wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


PODSTAWY ODWZOROWAŃ KARTOGRAFICZNYCH Z APLIKACJAMI KOMPUTEROWYMI (190)

cena: 38.00

KATEGORIE: |kartografia |software

Autor:
Paweł Pędzich

Opis szczegółowy: W publikacji przedstawiono m.in. teorię odwzorowań kartograficznych, charakterystykę wybranych odwzorowań stosowanych w geodezji i kartografii, a także układy współrzędnych płaskich prostokątnych wykorzystywane do opracowania map w Polsce oraz zasady transformacji między nimi. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące m.in.: podstaw teorii zniekształceń odwzorowawczych, redukcji odwzorowawczch wieloboków geodezyjnych, klasyfikacji odwzorowań kartograficznych ze względu na charakter zniekształceń czy minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach. Wydawnictwo uzupełniono o rozwiązania przykładowych zadań i aplikacje komputerowe napisane w języku C.


Spis treści:

Przedmowa
1. Pojęcie powierzchni odniesienia jako powierzchni oryginału w odwzorowaniu kartografi cznym

1.1. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia oryginału w odwzorowaniu kartografi cznym
1.1.1. Równania elipsoidy obrotowej spłaszczonej
1.1.2. Parametry określające kształt i wielkość elipsoidy obrotowej spłaszczonej
1.1.3. Przekroje normalne główne elipsoidy obrotowej spłaszczonej
1.2. Sfera jako powierzchnia oryginału w odwzorowaniu kartografi cznym
1.2.1. Wyznaczanie promienia sfery
1.2.2. Równania sfery
1.3. Układy współrzędnych na powierzchniach odniesienia
1.3.1. Układ współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych
1.3.2. Szerokość geocentryczna elipsoidalna
1.3.3. Układ współrzędnych prostokątnych na elipsoidzie
1.3.4. Szerokość geodezyjna zredukowana
1.3.5. Układ współrzędnych Soldnera na elipsoidzie
1.3.6. Układ współrzędnych geografi cznych na sferze
1.3.7. Układ współrzędnych prostokątnych na sferze
1.3.8. Układ współrzędnych azymutalnych na sferze
1.3.9. Układ współrzędnych Soldnera na sferze
1.4. Podstawy obliczeń na elipsoidzie obrotowej spłaszczonej i sferze
1.4.1. Pierwsza forma kwadratowa powierzchni
1.4.2. Pierwsza forma kwadratowa elipsoidy
1.4.3. Długość łuku południka elipsoidy obrotowej spłaszczonej
1.4.4. Pojęcie linii geodezyjnej
1.4.5. Równanie linii geodezyjnej na elipsoidzie obrotowej spłaszczonej
1.4.6. Długość łuku linii geodezyjnej na elipsoidzie
1.4.7. Pole płata elipsoidy obrotowej spłaszczonej
1.4.8. Pierwsza forma kwadratowa sfery i jej zastosowania
1.5. Pytania kontrolne
1.6. Przykładowe aplikacje

2. Pojęcie odwzorowania kartografi cznego
2.1. Pojęcie powierzchni regularnej
2.1.1. Sfera jako powierzchnia regularna
2.1.2. Elipsoida jako powierzchnia regularna
2.2. Pojęcie odwzorowania powierzchni w powierzchnię
2.3. Pojęcie odwzorowania kartografi cznego
2.4. Pytania i zadania kontrolne

3. Podstawy teorii zniekształceń odwzorowawczych
3.1. Skala poszczególna, skala główna i skala zniekształceń w odwzorowaniu kartografi cznym
3.2. Skala zniekształceń długości, skala zniekształceń pól oraz zniekształcenia kątów
3.3. Skala zniekształceń długości w kierunkach linii parametrycznych oraz w funkcji kąta kierunkowego
3.4. I i II twierdzenie Tissota, pojęcie krzywych głównych oraz elipsy zniekształceń odwzorowawczych
3.5. Ekstremalne skale zniekształceń długości
3.5.1. Kąt ekstremalnych zniekształceń długości oraz ekstremalne skale zniekształceń długości
3.5.2. Zależność między skalami zniekształceń długości w kierunkach głównych a skalami zniekształceń długości w kierunkach linii parametrycznych
3.6. Zniekształcenia kątów w odwzorowaniach kartografi cznych
3.6.1. Zależność pomiędzy kątem kierunkowym A na powierzchni oryginału a jego obrazem A′ w odwzorowaniu kartografi cznym
3.6.2. Ekstremalne zniekształcenia dowolnego kąta
3.7. Skala zniekształceń pól
3.8. Kąt między liniami parametrycznymi na powierzchni oryginału i na powierzchni obrazu w odwzorowaniu kartografi cznym
3.9. Zbieżność południków w odwzorowaniu kartografi cznym
3.10. Pytania i zadania kontrolne
3.11. Przykładowe aplikacje

4. Redukcje odwzorowawcze wieloboków geodezyjnych
4.1. Pojęcie redukcji odwzorowawczych
4.2. Wyznaczanie długości odpowiednika obrazowego i redukcyjnego odcinka linii geodezyjnej
4.2.1. Zastosowanie metody równomiernego podziału odcinka
4.2.2. Zastosowanie metody aproksymacji wielomianem n-tego stopnia
4.2.3. Wykorzystanie elementarnych skal zniekształceń długości w punktach równomiernego podziału odcinka linii geodezyjnej
4.3. Wyznaczenie odpowiedników obrazowych i redukcyjnych azymutów
4.4. Redukcje odwzorowawcze pól powierzchni
4.5. Redukcje odwzorowawcze w odwzorowaniu elipsoidy w płaszczyznę
4.6. Redukcje odwzorowawcze w odwzorowaniu Gaussa-Krűgera
4.6.1. Zadanie wprost
4.6.2. Zadanie odwrotne
4.6.3. Redukcje odwzorowawcze pól powierzchni w odwzorowaniu Gaussa-Krügera
4.7. Pytania kontrolne

5. Klasyfi kacja odwzorowań kartografi cznych ze względu na charakter zniekształceń odwzorowawczych
5.1. Odwzorowania izometryczne
5.2. Odwzorowania równokątne
5.3. Odwzorowania równopolowe
5.4. Odwzorowania równoodległościowe
5.5. Pytania i zadania kontrolne

6. Klasyfi kacja odwzorowań kartografi cznych ze względu na kształt siatek kartografi cznych
6.1. Odwzorowania azymutalne
6.2. Odwzorowania walcowe
6.3. Odwzorowania stożkowe
6.4. Odwzorowania pseudoazymutalne
6.5. Odwzorowania pseudowalcowe
6.6. Odwzorowania pseudostożkowe
6.7. Odwzorowania wielostożkowe
6.8. Pytania i zadania kontrolne

7. Odwzorowania ukośne i poprzeczne
7.1. Wyznaczenie kształtu obrazów południków i równoleżników siatki kartografi cznej na tle siatki układu azymutalnego w płaszczyźnie odwzorowania
7.1.1. Pojęcie kanwy siatki kartografi cznej
7.1.2. Określenie współrzędnych azymutalnych punktów charakterystycznych kanwy
7.2. Pytania i zadania kontrolne

8. Odwzorowania rzutowe (perspektywiczne)
8.1. Odwzorowania rzutowe azymutalne
8.1.1. Odwzorowanie azymutalne ortografi czne
8.1.2. Odwzorowanie azymutalne środkowe
8.1.3. Odwzorowanie azymutalne stereografi czne
8.2. Odwzorowania rzutowe walcowe
8.2.1. Odwzorowanie walcowe ortografi czne
8.2.2. Odwzorowanie walcowe środkowe
8.2.3. Odwzorowanie walcowe stereografi czne
8.3. Pytania kontrolne

9. Odwzorowania wyznaczane w sposób analityczny
9.1. Odwzorowania azymutalne
9.1.1. Odwzorowania azymutalne równokątne .
9.1.2. Odwzorowania azymutalne równopolowe
9.2. Odwzorowania walcowe
9.2.1. Odwzorowanie walcowe równokątne
9.2.2. Odwzorowanie walcowe równopolowe
9.3. Odwzorowania stożkowe
9.3.1. Odwzorowanie stożkowe równokątne
9.3.2. Odwzorowanie stożkowe równopolowe
9.4. Pytania kontrolne

10. Odwzorowania konforemne
10.1. Współrzędne izometryczne
10.1.1. Współrzędne izometryczne na płaszczyźnie
10.1.2. Współrzędne izometryczne na powierzchni kuli
10.1.3. Współrzędne izometryczne na powierzchni elipsoidy
10.2. Twierdzenie o odwzorowaniach konforemnych
10.3. Elementarna skala zniekształceń długości w odwzorowaniach konforemnych
10.4. Zbieżność południków w odwzorowaniach konforemnych
10.5. Odwzorowanie kartografi czne konforemne powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczonej
w płaszczyznę
10.6. Pytania kontrolne

11. Minimalizacja zniekształceń w odwzorowaniach kartografi cznych .
11.1. Miary zniekształceń odwzorowawczych oraz kryteria minimalizacji zniekształceń odwzorowawczych
11.1.1. Miary charakteryzujące zniekształcenia odwzorowawcze
11.2. Kryteria minimalizacji zniekształceń odwzorowawczych
11.2.1. Kryteria globalne
11.2.2. Kryteria szczegółowe
11.3. Sposoby minimalizacji zniekształceń odwzorowawczych
11.4. Przykłady odwzorowań kartografi cznych spełniających kryteria minimalizacji zniekształceń
11.4.1. Odwzorowanie konforemne spełniające kryterium Czebyszewa
11.4.2. Odwzorowania stożkowe równopolowe wyznaczone wg kryterium Kawrajskiego
11.4.3. Odwzorowanie azymutalne spełniające kryterium Airy’ego
11.5. Pytania kontrolne
11.6. Przykładowe aplikacje

12. Charakterystyka wybranych odwzorowań stosowanych w geodezji i kartografii
12.1. Odwzorowanie Mercatora
12.2. Odwzorowanie Gaussa-Krűgera
12.3. Odwzorowanie UTM (Universal Transvers Mercator)
12.4. Odwzorowanie quasi-stereografi czne (odwzorowanie Roussilhe’a)
12.5. Odwzorowanie stożkowe konforemne Lamberta 1
12.6. Odwzorowanie azymutalne ukośne równopolowe Lamberta
12.7. Pytania kontrolne
12.8. Przykładowe aplikacje

13. Wybrane metody konstruowania odwzorowania Gaussa-Krűgera .
13.1. Odwzorowanie Gaussa-Krügera w postaci szeregu potęgowego zmiennej zespolonej
13.1.1. Zadanie proste – wyznaczanie współrzędnych prostokątnych płaskich x, y na podstawie współrzędnych geodezyjnych B, L
13.1.2. Zadanie odwrotne – wyznaczanie współrzędnych geodezyjnych B,L na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich x, y
13.2. Odwzorowanie Gaussa-Krügera jako odwzorowanie potrójne
13.2.1. Zadanie proste - przeliczanie współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych
B, L na współrzędne prostokątne płaskie x, y
13.2.2. Zadanie odwrotne – przeliczanie współrzędnych prostokątnych płaskich x, y na współrzędne geodezyjne elipsoidalne B, L
13.3. Pytania kontrolne
13.4. Przykładowe aplikacje

14. Układy współrzędnych płaskich prostokątnych stosowane do opracowania map w Polsce oraz zasady transformacji między nimi
14.1. Układ 1942
14.2. Układ 1965
14.3. Układ GUGiK 80
14.4. Układ PL-1992
14.5. Układ PL-2000
14.6. Układ PL-UTM
14.7. Układ PL-LCC
14.8. Układ PL-LAEA
14.9. Matematyczne zasady transformacji między układami współrzędnych odwzorowań kartografi cznych
14.9.1. Ogólne zasady przeliczania współrzędnych prostokątnych płaskich między układami 1965 i PL-1992
14.9.2. Funkcje odwzorowawcze w układach 1965 i PL-1992
14.9.3. Transformacje między elipsoidami odniesienia GRS 80 i Krasowskiego
14.9.4. Obliczanie współrzędnych centrycznych elipsoidalnych X, Y, Z na podstawie współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych B, L, H
14.9.5. Obliczanie współrzędnych geodezyjnych elipsoidalnych B, L, H na podstawie współrzędnych centrycznych elipsoidalnych X, Y, Z
14.9.6. Obliczanie współrzędnych elipsoidalnych XK, YK, ZK na elipsoidzie Krasowskiego na podstawie współrzędnych XG, YG, ZG na elipsoidzie GRS 80
14.9.7. Obliczanie współrzędnych elipsoidalnych XG, YG, ZG na elipsoidzie GRS 80
na podstawie współrzędnych XK, YK, ZK na elipsoidzie Krassowskiego
14.10. Pytania kontrolne
14.11. Przykładowe aplikacje

15. Przegląd odwzorowań kartograficznych
15.1. Odwzorowania walcowe
15.1.1. Odwzorowanie walcowe normalne równokątne
15.1.2. Odwzorowanie walcowe poprzeczne równokątne
15.1.3. Odwzorowanie walcowe równopolowe
15.1.4. Odwzorowanie walcowe normalne równoodległościowe
15.1.5. Odwzorowanie walcowe poprzeczne równoodległościowe Cassiniego-Soldnera
15.2. Odwzorowania azymutalne
15.2.1. Odwzorowanie azymutalne równokątne stereografi czne
15.2.2. Odwzorowanie azymutalne równokątne ukośne
15.2.3. Odwzorowania azymutalne ortografi czne równoodległościowe w kierunku równoleżników
15.2.4. Odwzorowanie azymutalne środkowe (gnomoniczne)
15.2.5. Odwzorowanie azymutalne równopolowe Lamberta
15.2.6. Odwzorowania azymutalne równoodległościowe w kierunku południków .
15.3. Odwzorowania stożkowe
15.3.1. Odwzorowania stożkowe równokątne
15.3.2. Odwzorowania stożkowe równopolowe
15.3.3. Odwzorowania stożkowe równoodległościowe
15.4. Odwzorowania pseudowalcowe
15.4.1. Odwzorowania pseudowalcowe równopolowe sinusoidalne Sansona
15.4.2. Odwzorowanie pseudowalcowe równopolowe Mollweidego
15.4.3. Odwzorowania pseudowalcowe równopolowe Eckerta
15.5. Odwzorowania pseudoazymutalne Wiechela
15.6. Odwzorowania pseudostożkowe równopolowe Bonne’a i Wernera
15.7. Odwzorowania wielostożkowe Hasslera
LiteraturaWydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Liczba stron: 278
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-317-8
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
czy wiesz, że...
© 2005-2022 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS