wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


TEORIA I PRAKTYKA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. URBANISTYKA EUROPY (271)

cena: 89.00

KATEGORIE: |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Autor:
Jan Maciej Chmielewski

Opis szczegółowy: Podręcznik akademicki zawiera kompendium wiedzy z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Przedstawiono w nim teoretyczne podstawy planowania przestrzennego wsparte licznymi przykładami z praktyki planistycznej, pochodzącymi z krajów Europy Zachodniej i Północnej oraz Polski, a także realizacjami urbanistycznymi. Prezentowane przykłady omawiane są na tle procesów typowych dla kształtowania się systemów osadniczych w Europie oraz struktur przestrzennych miast. Podręcznik jest bogato ilustrowany. Zamieszczone fotografie ukazują formy zabudowy oraz charakterystyczne zachowania w środowisku zurbanizowanym.

Spis treści:

WSTĘP
Gospodarowanie przestrzenią
Urbanistyka
Zakres pojęcia gospodarka przestrzenna
Urbanista
Charakter podręcznika

Rozdział I ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA
1. Środowisko
Środowisko ?ujęcie systemowe
Środowisko człowieka
Środowisko zbudowane – środowisko zamieszkania
Świadomość egzystencjalna człowieka
Ochrona środowiska
Środowisko dobrem publicznym
2. Miejsca w środowisku zamieszkania
Istota miejsca
Organizacja miejsc w przestrzeni
Tożsamość miejsc
Dom
Miejsce pracy
Świątynia
Cmentarz
3. Kształtowanie i wykorzystywanie przestrzeni
Wymiar przestrzeni
Znaczenie słowa przestrzeń
Doświadczanie przestrzeni
Odwzorowanie planimetryczne przestrzeni
Odwzorowanie perspektywiczne przestrzeni
Odwzorowanie czasoprzestrzenne
Odwzorowanie intencjonalne przestrzeni

Rozdział II MIASTO I JEGO STRUKTURA PRZESTRZENNA
1. Miasta europejskie
Specyfika miasta europejskiego
Geneza europejskiego miasta ery przedindustrialnej
Industrializacja w rozwoju miast
Tożsamość miast europejskich 51
Komunikacja w miastach
Osiedla mieszkaniowe
Miasta małe i średniej wielkości
Metropolie europejskie
2. Definicja miasta i jego struktury przestrzennej
Miasto jako organizm żywy
Miasto jako jednostka osadnicza
Prawna struktura miasta
Funkcjonalna struktura miasta
Odczytywanie w przestrzeni miasta struktur społecznych
Fizjonomia miasta
3. Struktura przestrzenna Helsinek
Historia miasta
Administracyjne znaczenie Helsinek
Centrum i śródmieście Helsinek
Strefa poza śródmiejska
Struktura społeczna w przestrzennym zago spodarowaniu Helsinek
Struktura fizjonomiczna Helsinek

Rozdział III ROZWÓJ STRUKTUR OSADNICZYCH
1. Urbanizacja
Proces urbanizacji
Cechy i różnorodność urbanizacji
2. Suburbanizacja
Cechy procesu suburbanizacji
Przyczyny suburbanizacji
Suburbanizacja w Stanach Zjednoczonych
Suburbanizacja w Europie
Suburbanizacja w Polsce
3. Dezurbanizacja
Różne ujęcie procesu dezurbanizacji
Dezurbanizacja form zagospodarowania i kierunki jej rozwoju
Negatywne skutki dezurbanizacji zagospodarowania

Rozdział IV ROZWÓJ W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA I PRAWA ROZWOJU
1. Właściwości rozwoju struktur przestrzennych
Rozwój
Rozwój struktur wielokrotnie złożonych
Cechy i organizacja struktur przestrzennych
Ład w przestrzeni
Rozwój struktur przestrzennych
2. Rozwój ilościowy i jakościowy
Rozwój ilościowy
Rozwój jakościowy
3. Rozwój spontaniczny i kreowany
Współzależność rozwoju spontanicznego i kreowanego
Pytania i kryteria istotne w rozwoju struktur budowlanych
4. Rozwój zrównoważony
Motywy i kierunki rozwoju zrównoważonego
Kierunek zrównoważonego rozwoju w Polsce
Program trwałego i harmonijnego rozwoju – przykład miasta Malmö
5. Naturalne prawa rządzące rozwojem
Prawo otwartości systemu
Prawo koncentracji
Prawo nierównomierności rozwoju podsystemów
Prawo minimalizacji wysiłku
Prawo sukcesji
Prawo dyfuzji zagospodarowania
Inne prawa rozwoju

Rozdział V POLITYKA PRZESTRZENNA W ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA
1. Zakres i instrumenty polityki przestrzennej
Istotne cechy polityki
Tworzenie prawa miejscowego
Inwestycje komunalne
Gospodarka nieruchomościami
Lokalne podatki i opłaty
Marketing urbanistyczny
Okresowe oceny stanu zagospodarowania
2. Definicja polityki przestrzennej
3. Cechy polityki przestrzennej realizowanej w Polsce
Założenia systemowe polityki przestrzennej
Dalekowzroczność polityki przestrzennej
4. Strategia rozwoju gminy
Pytania stawiane w strategii rozwoju
Zakres celów w strategii rozwoju
Wyzwania strategiczne
5. Berlin ? przykład polityki przestrzennej w dziejach miasta
Polityka przestrzenna nazistowskich Niemiec w Berlinie
Polityka przestrzenna Berlina po zakończeniu wojny
Polityka przestrzenna w podzielonym Berlinie
Polityka przestrzenna w połączonym Berlinie

Rozdział VI PLANOWANIE PRZESTRZENNE
1. Planowanie jako działanie kreowane
Cechy i zakres planowania
Planowanie instytucjonalne
Wizja i cele w planowaniu
2. Planowanie struktur fizycznych
Zakres planowania przestrzennego
Planowanie antycypacyjne ? wizjonerskie
Planowanie śledzące regulująco-konserwujące
Planowanie śledząco-operacyjne
Planowanie jako proces ciągły
Planowanie antycypacyjne wskazujące kierunki rozwoju przestrzennego regionu metropolitalnego Helsinek
Powiązania transgraniczne w rozwoju miast w Regionie Øresund
3. Przesłanki teoretyczne kształtowania skutecznych systemów planowania
Teoretyczne zasady skutecznego planowania
Sterowanie rozwojem przestrzennym
4. Typy aktów planowania
Akty planowania przestrzennego
Rodzaje aktów planowania przestrzennego
5. Planowanie przestrzenne w krajach Europy Zachodniej
Podstawy zachodnioeuropejskiego planowania przestrzennego
Zakres ustaleń wiążących w planach zagospodarowania przestrzennego
Prawodawstwo planistyczne
Planowanie wspomagające
6. System planowania przestrzennego w Polsce
Ustawowe podstawy planowania przestrzennego w Polsce
Poziomy planowania przestrzennego i związane z nimi akty planistyczne
Fazy przygotowania projektu planu miejscowego
Zawartość dokumentu planu i procedura sporządzania planu miejscowego
7. Planistyczny proces w powstawaniu miasta Espoo
Historia kształtowania się miasta Espoo
Planowanie przestrzenne na terytorium Espoo

Rozdział VII PRACA W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA
1. Kierunki zmian w strukturze pracy
Antropocentryczne i ekologiczne postrzeganie pracy
Sektory gospodarcze
Działy gospodarcze
Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD)
2. Rynek pracy
Przestrzenne konsekwencje zmian w strukturze wykonywanej pracy
Koncepcje przyszłościowe wykonywanej pracy
3. Produkcja i jej przestrzenne uwarunkowania
Przestrzenna organizacja produkcji
Teoria Christallera
Pasmowo-węzłowy region ekonomiczny Löscha
Użyteczność teorii ekonomicznych w planowaniu przestrzennym
Znaczenie transportu w przestrzeni pracy
Przemysł w mieście
Tereny poprzemysłowe
4. Przekształcenie gospodarczego profilu miasta oraz aglomeracji Manchesteru i Bilbao
Kierunkowy program przekształceń
miasta oraz aglomeracji Manchesteru
Efekty realizacyjne w mieście oraz aglomeracji Manchesteru
Przekształcenie gospodarczego profilu miasta oraz aglomeracji Bilbao
5. Usługi i ich przestrzenne uwarunkowania
Definicja usług
Usługi dla ludności
Usługi socjalne i komercyjne
Usługi w miejscu zamieszkania
Usługi handlu, gastronomii i rzemiosła
Centrum Tapioli w mieście Espoo
Usługi turystyki

Rozdział VIII ODNOWA MIAST
1. Odnowa miast w świetle zrównoważonego rozwoju
Nowe wyzwania i problemy rozwojowe
Wyjaśnienie pojęcia „odnowa miasta”
Nowe wyzwania rozwojowe
Odnowa miast jako czynnik reurbanizacji
Innowacyjny program odnowy Barcelony
2. Przestrzeń dobrem ograniczonym
Wymóg oszczędnego gospodarowania przestrzenią
Idea miasta spójnego Lizbona ? działania na rzecz budowy miasta spójnego
Przekształcanie zagospodarowania Monachium w budowie miasta zwartego
Założenia i korzyści wynikające z kreacji miasta zwartego
3. Zasoby budowlane w procesie odnowy
4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Cechy rewitalizacji
Warunki do finansowania programu rewitalizacji
Ocena działań rewitalizacyjnych
5. Modernizacja osiedli mieszkaniowych
Problemy modernizacji osiedli mieszkaniowych
Przykładowe realizacje modernizacji osiedli mieszkaniowych
Modernizacja osiedli mieszkaniowych w Polsce

Rozdział IX PROBLEMY PLANISTYCZNE PRZEBUDOWY ŚRÓDMIEŚĆ
1. Śródmieście jako forma urbanistyczna
Geneza powstawania śródmieść
Geneza śródmiejskiej formy urbanistycznej
Centrum miasta a jego śródmieście
Przekształcenia śródmieść w mieście podzielonym na strefy funkcjonalne
Konflikty występujące na obszarze śródmieścia
Delimitacja obszaru śródmieścia
Delimitacja śródmieścia Brukseli
2. Planistyczne możliwości przebudowy śródmieść
Teoretyczne podstawy i zasady przekształcania śródmieść
Etapowanie procesu przebudowy śródmieścia
Przebudowa układu transportowego w śródmieściu
Przywrócenie walorów śródmiejskich Drezna
Hamburg – Hafen City – plan poszerzenia obszaru śródmiejskiego
Stuttgart – program transportowy w rozwoju miasta i śródmieścia
3. Zabytki urbanistyki
Pojęcie zabytku urbanistyki
Ochrona dziedzictwa kulturowego
4. Sanacja i modernizacja małych i średniej wielkości miast w Niemczech
Małe i średnie miasta jako problem urbanistyczny
Zabytek urbanistyki w programach modernizacji małych i średnich miast
Rewitalizacja zachowawcza
Rewitalizacja miast małych i średnich w nowych landach

Rozdział X PRZESTRZENIE PUBLICZNE W MIEŚCIE
1. Przestrzenie publiczne w systemie infrastruktury miejskiej
Przestrzenie wspólnie użytkowane
Przestrzeń społeczna i publiczna Strefa publiczna w mieście
2. Przestrzenie publiczne o walorach kulturowych
Kulturowe interakcje użytkowników w przestrzeniach publicznych
Warunki powstawania przestrzeni kulturowych
Ciągłość kulturowych przestrzeni publicznych
Zachowania społeczne i estetyka przestrzeni kulturowych
3. Przestrzenie publiczne w Paryżu i w nowych miastach pod Paryżem
Geneza paryskich przestrzeni publicznych
Przestrzenie publiczne w nowych miastach pod Paryżem
Przekształcenia w przestrzeniach publicznych historycznego Paryża
4. Zieleń w systemie przestrzeni publicznych i jako tworzywo w procesie odnowy
środowiska zurbanizowanego
Ogród jako przestrzeń publiczna
Tereny aktywne biologicznie
Rola użytkowa zieleni miejskiej
Walencja ? Ogrody Turii
Międzynarodowa Wystawa Budownictwa IBA ? Emscher Park w Zagłębiu Ruhry
5. Detal urbanistyczny w planowaniu przestrzennym
Wyjaśnienie pojęcia
Formy detalu urbanistycznego
Oslo ? detal urbanistyczny w przestrzeniach publicznych otwartych ku wodzie
6. Infrastruktura techniczna w przestrzeniach publicznych
Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej
Organizacja przestrzenna infrastruktury technicznej
System infrastruktury komunikacyjnej
System infrastruktury sanitarnej
System infrastruktury energetycznej

Rozdział XI ZAGADNIENIE MIESZKALNICTWA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
1. Wybrane problemy polityki mieszkaniowej
Wyzwania i tezy dla polityki mieszkaniowej
Cele polityki mieszkaniowej
Polityka mieszkaniowa Wiednia
Polityka mieszkaniowa w Szwecji
Ekonomiczne przesłanki polityki mieszkaniowej
Kalkulacja koszu usługi mieszkaniowej Sytuacja mieszkaniowa w Polsce
Standaryzacja i normalizacja
2. Współczesne wyzwania projektowania zespołów mieszkaniowych
Preferencje mieszkaniowe ludności w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej
Możliwości planistycznego wpływania na układy zabudowy mieszkaniowej
Kierunki kształtowania form zabudowy mieszkaniowej w rozwiniętych krajach Europy
Trendy i kierunki rozwiązywania problemu mieszkaniowego

PRAKTYKA I TEORIA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WAŻNIEJSZE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE W JĘZYKU POLSKIM DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI

Wydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016
Liczba stron: 568
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-527-1
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Kolorowe wideo z orbity
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS