wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PRAWO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI (360)

cena: 159.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo|budownictwo |planowanie i zagospodarowanie przestrzenneAutor: Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś


Opis szczegółowy: Książka zawiera opis wszelkich istotnych zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z regulacjami administracyjnoprawnymi w zakresie gospodarowania przestrzenią.

W opracowaniu omówiono:

 • przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • prawo budowlane,
 • środowiskowe regulacje związane z procesem inwestycyjno-budowlanym,
 • regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami.

Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.

W drugim wydaniu szczególną uwagę zwrócono na najnowsze regulacje, w tym na zmiany związane ze zgłoszeniem robót budowlanych, dodano całą nową część dotyczącą decyzji środowiskowych dla inwestycji budowlanych.

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników – sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie też przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Wstęp do wydania II

Część pierwsza

Rozdział pierwszy
Geneza planowania przestrzennego

Rozdział drugi
Rozwój regulacji prawnych w Polsce
1. Po pierwszej wojnie światowej
2. Po drugiej wojnie światowej
3. Regulacje prawne z przełomu lat 50. i 60
4. Zmiany zapoczątkowane w 1990 r
5. Zmiany zapoczątkowane od 2011 r

Część druga

Rozdział pierwszy
Miejsce środowiskowej oceny przedsięwzięcia w systemie prawa
1. Regulacje prawne dotyczące oceny środowiskowej przedsięwzięcia
2. Prewencyjna kontrola prywatnych przedsięwzięć budowlanych
3. Pojęcie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia
4. Integracja środowiskowej oceny przedsięwzięcia w systemie prewencyjnej kontroli inwestycji
5. Pierwszeństwo stosowania dyrektywy o ocenie środowiskowej

Rozdział drugi
Normatywna podstawa oceny środowiskowej przedsięwzięcia
1. Źródła wolności i praw
2. Pojęcie i źródła zasad prawa
3. Zasada wolności budowlanej w aspekcie wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
4. Zasada ochrony środowiska
5. Zasady formalne dotyczące konfrontacji zasady wolności budowlanej oraz zasady ochrony środowiska

Rozdział trzeci
Procedura środowiskowej oceny przedsięwzięcia
1. Zakres formalny
1.1. Poszerzenie zakresu podmiotowego 1
1.2. Wyniki oceny
2. Zakres materialny
2.1. Uwzględnienie wyników oceny
2.2. Granice rozstrzygnięcia

Rozdział czwarty
Rola procedury i charakter rozstrzygnięcia
1. Rola procedury w ocenie środowiskowej przedsięwzięcia
2. Rola procedury w sprawach decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę
3. Relacja procedur oceny środowiskowej przedsięwzięcia oraz warunków zabudowy i pozwolenia na budowę
4. Charakter decyzji o warunkach zabudowy i decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
5. Charakter decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Część trzecia

Rozdział pierwszy
Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wprowadzenie
2. Zasada uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
3. Zasada trzyszczeblowego wewnętrznie spójnego systemu aktów planowania przestrzennego
4. Zasada władztwa planistycznego przysługującego gminie
5. Zasada fachowości i odpowiedzialności osób przygotowujących projekty aktów planowania przestrzennego
6. Zasada ograniczonego prawa zagospodarowania terenu, do którego ma się tytuł prawny
7. Zasada ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych podmiotów

Rozdział drugi
Akty planowania przestrzennego oraz inne akty kształtujące zagospodarowanie przestrzeni
1. Zarys systemu aktów planowania przestrzennego
1.1. Akty ogólnego planowania przestrzennego
1.1.1. Akty ogólnego planowania przestrzennego stanowione na szczeblu lokalnym
1.1.2. Na szczeblu powiatów
1.1.3. Akty ogólnego planowania przestrzennego stanowione na szczeblu regionalnym
1.1.4. Akt ogólnego planowania przestrzennego szczebla centralnego
1.2. Akty planowania specjalistycznego
2. Ogólna charakterystyka aktów planowania przestrzennego
2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2.2. Rodzaje planów miejscowych
2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
2.4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
2.5. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
2.6. Charakter prawny specjalistycznych aktów planowania przestrzennego
3. Inne akty określające zasady zagospodarowania przestrzeni oraz warunki zabudowy
3.1. Charakterystyka ogólna
3.2. Akty prawa miejscowego określające zasady zagospodarowania przestrzeni i warunki zabudowy
3.2.1. Uchwała w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych
3.2.2. Uchwała w sprawie zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń
3.3. Akty określające zasady zagospodarowania przestrzeni i warunki zabudowy niebędące aktami prawa miejscowego
3.3.1. Ogólna charakterystyka
3.3.2. Przykłady

Rozdział trzeci
Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Charakter prawny studium oraz planu miejscowego
1.1. Studium
1.2. Plan miejscowy
2. Treść i forma studium
2.1. Wartości uwzględniane w treści studium
2.2. Konsekwencje nieuwzględnienia wartości podlegających uwzględnieniu w studium
2.3. Elementy treści studium
2.3.1. Elementy ustawowego minimum treści studium
2.3.2. Treści fakultatywne studium
2.4. Forma studium
3. Treść i forma planu miejscowego
3.1. Granice ustawowego upoważnienia do stanowienia planu miejscowego
3.2. Charakterystyka katalogu spraw regulowanych w planie miejscowym
3.3. Dodatkowe treści zamieszczane w miejscowych planach rewitalizacji
3.4. Pozostałe elementy treści planów miejscowych
3.5. Tak zwane regulaminy reklamowe
4. Ogólna charakterystyka treści zawartych w planie miejscowym
5. Charakter prawny planu miejscowego
6. Forma planu miejscowego
7. Zależności między studium a planem miejscowym
7.1. Zależność treściowa
7.2. Zależność czasowa
7.3. Więź przestrzenna

Rozdział czwarty
Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Wprowadzenie
2. Tryb uchwalania studium
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Fazy i etapy procedury sporządzania studium
2.2.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia studium
2.2.2. Faza druga: sporządzanie pierwotnej wersji projektu studium
2.2.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu studium
2.2.4. Faza czwarta: wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu
2.2.5. Faza piąta: uchwalenie i legalizacja studium
3. Tryb uchwalania planu miejscowego – fazy i etapy procedury planistycznej
3.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia planu miejscowego
3.1.1. Inicjatywa uchwałodawcza5
3.1.2. Czynności poprzedzające podjęcie uchwały wywołującej
3.1.3. Przygotowanie projektu uchwały wywołującej i jej treść
3.1.4. Przedłożenie radzie gminy do uchwalenia projektu uchwały wywołującej
3.1.5. Podjęcie uchwały wywołującej
3.1.6. Decyzja o formie, miejscu i terminie przyjmowania wniosków do planu miejscowego
3.1.7. Ogłoszenie o podjęciu uchwały wywołującej
3.1.8. Pisemne zawiadomienie organów uzgadniających i opiniujących
3.2. Faza druga: sporządzanie wstępnej wersji projektu planu miejscowego
3.2.1. Przyjmowanie wniosków do planu miejscowego
3.2.2. Wyłonienie wykonawcy projektu lub głównego projektanta planu miejscowego
3.2.3. Sporządzenie projektu planu miejscowego
3.2.4. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
3.2.5. Wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej
3.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego
3.3.1. Organy opiniujące
3.3.2. Forma opinii
3.3.3. Organy uzgadniające
3.3.4. Forma uzgadniania
3.3.5. Organy wyrażające zgodę na tzw. odrolnienie i wylesienie
3.3.6. Tryb wyrażania zgody na tzw. odrolnienie i wylesienie
3.3.7. Forma zgody na tzw. odrolnienie i wylesienie
3.3.8. Korekta projektu planu miejscowego
3.4. Faza czwarta: konfrontacja projektu planu miejscowego z interesami indywidualnymi
3.4.1. Ogłoszenie informacji o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
3.4.2. Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
3.4.3. Zorganizowanie publicznej dyskusji nad projektem planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu
3.4.4. Przyjmowanie uwag wnoszonych do projektu planu miejscowego
3.4.5. Rozpatrywanie uwag przez organ wykonawczy
3.4.6. Dokonanie ewentualnej korekty projektu planu miejscowego
3.4.7. Ponowienie uzgodnień
3.4.8. Sporządzenie listy nieuwzględnionych uwag
3.4.9. Przedstawienie radzie gminy projektu planu miejscowego
3.5. Faza piąta: uchwalenie planu miejscowego
3.5.1. Analiza projektu planu miejscowego oraz uwag nieuwzględnionych przez organ wykonawczy
3.5.2. Ocena zachowania więzi treściowej projektu planu miejscowego ze studium
3.5.3. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnionych uwag
3.5.4. Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań infrastrukturalnych
3.5.5. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu sfinansowania realizacji zadań infrastrukturalnych
3.5.6. Ewentualna decyzja o korekcie projektu planu miejscowego i o ponowieniu procedury planistycznej
3.5.7. Uchwalenie planu miejscowego
3.6. Faza szósta: legalizacja i promulgacja uchwały w sprawie planu miejscowego
3.6.1. Legalizacja uchwały w sprawie planu miejscowego
3.6.2. Promulgacja uchwały w sprawie planu miejscowego
3.6.3. Dodatkowe ogłoszenie planu miejscowego na stronie internetowej gminy

Rozdział piąty
Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1. Wprowadzenie
2. Skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości
2.1. Treść i wykonywanie prawa własności
2.2. Skutki ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
2.2.1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
2.2.2. Podważenie trwałości posiadania prawa do nieruchomości
2.2.3. Ograniczenia w zakresie rozporządzania nieruchomością
2.3. Zakres związania właściciela terenu ustaleniami planu miejscowego2
2.4. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wykonywanie innych praw majątkowych mających za przedmiot nieruchomości
3. Skutki uchwalenia planu miejscowego w zakresie praw niemajątkowych
3.1. Przesłanka braku możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3.2. Przesłanka wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3.3. Zniweczenie przesłanki wygaszającej
4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntów
4.1. Konsekwencje zmniejszenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą
4.1.1. Uprawnienia właściciela i użytkownika wieczystego
4.1.2. Alternatywne uprawnienie właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości
4.2. Gmina adresatem roszczeń
4.3. Konsekwencje zwiększenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą
4.3.1. Wzrost wartości nieruchomości ustalony przy zastosowaniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
4.3.2. Zbycie prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego w ustawowo określonym czasie
4.3.3. Zbycie w ustawowo określonym czasie
4.3.4. Wysokość ustalonej w planie miejscowym stawki procentowej opłaty planistycznej
4.3.5. Przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed upływem ustawowo określonego terminu
4.3.6. Zwolnienie z opłaty planistycznej
4.3.7. Problem wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej
4.4. Forma i tryb ustalania opłaty planistycznej
4.4.1. Decyzja o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
4.4.2. Tryb wydawania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej | str. 359
4.5. Problem naliczania opłat planistycznych bez planu miejscowego | str. 360

Rozdział szósty
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
1. Wprowadzenie
2. Istota decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2.1. Przedmiot rozstrzygnięcia zawartego w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2.2. Rzeczowy czy osobisty charakter decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
2.2.1. Charakter decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.2.2. Charakter decyzji o warunkach zabudowy
2.3. Uznaniowy czy związany charakter decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakres władzy dyskrecjonalnej
3. Skutki wywoływane decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3.1. Kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności konkretnie określonych nieruchomości
3.2. Wpływ na niektóre uprawnienia publicznoprawne
3.3. Możliwość wywoływania skutków określonych w art. 36 u.p.z.p
4. Zamierzenie inwestycyjne jako przesłanka faktyczna decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
4.1. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na treść rozstrzygnięcia dotyczącego lokalizacji inwestycji
4.2. Relacja czasowa między powzięciem zamierzenia inwestycyjnego, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacją zamierzenia
5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan miejscowy
5.1. Ewolucja relacji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do planu miejscowego
5.2. Surogacja planów miejscowych decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jej granice
6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a pozwolenie na budowę
6.1. Zakazy uchylane obiema decyzjami
6.2. Uchylenie zakazu korzystania z wolności dokonywania zmiany zagospodarowania terenu
6.3. Uchylenie zakazu korzystania z wolności budowlanej
7. Inwestycje wymagające uzyskania obu decyzji
7.1. W przypadku inwestycji celu publicznego
7.2. W przypadku inwestycji prywatnych
7.3. Uprzywilejowanie inwestycji celu publicznego w zakresie wymogu uzyskania rozstrzygnięcia lokalizacyjnego
8. Wzajemne oddziaływanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę
8.1. Znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla możliwości ubiegania się o pozwolenie na budowę
8.2. Znaczenie wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
8.3. Inne skutki wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy
9. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
9.1. Wprowadzenie
9.2. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
9.2.1. Zgodność z przepisami odrębnymi
9.2.2. Problem zgodności zamierzenia inwestycyjnego z wartościami stanowiącymi podstawy ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy terenów
9.2.3. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego
9.3. Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
9.3.1. Wprowadzenie
9.3.2. Zasada dobrego sąsiedztwa i jej elementy składowe
9.3.3. Wymóg dostępu do drogi publicznej
9.3.4. Wymóg uzbrojenia terenu
9.3.5. Wymóg „odrolnienia” i „wylesienia”
9.3.6. Wymóg zgodności z przepisami odrębnymi
9.3.7. Wymóg zgodności z wartościami wymienionymi w art. 1 u.p.z.p
9.3.8. Wymóg uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
9.3.9. Inwestycje uprzywilejowane
10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
10.1. Wniosek zainteresowanego inwestora
10.1.1. Wymogi dotyczące treści wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
10.1.2. Załączniki do wniosku
10.2. Analizy: ich przedmiot
10.3. Uzgadnianie i opiniowanie
10.3.1. Przedmiot uzgodnień
10.3.2. Tryb uzgodnień
10.4. Strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
10.4.1. Inwestor
10.4.2. Osoby trzecie
10.4.3. Współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
10.4.4. Inni zainteresowani
10.4.5. Szczególna sytuacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
11. Treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
11.1. Rodzaj inwestycji
11.2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
11.3. Określenie warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
11.4. Określenie wymagań dotyczących interesów osób trzecich
11.5. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji
11.6. Dodatkowe elementy decyzji o warunkach zabudowy
11.7. Dodatkowe elementy decyzji dotyczących inwestycji liniowych
12. Ograniczenia mocy obowiązującej udzielonej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
12.1. Uchwalenie planu miejscowego po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
12.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę przez innego inwestora
13. Obowiązek ewidencjonowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Część czwarta

Rozdział pierwszy
Istota prawa budowlanego
1. Wolność budowlana jako wolność człowieka
2. Ograniczenie wolności budowlanej
3. Ograniczenie prawa własności
4. Prawo zabudowy
5. Wolność budowlana jako zasada prawa
6. Normy optymalizacyjne w Prawie budowlanym

Rozdział drugi
Charakterystyka prawa budowlanego
1. Zakres pojęcia „prawo budowlane” 1
2. Przedmiot regulacji
3. Wpływ prawa europejskiego

Rozdział trzeci
Uczestnicy procesu budowlanego
1. Wprowadzenie
2. Inwestor
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
4. Projektant (nadzór autorski)
5. Kierownik budowy lub kierownik robót
6. Deregulacja zadań administracji

Rozdział czwarty
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
1. Wprowadzenie
2. Pozwolenie na budowę
2.1. Zakres przedmiotowy
2.2. Cechy pozwolenia na budowę
2.3. Strona postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie
4. Rozbiórka obiektów budowlanych
5. Elementy wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę)
6. Zatwierdzenie projektu budowlanego

Rozdział piąty
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
1. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze
2. Wejście na cudzą nieruchomość
3. Samowola budowlana
4. Użytkowanie obiektu budowlanego

Rozdział szósty
Utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana
1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego
2. Kompetencje organów nadzoru budowlanego
3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
4. Katastrofa budowlana

Rozdział siódmy
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
1. Wprowadzenie
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
3. Pojęcie nadzoru i organy nadzoru budowlanego

Rozdział ósmy
Przepisy techniczno-budowlane
1. Pojęcie przepisów techniczno-budowlanych
2. Obowiązywanie przepisów techniczno-budowlanych
3. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Część piąta

Rozdział pierwszy
Podziały nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania przepisów o administracyjnym zatwierdzaniu geodezyjnych podziałów nieruchomości na działki
3. Materialnoprawne uwarunkowania zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
3.1. Materialnoprawne przesłanki administracyjnego zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości objętej planem miejscowym
3.1.1. Kwalifikowana zgodność z planem miejscowym
3.1.2. Dostęp do drogi publicznej
3.1.3. Ograniczenia dotyczące dzielenia nieruchomości gruntowych zabudowanych
3.2. Podział nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
3.2.1. Przesłanki pozytywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
3.2.2. Przesłanki negatywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
3.3. Podziały nieruchomości niezależne od planu miejscowego oraz od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
3.3.1. Charakterystyka podziałów niezależnych od planu miejscowego
3.3.2. Charakterystyka podziałów niezależnych od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
3.3.3. Katalog podziałów niezależnych od planu miejscowego
4. Problematyka proceduralna
4.1. Postępowanie podziałowe prowadzone na wniosek
4.1.1. Legitymacja czynna w postępowaniu o podział nieruchomości
4.1.2. Legitymacja bierna (roszczenie o udział w postępowaniu o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zainicjowanym przez inny podmiot)
4.2. Postępowanie podziałowe prowadzone z urzędu
4.3. Tryb zatwierdzania projektu podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
4.3.1. Etapy postępowania podziałowego
4.3.2. Dokumenty wymagane w postępowaniu podziałowym
4.3.3. Pozwolenie konserwatorskie
4.4. Tryb postępowania podziałowego nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
4.5. Tryb postępowania podziałowego niezależnego od planu miejscowego
4.6. Decyzja o zatwierdzeniu geodezyjnego podziału
4.6.1. Istota decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział
4.6.2. Charakter decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział
4.6.3. Skutki wywoływane decyzją zatwierdzającą podział geodezyjny
5. Wywłaszczenie podziałowe
5.1. Istota wywłaszczenia podziałowego
5.2. Przesłanki wywłaszczenia podziałowego
5.2.1. Przesłanka wydzielenia gruntu pod drogę publiczną
5.2.2. Przesłanka wszczęcia i prowadzenia postępowania podziałowego na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego
5.2.3. Zagadnienie innych przesłanek
6. Odszkodowanie
6.1. Istota odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe
6.2. Uzgadnianie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe
6.3. Zagadnienie możliwości uzgadniania innych warunków odszkodowania niż jego wysokość
6.4. Ustalanie odszkodowania według przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości
7. Opłaty adiacenckie
7.1. Istota opłat adiacenckich związanych z zatwierdzeniem podziału geodezyjnego
7.2. Geneza opłat adiacenckich związanych z administracyjnym zatwierdzaniem podziałów geodezyjnych
7.3. Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z administracyjnym zatwierdzeniem podziału geodezyjnego
7.4. Uchwała w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej
7.4.1. Charakter prawny uchwały w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej
7.4.2. Treść uchwały
7.4.3. Promulgacja
7.5. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej
7.5.1. Istota
7.5.2. Charakter decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
7.5.3. Dodatkowe rozstrzygnięcia zawarte w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
7.6. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej

Rozdział drugi
Postępowanie scaleniowo-podziałowe
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania
3. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości
3.1. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości z urzędu
3.1.1. Objęcie danego terenu planem miejscowym
3.1.2. Określenie w planie miejscowym szczegółowych warunków scalenia i ponownego podziału
3.1.3. Określenie w planie miejscowym granic obszarów przewidzianych do scalenia i ponownego podziału
3.2. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału na wniosek
3.3. Przesłanka negatywna
4. Tryb scalenia i ponownego podziału nieruchomości
4.1. Wszczęcie procedury scaleniowo-podziałowej
4.1.1. Wniosek o przystąpienie do scalenia i ponownego podziału
4.1.2. Uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału
4.2. Czynności wykonywane po podjęciu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału
4.2.1. Wniosek o ujawnienie scalenia i podziału w księdze wieczystej
4.2.2. Powiadomienie właścicieli i użytkowników wieczystych
4.2.3. Sporządzenie projektu uchwały o scaleniu i podziale
4.2.4. Zaopiniowanie projektu uchwały przez radę uczestników scalenia i podziału
4.2.5. Wyłożenie projektu uchwały do wglądu uczestnikom scalenia i podziału
4.2.6. Przyjmowanie wniosków, uwag i zastrzeżeń
4.2.7. Analiza wniosków, uwag i zastrzeżeń przez organ wykonawczy gminy
4.2.8. Ugoda w sprawie terminów i sposobów uiszczenia opłat adiacenckich
4.3. Uchwała o scaleniu i podziale
4.3.1. Charakter prawny uchwały o scaleniu i podziale
4.3.2. Podjęcie uchwały o scaleniu i podziale |
4.4. Skutki wywoływane uchwałą o scaleniu i podziale
4.4.1. Skutki w zakresie geodezyjnego podziału, ewidencji gruntów i budynków oraz numeracji porządkowej nieruchomośc
4.4.2. Skutki w sferze prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych
4.4.3. Skutki wywłaszczeniowe
4.4.4. Skutki finansowe dla gminy
4.4.5. Ewentualne skutki finansowe dla innych podmiotów publicznych
4.4.6. Skutki finansowe dla uczestników scalenia i podziału
5. Opłaty adiacenckie związane ze scaleniem i podziałem
5.1. Istota opłaty adiacenckiej
5.2. Obligatoryjny charakter
5.3. Stawka procentowa, terminy i sposoby uiszczenia
5.4. Ustalenie opłaty adiacenckiej
5.4.1. Forma ustalenia opłaty adiacenckiej
5.4.2. Czynniki kształtujące treść rozstrzygnięcia
5.5. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej

Rozdział trzeci
Ustawowe prawo pierwokupu
1. Wprowadzenie
2. Zakres stosowania prawa pierwokupu
3. Podmiot prawa pierwokupu
4. Materialnoprawne przesłanki ustawowego prawa pierwokupu
4.1. Przesłanki pozytywne
4.1.1. Przesłanka pozytywna a
4.1.2. Przesłanka pozytywna b
4.1.3. Przesłanka pozytywna c
4.1.4. Przesłanka pozytywna d
4.2. Przesłanki negatywne
4.2.1. Przesłanka negatywna a
4.2.2. Przesłanka negatywna b
4.2.3. Przesłanka negatywna c
4.2.4. Przesłanka negatywna d
4.2.5. Przesłanka negatywna e
4.2.6. Przesłanka negatywna f
4.2.7. Przesłanka negatywna g
4.2.8. Przesłanka negatywna h
4.2.9. Przesłanka negatywna i
5. Tryb i forma wykonywania prawa pierwokupu
5.1. Tryb wykonania prawa pierwokupu
5.1.1. Organ gminy uprawniony do wykonania prawa pierwokupu
5.1.2. Termin wykonania prawa pierwokupu
5.1.3. Miejsce wykonania prawa pierwokupu
5.1.4. Moment zawarcia umowy
5.2. Forma wykonania prawa pierwokupu
6. Warunki wykonania prawa pierwokupu

Rozdział czwarty
Wywłaszczenie nieruchomości
1. Wprowadzenie
1.1. Wywłaszczenie i instytucje zbliżone do wywłaszczenia
1.1.1. Nacjonalizacja
1.1.2. Ograniczenie prawa własności
1.1.3. Konfiskata
1.1.4. Przepadek (rzeczy)
1.2. Wywłaszczenie formalne i materialne (de facto)
2. Rys historyczny instytucji wywłaszczenia
2.1. Geneza instytucji wywłaszczenia
2.2. Ewolucja instytucji wywłaszczenia w czasach PRL
2.3. Powrót do klasycznego wzorca
3. Ogólna charakterystyka obecnych uregulowań prawnych
4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
4.1. Przesłanka przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym na cel publiczny
4.1.1. Cel publiczny
4.1.2. Cel publiczny a cel uzasadniający wywłaszczenie
4.2. Przesłanka ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
4.3. Pozostałe przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
4.4. Przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości w przypadkach określonych w specustawach
5. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
5.1. Krąg podmiotów, na rzecz których może nastąpić wywłaszczenie
5.2. Krąg podmiotów, których wywłaszczenie może dotknąć
6. Materialne przesłanki formalnego wywłaszczenia nieruchomości
6.1. Przesłanki pozytywne
6.1.1. Przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne
6.1.2. Brak możliwości zrealizowania inwestycji celu publicznego w inny sposób
6.1.3. Brak możliwości nabycia prawa niezbędnego do zrealizowania celu publicznego w inny sposób niż poprzez wywłaszczenie
6.2. Przesłanka negatywna
7. Wymogi formalne wywłaszczenia nieruchomości
7.1. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
7.1.1. Negocjacje
7.1.2. Wezwanie do zawarcia umowy
7.2. Umowa ekspropriacyjna
7.3. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
7.3.1. Treść wniosku o wywłaszczenie
7.3.2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego z urzędu
7.3.3. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek
7.3.4. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego z urzędu
7.3.5. Etapy postępowania wywłaszczeniowego
7.3.6. Następstwo prawne w postępowaniu wywłaszczeniowym
8. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
9. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości
9.1. Charakter decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
9.2. Elementy osnowy decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
9.3. Skutki wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
9.3.1. Skutki w sferze praw rzeczowych
9.3.2. Skutki w sferze regulacji wieczystoksięgowej
9.3.3. Skutki w sferze praw obligacyjnych
9.3.4. Powstanie obowiązku odszkodowania
9.4. Wykonalność decyzji wywłaszczeniowej
9.4.1. Wymóg prawomocności jako reguła
9.4.2. Natychmiastowa wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
9.4.3. „Odroczona” wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
10. Odszkodowanie
10.1. Charakter prawny instytucji odszkodowania z tytułu formalnego wywłaszczenia nieruchomości
10.1.1. Teza o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania z tytułu wywłaszczenia
10.1.2. Krytyka tezy o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania
10.2. Konsekwencje publicznoprawnego charakteru roszczenia o odszkodowanie z powodu formalnego wywłaszczenia
nieruchomości
10.2.1. Brak przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia
10.2.2. Brak możliwości zrzeczenia się roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia oraz rozporządzania nim
10.3. Konstytucyjna zasada słusznego odszkodowania
10.3.1. Realizacja konstytucyjnej zasady słusznego odszkodowania przez ustawodawcę zwykłego
10.3.2. Ewolucja stanowiska judykatury w kwestii słusznego odszkodowania
10.4. Formy odszkodowania za wywłaszczenie
10.4.1. Pieniężna forma odszkodowania
10.4.2. Rzeczowa forma odszkodowania
10.5. Zasady ustalania odszkodowania
10.6. Zasady wypłaty odszkodowania
10.6.1. Zasada jednorazowej wypłaty odszkodowania
10.6.2. Zasada wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
10.6.3. Wyjątki od zasady wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
10.6.4. Skutki zwłoki lub opóźnienia w wypłacie odszkodowania
10.6.5. Waloryzacja odszkodowania

Rozdział piąty
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
1. Wprowadzenie
2. Ewolucja stanowiska ustawodawcy w kwestii zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
3. Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
3.1. Pozytywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
3.1.1. Zbędność faktyczna (rzeczywista)
3.1.2. Zbędność domniemana (oparta na ustawowej fikcji zbędności)
3.2. Wygaśnięcie roszczenia zwrotowego
3.2.1. Zrealizowanie celu wywłaszczenia
3.2.2. Zagospodarowanie nieruchomości wywłaszczonej niezgodnie z celem wywłaszczenia
3.2.3. Upływ terminu złożenia wniosku o zwrot
3.3. Negatywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
3.3.1. Sprzedaż albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wywłaszczonej na rzecz osoby trzeciej
3.3.2. Sytuacja następców prawnych wywłaszczonych osób prawnych
3.3.3. „Podwójne” wywłaszczenie
3.3.4. Zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną
3.3.5. Zagadnienie wyzbycia się nieruchomości zamiennej
4. Krąg podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
5. Decyzja zwrotowa
5.1. Istota decyzji zwrotowej
5.2. Charakter decyzji zwrotowej
5.2.1. Konstytutywny charakter decyzji zwrotowe
5.2.2. Związany charakter decyzji zwrotowej
5.2.3. „Rzeczowy” charakter decyzji zwrotowej
5.3. Elementy osnowy (zwrot i rozłożenie na raty – art. 139 i 141 u.g.n.)
5.3.1. Orzeczenie o zwrocie wywłaszczonego prawa
5.3.2. Orzeczenie o zwrocie odszkodowania albo nieruchomości zamiennej
5.3.3. Rozstrzygnięcia akcesoryjne
5.4. Skutki wydania decyzji zwrotowej
5.4.1. Skutki występujące zawsze
5.4.2. Moment wystąpienia skutków głównych
5.4.3. Skutki występujące tylko niekiedy
6. Zasady rozliczeń w przypadku zwrotu
6.1. Zasada zwrotu nieruchomości w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dniu zwrotu
6.2. Zasada waloryzacji zwracanego odszkodowania
6.3. Zasada adekwatności zwracanego odszkodowania do zwrotu nieruchomośc
6.4. Zasada uwzględnienia zmian w wartości nieruchomości po wywłaszczeniu
6.5. Zasada nieuwzględniania zmian w wartości zwracanej nieruchomości wynikających ze zmiany jej przeznaczenia oraz ze zmian w jej otoczeniu
6.6. Zasada obciążenia kosztami postępowania podmiotu odzyskującego odszkodowanie
6.7. Zasada terminowego rozliczenia
6.8. Zasada rozliczenia nakładów poniesionych na zwracaną nieruchomość przez trwałego zarządcę lub użytkownika
7. Odpowiednie stosowanie przepisów zwrotowych do umów ekspropriacyjnych, do wywłaszczeń dokonanych pod rządami innych przepisów oraz do instytucji o charakterze zbliżonym do wywłaszczenia
7.1. Umowy ekspropriacyjne
7.1.1. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
7.1.2. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych
7.1.3. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
7.2. Pierwokupy
7.3. Przymusowe umowy niezagrożone wywłaszczeniem
7.4. Wywłaszczenia
7.5. Konfiskaty

Rozdział szósty
Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
1. Rys historyczny
1.1. Geneza instytucji
1.2. Rozwój regulacji prawnych
1.3. Rozwój regulacji prawnych w polskim systemie prawnym
2. Charakterystyka ogólna obecnego stanu prawnego
3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143–148b u.g.n
4. Podmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143–148b u.g.n
5. Przesłanki pozytywne materialne naliczenia opłaty adiacenckiej
5.1. Przesłanki pozytywne zaktualizowania się obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
5.1.1. Wybudowanie urządzenia albo stworzenie warunków podłączenia nieruchomości do urządzenia
5.1.2. Zaangażowanie do budowy środków publicznych, środków pochodzących z UE lub środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
5.1.3. Wzrost wartości nieruchomości w następstwie wybudowania urządzenia lub stworzenia warunków podłączenia jej do urządzenia
5.2. Przesłanka pozytywna formalna naliczenia opłaty adiacenckiej – uchwała rady gminy
5.3. Przesłanka negatywna naliczenia opłaty adiacenckiej
6. Wymogi formalne naliczenia opłaty adiacenckiej
6.1. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
6.2. Decyzja w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej
6.2.1. Podstawy prawne decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckie
6.2.2. Treść decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckie
6.3. Charakter rozstrzygnięć zawartych w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
7. Termin płatności opłaty adiacenckiej
7.1. Aktualizacja obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej
7.2. Wymagalność obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Mapa Miejsc Pamięci Narodowej
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS