na zgłaszanie uwag i zapewnie jakieś zgłoszą
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
PGK i GIK Czy z tego jest wniosek, że dla Polskiej Geodezji Komercyjnej i Geodezyjnej Izbie Gospodarczej w Rozporządzeniu wszystko się podoba? Żyją te organizacje #$%!!ie z egib a uwag nie mają. To pewnie ten projekt jest dobry.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
do jami Jednolite programy już były: ewmapa matra obecnie mączewski też coś tworzy w piasecznie, projekt opóźniony i w/g osób mających styczność (przeszkolonych) nie nadaję się do użytku, sprawa dla prokuratora, ale przy obecnym rozkładzie struktur panstwa dostanie za to medal Z innej beczki: programy tworzone centralnie: system ZUS (spróbuj coś tam załatwić), CEPIK (30 dni na sprawdzenie poprzedniego wałaściciela czyli nic się zmieniło w stosunku do czasu papierów i gołebi pocztowych. W normalnym państwie oczywiście wszystko by działała sprawnie, ale u nas jest za dużo krewnych i znajomych królika
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
A gdyby tak poniższa wypowiedź brzmiała tak: Proszę zapytać praktyków. Dobrze by było gdyby podczas pisania założeń do nowelizacji rozporządzenia Główny Geodeta Kraju przy pomocy WINGiK zbierał uwagi i propozycje od wykonastwa geodezyjnego i Geodetów Powiatowych. Powinni oni posiadać największą wiedzę i z pewnością pomogą zdefiniowiać niedoskonałości prawa w zakresie ich codziennej pracy. PRAWDA, ŻE INACZEJ SIĘ TO CZYTA ? Kiedyś tak się ludzie wykształceni wypowiadali. Tak, wiem na geoforum to niemożliwe.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Pytać praktyków! Przy pisanu nowelizacji GGK powinien przy pomocy WINGIK'ów zbierać uwagi i propozycje zmian z dołów geodezji, czyli od wykawstwageodezyjnego i PODGIK'ów. To w końcu oni są na linii frontu i muszą się zmagać z bublami prawnymi.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
łatajcie dziury w przepisach Zróbcie w końcu porządek z budowlankami, np. w miastach typu działka składająca się z 5 arów B i 2 ary RIIIa (pseudo zieleń biologicznie czynna) lub kupione siedlisko rolne z zapisem Br/PsIII i w tej samej działce wyłączone 5 arów B w innej części tej działki. Czy też działka miała zabudowę zagrodową, a oznaczenie RIVa i nigdy nie było na niej Br/RIVa, właściciel wyłącza z produkcji 5 arów na nowy budynek, a co ze starym budynkiem który nadal znajduje się na RIVa. Kolejny problem to drogi gruntowe lub utwardzone płytami betonowymi znajdujące się na działkach rolnych, a co za tym idzie oznaczone tak jak użytek przyległy. Problem polega na tym czy są już wyłączone z produkcji czy też nie (stan zastały). Czy też w końcu możliwość podziału wysp (brak dostępu do dr oraz brak możliwości ustanowienie służebności). Masa jest dziur w przepisach i można tak jeszcze długo pisać.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Hihi Równie pięknie jak w temacie numeracji adresowej? Bo tam też GUGiK zlecił opracowanie odpowiedniej aplikacji i nawet ma ją dawać gminom za darmo. Tyle że jakoś nikt nie widział tego programu (tzn. w uzyciu, bo screeny w prezentacji się nie liczą), a jest już dawno po terminie. A miliony na to już poszły, szkoda że efektów brak. Więc czemu z EGiB ma być inaczej? (A przecież to jest o wiele bardziej złożony problem niż adresy.)
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Jak by mogło być pięknie. Panowie nie sądzicie, że najwyższy czas na jeden program-system w całym kraju obsługujący ewidencję gruntów, budynków,urz.podziemnych i mapę zasadniczą. GML będzie działało jak SWING. Ja wyobrażam sobie to tak: GUGiK ogłasza przetarg na taki program-system, kupuje go na własność wraz z jądrem. Następnie sprzedaje licencje poszczególnym PODGiKom, wykonawcom,gminom, projektantom, notariuszom itp. odpowiednie mutacje z prawem zmian lub tylko przeglądarki. Po roku lub dwóch ogłasza następny przetarg na unowocześnienie w kierunkach wytyczonych przez technologię i użytkowników.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Rozporządzenie a rzeczywistość. Rozporządzenie reguluje ewidencję gruntów na terenie całego krajutak, jakby to była jednorodna i spójna baza danych. Tymczasem jest zgoła odmiennie. Wszyscy dobrze wiemy, że dane w zależności od obszaru różnią się pod względem jakościowym znacznie. Na dodatek prawie każdy powiat prowadzi ewidencję po swojemu, dość dowolnie interpretując przepisy. Chyba już pora aby przyznać się do tego jaki jest stan faktyczny i spowodować aby ewidencja zaczęła być doprowadzana do jednolitości pod względem technicznym i organizacyjnym. Trzeba uregulować kwestie aktualizacji informacji ze względów technicznych, uregulować procedury jej pozyskiwania tak aby spełniała odpowiednie standardy i, co najważniejsze, opracować koncepcje katastru nieruchomości który powinien być docelową postacią obecnej EGiB. To wszystko powinno mieć odzwierciedlanie w przepisach, a przepisy skonstruowane tak, aby były możliwe do realizacji. Niestety, obecna nowelizacja to tylko zabiegi kosmetyczne.
 2 
odpowiedz zgłoś
ustalenie... a nie jest tak,że o ustaleniu granic mówi ustawa PGiK, natomiast minister próbuje sobie w rozporządzeniu upchnąć ustalenie granic na potrzeby EGiB?
odpowiedz zgłoś
EGiB Wiadomo kt ogo pisął pan teoretyk z Lublina
odpowiedz zgłoś
Normalne To było do przewidzenia,że to rozporządzenie bo bedzie wielki bubel. Niema się co przemować, płatne szkolenia wszystko wyjaśnią.
 2 
odpowiedz zgłoś
14 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Galileo pomaga stworzyć ekologiczne fajerwerki
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS