wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


EKONOMICZNY WYMIAR NIERUCHOMOŚCI (249)

cena: 69.00

KATEGORIE: |nieruchomości

Autorka: Ewa Kucharska-Stasiak

Opis szczegółowy: Niniejsza publikacja to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Podejmowana w pracy problematyka została istotnie poszerzona o nowe obszary rozważań. Książka stanowi próbę wieloaspektowego spojrzenia na nieruchomości. Całość ujęta jest w piętnastu rozdziałach.
Autorka:
- wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego i jako towaru,
- przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego i migrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku,
- omawia sposoby określania wartości nieruchomości w warunkach rynkowych,
- analizuje trendy, którym podlegają rozwinięte rynki nieruchomości,
- przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości z uwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego,
- prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami,
- porusza wątki z ekonomii i finansów behawioralnych,
- opisuje społeczną odpowiedzialność uczestników rynku nieruchomości jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju,
- omawia mechanizm powstawania bąbli cenowych na rynkach nieruchomości,
- ukazuje synchronizację cykli rynków nieruchomości w skali międzynarodowej.
Nowym wymiarem tej pracy, wydaje się, że również nowym na rynku wydawniczym, jest problemowe podejście do podejmowanej tematyki, ujawnienie obszarów, które wymagają dalszych dociekań w warstwie teoretycznej i badawczej. Takie podejście wytycza dalsze kierunki badań.
Praca ma charakter interdyscyplinarny. Postawione przez Autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. W celu ułatwienia przyswajania treści każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem
Książka została napisana z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, jako podręcznik do przedmiotów: ekonomika rynku nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, wycena nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy
1.1. Definicje nieruchomości - ujęcie ekonomiczne i prawne
1.2. Cechy nieruchomości
1.3. Nieruchomość jako obiekt prawny
1.4. Nieruchomość jako obiekt techniczny
1.5. Nieruchomość jako obiekt rynkowy
1.6. Podsumowanie

2. Istota rynku nieruchomości
2.1. Definicje rynku nieruchomości
2.1.1. Rynek jako kategoria ekonomiczna
2.1.2. Próba definicji rynku nieruchomości
2.2. Cechy rynku nieruchomości
2.3. Podmioty działające na rynku nieruchomości
2.4. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości
2.5. Podsumowanie

3. Specyfika rynku nieruchomości
3.1. Elementy rynku nieruchomości: popyt, podaż i cena
3.1.1. Definicje popytu, podaży i ceny
3.1.2. Krzywe popytu i podaży
3.2. Przejawy specyfiki rynku nieruchomości
3.3. Podsumowanie

4. Cykle rynku nieruchomości
4.1. Cykliczność rynku nieruchomości
4.1.1. Cykl koniunkturalny a cykl rynku nieruchomości
4.1.2. Prosty model przebiegu cyklu rynku nieruchomości
4.1.3. Cykl rynku nieruchomości jako efekt cykliczności jego segmentów
4.1.4. Przyczyny cykliczności rynku nieruchomości
4.1.5. Przyczyny i skutki powstawania baniek cenowych na rynkach nieruchomości
4.2. Zjawisko synchronizacji cykli nieruchomości w skali międzynarodowej
4.3. Podsumowanie

5. Model funkcjonowania rynku nieruchomości
5.1. Model funkcjonowania rynku nieruchomości na przykładzie nieruchomości komercyjnych
5.2. Model funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych
5.3. Podsumowanie

6. Rynek nieruchomości a gospodarka
6.1. Nieruchomość jako kapitał
6.2. Miejsce rynku nieruchomości w gospodarce
6.3. Wpływ gospodarki na rynek nieruchomości
6.4. Wpływ rynku nieruchomości na gospodarkę
6.5. Rynek nieruchomości a sektor finansowy
6.5.1. Kanały powiązań
6.5.2. Wpływ powiązań na bezpieczeństwo sektora bankowego
6.5.3. Rynek nieruchomości a kryzysy bankowe
6.6. Podsumowanie

7. Ekonomiczny rodowód wartości nieruchomości
7.1. Problemy definiowania wartości jako kategorii ekonomicznej
7.2. Kategoria wartości nieruchomości
7.2.1. Rola i funkcje wartości nieruchomości
7.2.2. Definicje i interpretacje wartości nieruchomości na szczeblu europejskim i międzynarodowym
7.2.3. Problem zdefiniowania i interpretacji wartości nieruchomości na poziomie krajowym
7.3. Wartość nieruchomości a cena
7.4. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości
7.5. Podsumowanie

8. Model wyceny rynkowej nieruchomości
8.1. Źródła teorii wyceny w teorii ekonomii
8.2. Elementy metodyki wyceny nieruchomości
8.3. Specyfika wyceny nieruchomości na tle innych dóbr
8.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
8.5. Podsumowanie

9. Błędy poznawcze w procesie wyceny i ich wpływ na modyfikację modelu wyceny nieruchomości
9.1. Problemy w procesie poznawania obiektywnej rzeczywistości
9.2. Behawioralne aspekty w wycenie nieruchomości
9.3. Niepewność i dokładność wyceny
9.4. Wpływ błędów poznawczych na modyfikację modelu wyceny nieruchomości
9.5. Ewolucja teorii wyceny nieruchomości
9.6. Podsumowanie

10. Finansowanie rynku nieruchomości
10.1. Rola rynku pieniężnego i kapitałowego w finansowaniu rynku nieruchomości
10.2. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości
10.3. Kryteria doboru źródeł finansowania
10.4. Techniki i metody finansowania nieruchomości
10.4.1. Techniki finansowania
10.4.1.1. Tradycyjne techniki finansowania
10.4.1.2. Asekuracyjne techniki finansowania
10.4.2. Metody finansowania
10.5. Specyfika finansowania inwestycji mieszkaniowych
10.6. Podsumowanie

11. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania
11.1. Pojęcie inwestycji
11.2. Formy inwestowania
11.3. Ocena nieruchomości jako przedmiotu inwestowania
11.3.1. Nieruchomość jako źródło osiągania dochodów
11.3.2. Nieruchomość jako inwestycja chroniąca przed inflacją
11.3.3. Nieruchomość jako podstawa osiągania korzyści podatkowych
11.3.4. Nieruchomość jako podstawa odmrażania kapitału
11.3.5. Nieruchomość jako podstawa stymulowania popytu konsumpcyjnego
11.3.6. Nieruchomość jako inwestycja niepodzielna
11.3.7. Nieruchomość jako inwestycja o umiarkowanym ryzyku inwestowania
11.3.8. Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania
11.4. Metody niwelowania wad nieruchomości jako przedmiotu inwestowania
11.5. Podsumowanie

12. Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości
12.1. Motywacje inwestorów na rynkach nieruchomości
12.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości
13.1. Procesy decyzyjne na rynkach nieruchomości
12.3.1. Wielowymiarowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych
12.3.2. Ekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych
12.3.3. Pozaekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych
12.4. Inwestorzy na rynkach nieruchomości
12.5. Strategie inwestycyjne
12.6. Podsumowanie

13. Przedsięwzięcia deweloperskie
13.1. Deweloper jako uczestnik rynku nieruchomości
13.2. Etapy przedsięwzięcia deweloperskiego
13.3. Ryzyko przedsięwzięć deweloperskich
13.4. Determinanty opłacalności przedsięwzięć deweloperskich
13.5. Podatność procesów deweloperskich na cykle koniunkturalne
13.6. Podsumowanie

14. Zarządzanie nieruchomościami
14.1. Problemy definicyjne zarządzania nieruchomościami
14.1.1. Definicje zarządzania nieruchomościami w świetle literatury przedmiotu
14.1.2. Definicja prawna zarządzania nieruchomościami
14.2. Ewolucja roli zarządcy jako uczestnika rynku nieruchomości
14.3. Modele organizacyjne zarządzania nieruchomościami
14.4. Specyfika zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem pełnionych przez nią funkcji
14.5. Strategie zarządzania nieruchomościami
14.6. Koncepcja zarządzania nieruchomościami przez wartość
14.7. Podsumowanie

15. Długoterminowe zmiany na rynkach nieruchomości
15.1. Źródła długoterminowych zmian
15.2. Wpływ długoterminowych zmian na funkcjonowanie rynków nieruchomości. Próba identyfikacji pojawiających się problemów
15.2.1. Wpływ zmian zachodzących w systemach ekonomicznych
15.2.2. Wpływ rewolucji naukowo-technicznej
15.2.3. Wpływ globalizacji na rynki nieruchomości
15.2.4. Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju na rynki nieruchomości
15.3. Wpływ długoterminowych zmian na rynkach nieruchomości na obsługę techniczną rynku
15.4. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Wykaz stron internetowych

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks rzeczowy


Wydanie: I
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016
Liczba stron: 459
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-01-18523-7

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Apeks skanuje w Trójmieście
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS