wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


ZADANIA GEODEZJI W KATASTRZE I GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI CZ. 2 (171)

cena: 54.00

KATEGORIE: |geodezja |kataster |nieruchomości

Autorzy:
Andrzej Jagielski, Barbara Marczewska

Opis szczegółowy: Tematyka objęta drugą częścią podręcznika jest kontynuacją części pierwszej i stanowi dalsze poszerzenie wiadomości dotyczących znaczącego udziału prac geodezyjnych w dziedzinie ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarowania nieruchomościami, które jako obiekty podlegające licznym zmianom w czasie muszą być odpowiednio rejestrowane przy użyciu technik geodezyjnych, a także ewidencjonowane w bazie danych katastralnych.
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów od nr 8 do nr 12. W pierwszym autor szczegółowo omawia zasady planowania przestrzennego, rozumianego jako świadoma działalność ludzka, zmierzająca do zaprowadzenia określonego ładu w zagospodarowaniu przestrzeni i racjonalnego jej wykorzystania. Kolejny rozdział został poświęcony inwestycyjnemu procesowi budowlanemu, stanowiącemu zespół powiązanych ze sobą organizacyjnie działań technologicznych, dokonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz istotnej roli geodety w tym procesie. W następnych rozdziałach autor poruszył zagadnienia związane z projektowaniem działek oraz podziałem nieruchomości. W ostatnim rozdziale zostały omówione problemy prawne i wykonawcze związane z wywłaszczaniem nieruchomości.

Spis treści:

Słowo wstępne
Wykaz skrótów związanych z treścią części 2

Rozdział 8: Podstawy planowania przestrzennego
8.1. Informacje wstępne i pojęcia podstawowe
8.2. Zadania i cele planowania przestrzennego
8.2.1. Cele ogólne planowania przestrzennego
8.2.2. Cele planowania przestrzennego w skali kraju
8.2.3. Cele planowania przestrzennego w skali województwa
8.2.4. Cele planowania przestrzennego w skali gminy
8.3. Podstawy prawne planowania przestrzennego
8.3.1. Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
8.3.2. Akty wykonawcze do ustawy pzp
8.4. Zadania organów administracji publicznej w procesie planowania przestrzennego
8.4.1. Wprowadzenie
8.4.2. Organy uczestniczące w planowaniu przestrzennym na poziomie krajowym
8.4.3. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne w województwie
8.4.4. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne na poziomie powiatu
8.4.5. Organy odpowiedzialne za planowanie przestrzenne w gminie
8.5. Zarys planowania przestrzennego na poziomie krajowym
8.5.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
8.6. Planowanie przestrzenne na poziomie województwa i powiatu
8.6.1. Strategia rozwoju województwa
8.6.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa (pzpw)
8.6.3. Prognoza oddziaływania pzpw na środowisko
8.6.4. Powiat w systemie planowania przestrzennego
8.7. Planowanie przestrzenne na poziomie gminy
8.7.1. Wprowadzenie
8.7.2. Strategia rozwoju gminy
8.7.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (sukzp)
8.7.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
Bibliografia do rozdziału 8

Rozdział 9: Inwestycyjny proces budowlany
9.1. Istota inwestycyjnego procesu budowlanego i jego uczestnicy
9.2. Rozpoczęcie procesu budowlanego na obszarze objętym mpzp
9.3. Przebieg procesu budowlanego na obszarze bez mpzp
9.3.1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT)
9.3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)
9.4. Administracja architektoniczno-budowlana w Polsce
9.4.1. Organizacja administracji architektoniczno-budowlanej
9.4.2. Kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
9.5. Projekt budowlany
9.6. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w procesie inwestycyjnym
9.7. Uzyskanie warunków dostawy mediów i uzgodnienie dokumentacji projektowej
9.7.1. Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci
9.7.2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej
9.8. Decyzja o pozwoleniu na budowę
9.9. Prace budowlane niewymagające pozwolenia na budowę
9.10. Rozpoczęcie prac budowlanych
9.11. Wykonawstwo geodezyjne w procesie budowlanym
9.11.1. Podstawy prawne czynności geodezyjnych w budownictwie
9.11.2. Standardy techniczne dla prac geodezyjnych w budownictwie
9.11.3. Wyszczególnienie prac geodezyjnych podczas procesu budowlanego
9.11.4. Prace geodezyjne w fazie przygotowawczej
9.11.5. Prace geodezyjne na etapie projektowania inwestycji, mapa do celów projektowych
9.11.6. Podstawowe obliczenia związane z geodezyjnym opracowaniem projektów
9.11.7. Prace geodezyjne podczas wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej
9.11.8. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego
9.12. Odbiór budynku
Bibliografia do rozdziału 9

Rozdział 10: Projektowanie obiektów gruntowych
10.1. Istota projektowania geodezyjnego
10.2. Projektowanie działek metoda analityczna
10.2.1. Obliczenie pól prostych figur geometrycznych
10.2.2. Typowe zadania z projektowania analitycznego
10.2.3. Analityczne projektowanie działek przy pomocy programu WinKalk
10.3. Projektowanie działek metodami przybliżonymi
10.3.1. Projektowanie działek metoda kolejnych przybliżeń
10.3.2. Projektowanie działek za pomocą wartości metra bieżącego
10.3.3. Projektowanie działek za pomocą średniej wartości hektara
Bibliografia do rozdziału 10

Rozdział 11: Podziały nieruchomości
11.1. Pojecie podziału nieruchomości
11.2. Istota podziałów: geodezyjnego, prawnego i sadowego
11.3. Podstawy prawne podziałów nieruchomości
11.3.1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
11.3.2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
11.3.3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami
11.3.4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
11.4. Standardy techniczne dotyczące podziałów nieruchomości
11.4.1. Problematyka podziałów nieruchomości w instrukcji G-5
11.4.2. Kompletowanie dokumentacji z podziałów nieruchomości
11.5. Postępowanie podziałowe w trybie ustawy ogn
11.5.1. Podział nieruchomości na wniosek właściciela na terenie objętym mpzp
11.5.2. Podział nieruchomości w przypadku braku mpzp
11.5.3. Podział nieruchomości zabudowanej
11.5.4. Podział nieruchomości z urzędu lub na wniosek właściwego organu
11.5.5. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp (podział uproszczony)
11.5.6. Podział nieruchomości pod budowę lub rozbudowę dróg publicznych
11.5.7. Połączenie i ponowny podział nieruchomości
11.6. Opłata adiacencka
11.7. Podział nieruchomości rolnych i leśnych
11.8. Podział nieruchomości w postępowaniu sadowym
11.9. Podział nieruchomości do korzystania (quoad usum)
11.10. Wykonawstwo geodezyjne podziału nieruchomości
11.10.1. Etapy prac geodezyjnych w ramach podziałów nieruchomości
11.10.2. Zgłoszenie podziału w ODGiK i pobranie materiałów archiwalnych
11.10.3. Analiza zgromadzonej dokumentacji archiwalnej, szkic podstawowy
11.10.4. Badanie ksiąg wieczystych
11.10.5. Wykaz synchronizacyjny
11.10.6. Opracowanie wstępnego projektu podziału
11.10.7. Wywiad terenowy, pomiar uzupełniający
11.10.8. Wznowienie granic nieruchomości
11.10.9. Przyjęcie granic nieruchomości
11.10.10. Sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości
11.10.11. Przekazanie operatu do ODGiK
11.10.12. Złożenie wniosku o zatwierdzenie podziału
11.10.13. Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic
11.10.14. Wprowadzenie zmian spowodowanych podziałem do EGiB i KW
11.11. Scalenia i podziały nieruchomości
11.11.1. Zasady ogólne scaleń i podziałów nieruchomości
11.11.2. Podstawy prawne scaleń i podziałów nieruchomości
11.11.3. Procedura scalenia i podziału nieruchomości
11.11.4. Prace geodezyjne w postępowaniu scalenia i podziału nieruchomości
11.11.5. Odszkodowania i opłata adiacencka w procedurze scalenia i podziału
Bibliografia do rozdziału 11

Rozdział 12: Wywłaszczanie nieruchomości
12.1. Podstawowe zasady wywłaszczania
12.2. Postępowanie wywłaszczeniowe
12.2.1. Procedura wywłaszczenia
12.2.2. Przygotowanie postępowania wywłaszczeniowego
12.2.3. Rokowania w sprawie nabycia praw do nieruchomości
12.2.4. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
12.2.5. Rozprawa wywłaszczeniowa
12.2.6. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości
12.2.7. Wykup części nieruchomości pozostałych po wywłaszczeniu
12.2.8. Ograniczenie praw i ustanowienie służebności na nieruchomościach sąsiednich
12.2.9. Przejecie praw do wywłaszczonych nieruchomości
12.2.10. Skutki prawne decyzji wywłaszczeniowej
12.3. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
12.4. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
12.5. Ograniczenie praw
12.6. Służebność przesyłu
12.7. Szczególne zasady wywłaszczania nieruchomości
12.7.1. Uwagi ogólne dotyczące przepisów specjalnych
12.7.2. Cele i reguły przyjęte w przepisach specjalnych
12.7.3. Podstawowe regulacje prawne w zakresie specjalnych inwestycji drogowych
12.7.4. Podmioty i organy uczestniczące w procesie inwestycji drogowych
12.7.5. Terminy i sankcje obowiązujące w procesie inwestycji drogowych
12.7.6. Oznaczenie nieruchomości oraz zawiadomienia stron i doręczanie decyzji w procesie inwestycji drogowych
12.7.7. Treść i forma wniosku o wydanie decyzji w sprawie inwestycji drogowej
12.7.8. Treść, forma i skutki decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
12.7.9. Zasady i sposób ustalania oraz przyznawania odszkodowania
12.7.10. Ustalenia zamykające proces inwestycji drogowych
12.7.11. Zasady nabywania nieruchomości na cele budowy linii kolejowych
12.8. Czynności geodezyjne podczas wywłaszczania nieruchomości
Bibliografia do rozdziału 12


Wydanie I, cz. 2
Wydawca
: Wydawnictwo Geodpis
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2014
Liczba stron: 442
Oprawa: Miękka
ISBN: 9788393692644

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
GEODETA testuje: ContextCapture
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS