wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


FUNDAMENTOWANIE DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WODNEGO (365)

cena: 49.00

KATEGORIE: |budownictwo|obliczenia geodezyjne


Autor: Stanisław Pisarczyk


Opis szczegółowy: Konieczność opracowania nowej książki z zakresu fundamentowania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich i na palach (Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne), jak również szeroko stosowanych nowych technologii wzmacniania gruntów i wykonywania nowych typów pali.
W publikacji omówiono nową klasyfikację gruntów według PN-EN ISO 14688:2006, badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i na palach, fundamenty na studniach i kesonach, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Wiele miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i budowli specjalnych. Opisano też wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów na lądzie i pod wodą. Szeroko omówiono metody wzmacniania gruntów i fundamentów.Spis treści:

Przedmowa

1.WSTĘP

2.PODŁOŻE BUDOWLANE
2.1.Definicje i rodzaje podłoża
2.2.Klasyfikacja gruntów
2.2.1.Wiadomości ogólne
2.2.2.Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO 14688-1:2006
2.2.3.Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO14688-2:2006
2.2.4.Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na plastyczność
2.2.5.Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na zawartość części organicznych
2.2.6.Klasyfikacja gruntów według zagęszczenia, konsystencji i wytrzymałości
2.2.7.Geneza gruntu
2.3.Parametry geotechniczne gruntów do celów projektowania fundamentów
2.3.1.Metody wyznaczania parametrów
2.3.2.Wyznaczanie gęstości objętościowej
2.3.3.Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności
2.3.4.Wyznaczanie modułów odkształcenia i ściśliwości edometrycznej
2.4.Badania podłoża gruntowego do celów fundamentowania
2.4.1.Wiadomości ogólne
2.4.2.Badania geotechniczne podłoża gruntowego
2.4.3.Dokumentacja badań podłoża gruntowego

3. OGÓLNE WIADOMOŚCI O FUNDAMENTACH
3.1.Wprowadzenie
3.2.Podział fundamentów
3.3.Dane niezbędne do projektowania fundamentów
3.4.Wymagania ogólne dotyczące projektowania fundamentów

4.FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE
4.1.Wprowadzenie
41 4.2.Podział fundamentów bezpośrednich
4.2.1.Podział fundamentów pod względem głębokości posadowienia
4.2.2.Podział fundamentów ze względu na kształt
4.2.3.Podział fundamentów pod względem sposobu wykonania
4.2.4.Podział ze względu na materiał
4.2.5.Podział fundamentów ze względu na sztywność
4.3.Obliczanie nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich
4.3.1.Wiadomości ogólne
4.3.2.Rozkład naprężeń pod fundamentami
4.3.3.Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7
4.3.4.Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności według Eurokodu 7 i metody obliczania osiadań fundamentów

5.FUNDAMENTY NA PALACH
5.1.Wprowadzenie
5.2.Zastosowanie pali i fundamentów na palach
5.3. Ogólny podział pali
5.4.Pale przemieszczeniowe (gotowe, wbijane)
5.4.1.Wiadomości ogólne
5.4.2.Pale drewniane
5.4.3.Pale stalowe
5.4.4.Prefabrykowane pale żelbetowe
5.5.Pale przemieszczeniowe gotowe wwiercane i wciskane
5.5.1.Pale wwiercane
5.5.2.Pale wciskane (odcinkowe)
5.6.Pale przemieszczeniowe wykonywane w gruncie
5.6.1.Wiadomości ogólne
5.6.2.Pale Simplex
5.6.3.Pale Vibro
5.6.4.Pale Franki
5.6.5.Pale systemu Fundex i Vibrex
5.6.6.Pale wkręcane Atlas
5.6.7.Pale wkręcane Omega
5.6.8.Pale wkręcane FDP
5.7.Pale wiercone (nieprzemieszczeniowe)
5.7.1.Wiadomości ogólne
5.7.2.Pale Straussa
5.7.3.Pale Wolfsholza
5.7.4.Pale Contractor
5.7.5.Pale CFA i Starsol
5.7.6.Pale wielkośrednicowe Benoto
5.7.7.Pale wielkośrednicowe betonowane w otworach wierconych za pomocą wiertnicy Salzgitter.
5.7.8.Pale H-W
5.7.9.Pale wielkośrednicowe wykonywane palownicą uniwersalną PPF Kujawy 5.7.10.Zwiększanie nośności wierconych pali wielkośrednicowych przez iniekcyjne naprężanie ich podstaw
5.8.Mikropale
5.8.1.Wiadomości ogólne
5.8.2.Mikropale wiercone
5.8.3.Mikropale przemieszczeniowe
5.8.4.Nośność mikropali
5.8.5.Zalety mikropali
5.9.Rozmieszczanie pali pod fundamentami i wyznaczanie sił działających na pale
5.10.Połączenie pali z fundamentem
5.11.Projektowanie nośności i obliczanie osiadań fundamentów na palach
5.11.1.Wiadomości ogólne
5.11.2.Metody projektowania nośności pali
5.11.3.Obliczanie osiadań pali i fundamentów palowych (stan graniczny użytkowalności)
5.11.4.Próbne obciążenia pali

6.FUNDAMENTY NA STUDNIACH OPUSZCZANYCH
6.1.Wprowadzenie
6.2.Konstrukcja studni opuszczanych
6.3.Opuszczanie studni
6.3.1.Opuszczanie studni na lądzie
6.3.2.Opuszczanie studni na wodzie
6.3.3.Wyprostowywanie studni w czasie opuszczania
6.3.4.Opuszczanie studni przy zastosowaniu zawiesin iłowych
6.4.Wypełnianie studni
6.5.Rozwiązania konstrukcyjne fundamentów na studniach opuszczanych
6.6.Przykłady fundamentów wykonanych na studniach opuszczanych
6.6.1.Przykład posadowienia fi larów mostowych
6.6.2.Przykłady posadowienia obiektów gospodarki wodno-ściekowej
6.6.3.Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie wodnym
6.6.4.Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie ogólnym
6.7.Projektowanie studni opuszczanej
6.7.1. Siły działające na studnię
6.7.2. Obliczenie grubości ścian studni
6.7.3. Nośność studni

7.FUNDAMENTY NA KESONACH
7.1.Wprowadzenie
7.2.Konstrukcja kesonów
7.3.Urządzenia do śluzowania
7.4.Zapuszczanie kesonów
7.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy
7.6.Zalety i wady kesonów
7.7.Zasady obliczania fundamentów na kesonach

8.ŚCIANKI SZCZELNE
8.1.Wprowadzenie
8.2.Podziałścianek szczelnych
8.3.Ścianki szczelne drewniane
8.4.Ścianki szczelne stalowe
8.5.Ścianki szczelne z tworzyw sztucznych
8.6.Ścianki szczelne żelbetowe
8.7.Ścianki szczelne z pali betonowych wykonywanych w gruncie
8.8.Zasady projektowania ścianek szczelnych
8.8.1.Zagłębienie ścianki szczelnej ze względu na działanie ciśnienia spływowego
8.8.2.Obliczanie statyczne ścianek szczelnych
8.8.3.Obliczanie ścianek szczelnych metodą Königa
8.8.4.Obliczanie zakotwienia ścianek szczelnych

9.ŚCIANY SZCZELINOWE I MURY OPOROWE
9.1.Ściany szczelinowe
9.1.1.Wiadomości ogólne
9.1.2.Wykonawstwo ścian szczelinowych monolitycznych
9.1.3.Ściany szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego
9.1.4.Fundamenty ze ścian szczelinowych
9.2.Mury oporowe
9.2.1.Wiadomości ogólne
9.2.2.Mury masywne
9.2.3.Mury płytowo-kątowe
9.2.4.Mury płytowo-żebrowe
9.2.5.Mury oporowe z gruntu zbrojonego
9.2.6.Mury oporowe z gabionów
9.2.7.Odwodnienie murów oporowych
9.2.8.Ogólne warunki stateczności murów oporowych

10.KOTWY GRUNTOWE
10.1.Wprowadzenie
10.2.Kotwy gruntowe iniekcyjne wstępnie naprężone
10.3.Kotwy gruntowe bierne
10.3.1.Kotwy gwoździe
10.3.2.Kotwy linowe
10.4.Projektowanie kotew
10.4.1.Wiadomości ogólne
10.4.2.Sprawdzenie stanów granicznych nośności
10.4.3.Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności
10.4.4.Badania przydatności
10.4.5.Badania odbiorcze

11.FUNDAMENTY BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
11.1.Wprowadzenie
11.2.Fundamentowanie budowli piętrzących
11.2.1.Fundamentowanie zapór
11.2.2.Fundamentowanie jazów i przyczółków jazów
11.2.3.Fundamentowanie bloków siłowni wodnych
11.2.4.Fundamentowanie śluz

12.FUNDAMENTY WYBRANYCH BUDOWLI SPECJALNYCH
12.1.Wprowadzenie
12.2.Fundamentowanie elektrowni wiatrowych
12.2.1.Ogólne wiadomości o elektrowniach wiatrowych
12.2.2.Fundamenty pod elektrownie wiatrowe
12.3.Fundamentowanie platform wiertniczych
12.3.1.Ogólne wiadomości o platformach wiertniczych
12.3.2.Posadawianie stałych platform na dnie morza
12.3.3.Kotwiczenie platform pływających
12.4.Fundamentowanie rurociągów podmorskich
12.4.1.Ogólne wiadomości o rurociągach podmorskich
12.4.2.Sposób posadawiania rurociągów podmorskich

13.WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA LĄDZIE . 13.1.Wprowadzenie

13.2.Wykonywanie robót fundamentowych
13.2.1.Wytyczanie fundamentów i granic wykopu
13.2.2.Rodzaj wykopów i metody umacniania ścian wykopów
13.2.3.Odwodnienie wykopów fundamentowych
13.2.4.Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów
13.3.Wykonawstwo i zasypywanie fundamentów
13.3.1.Wykonywanie fundamentów
13.3.2.Wykonywanie zasypki fundamentów
13.4.Obserwacje geodezyjne podczas robót fundamentowych
13.4.1.Urządzenia do kontroli osiadania fundamentów i pionowości ścian
13.4.2.Prowadzenie pomiarów geodezyjnych

14.WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA TERENACH POKRYTYCH WODĄ
14.1.Wprowadzenie
14.2.Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów w grodzach
14.2.1.Wiadomości ogólne
14.2.2.Rodzaje gródz
14.3.Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów z wysp sztucznie uformowanych 14.4.Wykonawstwo fundamentów z rusztowań i pomostów stałych
14.5.Wykonawstwo fundamentów ze środków pływających
14.6.Wykonawstwo fundamentów z gotowych skrzyń pływających
14.7.Wykonawstwo fundamentów metodą betonowania podwodnego
14.7.1.Wiadomości ogólne
14.7.2.Betonowanie bezpośrednie
14.7.3.Betonowanie w workach i za pomocą kubłów lub skrzyń z otwieranym dnem
14.7.4.Betonowanie z zastosowaniem rury przesuwnej
14.7.5.Betonowanie za pomocą podnoszonej rury nieruchomej
14.7.6.Betonowanie za pomocą betonu pompowanego
14.7.7.Wykonywanie robót fundamentowych z zastosowaniem kesonów-dzwonów powietrznych

15.PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O METODACH WZMACNIANIA I USZCZELNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

15.1.Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego
15.2.Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów
15.2.1.Zagęszczanie gruntów
15.2.2.Wymiana gruntu
15.2.3.Stabilizacja gruntów
15.2.4.Zastrzyki
15.2.5.Prekonsolidacja gruntów
15.2.6.Zbrojenie gruntów dla celów fundamentowania

16.WZMACNIANIE I WYMIANA USZKODZONYCH FUNDAMENTÓW

16.1.Wprowadzenie
16.2.Ocena stanu fundamentów i projektowanie wzmocnienia
16.3.Metody wzmacniania fundamentów
16.4.Omówienie wybranych metod wzmocnienia i wymiany uszkodzonych fundamentów
16.4.1.Pogłębianie fundamentów i poszerzanie fundamentów
16.4.2.Wzmocnienie fundamentów przez połączenie
16.4.3.Oparcie fundamentów na palach i kolumnach
16.4.4.Obudowa fundamentów ścianką szczelną
16.4.5.Wzmocnienie obiektów budowlanych ze względu na zapewnienie stateczności
16.4.6.Prostowanie budynków
Bibliografia


Wydanie II
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019
Liczba stron: 448
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-877-7


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
KNG Dahlta w Tatrach
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl
facebook twitter Instagram RSS