wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-04-15| Geodezja, Prawo

Poznaliśmy konkrety zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Zgłaszanie i weryfikacja prac, prowadzenie EGiB, cennik za materiały PZGiK, bezpłatne udostępnienie kolejnych rejestrów – to tylko wybrane zagadnienia objęte zmianami przewidzianymi w projekcie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który ujrzał dziś światło dzienne.


Poznaliśmy konkrety zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Generalnie kluczowe zmiany proponowane w nowelizacji są zgodne z zapowiedziami głównego geodety kraju przedstawionymi podczas tegorocznego oraz zeszłorocznego spotkania z geodetami powiatowymi. Jest też kilka niespodzianek. Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje.

Zgłaszanie i weryfikacja prac geodezyjnych

Zmianą budzącą bodaj największe dyskusje jest wprowadzenie konkretnych terminów weryfikacji prac geodezyjnych. Dla obszaru objętego zgłoszeniem prac do 1 ha ma to nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, dla powierzchni 1-10 ha – 10 dni roboczych, a powyżej 10 ha – 20 dni roboczych. Do terminów tych nie wlicza się opóźnień „spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu”. Jeśli ODGiK nie zmieści się w tym czasie, WINGiK będzie mógł nałożyć na starostę karę w wysokości 100 zł na każdy dzień zwłoki.

Nowelizacja zakłada ponadto dopisanie do Pgik obowiązku sprawdzania podczas weryfikacji spójności zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ SGiK bazami danych.

Zapisano w niej również możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej 5 dni po jej rozpoczęciu. Obowiązkowi zgłaszania nie będzie podlegało natomiast tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. Proponowane przepisy precyzują też, jaki cel lub zakładany wynik pracy może być przedmiotem jednego zgłoszenia, a także określają zasady składania tzw. zgłoszeń uzupełniających. Zakłada się, że można będzie zadeklarować tylko jeden główny cel pracy. Oznacza to, że nie będzie można wykonać łącznie prac niezwiązanych ze sobą, np. podziału nieruchomości i wytyczenia budynku z przyłączami.

Projektowane przepisy znoszą obowiązek wystawiania i dołączania dokumentu licencji do materiałów PZGiK udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych. W jego miejsce wprowadzana jest natomiast „licencja ustawowa”, za naruszenie której przewidziano stosowne kary (dziesięciokrotność opłaty zryczałtowanej uiszczonej w związku ze zgłoszeniem danej pracy).

Mapa szybciej u klienta

Nowelizacja dopuszcza ustalenie pomiędzy wykonawcą i organem harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów stanowiących wyniki tych prac – tzw. etapowania. Ma ono znaleźć zastosowanie w szczególności przy rozległych obszarowo inwestycjach.

W projektowanych przepisach dopuszczono, aby na dokumentacji stanowiącej wyniki prac geodezyjnych, która przeszła pozytywnie proces weryfikacji przez organ SGiK, wykonawca prac mógł - nie czekając na opatrzenie przez organ klauzulą dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego - złożyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenie o uzyskaniu protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym. W takim przypadku oświadczenie wykonawcy będzie równoważne z klauzulą urzędową. Rozwiązanie to da możliwość szybszego przekazywania materiałów przez wykonawcę zamawiającemu, zapewniając jednocześnie aktualizację baz danych PZGiK.

Nowelizacja uchyla także instytucję tzw. uwierzytelniania, a w jej miejsce wprowadza zasadę obligatoryjnego i nieodpłatnego opatrywania z urzędu dokumentów geodezyjnych stosowną klauzulą, która potwierdzać będzie przyjęcie danych i materiałów do PZGiK.

Zmiany w EGiB

Nowelizacja ograniczy zakres danych przechowywanych w EGiB. W ewidencji nie będą rejestrowane: informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków, informacje, czy obszar jest objęty formą ochrony przyrody, wartość katastralna nieruchomości oraz informacje dotyczące umów dzierżawy.

Ponadto w celu usprawnienia aktualizacji EGiB, a tym samym przyspieszenia realizacji prac geodezyjnych, projekt zakłada, że aktualizacja na podstawie materiałów znajdujących się w PZGiK odbywać się będzie z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej.

Narady koordynacyjne

W projekcie przewidziano sporo zmian w zakresie przeprowadzania narad koordynacyjnych. Nowelizacja zakłada uchylenie zwolnienia przyłączy z obowiązku przeprowadzania narady koordynacyjnej. Pozwoli to na ujednolicenie zasad sytuowania projektowanych obiektów uzbrojenia terenu.

Projektowane przepisy przewidują jednocześnie zmiany redakcyjne mające doprecyzować sposób przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dostosować treść protokołu z narady koordynacyjnej do tego typu uzgodnień.

Więcej otwartych danych

Do listy danych PZGiK dostępnych bez opłat dopisane mają zostać:

 • bazy osnów podstawowych i szczegółowych,
 • baza ortofotomapy,
 • baza numerycznego modelu terenu (w części dotąd nieuwolnionej),
 • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
 • zbiory danych dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.

W ocenie autorów nowelizacji szczególnie istotny jest ten ostatni punkt, gdyż dane te – obok punktów adresowych, które już teraz są dostępne bezpłatnie – mają charakter referencyjny.

Dodajmy, że projekcie przewidziano również darmowe korzystanie z ASG-EUPOS w celach edukacyjnych.

Ryczałty za materiały PZGiK i inne zmiany w cenniku

Nowelizacja ma wprowadzić opłatę zryczałtowaną za materiały PZGiK udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych. Będzie ona uzależniona od powierzchni obszaru objętego zgłoszeniem. Do 1 ha będzie to 100 zł, przy powierzchni 1-10 ha – 100 zł plus 10 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha, a powyżej 10 ha – 190 zł plus 5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha.

Jak uzasadniają tę zmianę autorzy przepisów, dotychczasowa regulacja była krytykowana jako zbyt skomplikowana oraz skutkująca pobieraniem przez wykonawców minimalnej ilości materiałów ze względów ekonomicznych. Oszczędne korzystanie z materiałów PZGiK przy wykonywaniu prac geodezyjnych ma negatywne przełożenie na jakość tych prac.

W cenniku zrównano także wysokość opłat za materiały w formie papierowej i elektronicznej. Wprowadzono uproszczenia we wzorach na opłaty. Projekt zakłada też zmianę stawek za udostępnianie bazy danych GESUT i BDOT500 oraz mapy zasadniczej. Jak wyjaśniają autorzy, wynika to z obecnej sporej dysproporcji pomiędzy stawką za mapę zasadniczą w postaci wektorowej a bazami danych tworzącymi tę mapę.

Pieniądze z geodezji mogą iść tylko na geodezję

Spore emocje może wzbudzić propozycja wpisania ustawowego obowiązku przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów PZGiK na finansowanie realizacji zadań organów SGiK szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

Ten przepis miałby wejść w życie dopiero od początku 2020 roku. Ma to pozwolić na prawidłowe zaplanowanie budżetów samorządów na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projektowane przepisy nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych dotyczących zasięgu tych aktów, a także ich rysunków w postaci rastra z georeferencją. Jak wyjaśniają autorzy, pozwoli to inwestorowi na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o obowiązujące na danym terenie akty planowania przestrzennego, a tym samym określenie ścieżki procesu inwestycyjnego. Zamieszczenie rysunku dodatkowo informuje o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co w powiązaniu z odwołaniem do treści dokumentu (poprzez łącze internetowe) również ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji.

Szczegółowy zakres i format danych dla informacji gromadzonych w tych zbiorach danych przestrzennych zostanie określony w drodze rozporządzenia.

Zmiany w Prawie budowlanym

Nowelizacja uchyli rozporządzenie z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz ujednolici nomenklaturę geodezyjną, a także doprecyzuje rodzaje dokumentów geodezyjnych wykorzystywanych na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego.

Jednocześnie wprowadzono regulacje, które zagwarantują wykorzystywanie w procesie inwestycyjnym materiałów geodezyjnych zweryfikowanych przez organy SGiK. Powyższy mechanizm pozwoli zapewnić wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, jak również zapewni bieżącą aktualizację rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację geodezyjną i kartograficzną.

Konsultacje czas zacząć

Konsultacje społeczne tego projektu mają potrwać 2 tygodnie – powinny się zatem zakończyć przed długim weekendem majowym. Nowelizacja miałaby wejść w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
analizując cennik to w te ceny ryczałtowe doliczone jest uwierzytelnianie , na działce większej niż hektar zapłacimy więcej
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
do~mucha Dziękuję kolego za odpowiedź ale z niej wynika że mapa musi być aktualna wiec czemu miałoby służyć wyrzucenie z ustawy słowa aktualna? Czy nie jest to próba zrzucenia na branżystów stwierdzenia zgodności / niezgodności mapy? A co w przypadku gdy branżysta przeoczy jakąś sieć i dojdzie do awarii do kogo będą kierowane roszczenia branżysty starosty geodety ? Dla mnie wyrzucenie aktualności z tego zapisu jest bezzasadne ponieważ w OSR do tych proponowanych zmian jest: "9. Jednoznaczne określenie, że narady koordynacyjne przeprowadzane są na planach sytuacyjnych sporządzonych wyłącznie na mapach do celów projektowych ma na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz zapewnienie przeprowadzenia czynności sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na aktualnych i pewnych danych...
 3 
odpowiedz zgłoś
~Pajak Poza tym wypadło "kopii aktualnej mapy zasadniczej" więc nie będzie można już kupić mapy w ośrodku i na niej robić przyłącza. Więc raczej roboty będzie więcej.
 3 
 2 
odpowiedz zgłoś
~Pajak No po prostu jak mapa jest nieaktualna to w protokole chociażby Tauron pisze, że brakuje ich kabla i nie mają jak się odnieść więc nie zatwierdzają projektu. Wtedy projektant jest co najmniej miesiąc w plecy kolejny raz płaci za naradę.
 3 
odpowiedz zgłoś
Jeżeli nowelizacja PB uchyla rozporządzenie z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, to czy tym samym znika "obowiązek" nanoszenia na MDCP Lini rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu oraz innych ujętych z MPZP ? Jeżeli, któraś z nowel tego tematu nie ruszy to znów będą zmiany zapewne.
 8 
odpowiedz zgłoś
ort O...widzę, że termin "niezwłocznie" zastąpiono wyrażeniem "opóźnienia z przyczyn niezależnych od organu" - w praktyce będzie to oznaczało jedno - prace nadal będą czekały miesiącami na weryfikację.
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
Do hans Kolego Hans co masz na myśli " Od razu mu odrzucą w mieście wniosek, " kto to odrzuci ? ( życiu jest tak że do wszystkich uzgodnień łącznie z naradą projekt składany jest jednocześnie) jaki sens ma koordynacja na nieaktualnych mapach na których brakuje części uzbrojenia ?
odpowiedz zgłoś
Dlaczego podmioty działające na zlecenie SGiK nie zgłaszają swoich prac i nie ponoszą opłat za zgłoszenie? Tego nie mogę zrozumieć.Byłoby to do przyjęcia gdyby firmy te miały cennik urzędowy za swoją pracę, a nie tak jak teraz. Poza tym brak informacji o tym, że na danym terenie rozpoczęto prace np. modernizacja EGiB i kiedy te prace zostaną ukończone jest szkodliwa dla "zwykłych wykonawców" działających na tym terenie. Z tego jeden wniosek - zgłoszenie pracy jest tylko dla celów poboru opłat od nas wykonawców.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
Terminy 7 dni na weryfikację mapy ? Ja bym to zrobił w 3 dni. Dlaczego nie ma obligatoryjnej kary za niedotrzymanie terminów ?
 5 
 6 
odpowiedz zgłoś
-------------- Zapraszamy na konsultacje wszystkich chętnych geodetów na spotkanie 26 kwietnia. Wasz głos zawsze się liczy dla GGK. Pozdrawiam
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Korekcja tabeli opłat za materiały zasobu Szanowni Państwo, Zwracamy uwagę na znaczący wzrost opłat za udostępnienie materiałów zasobu dla działek o dużych powierzchniach. Po nowelizacji ww. Ustawy, a tym samym zmianie obowiązującego cennika chcą wykonać prace dla "dużej działki" o powierzchni np. 486 ha opłata wzrośnie z około 300zł do 2570zł. W przypadku wznowienia/wyznaczenia tylko jednego punktu granicznego lub podziału takiej działki wartość opłaty za materiały zasobu przekracza kilkukrotnie wartość usług. Taka zmiana będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firm pracujących na rzecz Lasów Państwowych, Wód Polskich, PKP, GDDKiA i dużych gospodarstw rolnych. Proponujemy: 1. Ustalenie w tabeli opłat za udostępnienie materiałów zasobu maksymalnej wartości opłaty (niezależnie od powierzchni działki - np. 600zł) lub 2. Wprowadzenie współczynników zmniejszających wartość opłat dla dużych działek. Liczymy na uwzględnienie naszej propozycji.
 1 
 13 
odpowiedz zgłoś
do Waldemara Izdebskiego 26 kwietna to na spotkanie może przyjść każdy geodeta czy będą specjalne zaproszenia
 6 
odpowiedz zgłoś
PROTESTUJĘ Dlaczego geodeta aktualizujący bazy powiatowe ma ponosić jakiekolwiek opłaty. PODGiK sprzedaje nam nieaktualne dane z baz prowadzonych często niezgodnie z przepisami. Zbieramy dane dotyczące np. budynków, gruntów (niepotrzebne nam, niepotrzebne zleceniodawcy), poprawiamy błędy i jeszcze za to płacimy. A wysokość opłat - jak zawsze każda zmiana przynosi podwyżki. Przykład: MDCP 4 ha: dotychczasowa cena 30 50=80 zł po zmianie będzie 130 zł. Inwentaryzacja obszar do 4 ha: dotychczasowa cena 30 zł po zmianie będzie 130 zł. Na terenach wiejskich rzadko zdarza się praca na mniejszych obszarach i tam podwyżki będą największe. Dobra zmiana - NIE to jest DOJNA ZMIANA. OPAMIĘTAJCIE SIĘ.
 4 
 16 
odpowiedz zgłoś
Proponowane rozwiązania utrwalają dotychczasowy system nie przystający do konstytucyjnego zapisu o społecznej gospodarce rynkowej. Jeżeli GGK chce się podlizać obecnie rządzącej formacji politycznej, niech zakończy prace nad nowym prawem geodezyjnym które zostały niedokończone przez klub parlamentarny PiS w 2007 roku, z uwagi na skrócenie kadencji sejmu. Prace były prawie ukończone. Kolego GGK po co na nowo wymyślać proch. Sugeruję aby GEODETA opublikował ten projekt. Wówczas wielu zobaczy jak wygląda europejska geodezja, ponieważ projekt ten szedł właśnie w tym kierunku. Pozdrawiam.
 3 
 9 
odpowiedz zgłoś
do wykonawcy a niby po co te uprawnienia, wystarczy,ze wykonawca jest uprawniony, niech poświadcza pod odpowiedzialnością karną,ze wykonał zgodnie z przepisami i tyle. Weryfikacja tylko pod kątem baz, czyli czy plik wejdzie do bazy i właściwie określa obiekty.
 2 
 10 
odpowiedz zgłoś
Czy warto? Drodzy Państwo, po co te anonimowe dyskusje na tym forum. Jeżeli chcecie coś zaproponować zmienić zróbcie to zgodnie z istniejącą i usankcjonowaną procedurą. Wtedy przyniesie to właściwy rezultat.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
Nie zgadzam się Panie Waldemarze, wszystkie zmiany ułatwiają funkcjonowanie ośrodkom i starostom. Niestety nie pomagają geodetom. Nie rozumiem dlaczego upieracie się przy pobieraniu ryczałtów przy zgłoszeniu pracy. Geodeta powinien tylko nakreślić charakter swojej pracy na danym obiekcie i dostać niezbędne dane do jej wykonania. Przecież jeśli zgłasza jakąkolwiek pracę, oznacza to że zasób jest lub będzie nieaktualny. Ewentualnie będzie weryfikowany w trakcie prac! Dlaczego z tego tytułu mają być pobierane jakiekolwiek opłaty? Przecież efektem prac jest "prezent" dla ODGiK w postaci zaktualizowanych danych.. Błędnie przyjmujecie założenie o wzorowej jakości danych, którymi próbuje się handlować... Wykonujemy szeroki asortyment prac w całej Polsce i nierzadko trafiamy jeszcze na mapy analogowe... To jest kpina z geodetów i ubranie w prawo możliwości legalnego pobierania haracz u. Jestem zawiedziony.
 7 
 17 
odpowiedz zgłoś
Zminay. Zmiany powinny zacząć się od tego, że weryfikatorem prac geodezyjnych powinien być geodeta uprawniony. Weryfikuje zakres 1 to uprawnienia 1, zakres 2 to uprawnienia 2. Chore jest to, że biegłego sądowego sprawdza ktoś bez uprawnień!!!! Co do opłat to masakra, katastrofa!!!! Panie Waldemarze to zbrodnia tak podnosić ceny!!!! Skoro tak robicie to dlaczego ważność pracy tylko rok??? To patologia. Zgłaszać będą wznowienia znaków granicznych a po roku Ośrodek zamknie prace i co? Żadne materiały nie trafia do zasobu, Gratulacje pomysłu. Powinniśmy mieć też możliwość zgłaszania wszystkich asortymentów, bo WINGiK powie, że zgłosiłem mapę do celów projektowych a pomierzyłem przyłącze wody i już złamie prawo bo nie zgłosiłem giob.
 4 
 9 
odpowiedz zgłoś
Pajak mocno naciągasz, ale ok. Załóżmy, że niech tak zrobi. Od razu mu odrzucą w mieście wniosek, że nie uwzględnił istniejących elementów, zanim w ogóle temat trafi na naradę. Jak złoży wniosek trzy razy i trzy razy zapłaci to się szybko ocknie. Teoretyzujesz.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
jakies konkrety dotyczące konsultacji?Co, gdzie, kiedy, jak?
odpowiedz zgłoś
Koordynacja Czy zgodnie w art. 28b ust 3 mapa z projektem nie musi być aktualna ? Z proponowanego zapisu wypadło słowo aktualna , czyli projektant bierze mapę z 2000 podbija za zgodność i projektuje . To nic że na tym terenie w między czasie powstało osiedle i są wszystkie sieci on ma mapę i już . Policzcie koledzy ile zleceń będzie mniej
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Podniesiemy ceny za ekspresowe Mdcp. Pomiar mogę wykonać następnego dnia od zlecenia, mapa, trzeciego dnia u klienta, po 1,5 tyg. z moim podpisem projektant ma gotową do pozwolenia. Teraz to Architekci będą hamulcowym inwestycji.
 7 
 3 
odpowiedz zgłoś
. Zapraszam do dyskusji ale odpowiem tylko na wygodne pytania. Niewygodne uznaję za hejt. I co mi zrobicie? jak coś nie pasuje to zgłoście to do organu "nadzoru".
 5 
 8 
odpowiedz zgłoś
Ryczałt Do osób mających wpływ na ostateczna formę zmian - ZREZYGNUJCIE Z RYCZAŁTU. Nie dobijajcie geodezji. Geodeci powinni płacic za to co wykorzystuja a każdy ośrodek ma inne dane. Jak będzie pełana mapa zasadnicza na cały kraj (bazy danych) z ewidencja prowadzoną zgodnie ze standardami to wtedy możemy porozmawiać o ryczałcie.
 3 
 9 
odpowiedz zgłoś
GGK Skoro Pan Waldemar odpowiada to zapytam jaki jest sens utrzymywania rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych? Wiadomo, że są programy, licencje, serwis ale jakie są korzyści z utrzymywania tego rejestru po za inwigilacją?
 5 
 11 
odpowiedz zgłoś
Opłaty A jak to będzie z tą opłatą? Kupuję 3 ha mapy zasadniczej do zrobienia mdcp, a wykorzystuję 1ha. I płacę?
 7 
 2 
odpowiedz zgłoś
Oczywiście że złożę. Między jajeczkiem a przywitaniem się z rodziną na święta. Powiem, poczekajcie Polska wzywa muszę złożyć uwagę do projektu nowelizacji ustawy.
 2 
 8 
odpowiedz zgłoś
Pytania Szanowni Państwo, zapraszamy do składania pytań, uwag na piśmie podpisane swoim własnym imieniem i nazwiskiem. Na forum zadajecie Państwo pytania podając pseudonim i nie wiemy czy mamy do czynienia z istotą ludzką czy neuronowym botem.
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
zabawne ~Zniesmaczony dyskusją- zapewne twoi koledzy "chałturnicy" z PODGiK też wliczają koszty urzędowe swoim klientom
 6 
 5 
odpowiedz zgłoś
jak zwykle każdy przeczytał ile jego największym zmartwieniem urzędasa jest geometria działek a cześć kolegów nadal myśli ze podnieśli im ceny. Ludzie czy naprawdę tak trudno klientowi dać pozycje np opłaty urzedowe? Sami jesteście winni sobie że wrzucacie to w swoje koszty. Róbcie tak dalej ...
 2 
 8 
odpowiedz zgłoś
Pan GGK odpowiada tylko na pytania urzedasow. My ciemny lud do roboty a nie do zadawania pytań. W d...ch się wam poprzewracało.
 6 
 7 
odpowiedz zgłoś
Potrzeba fundamentalnych zmian!! Skończmy wreszcie z tym skansenem! 1.Zniesienie obowiązku zgłaszania prac. 2.Zniesienie weryfikacji prac. 3.Zniesienie uwierzytelniania. 4.W zasobie tylko egib (ew. główne sieci przesyłowe) 5.Uprawnienia tylko "dwójka". To by były realne zmiany! A tak, dalej pozostaniemy zacofanym pośmiewiskiem Europy... W którym cywilizowanym kraju obowiązują podobne przepisy prawa geodezyjnego?? Niech się ustawodawca wreszcie opamięta!
 8 
 12 
odpowiedz zgłoś
Kierunek zmian należy uznać za prawidłowy. Trzeba te zmiany potraktować jako dobry początek ważnych przemian w geodezji. W zasadzie wszystkie sygnalizowane zmiany uważam za celowe, może oprócz zbyt dużej podwyżki opłat. Nie będę rozwijał tu wątku o koniecznych zmianach o charakterze fundamentalnym, ale poruszę pewną bolączkę dotyczącą geodetów działających jako biegli sądowi. Wg mnie nietrafne są regulacje PGiK dotyczące obowiązku przekazywania do zasobu i uwierzytelniania wyników niektórych rodzajów prac geodezyjnych na potrzeby sądowe. Jaki ma sens np. przekazywanie i uwierzytelnianie map d/c prawnych z projektami służebności przesyłu czy podziałami quoad usum. Komu potrzebne są w zasobie różne wersje podziału nieruchomości sporządzane w formie wstępnych projektów podziału ? Obowiązujący kształt naszych przepisów powoduje, że opinie sądowe tegoż dotyczące coraz częściej wykonują biegli z innych dziedzin (urbaniści, architekci itp.), którzy takie opracowania tworzą dla sądów na mapach nie przejmując się zapisami PGiK.
 15 
 6 
odpowiedz zgłoś
Pytanie merytoryczne 1.Co ma zrobić geodeta, jeśli zostanie przekroczony termin weryfikacji? 2.Co ma znaczyć propozycja, że w ciągu 3 miesięcy wykonawca ma przekazać materiały do zasobu po negatywnym protokole? Skąd 3 miesiące? A nie 3 dni czy 3 lata, jakieś uzasadnienie chyba jest.. 3.Jak geodeta ma wykonać podział, jeśli mapa zasadnicza jest nieaktualna, a nie można dać zgłoszenia uzupełniającego (gratuluję pomysłu przy realizacji ZRiDów) Ogólnie wszystkie propozycje - to przykręcanie śruby geodetom, nie ma żadnego kompromisu. A terminy i kary za weryfikację?? Śmiech parodia.Żaden starosta nie zapłaci złotówki, nawet jak będzie weryfikował miesiącami.
 4 
 9 
odpowiedz zgłoś
geo #$%!!izm nie zna granic. Dzisiaj zrobimy, jutro poprawimy, pojutrze zlikwidujemy, następnie przewrócimy by zmienić....ale jest fajnie ponieważ bez względu co robimy to nas hojnie karmią
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Geometria działki @Panie Waldemarze co ma Pan na myśli poprzez dane geometryczne? Przecież większość zasobu to wektoryzacja, nie konkrety. Równie dobrze przecież istnieją geoportale i można zaczytać współrzędne oraz miary działek. Tutaj należałoby utrzymać konkrety. Jedynie niepotrzebnym wymysłem jest zasób syt wys, który nigdy nie będzie aktualny.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Sorki, pewnie to będzie wyglądało na hejt ale nie jest to moim zamiarem. Niestety jedyny komentarz pasujący do okoliczności jaki mi się nasuwa to - Porządki w skansenie. Czy Wy tam w GUGiKu i ministerstwie to macie jakichś prawników? Bo nie widać.
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
Szanowny Panie - GGK .Na czym w projekccie polega kompromis?
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
Paragraf 39 ust. 1 Rozp. EGiB Czy dalej będą ustalenia wg EGiB, w tym ust. 1 paragrafu 39 (na zgodne wskazania), czyli w praktyce przestawianie granic o 10-30 m, zmiana powierzchni (czytaj: nieformalny obrót ziemią lub kontynuacja uwłaszczeń z lat 70. XX w.). Czy wznowienia punktów granicznych dalej na podstawie lipnych danych (np. granice w latach 2001-2012 przyjęte do podziału nieruchomości). Wyrzućmy weryfikację prac (no może zostawmy tylko zgodność z bazą PZGiK), ale dajmy mocną i szybką odpowiedzialność geodety, w tym obowiązkowe ubezpieczenia OC, jak rzeczoznawcy majątkowi.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
Co to za kompromis na który powołał się GGK? To określenie jest zastanawiającei i przydałaby się konkretna odpowiedź. Kompromis kogo z kim? Bo z treści projektu nie wynika żeby ten kompromis był zrobiony z geodetami. Podwyżka opłat, wprowadzenie obowiązeku klauzulowania lub poświadczania przyjęcia do zasobu zamiast uwierzytelniania na wniosek oraz wpisanie ich jako część składowa definicji opracowań i czynności technicznych, utrzymanie kuriozalnego obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych, narzucanie terminu realizacji i formy podziału na etapy prac geodezyjnych przez narzucanie warunków na przedmiot i formę zgłoszeń (ingerencja w umowy ze zleceniodawcami) - to tylko przykłady które nasuwają się po pobieżnej lekturze. A czego tutaj nie ma. Nie mówię oczywiście o zmianach systemowych bo za ich obroną kryją się duże interesy. Ale nawet bez tego to nie ma żadnego mechanizmu który likwidowałby powiatowe patologie wspierane przez wingików przy całkowitej obojętności GGK. Bez tego cała reszta to przelewanie z pustego w próżne.
 3 
 9 
odpowiedz zgłoś
. Czy odpowiedzi zostaną udzielona wyłącznik e na wygodne pytania?
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
@Geodeta_ze_starostwa Szanowny Panie. Bezpłatnie udostępniane będzie tylko geometria działki z jej identyfikatorem (bez graniczników i ich atrybutów). Mówiłem o tym na spotkaniu z Geodetami Powiatowymi. Zmiana jest konieczna z kilku powodów. Jeden z ważniejszych to taki, aby w obiegu nie było błędnych i nieaktualnych zbiorów działek, tak jak obecnie tzw. dane o charakterze katastralnym, które zrobiły wiele złego dla całej geodezji. Dodatkowo w większości krajów rozwiniętych, takie dane są powszechnie dostępne. Starostwa na tym nie stracą, więc proszę przyjąć zmianę bez obaw.
 14 
 13 
odpowiedz zgłoś
? Tylko geometria działek - współrzędne załamania granic. Bez atrybutów punktów granicznych. W Przeglądzie kwietniowym już to jest anonsowane w artykule o naradzie służby geodezyjnej. Bardzo dziwny zapis. To Starosta ma wszystkie działki w paczce zip ze spakowanym gml-em umieścić do ściągnięcia? Czy może w geoportalu powiatowym klikasz w działkę i dostajesz wykaz współrzędnych załamań ale na zasadzie "jedno kliknięcie-jedna działka"? Więcej szczegółów, bo ten planowany zapis jakiś taki niedopieszczony :) Wizualizuję wysyp wznowień punktów bez zgłoszenia pracy, zawiadomienia sąsiadów o czynnościach :) Ech... za to więcej rozgraniczeń będzie :)
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
Tak trzymać, trzeba się otworzyć Obecny GGK czuje podstawową sprawę i za to go chwalę i popieram.Jak "geodezja" będzie się zamykać w swoim światku, myśląc że wszyscy zawsze będą o nią zabiegać, to się grubo myli. Już dostajemy baty od budowlańców i samorządów. Musimy tego "słonia geodezyjnego" ruszyć i dostosować do gospodarki rynkowej (nauczyć tańczyć walca). Wcale na tym geodezja nie starci finansowo, wręcz przeciwnie. Proponowane zmiany nie są idealne, ale trzeba je wprowadzać, bo złe prawo to jak zepsuta krew, która rozchodzi się po całym ciele i kończy się gangreną. Konkret: Państwowy ZGiK nie może być pod zaborami komercyjnych firm!!! Ich rola ma być podobna np. do C-Geo (pomocnicza). Era prywatnych programów w starostwach się już skończyła, tak jak kiedyś era "gołego" CADa w geodezji.
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
odnośnie art. 40a w ust. 2 Panie Izdebski lub inny pracownik GUGiK-u, w punkcie 1 lit. i "zbiorów danych dotyczącychdziałekewidencyjnych w zakresie ichidentyfikatorów i geometrii;?. Proszę o wyjaśnienie jaki dokładnie zakres danych będzie udostępniony w ramach tego przepisu w związku z udostępnieniem geometrii działek ewidencyjnych? Będą to wylko współrzędne X, Y? Dane punktów granicznych zawierające tylko ID_IIP i współrzędne? Czy wszystkie dane tych punktów granicznych? Dziękuję za odpowiedziedź. Pozdrawiam
 5 
 5 
odpowiedz zgłoś
. Rzeczowa dyskusja. 1.Dlaczergo w każdym ośrodku jest inny format wymiany danych? A to ew mapa a to geo mapa, a to turbo mapa, oczywiście każdy program ma swój plik i zachodzi konieczność "załatwiania"?(kto na tym zarabia?-to pytanie jest retoryczne) 2. Jak to jest z tą kolejka weryfikacji? Czy nadal pełna dowolność? 3.Uwolnienie wszystkich danych (pozwoli to na równa konkurencję z urzędnikami-firmami, którzy mają dostęp do tych danych i wykorzystują to bezwzględnie. 4. Wprowadzenie wynagrodzenia od pzgik dla wykonawców za przekazanie wyników prac. 5. Legalizacja sprywatyzowanych podgik(chyba nikt już nie ma wątpliwości jak działają obecnie, po co tworzyć fikcję że jest inaczej?). 6. Likwidacja egib (od tego są kw). 7.likwidacja wszystkich "e" geo udogodnień, od tego jest profil zaufany.Po co wydawać publiczne pieniądze na te geo systemy "dublujące" funkcjonalność.Powrót do normalności.Geodeta wykonuje pomiary nie powinien zajmować się nie sporządzaniem nikomu nie potrzebnej dokumentac
 9 
 11 
odpowiedz zgłoś
Panie Waldemarze Zawsze może pozostać tak jak jest. Po co coś zmieniać jak i tak będzie źle @RR wpadnie z kolegami i zrobi zadymę. Szkoda Pańskiej energii, to środowisko musi dojrzeć. A to jeszcze niestety trochę potrwa.
 11 
 6 
odpowiedz zgłoś
Można po nazwiskach wiedzieć kto jest autorem tego dzieła? Oplaty to wiemy kto, a reszta?
 7 
odpowiedz zgłoś
Na pewno osobno. j. polski też trzeba znać nie tylko angielski.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
Konsultacje teraz będą się odbywać przez Geoforum? Ciekawa inicjatywa nie ma co. Specjalnie ustawa do konsultacji poszła w tygodniu przedświątecznym, żeby mało uwag było. Szkoda, że GGK nie pytał (chociażby przez Geoforum) jakie zmiany są najpilniejsze. Ważne, że ryczałt załatwiony, a to, że ustawowo zatwierdza się okradanie nas (naszych klientów) opłatami za uwierzytelnienie, które było bezprawne od 2014 roku, to już nie ma znaczenia dla pana GGK. Pan GGK głosi wszem i wobec, że "odpłatne uwierzytelnienie zostało zniesione". No cyrk na kółkach jednym słowem. Jak zostało zniesione? Na mapach dalej dziadostwa powiatowe biją swoje pieczątki, a opłaty wyższe niż przed "dobrą zmianą". Jeśli Pan GGK tak wszystkich chętnych zaprasza na 26 kwietnia, to ja napewno przyjadę i to nie sam.
 5 
 17 
odpowiedz zgłoś
Weryfikacja Obowiązkowe oc dla przedsiębiorcy i objęcie weryfikacja tylko opracowań prawnych. Jak mówię znajomym, że starostwo zatrudnia osoby, których jedynym zadaniem jest kontrola geodetów z ich pracy to się zwyczajnie śmieją. Tak jakby nad stolarzem stał urzędnik tylko po to, żeby kontrolować czy dobrze deskę hebluje. Przeciez wszystko robimy tylko i wyłącznie dla klienta, który musi czekać na małą mapkę 2 tygodnie dłużej niż "normalnie" bo jeden z weryfikatorów jest na urlopie. Duża część naszej pracy to tłumaczenie się ludziom za pracę i problemy urzędów.
 8 
 18 
odpowiedz zgłoś
Wrr szanowny Panie GGK geodeci z przymusu ustawowego tworzą ten zasób. I jeśli już ośrodki maja zarabiać na prowadzeniu zasób to przecież nie na geodetach. Zamiast sprzedawać mapy po 30zł podnieście ceny np. 300zl, aby obecny dumping cenowy był mniejszy.
 5 
 11 
odpowiedz zgłoś
500 A 500 dla geodety i 100zł dla pomiarowego?
 4 
 8 
odpowiedz zgłoś
Opłaty A opłaty to jakaś nieporozumienie. Skończmy w końcu z ustalaniem jak one powinny byc naliczane. Geodeci tworzą państwowy zasób i nie powinni płacić za materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej. Nie kombinujmy tylko je znieśmy.
 6 
 15 
odpowiedz zgłoś
Dobrze, A jak ze zmianami odnośnie zdobywania uprawnień- skoro dojdzie do sytuacji, że tyczenia nie będą w ogóle zgłaszane, to czy skreślony zostanie wymóg stworzenia takiego operatu? Bo przecież wiadomym jest, że wykonanie takiego operatu będzie graniczyło z cudem, Panie Waldemarze.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
Przerażony !!!!!!!!!!!!!!! 330 % podwyżki gratulacje dobrej zmiany.
 7 
 11 
odpowiedz zgłoś
Opłaty W sumie tylko jedno jest dobre w tym: niewymaganie zgłaszania tyczeń (przecież ten obowiązek to farsa). Co do 100zł za ha, to już widzę problem: 1) jak naliczać będą opłatę za wydawany plik, gdzie obiekt potrafi mieć np 1km długości? 2) opłata za ośrodek wzrośnie, ale geodeci nie podniosą cen 3) upadek geodezji ze względu na mniejszą ilość złotówek w kieszeni geodetów. Otrząśnijcie się geodeci z marazmu, bo tworzycie dokumenty- ściśle określone, które wymagają specjalistycznej wiedzy (aż za dużej i nierealnej do ogarnięcia), do tego potrzeba specjalistycznych rozwiązań technologicznych- sprzęt i oprogramowanie.
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
Szanowni Państwo To bardzo ważna nowelizacja dla naszego środowiska. Przedstawiony projekt jest rozwiązaniem kompromisowym, ale mimo to udało się w nim wyeliminować największe bolączki trapiące geodezję. Mam do Państwa serdeczną prośbę, aby pod newsem wypowiadać się rzeczowo i z rozwagą. Dyskusja nasycona hejtem w niczym nam nie pomoże, a może jedynie zaszkodzić. W dniu 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie GUGiK odbędzie się spotkanie, na którym będziemy wyjaśniać szczegółowe zapisy przedstawionego projektu. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie. Projekt będzie także szeroko konsultowany z rożnymi organizacjami, więc wszyscy zainteresowani będą mogli się wypowiedzieć.
 18 
 24 
odpowiedz zgłoś
Na wariata Takie zmiany o dwa tygodnie na konsultacje?
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
159 komentarzy, strona 2 z 2
«« « 1 2wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS