wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
GEOIDA na spotkaniu IGSM w Newcastle
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

SNWyrok SN z 26.07.2007 r. (V CSK 120/07)Właściciel gruntu, na którym znajduje się np. gazociąg, wodociąg czy słup telefoniczny, może domagać się od przedsiębiorstwa przesyłowego, aby usunęło urządzenia lub wykupiło grunt. Chodzi o takie instalacje, które znalazły się w gruncie bez zgody właściciela lub decyzji administracyjnej uprawniającej do korzystania z jego gruntu.

pobierz plik
Uchwała SN z 26.04.2007 r. (III CZP 27/07)Umowa przeniesienia własności części nieruchomości, objętej oddzielną księgą wieczystą, bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku, jest nieważna.

pobierz plik
Uchwała SN z 24.01.2007 r. (III CZP 117/06)Stosowanie art. 5 k.c. do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości nie jest wyłączone. Innymi słowy: każdy współwłaściciel może domagać się zniesienia współwłasności działki; jednakże sąd może odmówić, jeśli uzna, że żądanie takie jest w konkretnej sytuacji sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

pobierz plik
Uchwała SN z 23.01.2007 r. (III CZP 136/06)Podział pionowy budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 235 kc) jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części, stanowiące odrębne budynki.

pobierz plik
Postanowienie SN z 14.11.2006 r. (II CSK 206/06)Dopóki można ustalić granice na podstawie aktualnego stanu prawnego, niedopuszczalne jest dokonanie rozgraniczenia przy zastosowaniu któregokolwiek z innych kryteriów, które uwzględnia art. 153 kc.

pobierz plik
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 28.10.2004 r. (III CZP 33/04)Doręczona dłużnikowi decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka.

pobierz plik
Postanowienie SN z 22.04.2004 r. (II CK 158/03)Odstąpienie od umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego, czego następstwem jest powrotne przeniesienie tego prawa na zbywcę, nie stanowi podstawy do wykreślenia hipoteki, która, jako zabezpieczająca wierzytelność przysługującą w stosunku do nabywcy, została wpisana do księgi wieczystej w czasie, gdy był on wpisany jako użytkownik wieczysty.

pobierz plik
Postanowienie SN z 06.04.2004 r. (I CK 552/03)Gdy dostęp do drogi publicznej jest nieodpowiedni, regułą powinno być przystosowanie go do użytku, a nie ustanowienie służebności drogi koniecznej innym szlakiem, chyba że przystosowanie takie byłoby niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych i nieopłacalnych nakładów (art. 145

pobierz plik
Uchwała SN z 23.01.2004 r. (III CZP 104/03)Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 ze zm.), zawarta w trybie bezprzetargowym, jest ważna również wtedy, gdy na tej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.

pobierz plik
Postanowienie SN z 08.01.2004 r. (I CK 39/03)Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

pobierz plik
Uchwała SN z 07.01.2004 r. (III CZP 99/03)W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych.

pobierz plik
Wyrok SN z 17.12.2003 r. (IV CK 244/02)W razie nabycia własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1299) opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania prawa użytkowania wieczystego.

pobierz plik
Uchwała SN z 21.11.2003 r. (III CZP 85/03)Właściciel gruntu, na którym kilku współposiadaczy wzniosło urządzenia o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może na podstawie art. 231

pobierz plik
Wyrok SN z 21.11.2003 r. (I CK 323/02)Osoby, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Państwa Polskiego, i które na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Państwo Polskie mają otrzymać ekwiwalent za to mienie, mogą na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania z tytułu uszczerbku majątkowego...

pobierz plik
Postanowienie SN z 30.10.2003 r. (IV CK 114/02)Stanowiące własność tej samej osoby i graniczące ze sobą działki gruntu objęte oddzielnymi księgami wieczystymi są odrębnymi nieruchomościami w rozumieniu art. 46

pobierz plik
Uchwała SN z 24.10.2003 r. (III CZP 70/03)Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych przewidziana w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.) jest wyłączona w sytuacji, gdy w chwili zbycia dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele.

pobierz plik
Uchwała SN z 03.10.2003 r. (III CZP 65/03)Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie może - bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu - żądać zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic wchodzących w skład nieruchomości wspólnej.

pobierz plik
Wyrok SN z 03.09.2003 r. (II CKN 419/01)Z chwilą przekształcenia w trakcie roku kalendarzowego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiszczona opłata roczna nie jest - w części przypadającej za okres po przekształceniu - świadczeniem nienależnym.

pobierz plik
Uchwała SN z 17.07.2003 r. (III CZP 46/03)Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. nr 106, poz. 1118 ze zm.).

pobierz plik
Uchwała SN z 03.07.2003 r. (III CZP 39/03)Termin rozpoczęcia i zakończenia robót, określony w umowie o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń, nie podlega ujawnieniu w dziale I-O księgi wieczystej.

pobierz plik
34 rekordy, strona 1 z 2
1 2 » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt