wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


CHARAKTER PRAWNY MAPY CYFROWEJ (304)

cena: 149.00

KATEGORIE: |kartografia |prawo

Autor:
Jankowska Marlena

Opis szczegółowy: Monografia stanowi pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna analiza istniejącej regulacji prawa autorskiego oraz ukazanie wad ram konstrukcyjnych wybranych instytucji, których usunięcie mogłoby się przyczynić do szerszej, pewniejszej ochrony tych dóbr.

W publikacji autorka wyjaśnia:
- czy elementy składowe mapy, takie jak: dane rastrowe, dane wektorowe, nazwy geograficzne, czcionka, są objęte ochroną prawa autorskiego,
- jaki jest status mapy jako materiału urzędowego,
- czy mapa cyfrowa to nowa kategoria autorskoprawna.

Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa oraz pracowników: administracji rządowej oraz samorządowej odpowiedzialnych za prowadzenie i udostępnianie map, przedsiębiorstw produkujących mapy, produkty mapowe, nawigacje i geodane, a także branży geodezyjnej i szeroko pojętego przemysłu kosmicznego.
Stan prawny: 30 maja 2017 r.Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp – przedmiot opracowania i przyjęta metodologia

Rozdział I Geneza i istota kartografii – rozwój form informacji przestrzennej w aspekcie prawnym

1. Rys historyczny rozwoju informacji przestrzennej

2. Uwarunkowania technologiczne – kartografia i prawo

3. Podstawowe pojęcia – wyjaśnienie pojęć relewantnych dla rozważań prawnych

3.1. Geoinformacja i systemy GI

3.2. Od społeczeństwa geoinformacyjnego do geospołeczeństwa

3.3. Pojęcie mapy i jej rodzaje. Od mapy analogowej do mapy cyfrowej

3.4. Cyberkartografia

3.5. Infrastruktura informacyjna państwa – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

3.6. Dane przestrzenne, informacja przestrzenna i systemy informacji przestrzennej

3.6.1. Dane – informacja – interpretacja w świetle teorii holonów

3.6.1.1. Wprowadzenie

3.6.1.2. Dane, informacja, wiedza, mądrość – wyjaśnienie pojęć

3.6.1.3. Teoria holonów w cyberkartografi i i naukach prawnych

4. Ramy prawne: europejskie i międzynarodowe podstawy prawne funkcjonowania systemów informacji przestrzennych

4.1. Od pierwszych standardów do „wbudowanej wiedzy prawniczej”

4.1.1. Interoperacyjność jako nowe pojęcie prawne

4.2. Od projektu GIPSIE do projektu INSPIRE

4.2.1. INSPIRE a sektor informacji przestrzennej w Polsce

4.3. Polityka kosmiczna a prawo własności intelektualnej

4.4. Ramy prawne projektu Galileo

4.5. Umowy międzynarodowe dotyczące Galileo i GPS

4.6. Projekt konwencji międzynarodowej dotyczącej geoinformacji

5. Podsumowanie

Rozdział II Rozwój myśli prawnoautorskiej względem mapy geograficznej

1. Wprowadzenie w tematykę przejścia od mapy analogowej do mapy cyfrowej

2. Mapa analogowa jako osobna kategoria dzieła w regulacjach prawa autorskiego

2.1. Mapa w konwencji berneńskiej

2.2. Mapa jako utwór w systematyce systemów common law – utwór literacki czy artystyczny?

2.3. Mapa jako utwór piśmienniczy w systematyce polskich ustaw

2.4. Podsumowanie 186

3. Indywidualna i twórcza forma wyrażenia w przypadku mapy analogowej – orzecznictwo systemów prawa anglosaskiego oraz kontynentalnego, w tym polskiego

3.1. Od przesłanki sweat of the brow do przesłanki piętna osobistego twórcy w orzecznictwie anglosaskim – rys historyczny

3.2. Przesłanka oryginalności w orzecznictwie krajów systemu kontynentalnego dotyczącym map

3.3. Przesłanki twórczości i indywidualności w polskim orzecznictwie dotyczącym map

3.4. Podsumowanie

4. Kartograficzna forma wyrażenia

4.1. Tak zwana gramatyka kartograficzna a zakres swobody twórczej w procesie tworzenia mapy analogowej

4.2. Redakcja mapy i generalizacja a piętno osobiste twórcy

4.3. Podsumowanie

5. Mapa jako dokument lub materiał urzędowy

5.1. System prawa amerykańskiego

5.2. Wybrane systemy kontynentalnego prawa europejskiego

5.3. Mapa w świetle art. 4 u.p.a.p.p. i art. 2 u.d.i.p.

5.4. Przekazywanie materiałów i opracowań geodezyjno-kartografiznych do PZGiK a prawa autorskie

5.4.1. Wprowadzenie do rozważań

5.4.2. Zasób jako przedmiot ochrony prawa autorskiego

5.4.3. Instytucja prawna przekazania materiałów do zasobu

5.4.4. Konstrukcje prawne instytucji przekazania materiałów

5.5. Podsumowanie

6. Podsumowanie5

Rozdział III Proces tworzenia mapy cyfrowej i ochrona autorskoprawna jej wybranych elementów

1. Wprowadzenie w tematykę tworzenia map cyfrowych

2. Konstrukcja mapy cyfrowej

2.1. Gramatyka kartografi i cyfrowej

2.2. Elementy składowe mapy cyfrowej

2.2.1. Dane obserwacyjne pozyskane z ręcznych pomiarów i obserwacji – dane wektorowe, dane rastrowe, dane dodatkowe 275

2.2.2. Zdjęcia lotnicze i satelitarne jako elementy warstwy rastrowej

2.2.3. Obiekty przedstawione na mapie jako elementy warstwy wektorowej

2.2.4. Warstwa elementów dodatkowych (fotografie, pliki muzyczne itp.)

2.2.5. Oprogramowanie

2.2.6. Legenda

3. Ograniczenia procesu tworzenia mapy cyfrowej

3.1. Ograniczenia wynikające z próby dokładnego odwzorowania rzeczywistości

3.2. Ograniczenia wynikające ze standaryzacji kolorystyki i legendy mapy

3.3. Ograniczenia wynikające z posługiwania się normami ISO

3.4. Ograniczenia wynikające z ustaw, rozporządzeń i instrukcji

3.5. Ograniczenia wynikające z procesu automatyzacji tworzenia map

4. Tworzenie map cyfrowych na przykładach Geoportal.gov.pl, OpenStreetMap i Mapa ExpertGIS oraz warstwy wektorowej w QGIS

4.1. Geoportal.gov.pl

4.2. OpenStreetMap4

4.3. Interaktywna Mapa Rozwoju Zabudowy Miasta Lublin ExpertGis i Mapa Inwestycji Miasta Lublin ExpertGis

4.4. Tworzenie warstwy wektorowej

4.5. Próba klasyfi kacji autorskoprawnej map cyfrowych

4.6. Podsumowanie

5. Zdolność ochronna wybranych elementów mapy cyfrowej

5.1. Wprowadzenie w tematykę potrzeby ochrony utworów wkładowych i danych

5.2. Zdolność ochronna prostych danych i faktów

5.3. Zdolność ochronna danych wektorowych

5.4. Zdolność ochronna danych teledetekcyjnych (rastrowych) pochodzących z przestrzeni kosmicznej i powietrza

5.4.1. Pojęcie danych w rozumieniu prawa kosmicznego a prawo autorskie

5.4.2. Zdjęcie satelitarne jako utwór fotograficzny

5.4.3. Zdolność ochronna zdjęć lotniczych

5.4.4. Inne poza autorskoprawnym reżimy prawne ochrony danych

5.5. Zdolność ochronna nazwy geograficznej i czcionki

5.6. Zdolność ochronna legendy

5.7. Zdolność ochronna tzw. mapowych pułapek i elementów steganograficznych

5.8. Zdolność ochronna sygnału

5.9. Podsumowanie i propozycje zmiany paradygmatów prawa autorskiego

5.9.1. Proponowane zmiany paradygmatów w odniesieniu do dzieła generowanego komputerowo

5.9.2. Prawo pokrewne do nadań sygnałów – propozycja de lege ferenda

6. Podsumowanie

Rozdział IV Mapa cyfrowa jako nowa kategoria autorskoprawna?

1. Wprowadzenie do tematu

2. Mapa cyfrowa jako utwór samoistny lub zależny

3. Mapa cyfrowa jako program komputerowy

4. Mapa cyfrowa jako utwór audiowizualny

5. Mapa cyfrowa jako elektroniczna baza danych

5.1. Kryterium zgromadzenia materiałów według określonej systematyki lub metody

5.2. Kryterium indywidualnej dostępności niezależnych elementów

5.2.1. Pojęcie niezależności – próby definicyjne

5.2.2. Próba rozwiązania problemu

5.2.3. Freistaat Bayern v. Verlag Esterbauer GmbH – krytyka stanowiska Trybunału Sprawiedliwości

5.3. Kryterium istotnych nakładów

5.4. Możliwość subsumpcji

6. Mapa cyfrowa jako utwór współautorski

7. Mapa cyfrowa jako dzieło połączone

8. Mapa cyfrowa jako rzecz zbiorowa lub zbiór rzeczy – rozważania na przykładzie Geoportal.gov.pl

9. Mapa cyfrowa jako zbiór

10. Mapa cyfrowa jako utwór zbiorowy

11. Jak istnienie kategorii dzieła otwartego wpływa na kwalifikacje autorskoprawne

12. Czy kategoria utworu multimedialnego stanowi alternatywę dla kwalifikacji prawnej mapy cyfrowej?

13. Podsumowanie

Rozdział V „Money, money, money”, czyli udostępnianie i korzystanie z map cyfrowych

1. Wprowadzenie w tematykę tzw. polityki danych

2. Modele udostępniania danych przestrzennych i danych kosmicznych

2.1. Model udostępniania danych przestrzennych: model otwarty (open access), cost recovery model, model biznesowy „Hollywood”

2.2. Klasyfikacja wybranych krajowych modeli udostępniania danych

2.3. Standaryzacja geolicencji

2.4. Modele udostępniania danych kosmicznych

3. Otwarte zbiory informacji przestrzennych i licencje otwarte – przykłady zastosowań wraz z omówieniem

3.1. Koncepcja danych otwartych

3.2. Model licencji Creative Commons jako prototyp Geolicencji

3.3. Przykłady zmodyfi kowanych modeli licencyjnych opartych na modelu Creative Commons – Australia, Holandia, Niemcy

3.4. GEOSS – model otwartej wymiany danych

3.5. Model licencyjny ODbL na przykładzie OSM

3.5.1. Ogólny opis modelu licencji ODbL

3.5.2. Warunki uczestnictwa OSM 1.2.4

3.5.3. Autorstwo i prawo do autorstwa OSM w świetle licencji ODbL

3.5.4. Bazy danych tworzone na podstawie OSM a warunki licencjonowania

3.5.5. Geokodowanie, odwrócone geokodowanie i doktryna Fairhursta w OSM

3.5.6. Kompatybilność licencji

3.5.7. Interpretacja OSM dotycząca metadanych

4. Model licencyjny INSPIRE

4.1. Charakter prawny dokumentów UE dotyczących praw własności intelektualnej danych udostępnianych na szczeblu rządowym

4.2. Zasady udostępniania danych i ograniczenia

4.3. Licencja podstawowa i licencja szczególna

4.4. Wytyczne w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów

4.5. Dozwolony użytek i inne prawne podstawy korzystania z map – implementacja dyrektyw INSPIRE i re-use w Polsce 5

5. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozpowszechniania w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi

6. Zasady udostępniania danych pochodzących z systemu Galileo

7. Dostęp do danych satelitarnych

8. Dostęp do danych geolokalizacyjnych wchodzących w skład big data a ograniczenia wynikające z prawa do prywatności

8.1. Big data, data mining i privacy preserving data mining

8.2. Przegląd nowych technologii umożliwiających lokalizację użytkownika

8.3. Środki ochrony prywatności przedsięwzięte na poziomie europejskim

8.4. Zgoda użytkownika

9. Podsumowanie

Podsumowanie

1. Interoperacyjność i pojęcie mapy cyfrowej

2. Geospołeczeństwo, cyberkartografia, neogeografia

3. Pojęcie utworu kartograficznego a mapa cyfrowa

4. Mapa jako dzieło niefikcyjne i dzieło informacyjne

5. Od mapy analogowej do mapy cyfrowej – przesłanki ochrony autorskoprawnej

6. Pojęcie danych na gruncie prawa kosmicznego a prawo autorskie

7. Mapa jako materiał urzędowy

8. Mapa cyfrowa jako nowa kategoria dzieła?

9. Prawo pokrewne do nadań sygnałów – propozycja de lege ferenda

10. Ujednolicanie polityk danych

Bibliografia

Wykaz tabel i rysunkówWydanie: I
Wydawca:
Wolters Kluwer SA
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2017
Liczba stron:
736
Oprawa:
Twarda
ISBN:
978-83-8107-546-6
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt