wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2012-03-07| Geodezja, Mapy, Teledetekcja, Prawo

Razem przeciwko pomysłowi Gowina

Cztery organizacje reprezentujące geodetów i kartografów wystosowały pismo do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, w którym wskazują, że zaproponowane przez niego zniesienie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (zakresy 3, 6 i 7) nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.


Razem przeciwko pomysłowi Gowina <br />
fot. MS
fot. MS

Równolegle pismo tej samej treści wysłano do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego oraz Włodzimierza Karpińskiego – sekretarza stanu w MAiC zajmującego się sprawami geodezji i kartografii.

W swoim wystąpieniu Polska Geodezja Komercyjna, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Kartografów Polskich podniosły m.in., że:

1. W dziedzinie geodezji i kartografii gwarantem właściwej realizacji zadań [publicznych – red.] jest ich powierzenie podmiotom, które posiadają w tym względzie właściwe kwalifikacje. Tylko wówczas bowiem podmioty te dają rękojmię należytego wykonywania przez państwo funkcji ochronnych w zakresie geodezji i kartografii. Z tego też względu dokonywanie wszelkich zmian mogących wpływać na zakres realizacji powyższych zadań powinno nastąpić z daleko idącą rozwagą przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia realizacji funkcji państwa w tym obszarze. Rozwaga ta powinna być zachowana w szczególności w przypadkach, gdy tak jak przy redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji, realizacja zadania powiązana jest dodatkowo z gospodarowaniem środkami publicznymi.

2. Przekazanie realizacji zadań publicznych geodetom zdecydowało jednocześnie o zaliczeniu tego zawodu do tzw. zawodów regulowanych. Termin ten został wprowadzony do pochodnego prawa europejskiego dyrektywą z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia i szkolenia zawodowego. Dyrektywa ta została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Przez pojęcie „zawodu regulowanego” rozumie się na gruncie wskazanych wyżej aktów prawnych zawód, do którego dostęp jest uzależniony przez ustawodawstwo krajowe od posiadania określonego dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego niezbędny poziom kwalifikacji.
Wyrazem powyższych założeń jest art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się takie działania, które ustawodawca postrzega jako związane z realizacją funkcji państwa. Do obszarów tych ustawodawca zaliczył:

1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Należy dodać, że w art. 31 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w ramach prac związanych z rozgraniczaniem nieruchomości w razie zaistnienia sporu, co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

3. W obecnym stanie prawnym zawód geodety może w Polsce […] wykonywać każdy, kto ukończył średnią lub uczelnię wyższą o odpowiednim profilu. Natomiast uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii są niezbędne wyłącznie tam, gdzie kieruje się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, których rezultaty wykorzystywane są przez obywateli w postępowaniach przed organami administracji publicznej lub sądowymi, lub gdy wynik tych prac może mieć wpływ na zagrożenia życia lub zdrowia obywateli (obszar bezpieczeństwa publicznego jako zadania państwa).

W konsekwencji powyższych ustaleń zniesienie uprawnień zawodowych w którymkolwiek z wyżej wymienionych obszarów winno być poprzedzone ustaleniem przez ustawodawcę, iż wykonywanie czynności w tej dziedzinie nie jest już związane z realizacją funkcji ochronnych państwa. Analiza obszarów wymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pozwala jednak na przyjęcie takiego wniosku.

4. Znajomość przepisów prawa w odniesieniu do czynności objętych zakresami poszczególnych uprawnień ma znaczenie fundamentalne, skoro główną rolą geodety jest porządkowanie stanów prawnych. W przypadku zniesienia uprawnień zawodowych, w którymkolwiek z ww. zakresów, jedynymi kryteriami, które według projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należałoby spełnić, by mieć uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, byłyby: wykształcenie geodezyjne (wyższe lub średnie), niekaralność oraz umiejętności praktyczne, które dodatkowo nie podlegałyby żadnej weryfikacji. Kryteria te […] nie dają rękojmi należytego wykonywania zadań państwa.

5. Wątpliwości […] budzą również cele samej nowelizacji przepisów dotyczących uprawnień zawodowych. Prowadzone postępowania kwalifikacyjne nie skłaniają do wniosku jakoby istniała potrzeba zapewnienia szerszego dostępu do zawodu. Koszty postępowania związanego z nadaniem uprawnienia do wykonywania zawodu nie są niewspółmierne do funkcji państwa, które w ten sposób mają ulec zabezpieczeniu. Teza dotycząca obniżenia cen usług geodezyjnych nie jest zaś poparta żadnymi argumentami natury ekonomicznej czy socjologicznej. Natomiast obniżenie cen usług poniżej realnych kosztów doprowadzi, bo musi, do obniżenia jakości prac, a w konsekwencji może doprowadzić również do strat w realizowanych inwestycjach, a na wadliwie wykonanych pracach do celów prawnych, np. podziałach nieruchomości, zostaną zawarte akty notarialne lub wydane decyzje administracyjne, których skutki trudno nawet przewidzieć.

6. W przypadku geodezji – w poszczególnych państwach europejskich działalność ta przybiera różne formy, a służba geodezyjna jest umieszczana w różnych strukturach administracji państwowej. Podkreślenia przy tym wymaga, iż każde państwo ustala samodzielnie organizację administracji i wykonawstwa działalności geodezyjnej i kartograficznej, bowiem nie obowiązują w tym względzie normy o charakterze zharmonizowanym. Generalnie w większości krajów Unii Europejskiej działalność geodezyjna jest regulowana prawnie. Tylko w takich państwach, jak Hiszpania i Rumunia, zawód geodety nie należy do zawodów regulowanych; w pozostałych państwach w większości przypadków do wykonywania działalności geodezyjnej wymagane jest uzyskanie uprawnień zawodowych, gdyż sam tytuł magistra czy licencjata nie jest w tym względzie wystarczający

7. Gdy zawód regulowany w jednym państwie członkowskim nie jest regulowany w innym, osoba z państwa, w którym zawód jest regulowany ubiegająca się o zatrudnienie lub prowadzenie działalności w tym zawodzie w państwie, w którym zawód ten uregulowany nie jest, nie będzie objęta systemem uznawania kwalifikacji zawodowych, nie musi więc wykazywać swoich kwalifikacji zawodowych i może wykonywać swoją działalność zawodową na zasadach ogólnych. Konsekwencją zniesienia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w Polsce będzie zatem przeniesienie oceny uprawnień do wykonywania określonego zawodu z płaszczyzny doświadczenia (system uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, system uznawania doświadczenia zawodowego) jedynie na płaszczyznę uznawania dyplomów.[…]

W przypadku zniesienia obowiązku posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Polska zobowiązana będzie do zapewnienia swobodnego dostępu do zawodu przez podmioty legitymujące się dyplomem uzyskanym w innych państwach. W tym zakresie należy zatem rozważyć również skutki takiej „deregulacji” na płaszczyźnie uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innych państwach, którego to aspektu planowana nowelizacja w zakresie uprawnień geodezyjnych w ogóle nie porusza.

8. Spośród cech, którymi winni wykazywać się uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jedynie te, które zostały wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych [posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadani – red.], mają treść obiektywną, w tym znaczeniu, że nie zmieniają się w zależności od konkretnego przypadku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca winien udokumentować posiadanie uprawnień do prowadzenia danej działalności lub dokonywania danej czynności, jeśli przepisy ustawowe nakazują posiadanie takich uprawnień. A contrario konsekwencją zniesienia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii będzie jednoczesne zniesienie wymogu posiadania i wykazywania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w tej dziedzinie na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W tym kontekście należy wskazać, iż posiadanie uprawnień zawodowych daje gwarancję, że osoba, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego legitymuje się zarówno specjalistyczną wiedzą, jak również odpowiednim doświadczeniem. Potwierdzeniem powyższego są wymogi, jakie stawia się osobom, które ubiegają się o nabycie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.[…]

Na gruncie postępowań dotyczących zamówień publicznych, zniesienie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii będzie skutkowało dopuszczeniem do postępowania o ich udzielenie, również osób, które nie będą w stanie zapewnić ich prawidłowego wykonania, gdyż w braku obiektywnej weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności, jedynym kryterium oceny posiadanej wiedzy pozostanie tylko i wyłącznie subiektywne kryterium wiedzy i doświadczenia, które jako takie nie podlegają autoryzacji przez władzę publiczną.

9. Zniesienie uprawnień zawodowych w którymkolwiek z tych obszarów [chodzi o uprawniania w zakresach 1-7 – red.] winno być poprzedzone ustaleniem przez ustawodawcę, iż wykonywanie czynności w tej dziedzinie nie jest już związane z realizacją funkcji ochronnych państwa bądź mimo zniesienia stosownych uprawnień realizacja ww. funkcji nie będzie zagrożona. Tymczasem analiza poszczególnych zakresów ww. uprawnień nie pozwala na przyjęcie takiego wniosku.

W zakończeniu wystąpienia podkreślono, że stowarzyszenia i organizacje geodezyjne stoją na stanowisku, że zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nie powinny podlegać deregulacji.
List podpisali kierujący ww. organizacjami: Waldemar Klocek, Bogdan Grzechnik, Stanisław Cegielski i Joanna Bac-Bronowicz.

treść całego wystąpienia do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina

JP


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
korporacja zgadzam się z Maxem ze brak korporacji to problem naszego ale przeciez mamy wspaniały portal Geodety na którym mozemy sie do woli obrzucac błotem tak aby wszyscy mogli zobaczyć jacy jesteśmy skłóceni
odpowiedz zgłoś
do "geo" Odpowiedż jest banalnie prosta.Architekci, budowlańcy, prawnicy, notariusze mają samorząd zawodowy.My w tym czasie kiedy oni go zakładali kłóciliśmy się o to czy w naszej branży jest potrzebny, kłóciliśmy się o wpływy.Dzisiaj mamy odpowiedż.
odpowiedz zgłoś
SMIECH NA SALI DLaczego notariusze , prawnicy nie mają z swoim zawodem problemów tylko geodeci !!!! ODP - bo geodeci to są psy na kase i się nie szanują - lizy sie tylko jak najwiecej sie nachapac ! Stąd te małe pieniążki
odpowiedz zgłoś
od kilku lat i tak w tym zawodzie jest równia pochyła...
odpowiedz zgłoś
@zainteresowany Co dzisiejsze WBGITR'y mają wspólnego z reliktami PRL-owskiej przeszłości? Jeśli Kolega taki zainteresowany to proponuję nie tylko nazwę instytucji sprawdzić.
odpowiedz zgłoś
panie Leszku Na pewno czepia się Pan tych młodych ludzi, że się wykorzystywać nie dają. To oczywiście sarkazm ale, poproszę o jeden argument po co żmudnie mierzyć w terenie jeśli "program kalkulacyjny dla Win" posiada funkcję koryguj kierunek i pomiary?
odpowiedz zgłoś
cd do LEO Tak się składa, że od lat pracuję również z młodymi geodetami, i nie przesadzajmy z tymi zdolnymi ludźmi. Bo w większości to ani zdolni, ani wykształceni. To co z roku na rok przychodzi do zawodu to tragedia. I dlatego obecna sytuacja jest chora a nawet tragiczna... Młody geodeta zaraz po uczelni nie potrafi nic samodzielnie wykonać. Do tego ma ogromne braki, nawet w wykształceniu podstawowym... a jak się do tego jeszcze trafi człowiek delikatnie mówiąc nie solidny albo oszust, co wcale nie jest tak odosobnione... To pozostaje tylko jedno - zwolnienie. I właśnie w następnym miesiącu, takich biednych, młodych dwóch, którzy dopuścili się oszustwa w pomiarach, będziemy musieli zwolnić. To jest tragedia, że na 10 młodych ludzi średnio 2 pozostaje w zawodzie. I tak było zawsze. Mój rocznik spotyka się raz w roku, na 30 ludzi tylko kilku pracuje w zawodzie. LEO i co Ty i tobie podobni chcecie uwalniać? Głupotę i nieróbstwo?
odpowiedz zgłoś
Do Leo Szanowny LEO, o jakiej TY KORPORACJI piszesz?! To, że w geodezji aby samodzielnie wykonywać pomiary i opracowania kartograficzne, to należy wpierw zdać EGZAMIN PAŃSTWOWY, to ma być KORPORACJA??? LEO nie chcę Cię w żaden sposób obrażać ani nic napisać byś się poczuł dotknięty ale jak możemy dyskutować jeśli nie rozumiesz co to jest korporacja?! Może wygoogluj sobie albo zaglądnij do wiki... byś wiedział co i o czym piszesz. Geodeci, ponieważ wykonują zawód zaufania publicznego muszą działać pod nadzorem państwa i tak właśnie od dawna się dzieje. Nawet przed II wojną światową geodeci, noszący wtedy nazwę mierniczych, również byli pod nadzorem państwa. I co chcesz powiedzieć, że i wtedy mieli coś wspólnego z KORPORACJĄ? Śmiech na sali...
odpowiedz zgłoś
Oho! - zaczęło się. Korporacje zawodowe zaczęły walkę o zachowanie obecnej sytuacji. Podniono lament że to, że tamto. Jak oni się martwią że niby jakość usług spadnie, że osnowa, że za dużo geodetów... Mam nadzieję że minister się nie ugnie - otwarcie zawodu jest potrzebne, żeby odblokować młodym, zdolnym ludziom normalne zawodowe funkcjonowanie, bo obecna sytuacja jest chora.
odpowiedz zgłoś
Projekt ministra Gowina delikatnie mówiąc, w kwestii geodezji i kartografii, jest działaniem mogącym zrujnować państwowe przecież, geodezyjne osnowy podstawowe, wiarygodność i treść map tematycznych oraz fotogrametrię, która w chwili obecnej jest żywo rozwijającą się dziedziną. Wystąpienie do ministra Gowina czterech sygnatariuszy "porozumienia częstochowskiego", po pierwsze "rehabilituje" w moich oczach poprzednie działania, a po wtóre jest świetne i merytoryczne, opracowane wnikliwie i wręcz naukowo, aż szkoda, że PTG nie przyłączyło się do tej inicjatywy. Ale zapewne w osobnym wystąpieniu poprze, może nie tak obszernie i naukowo, inicjatywę starszych organizacji pozarządowych środowiska geodezyjno-kartograficznego. Panowie prezesi chapeau bas!
odpowiedz zgłoś
a ja się cieszę Pomiary podstawowe kraju bez uprawnień wg Gowina. To ja bez uprawnień, przy współpracy kolegi sklepikarza, szewca i piekarza zabierzemy się za osnowę podstawową kraju, pogrzebiemy w ASG, GPS itd. przekażemy dane do ośrodka, a wy będziecie musieli to uwzględniać w pomiarach sytuacyjnych
odpowiedz zgłoś
do dziadka uprawnionego Drogi Dziadku gdybyś przeczytał projekt obu organizacji średnio wnikliwie to zapewne zauważyłbyś, że była tam propozycja powołania geodety przysięgłego.Obecny projekt Gowina jak i przyszłe które zapowiada poza likwidacją uprawnień nic nie proponują.Bronimy zatem wszystkich uprawnień , a nie tylko 3,6 i 7.
odpowiedz zgłoś
uprawnienia? Nie wiem o co chodzi z tym pismem ? Geodezja Komercyjna i GIG opracowały projekt "Prawa Geodezyjnego" w którym likwidowały uprawnienia (w tym zakres 5), obecnie chcą utrzymać 3 zakresy uprawnień, które uprzednio chcieli zlikwidować. Czy to urażone ambicje, że to nie oni dokonali likwidacji? Miałem kiedyś zleceniodawcę, który chciał szybko podzieić działkę, poszło sprawnie i otrzymał decyzję pozytywną, a następnie się odwołał, pytam się po co, a on mówi, że tam napisano o możliwości odwołania, no się odwołał. Uważam, że to temat zastępczy, znam geodetów scaleniowców, którzy chcieli złamać monopole z ubiegłego systemu, wówczas SGP broniło te struktury, to może obecnie SGP sprawdzi ile środków na scalenia trzeba zwrócić do UE.
odpowiedz zgłoś
Oj, oj, oj. Nie mam czsu bo muszę dybać za takiego upawnionego inwalidę umysłowego, który nic w życiu nie zrobił, uprawnienia ma po znajomości a czepia się "słuwek".
odpowiedz zgłoś
do przebiegłego Musisz pisać znakomite opinie sądowe/ poprostu to raczej po prostu, a glópie to raczej głupie , chyba że o jakiś specjalny rodzaj głupoty chodzi/.Życzę dalszych wspaniałych osiognięć na polu hwały.
odpowiedz zgłoś
Zostawcie uprawnienia w spokoju Rynek niczego nie zweryfikuje. Zastanówcie się ile razy w swoim życiu przeciętny "Kowalski" wynajmuje Geodetę? 2-3 raz to max. Kiedy ma pozyskać wiedzę o jakości wykonywanych prac? To utopia!
odpowiedz zgłoś
@Przebiegły Jak ci się nie chce, to odczep się od uprawnień albo je zdaj i przestań marudzić. Mapa dCP nie jest głupia, a skoro masz takie zdanie to świadczy tylko i wyłącznie o tym że dobrze że uprawnień nie posiadasz. Geodeta uprawniony - szef powinien mieć kogoś do pisania, a jak Ci się nie podoba to odejdź i zacznij pracować na siebie. Gadanie takie, że "bo poprostu nie mam czasu" jest po prostu śmieszne!
odpowiedz zgłoś
Uprawnienia to monopol Mój szef ma dużo uprawnień a nie złoży głópiej mapy do celów projektowych, ja ich nie posiadam (bo poprostu nie mam czasu) a piszę mu opinie sądowe bo nie zna podstaw prawnych. I te leśne dziadki będą mi wmawiać potrzebę uprawnień? Litości. Chodzi tylko oto żeby nic nie robić a kasa leciała na konto. Uwolnić zawód - ale staż musi być i to długi (5-7 lat).
odpowiedz zgłoś
Zostawcie geodezji komercyjnej 3, 6 i 7 skoro tego chcą, a uwolnijcie 1, 2, 4 i 5.
odpowiedz zgłoś
Dziadku, też już dziadkiem jestem, ale widząc czego bronią np. moi koledzy z SGP, to mi ręce opadają.
odpowiedz zgłoś
Geo Trzeba z was sobie Panowie jaja robić bo nic niepotraficie tylko blokowac młodych. A w Niemczech już od dawan robimy i nie weim jak jest problem.
odpowiedz zgłoś
Drodzy internauci! Robicie sobie ze starszych przedstawicieli zawodu tzw. "jaja" a geodezja nasza kochana idzie w niebyt.
odpowiedz zgłoś
deregulacja scaleń gruntów A dlaczego w ramach deregulacji nie podejmuje się działań zmierzających do demonopolizacji WBGiTR-ów i urynkowienia prac scaleniowych? Podmioty te to relikty PRL-u, w gospodarce rzekomo wolnorynkowej hojnie obdarowane wyłącznym prawem wykonywania tych prac, za grubą unijną kasę, bez konkurencji, bez przejścia procedury zamówień publicznych. Skutki monopolu już widać: trzeba zwracać niewykorzystane na scalenia unijne pieniądze. W firmach prywatnych są również świetni, doświadczeni scaleniowycy z uprawnieniami scaleniowymi ustawowo odcięci od scaleń gruntów.
odpowiedz zgłoś
do tych co już nie chcą Tylko ciekawe czemu w Niemczech nie możemy robić robót ? Bo mają co ????? uprawnienia mają i chronią swój rynek !!!!!!!!!!!!!!!! ciekawe co powiecie jak ukraińcy zaczną wam podbierać roboty za czapkę śliwek.
odpowiedz zgłoś
I wszystko po to By żyło sie lepiej...... Naprawdę dziwi mnie takie stanowisko ( również naszego środowiska). Chyba ktoś tu nie ma wyobraźni!!!! Uważam , że historyk powinien pójść dalej - a dlaczego nie można zlikwidować wszystkich zakresów??? Czego się boi??? Proponuję, aby zlikwidować też administrację geodezyjną i pozostawić wszystko w rękach podmiotów gospodarczych. W końcu każdy geodeta odpowiada za swoją pracę. I wtedy będzie żyć się lepiej ....wszystkim
odpowiedz zgłoś
@basta Ja Ci powiem: tylko dlatego że zrobiłem uprawnienia nie przestałęm robić dobrze robót. Rynek nie zweryfikuje niczego, po za tym że chcąc robić DOBRZE a nie tylko tanio, nie przetrwam roku na rynku, bo nie będę miał zleceń! Błędy geodetów którzy przetrwają ten rok wyjdą po 2-3 latach, i wtedy nie będzie chętnych na korzystanie z ich usług (to prawda) ale JA już będę w innym zawodzie robił.
odpowiedz zgłoś
jestem za zniesieniem wszystkich jestem za zniesieniem wszystkich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
odpowiedz zgłoś
Do wszystkich zaciekłych przeciwników Uprawnienia i ośrodki w takiej formie jak teraz to relikt PRL! Może jeszcze wprowadzić uprawnienia dla fryzjerów i zegarmistrzów. Wtedy idąc do fryzjera z uprawnieniami mielibyśmy gwarancję właściwej fryzury! Ludzie! U mnie w firmie obsługiwaliśmy dużą inwestycję. Wszystko wyszło OK. I kto to robił? Geodeci bez uprawnień. A uprawniony przybija tylko pieczątkę. Nikt mi nie powie, że geodeta bez uprawnień, z dobrym przygotowaniem i praktyką nie wykona zadania lepiej niż ten z uprawnieniami.
odpowiedz zgłoś
Brawo Panie MInistrze! Wreszcie decyzja zmierzająca w kierunku na wyznaczenie którego w tzw. "wolnej" Polsce czekałem od 1989r. To klient i rynek powinny dokonywać selekcji w zakresie kompetencji zawodowych, a nie państwowy urzędnik! A od właściwego przygotowania zawodowego powinna być dobra szkoła/uczelnia. A potem to już rzetelna praca, która zaprocentuje renomą! Mam nadzieję na utrzymanie kursu. Ponadto ktoś w końcu powinien wziąć się za ten beznadziejny GUGiK-pasożytnicza organizacja, bardzo mało wnosząca dla geodetów, z przerostem administracji i stołkami obsadzanymi po znajomości.
odpowiedz zgłoś
a Tak Pewnie większość komentarzy to sprawka jednego gościa sfrustrowanego, bo jest za słaby albo leniwy aby przez dwa, trzy tygodnie pouczyć się i podejść do egzaminu!
odpowiedz zgłoś
POPIERAM ! Również, całym secem i umysłem POPIERAM likwidację wszelkich (nie tylko zaproponowanych) "pieczątek" w moim wspaniłym zawodzie geodety. Posiadam uprawnienia, ponad dwidzieścia lat praktyki w zawodzie i cały czas zmuszony jestem babrać się w tym sosie skonstruowanym na wszystkich - tylko nie na mój, użytek. WYŁĄCZNIE wolny rynek i realna, osobista ! odpowiedzialność za wykonaną pracę. Jeśli to będzie konieczne - poprę publicznie projekt Ministra.
odpowiedz zgłoś
Popieram Popieraw jak będą grzebać w tym SGP, GIG i inne podobne stowarzyszenia wyidźmy na ulice i poprzyimy ten projekt w całości oraz aby zniśli reszte upr. Jak ktoś wykonuje dobrze swoja prace to niepotrzebny mu papierek. Ludzie do pracy bedą brali i tak geodete z renoma a nie z upr tak jak jest to i teraz.
odpowiedz zgłoś
Q APELUJE LUDZIE WYJDZMY NA ULICE I PUBLICZNIE POPIERZMY TEN PROJEKT
odpowiedz zgłoś
Ha ja sie zgadzam z lolą. ale i co? i nic. wątpie zeby ktoś powierzył obsługe inwestycji studentom. a jeśli tak, to sie raz przejedzie i później bedzie uważał. tak ze takie firemki studentów i ludzi bez wiedzy na wolnym rynku szybko upadną. zaraabiać bedą fachowcy bez znaczenia cz z papierkiem uprawnień!!! a ci co są przeciw temu to tak naprawde grupy zawodowe z uprawnieniami które boją sie tylko o siebie. bo wolny rynek ich zje.
odpowiedz zgłoś
Znieść wszystkie uprawnienia Nalezy znieść wszystkie uprawnienia. Sam posiadam tryz zakresy: 1, 2 i 4 ale tylko dlatego, że wymagała tego ode mnie administeacja geodezyjna. Równie dobrze wykonywałem swoją pracę bez tych uprawnień. 30 lat w zawodzie.
odpowiedz zgłoś
UPR Bardzo dobra decyzja Gowina albo staruszkowie zmienią sie i będą normalne egzaminy albo niech znisoą wszystkie chodciaż zdałem ale jak tak ma to wyglądac!
odpowiedz zgłoś
~lola to poco studiują? Słownik PWN studiować 1. ?uczyć się na wyższej uczelni? 2. ?gruntownie poznawać, badać coś? 3. ?zapoznawać się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie lub czytając coś?
odpowiedz zgłoś
najniższą cenę gwarantują studenci bez żadnego przygotowania do realizacji zadań
odpowiedz zgłoś
Mirek zgdzam się... 25 lat doświadczenia w zawodzie.
odpowiedz zgłoś
pitu pitu "1. W dziedzinie geodezji i kartografii gwarantem właściwej realizacji zadań [publicznych ? red.] jest ich powierzenie podmiotom, które posiadają w tym względzie właściwe kwalifikacje." Posiadnie kwalifikacji nic nie gwarantuje. Jakość i najniższą cene gwarantuje tylko ... wolny rynek.
odpowiedz zgłoś
wykształcenie "i" np. 3 lata .
odpowiedz zgłoś
A ja uważam, że powinna i to jeszcze głębszej! W mojej ocenie powinien być tylko jeden zakres, który obejmowałby obecny zakres 2 i 5. Otwierałoby to drogę do Mierniczego Przysięgłego. Cała reszta jest techniczna i wystarczy wykształcenie np. 3 lata rzeczywistej praktyki.
odpowiedz zgłoś
uprawnienia BARDZO DOBRA DECYZJA MINISTRA GOWINA..TO RYNEK, PRACA POWINNA WERYFIKOWAĆ TAK JAK TO JEST W PRZYPADKU WIĘKSZOŚCI ZAWODÓW NIELICENCJONOWANYCH...W KOŃCU SKOŃCZĄ SIĘ RZĄDY KORPORACJI, STOWARZYSZEŃ, KTÓRE DOJĄ Z KASY ZA ORGANIZOWANIE PRAKTYK, EGZAMINY, SZKOLENIA (POŚREDNICY, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI). JA UKOŃCZYŁEM STUDIA INŻYNIERSKIE NA KIERUNKU: GEODEZJA I KARTOGRAFIA O SPECJALNOŚCI: GEODEZJA GOSPODARCZA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAM I I NIE STAĆ MNIE NA DODATKOWE KOSZTY UZYSKANIA UPRAWNIEŃ CZY LICENCJI. PRACUJE JAKO INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I ROBIE TO CO W OBOWIĄZKACH ZARZĄDCY...
odpowiedz zgłoś
uprawnienia mimo iż sam jestem kartografem i za pół roku mógłbym ubiegać się o uprawnienia to uważam, że zmiany zaproponowane przez ministra Gowina są słuszne. w obecnych czasach w dziedzinie kartografii, czy fotogrametrii coraz bardziej istotna jest wiedza informatyczna, czego egzaminy na uprawnienia nie odzwierciedlają. powinno się położyć większy nacisk na dostosowanie programów studiów do współczesnych realiów zawodu, a nie kurczowe trzymanie się archaicznych uprawnień.
odpowiedz zgłoś
44 komentarzezobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS