wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


GEODEZJA I W TEORII I PRAKTYCE CZĘŚĆ 2 (382)

cena: 54.00

KATEGORIE: |geodezja |geodezja inżynieryjna

Autor: Andrzej Jagielski


Opis szczegółowy: Wydanie 4 książki stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Książka składa się z dwóch części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie kątów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkim czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.


SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 2):

Rozdział 11: Pomiary wysokościowe (niwelacja)
11.1. Podstawowe pojęcia z zakresu niwelacji
11.2. Metody pomiarów wysokościowych
11.2.1. Niwelacja geometryczna
11.2.2. Niwelacja trygonometryczna
11.2.3. Niwelacja barometryczna
11.3. Sposoby i zastosowania niwelacji geometrycznej
11.4. Wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji na pomiary wysokościowe
11.5. Sprzęt niwelacyjny
11.5.1. Łaty niwelacyjne
11.5.2. Niwelatory
11.6. Budowa niwelatora libelowego
11.7. Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora libelowego ze śrubą elewacyjną
11.7.1. Sprawdzenie warunku l ⊥v
11.7.2. Sprawdzenie warunku Q⊥ v i rektyfikacja libeli okrągłej
11.7.3. Sprawdzenie warunku n1 ⊥v i rektyfikacja skręcenia krzyża kresek
11.7.4. Sprawdzenie warunku l || c i rektyfikacja błędu nierównoległości
11.8. Zasada działania niwelatorów samopoziomujących
11.9. Charakterystyka wybranych modeli niwelatorów samopoziomujących
11.9.1. Niwelator Ni 2 firmy Zeiss (Opton Oberkochen)
11.9.2. Niwelatory samopoziomujące wytwórni Zeiss Jena
11.9.3. Niwelator NA 2 Wilda
11.9.4. Wybrane niwelatory samopoziomujące innych producentów
11.10. Obsługa, sprawdzenie i rektyfikacja niwelatorów samopoziomujących
11.11. Niwelatory cyfrowe (kodowe)
11.12. Niwelatory cyfrowe Leica NA2002 i NA3003
11.13. Niwelator kodowy Leica Sprinter 150M
11.13.1. Zastosowanie, opis niwelatora Sprinter
11.13.2. Niektóre dane techniczne niwelatora elektronicznego Sprinter 150M
11.13.3. Interfejs użytkownika
11.13.4. Obsługa baterii
11.13.5. Przygotowanie instrumentu i pojedynczy pomiar
11.13.6. Pomiar różnicy wysokości i obliczenie H punktu (bez rejestracji)
11.13.7. Wyznaczenie zadanej wysokości z zastosowaniem aplikacji „Wykop−Nasyp”
11.13.8. Niwelacja ciągu w trybie BF
11.13.9. Niwelacja ciągu w trybie BFFB
11.13.10. Niwelacja ciągu z pomiarem punktów pośrednich w trybie BIF
11.13.11. Sprawdzenie i rektyfikacja
11.13.12. Komunikaty o błędach
11.13.13. Komunikaty obsługowe
11.14. Niwelatory laserowe
11.15. Sprawdzanie łat niwelacyjnych
11.16. Podział osnowy wysokościowej
11.17. Niwelacja reperów
11.17.1. Zasady ogólne niwelacji
11.17.2. Etapy projektowania i zakładania sieci niwelacyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej
11.17.3. Pomiar sieci niwelacyjnych osnowy szczegółowej
11.17.4. Niwelacja wysokościowej osnowy pomiarowej
11.18. Przedmiot i dokładność szczegółowych pomiarów wysokościowych wg rozp. stand.
11.19. Niwelacja przekrojów (niwelacja podłużna i poprzeczna)
11.19.1. Cele i zasady niwelacji przekrojów
11.19.2. Wyznaczenie i utrwalenie w terenie linii profilu podłużnego
11.19.3. Wytyczenie i utrwalenie linii profilów (przekrojów) poprzecznych
11.19.4. Pomiar szczegółów sytuacyjnych położonych w obrębie pasa budowli
11.19.5. Niwelacja trasy
11.19.6. Obliczenie wysokości zaniwelowanych punktów
11.19.7. Sporządzenie profilu podłużnego
11.9.8. Sporządzenie profilów poprzecznych
11.20. Niwelacja powierzchniowa, siatkowa
11.20.1. Założenia ogólne niwelacji powierzchniowej
11.20.2. Zasady niwelacji siatkowej
11.20.3. Tyczenie siatki
11.20.4. Niwelacja siatki
11.20.5. Prace kameralne
11.21. Niwelacja powierzchniowa sposobem punktów rozproszonych
11.21.1. Zasady niwelacji punktów rozproszonych
11.21.2. Założenie i pomiar sieci stanowisk niwelatora
11.21.3. Niwelacja punktów charakterystycznych powierzchni terenu
11.22. Niwelacja powierzchniowa profilami
11.23. Interpolacja warstwic
11.23.1. Przedstawianie rzeźby terenu na mapach
11.23.2. Zasady interpolacji warstwic. Interpolacja rachunkowa
11.23.3. Interpolacja graficzna za pomocą siatek linii równoległych lub zbieżnych
11.23.4. Interpolacja graficzna za pomocą przyborów kreślarskich
11.23.5. Inne sposoby interpolacji warstwic
11.24. Wykreślenie warstwic
11.25. Niektóre zastosowania praktyczne mapy warstwicowej
11.25.1. Wyznaczenie wysokości punktu położonego między warstwicami
11.25.2. Określenie spadku odcinka zawartego między warstwicami
11.25.3. Wyznaczenie na mapie kierunku o zadanym spadku
11.25.4. Wykreślenie na mapie linii o jednostajnym pochyleniu
11.25.5. Wykreślenie profilu terenu na podstawie mapy warstwicowej
11.26. Wybrane zastosowania niwelacji w pracach inżynierskich
11.26.1. Wyznaczenie punktu o zadanej wysokości
11.26.2. Wyznaczenie linii o zadanym spadku
11.26.3. Przenoszenie wysokości na zadany poziom
11.27. Przeniesienie wysokości przez przeszkodę wodną

Rozdział 12: Pomiary sytuacyjne

12.1. Definicje i istota pomiarów sytuacyjnych
12.2. Przedmiot pomiarów sytuacyjnych
12.3. Podział szczegółów sytuacyjnych
12.4. Pozioma osnowa pomiarowa
12.4.1. Nawiązanie poziomej osnowy pomiarowej
12.4.2. Związek liniowy jako niezależna osnowa pomiarowa
12.4.3. Pomiarowa osnowa sytuacyjna
12.4.4. Linie pomiarowe
12.4.5. Zastosowanie wcięć do zagęszczania osnowy pomiarowej
12.4.6. Sieci modularne
12.5. Metody pomiaru sytuacyjnego
12.5.1. Pomiar sytuacyjny metodą ortogonalną
12.5.2. Pomiar sytuacyjny metodą biegunową
12.5.3. Zdjęcie szczegółów sytuacyjnych metodą przedłużeń
12.5.4. Zdjęcie szczegółów sytuacyjnych metodą wcięć
12.5.5. Miary kontrolne
12.6. Szkic polowy pomiaru sytuacyjnego
12.7. Organizacja zdjęcia sytuacyjnego
12.7.1. Organizacja zdjęcia sytuacyjnego metodą ortogonalną
12.7.2. Organizacja zdjęcia sytuacyjnego metodą biegunową
12.8 Zasady zdjęcia sytuacyjnego ważniejszych obiektów terenowych
12.8.1. Pomiar granic działek
12.8.2. Pomiar budynków
12.8.3. Pomiar dróg, ulic i szczegółów towarzyszących
12.8.4. Pomiar sieci uzbrojenia terenu
12.9. Generalizacja szczegółów terenowych w trakcie pomiaru sytuacyjnego
12.10. Zarys technologii tworzenia mapy cyfrowej (numerycznej)
12.11. Tachimetry elektroniczne
12.11.1. Tachimetr elektroniczny Leica TC 500
12.11.2. Tachimetr elektroniczny Leica TC 605
12.11.3. Tachimetr elektroniczny Leica TS02
12.12. Dwuobrazowy tachimetr optyczny BRT 006
12.13. Dokumentacja sporządzana w wyniku pomiaru sytuacyjnego

Rozdział 13: Mapy

13.1. Mapa analogowa i numeryczna
13.2. Skala mapy
13.2.1. Pojęcie skali, skale map współczesnych i archiwalnych
13.2.2. Przeliczanie skal
13.3. Podziałki
13.3.1. Podziałka liniowa
13.3.2. Podziałka transwersalna
13.4. Podział map ze względu na treść
13.5. Mapa zasadnicza
13.6. Kartograficzne znaki umowne stosowane na mapie zasadniczej
13.7. Zasady redakcji mapy zasadniczej
13.8. Ręczne wykonanie mapy wielkoskalowej
13.8.1. Naniesienie ramki sekcyjnej i siatki kwadratów
13.8.2. Naniesienie punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej
13.8.3. Nanoszenie szczegółów sytuacyjnych zdjętych metodą ortogonalną
13.8.4. Nanoszenie szczegółów sytuacyjnych zdjętych metodą biegunową
13.9. Uzgodnienie styków i sprawdzenie dokładności graficznej pierworysu
13.10. Wykreślenie pierworysu
13.11. Mapy wykonywane na podstawie mapy zasadniczej
13.11.1. Mapy ewidencyjne
13.11.2. Mapy jednostkowe do celów prawnych
13.11.3. Mapy do celów projektowych
13.11.4. Mapy inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych
13.12. Podstawy zastosowania programu MikroMap do wykonania map
13.13. Podstawy tworzenia mapy przy pomocy programu C-Geo .........................................
13.13.1. Czynności wstępne
13.13.2. Generowanie mapy
13.14. Operat ćwiczenia „Pomiar sytuacyjny”
13.15. Mapy topograficzne
13.15.1. Informacje ogólne o mapach topograficznych
13.15.2. Znaki umowne map topograficznych
13.15.3. Ramki arkuszy i elementy pozaramkowe map topograficznych
13.15.4. Tworzenie map topograficznych na podstawie baz danych

Rozdział 14: Standaryzacja prac geodezyjnych

14.1. Podstawy prawne działalności geodezyjnej
14.2. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
14.3. Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
14.4. Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych
14.4.1. Informacje wstępne
14.4.2. Zakres treści poszczególnych rozdziałów rozporządzenia
Bibliografia do części 1 i 2


Wydanie IV, cz. 2
Wydawca
: Wydawnictwo GEODPIS Andrzej Jagielski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2019
Liczba stron: 419
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-936 926-1-3
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Lotnicza chmura punktów w najwyższej rozdzielczości
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS